Crearea și abilitarea Grupurilor de Inițiativă în rîndul romilor la nivel local în 3 localități dens populate de persoanele de etnie Romă din Republica Moldova (mun. Edineț; or. Otaci; mun. Soroca) 

Context

Pe parcursul anului 2023, Asociația Obștească Coaliția „Vocea Romilor” din Republica Moldova implementează proiectul „Promovăm politici din perspectiva drepturilor omului și egalitatea de șanse”. Iniţiativa are scopul de a consolida capacitățile Coaliţiei „Vocea Romilor” în elaborarea şi evaluarea politicilor publice la nivel național și local, inclusiv în implementarea „Programului pentru susținerea populației de etnie Romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025” (aprobat prin HG 576/2022[1]). Proiectul este implementat cu suportul Fundației Est-Europene din Moldova, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

În cadrul proiectului „Promovăm politici din perspectiva drepturilor omului și egalitatea de șanse”, AO Coaliția „Vocea Romilor” își propune crearea Grupurilor de Inițiativă Locală, formate din reprezentanții comunității rome, care vor fi abilitate să se implice în procesele decizionale la nivel local – axate pe identificarea problemelor și soluțiilor în domenii de accesul la infrastructură, educație, dezvoltare comunitară, drepturile omului, etc.

 1. Obiectiv

Pentru dezvoltarea comunităților rome (comunitate cu profil complex de vulnerabilitate) la nivel local, în special sectorului de tineret, AO Coaliția „Vocea Romilor” anunță concurs pentru selectarea unui/unei consultant/ă, pentru prestarea serviciilor de abilitare a grupurilor de inițiativă locală în 3 localități (mun. Edineț, or. Otaci, mun. Soroca).

 1. Scopul

Abilitarea, formarea și consolidarea capacităților grupurilor de inițiativă locală pentru o participare mai activă în procesele decizionale ale comunității, contribuind la responsabilizarea instituțiilor și comunităților de romi. Totodată proiectul urmărește susținerea dezvoltării socio-cultural-economice durabile a comunităților locale, în concordanță cu necesitățile cetățenilor, prin oferirea de granturi.

Consultantul/a sau compania selectată pentru prestarea serviciilor sus menționate, va organiza 9 Training-uri (Ateliere de Instruire), a câte 3 instruiri per grup, privind abilitarea, formarea și consolidarea capacităților grupurilor de inițiativă locală. Consultantul/a va dezvolta capacitățile grupurilor de inițiativă locală cu privire la elaborarea și implementarea politicilor publice locale. Vor fi realizate 15 vizite în teren per total, cîte 5 vizite per localitate (transportul va fi asigurat de AO Coaliția „Vocea Romilor”)

Tematica instruirilor va fi axată pe următoarele domenii:

 • Managementul organizațional și managementul resurselor umane în comunitate;
 • Ciclu de proiect și managementul de proiect;
 • Lobby și Advocacy;
 • Fundraising ;
 • Scrierea și implementarea proiectului;
 • Gestionarea resurselor financiare și raportare;
 • Monitorizarea și evaluarea;
 • Elaborarea rapoartelor narative.

Consultantul/a sau compania selectată ul sau grupul de traineri vor fi responsabili:

1. Să elaboreze conceptul și metodologia training-urilor;

2. Să livreze training-urile, aplicând metode activ-participative;

3. Să pregătească prezentări și materiale de suport în limba română și rusă la necesitate;

4. Să elaboreze și să prezinte raport narativ după fiecare sesiune de instruire și un raport final după realizarea activităților

 1. Livrabile

În rezultatul implementării sarcinilor stipulate în capitolul „Obiectiv” al prezentului document, consultantul/-a va livra AO Coaliția „Vocea Romilor” următoarele activități/rezultate/produse:

 • Crearea și dezvoltarea a 3 grupe de inițiativă locale;
 • 3 inițiative identificate oferind coaching în implementarea inițiativelor;
 • 9 instruiri realizate;
 • 15 vizite în teritoriu;
 • Raport narativ și final.

 

 1. Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a managerului de proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului AO Coaliția „Vocea Romilor”.

 1. Cerințe fată de oferta financiară

Ofertantul va elabora oferta financiară reieșind din numărul de zile necesare pentru realizarea produsului. Oferta va fi prezentată în MDL și va conține suma brută.

 1. Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada iunie – decembrie 2023. Numărul maxim de zile care pot fi tarifate pentru realizarea sarcinii este de 45 zile.

 1. Cerințe fată de candidat

Cerințe față de aplicanți

Ø Experiență de trainer/expert în activitățile de instruire a ONG-urilor/grupurilor de inițiativă, un avantaj a ONG-urilor Rome;

Ø Cunoștințe și abilități în domeniul facilitării și mobilizării comunitare;

Ø Cunoștințe în domeniul politicilor de dezvoltare locală și administrație publică;

Ø Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;

Ø Punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;

Ø Experiență de lucru în domeniul dat, organizații non-guvernamentale locale, naționale, organizații internaționale va constituie un avantaj

Ø Cunoașterea limbii romani, va fi un avantaj

 

8. Procedura de aplicare

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisorea de intenție;
 • Oferta financiară (semnată și datată) reieșind din numărul de zile estimate şi onorariul brut per zi.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: experiența persoanei, costul serviciilor.

Dosarul va fi trimis prin e-mail la adresa: vocearomilor@gmail.com cu mențiunea „Consultant în promovarea și facilitarea procesului de angajare în câmpul muncii a persoanelor de etnie Romă” până la data de 15 iunie 2023.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică allamarin7@yahoo.com  

Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

[1] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133208&lang=ro

Articol adaugat de: Coaliția Vocea Romilor
Alte articole de la acest autor: