HR Admin Officer (Full Time)Ro

Traducere Automata

HR Admin Officer (Full Time)

 HR Admin Officer (Full Time)

AAR Japonia este o organizație non-profit, cu sediul în Tokyo, Japonia. Din 1979, lucrăm pentru a răspunde crizei de conflicte, dezastrelor naturale sau dezvoltării comunitare în peste 15 țări, sprijinind refugiații, persoanele cu dizabilități sau populațiile defavorizate.  

Din martie 2022, AAR Japonia lucrează pentru a sprijini refugiații ucraineni aflați în Republica Moldova și cetățenii moldoveni prin proiecte transsectoriale privind nevoile de bază, securitatea alimentară, protecția și sănătatea în Chișinău și în zonele rurale. 

Scopul general al proiectului este de a contribui la construirea unui mediu de protecție pentru refugiați și comunitatea locală prin abordarea problemelor lor de sănătate, a riscurilor de protecție, a vulnerabilităților acestora și prin facilitarea unor soluții durabile în interesul lor. 

AAR Japonia caută HR Admin Officer care va fi poziționat în Chișinău, Republica Moldova. 

RESPONSABILITĂŢILE: 

Hr Admin Officer 

 • Responsabil pentru derularea zilnică a sarcinilor de HR de la birou.  
 • Să se asigure că întregul personal respectă politicile de lucru și etică ale AAR Japonia; 
 • Asistarea sefului de birou in probleme de HR si ofera consultanta tehnica in conformitate cu politicile AAR HR & Manual; 
 • Mențineți sistemul de evidență al Departamentului de Resurse Umane și asigurați-vă că toate dosarele de personal sunt actualizate și complete 
 • Oferirea de sprijin managerilor de linie în procesul de recrutare. 
 • Gestionați recrutarea de birou: publicitate, primirea de cereri, listarea scurtă, programarea interviurilor și numirea personalului.  Fiți prezenți ca parte a panelului la toate interviurile realizate în birou. 
 • Conduceți orientarea hr pentru tot personalul nou din birou 
 • Asigurați-vă că toți angajații au contracte actualizate
 • Mențineți planul de concediu pentru tot personalul local și actualizați lunar 
 • Asigurați-vă că șeful de birou este informat cu privire la orice probleme de resurse umane care ar putea avea un impact asupra securității sau ar putea fi în detrimentul activităților programului.   
 • Completați documentele permisului de muncă pentru aplicația WP și înregistrarea SSI pentru fiecare nou personal angajat. 

CALIFICĂRILE: 

Esențial: 

 • Diplomă de licență într-un mediu educațional conex 
 • Peste 3 ani de experiență 
 • Fluenta in engleza si romana si rusa   
 • Abilități puternice de comunicare în scris și vorbire 
 • Abilitati de planificare a experientei si organizare 
 • Alfabetizare excelentă a PC-ului, inclusiv programe de birou MS și alte instrumente 
 • Abilitatea de a lucra în colaborare cu colegii și partenerii 
 • Experiența de a lua inițiativă și de a fi proactiv 
 • Excelente abilități organizaționale personale, inclusiv managementul timpului, și capacitatea de a respecta termenele limită și de a lucra sub presiune 

Alte cerințe: 

 • Familiarizarea cu contextul local al refugiaților din Moldova 
 • Angajament ferm față de principiile umanitare
 • Abilitati puternice de comunicare cu beneficiarii 
 • Competență în MS Office 
 • Abilitatea de a lucra în colaborare cu colegii 

ALTE CONDIȚII: 

Ziua de începere: începutul lunii martie.  

Locul de muncă: Chișinău Moldova 

Condiție: Salariul și alte condiții vor fi în conformitate cu Termenii de angajare AAR Japonia pentru personalul național.  

