BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției administrarea patrimoniului și servicii socialeScopul general al funcției:

 1. Studierea pieței de furnizarea, selectarea și testarea credibilității furnizorilor, elaborarea strategiilor în cumpărarea de bunuri, lucrări și servicii respectând principiul preț vis-a-vis calitate.

Obiectivele postului:

 1. Respectarea termenelor în realizarea atribuțiilor sale;
 2. Asigurarea completa si complexa a unitățiilor BNM cu resurse materiale si tehnice calitative, în termenul solicitat și cu un cost minim;
 3. Capacitatea de a lucra singur, fără supervizare în procesul de utilizare a resurselor BNM.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiția se consideră a fi întrunita dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 4 ani în domeniu. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara şi/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Experienţă de minim 2 ani în domeniu;
 3. Cunoștințe în domeniul desfășurării achizițiilor publice (actualizate cu regularitate);
 4. Cunoașterea procedurilor de achiziționare, livrare și depozitare a bunurilor materiale în BNM;
 5. Cunoștințe în domeniul elaborării contractelor;
 6. Cunoașterea actelor normative în domeniul funcționării unităților de alimentație publică;
 7. Cunoştinţe de operare a programelor computerizate; Word, Excel și Power Point.

Principalele atribuții funcţionale:

            1. Studierea zilnică a pieței de mărfuri și analizarea economică a rentabilității a procurărilor în scopul aprovizionării BNM cu bunuri lucrări și servicii conform solicitărilor subdiviziunilor de sine stătătoare ale acesteia;

            2. Informarea zilnică a șefului de direcție privind necesitățile de aprovizionare cu bunuri, necesitățile în transport;

             3. Participarea la elaborarea planurilor anuale ale direcției şi Departamentului privind  aprovizionarea BNM cu bunuri materiale necesare pentru activitate şi de constituire a stocurilor în conformitate cu plafonul de cheltuieli aprobat și propunerea de noi amendamente în interesul BNM;

             4. Întocmirea graficelor, tabelelor în privința evidenței executării contractuale;

             5. Aprovizionarea BNM cu bunuri, lucrări și servicii conform necesităților BNM;

             6. Încheierea și executarea contractelor încheiate cu operatorii economici (comanda, examinarea, recepţia bunurilor, serviciilor şi lucrărilor) urmărind realizarea lor în termen, atît calitativ cît și cantitativ;

             7. Coordonarea activităţii de distribuire a bunurilor materiale;

             8. Aprovizionarea cantinei edificiului BNM cu produsele necesare;

             9. Participarea în cadrul procesului de elaborare a devizului de cheltuieli, planului de achiziţii al  Departamentului;

           10. Elaborarea normelor de consum al bunurilor materiale şi controlul eliberării bunurilor materiale conform acestor norme;

           11. Participarea la îndeplinirea solicitărilor subdiviziunilor conform necesităţilor acestora;

           12. Elaborarea şi implementarea măsurilor privind perfecţionarea activităţii în domeniu;

           13. Eliberarea şi evidenţa foilor de odihnă la baza de odihnă “La Nistru”;

           14. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă statistice anuale şi trimestriale ce ţin de activitatea  Departamentului la Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova;

           15. Participarea la elaborarea şi prezentarea trimestrială a Programului de activitate şi a Dării de seamă privind activitatea direcției;

           16. Reprezintă departamentul, direcția în negocierile cu agenţii economici;

           17.  Participă la întocmirea dării de seamă lunare și anuale privind executarea Planului de achiziții pe BNM;

           18. Elaborarea calculației și a altor documente ce țin de cantina BNM;

          19.   Participă la organizarea achiziţiilor publice în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de organizare a achiziţiilor publice în BNM şi Legii cu privire la achiziţiile publice;

          20.  Elaborarea calculației și a altor documente ce țin de cantina BNM;

          21.  Elaborarea dării de seamă privind mișcarea valorilor mărfurilor (produselor) pentru cantina BNM;

          22.   Prezentarea (în caz de necesitate) către Departamentul Buget Finanţe şi Contabilitate (DBFC) a următoarelor documente:

a) Fișa zilnică de ridicare și lista de bucate (în cazul realizării bucatelor și altor produse în cantina BNM);

b) Actul și Factura internă (pentru produsele alimentare utilizate la pregătirea zarzavatului) sau Cererea și Dispoziția de eliberare a bunurilor materiale (în cazul utilizării zarzavatului la pregătirea bucatelor);

c) Documentele primare cu privire la recepționarea produselor alimentare de către șeful de producție;

          23.  Întocmirea contractelor cu privire la serviciile de dezinfecție pentru cantină, servicii de laborator şi altor contracte la necesitate;

          24.  Perfectează la timp şi prezintă spre aprobare tabelul de evidenţă a timpului de lucru al direcției, Departamentului;

          25.  Execută şi alte atribuţii indicate de către şeful ierarhic superior.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
  ·         Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
  ·         Mediu de muncă modern și prietenos
  ·         Flexibilitate în programul de muncă
  ·         Pachet salarial competitiv
  ·         Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 16 martie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Naționala a Moldovei, nr.548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Actele normative ce țin de sfera de activitate a Direcției.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0