GHID DE DEPUNERE: 

Candidații interesați care îndeplinesc calificarea menționată mai sus trebuie să-și prezinte CV-ul în limba engleză, scrisoarea de intenție la e-mail;  moldova.aar@gmail.com

Note: 

Cererea primită după data închiderii nu va fi luată în considerare. Doar candidații preselectați ale căror candidaturi îndeplinesc criteriile cerute vor fi contactați pentru testare și interviu. Documentele depuse nu vor fi returnate. 

AAR Japonia se angajează să asigure bunăstarea copiilor și a altor grupuri vulnerabile și are o politică de toleranță zero față de exploatarea sexuală, abuz și hărțuire. Procesul de recrutare include, de asemenea, verificarea înregistrărilor privind abaterile anterioare și verificarea referințelor. AAR Japonia poate lua alte măsuri necesare pentru a se asigura că persoanele implicate în cazuri justificate de exploatare sexuală, abuz și hărțuire nu vor fi recrutate.  

Cu cererea dumneavoastră la acest anunț, sunteți de acord că datele dumneavoastră cu caracter personal din CV-ul dumneavoastră vor fi prelucrate de AAR Japonia 

Disclaimer pentru Traducere

Acest articol a fost tradus pentru comoditatea dumneavoastră. utilizând software de traducere, cum ar fi Microsoft Translator. S-au făcut eforturi rezonabile pentru a oferi o traducere exactă, cu toate acestea, nicio traducere automată nu este perfectă și nici nu are scopul de a înlocui traducătorii umani. Traducerile sunt oferite ca un serviciu utilizatorilor site-ului CIVIC.MD și sunt furnizate „ca atare”. Nu se oferă nicio garanție, fie expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau corectitudinea oricăror traduceri făcute din limba originală, marcată ca atare, în orice altă limbă. Este posibil ca anumite conținuturi (cum ar fi imagini, videoclipuri etc.) să nu fie traduse din cauza limitărilor software-ului de traducere.

En

Articol Original

HR Admin Officer (Full Time)

 HR Admin Officer (Full Time)

AAR Japan is a non-profit organization, head quartered in Tokyo, Japan. We have been working to respond crisis of conflict, natural disasters or community development in over 15 countries by supporting refugees, people with disabilities, or disadvantaged populations since 1979.  

Since March 2022, AAR Japan has been working to support Ukrainian Refugees staying in Moldova and Moldovan citizens by implemented cross-sectoral projects on basic needs, food security, protection and health in Chisinau and rural areas. 

The project’s overall goal is to contribute in building a protective environment for refugees and local community by addressing their health issues, protection risks, their vulnerabilities and facilitating durable solutions in their interest. 

AAR Japan is looking for HR Admin Officer who will be positioned in Chisinau, Moldova. 

RESPONSIBILITIES: 

HR Admin Officer 

 • Responsible for the day to day running of the office HR tasks.  
 • Ensure that all staff abide by AAR Japan work and ethics policies; 
 • Support the Head of Office in HR issues and provides technical advice in line with the AAR HR policies & Manual; 
 • Maintain the HR Department’s filing system and ensure that all personnel files are up to date and complete 
 • Provide support to line managers on the recruitment process. 
 • Manage office recruitment: advertising, receiving applications, short listing, scheduling interviews and appointing staff.  Be present as part of the panel at all interviews conducted in the office. 
 • Conduct HR orientation for all new staff in the office 
 • Ensure all staff have up to date contracts 
 • Maintain leave plan for all local staff and update monthly 
 • Ensure Head of Office is informed about any HR issues which could impact on security or be detrimental to programe activities.   
 • Complete the Work Permit documents for WP application and SSI registration for each new hire staff. 

QUALIFICATIONS: 

Essential: 

 • Bachelor’s degree in a related educational background 
 • Above 3 years of experience 
 • Fluency in English and Romanian and Russian   
 • Strong communication skills in writing and speaking 
 • Experience planning and organization skills 
 • Excellent PC literacy including MS office programs and other tools 
 • Ability to work collaboratively with colleagues and partners 
 • Experience of taking initiative and being proactive 
 • Excellent personal organizational skills, including time management, and ability to meet deadlines and work under pressure 

Other Requirements: 

 • Familiarity with the local refugee context in Moldova 
 • Strong commitment to humanitarian principles 
 • Strong communication skills with the beneficiaries 
 • Proficiency in MS Office 
 • Ability to work collaboratively with colleagues 

OTHER CONDITIONS: 

Start day: Beginning of March.  

Work location: Chisinau Moldova 

Condition: Salary and other conditions will be in accordance with AAR Japan’s Terms of Employment for National staff.  

SUBMISSION GUIDELINE: 

Interested candidates who meet the above-mentioned qualification should submit their English CV, cover letter to email; moldova.aar@gmail.com 

Notes: 

The application received after the closing date will not be given any consideration. Only short-listed candidates whose applications fulfill the required criteria will be contacted for test and interview. The submitted documents will not be returned. 

AAR Japan is committed to the welfare of children and other vulnerable groups and has a zero-tolerance policy towards Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment. The recruitment process also includes vetting for records of prior misconduct and reference checking. AAR Japan may take other necessary measures to ensure that people involved in substantiated cases of sexual exploitation, abuse, and harassment will not be recruited.  

With your application to this announcement, you agree that your personal data in your resume will be processed by AAR Japan 

Ua

Traducere Automata

Співробітник відділу управління персоналом (повний робочий день)

 HR Admin Officer (Full Time)

AAR Japan є некомерційною організацією, штаб-квартира якої знаходиться в Токіо, Японія. Ми працюємо над реагуванням на кризу конфліктів, стихійних лих або розвитку громад у більш ніж 15 країнах, підтримуючи біженців, людей з обмеженими можливостями або неблагополучне населення з 1979 року.  

З березня 2022 року AAR Japan працює над підтримкою українських біженців, які перебувають у Молдові, та громадян Молдови шляхом реалізації міжсекторальних проєктів з основних потреб, продовольчої безпеки, захисту та здоров'я в Кишиневі та сільській місцевості. 

Загальна мета проекту полягає в тому, щоб зробити свій внесок у створення захисного середовища для біженців та місцевої громади шляхом вирішення їхніх проблем зі здоров'ям, ризиків захисту, їх вразливості та сприяння довгостроковим рішенням у їхніх інтересах. 

AAR Japan шукає співробітника з управління персоналом, який буде працювати в Кишиневі, Молдова. 

ОБОВ'ЯЗКИ: 

Співробітник відділу управління персоналом

 • Відповідає за повсякденне виконання офісних кадрових завдань.  
 • Забезпечити, щоб весь персонал дотримувався політики AAR Japan щодо роботи та етики; 
 • Підтримка керівника офісу з питань управління персоналом та надання технічних консультацій відповідно до кадрової політики AAR & Manual; 
 • Підтримуйте систему подачі документів відділу кадрів та забезпечте актуальність та заповнення всіх кадрових справ
 • Надавати підтримку лінійним керівникам в процесі підбору персоналу. 
 • Керуйте офісним рекрутингом: реклама, прийом заявок, короткий лістинг, планування співбесід і призначення персоналу. Бути присутнім в складі панелі на всіх співбесідах, що проводяться в офісі.  
 • Проведення HR-орієнтації для всіх нових співробітників в офісі 
 • Переконайтеся, що весь персонал має актуальні контракти 
 • Підтримуйте план відпусток для всього місцевого персоналу та оновлюйте щомісяця 
 • Забезпечити інформування керівника офісу про будь-які кадрові питання, які можуть вплинути на безпеку або завдати шкоди програмній діяльності.   
 • Заповніть документи про дозвіл на роботу для заявки WP та реєстрації SSI для кожного нового персоналу з найму. 

КВАЛІФІКАЦІЇ: 

Істотний: 

 • Ступінь бакалавра за спорідненою освітою 
 • Понад 3 роки досвіду 
 • Вільне володіння англійською та румунською та російською   мовами
 • Сильні комунікативні навички письма та говоріння 
 • Досвід планування та навички організації 
 • Відмінна грамотність ПК, включаючи офісні програми MS та інші інструменти 
 • Здатність працювати спільно з колегами та партнерами 
 • Досвід прояву ініціативи та проактивності 
 • Відмінні особисті організаторські здібності, включаючи тайм-менеджмент, а також вміння дотримуватися термінів і працювати під тиском 

Інші вимоги: 

 • Знайомство з місцевим контекстом біженців у Молдові 
 • Тверда відданість гуманітарним принципам 
 • Сильні комунікативні навички з бенефіціарами 
 • Володіння MS Office 
 • Вміння працювати спільно з колегами 

ІНШІ УМОВИ: 

День початку: початок березня.  

Місце роботи: Кишинів Молдова 

Умова: Заробітна плата та інші умови будуть відповідати Правилам працевлаштування AAR Japan для національного персоналу.  

ІНСТРУКЦІЯ ПОДАННЯ: 

Зацікавлені кандидати, які відповідають вищезазначеній кваліфікації, повинні надіслати своє резюме англійською мовою, супровідний лист на електронну пошту;  moldova.aar@gmail.com

Нотатки: 

Заявка, отримана після дати закриття, не буде розглянута. Лише з кандидатами, які не потрапили до короткого списку, заявки яких відповідають необхідним критеріям, будуть зв'язані для проведення тестування та співбесіди. Подані документи поверненню не підлягають. 

AAR Японія прагне до добробуту дітей та інших вразливих груп і має політику нульової толерантності до сексуальної експлуатації, насильства та домагань. Процес найму також включає перевірку записів про попередні проступки та перевірку довідок. AAR Японія може вжити інших необхідних заходів для забезпечення того, щоб люди, які беруть участь в обґрунтованих випадках сексуальної експлуатації, насильства та домагань, не були завербовані.  

Своєю заявою на це оголошення ви погоджуєтеся з тим, що ваші особисті дані у вашому резюме будуть оброблятися AAR Japan 

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.

Bg

Traducere Automata

HR администратор офицер (пълно работно време)

 HR Admin Officer (Full Time)

AAR Japan е организация с нестопанска цел, със седалище в Токио, Япония. От 1979 г. насам работим за реагиране на криза на конфликти, природни бедствия или развитие на общността в над 15 страни, като подкрепяме бежанци, хора с увреждания или население в неравностойно положение.  

От март 2022 г. AAR Japan работи в подкрепа на украинските бежанци, пребиваващи в Молдова и молдовските граждани, чрез изпълнение на междусекторни проекти за основни нужди, продоволствена сигурност, защита и здраве в Кишинев и селските райони. 

Общата цел на проекта е да допринесе за изграждането на защитна среда за бежанците и местната общност чрез справяне с техните здравни проблеми, рискове за защита, уязвимост и улесняване на трайни решения в техен интерес. 

AAR Япония търси HR Admin Officer, който ще бъде позициониран в Кишинев, Молдова. 

ОТГОВОРНОСТИ: 

HR администратор офицер 

 • Отговаря за ежедневното изпълнение на задачите по човешки ресурси в офиса.  
 • Гарантиране, че целият персонал спазва политиките за работа и етика на AAR Japan; 
 • Подпомагане на ръководителя на офиса по въпросите на човешките ресурси и предоставяне на технически съвети в съответствие с политиките на AAR HR & Manual; 
 • Поддържайте файловата система на отдел "Човешки ресурси" и се уверете, че всички досиета на персонала са актуални и пълни 
 • Осигурете подкрепа на преките мениджъри в процеса на набиране на персонал. 
 • Управление на набирането на персонал в офиса: реклама, получаване на заявления, кратък списък, насрочване на интервюта и назначаване на персонал. Присъствайте като част от панела на всички интервюта, провеждани в офиса.  
 • Провеждане на HR ориентация за всички нови служители в офиса 
 • Уверете се, че всички служители имат актуални договори 
 • Поддържайте план за отпуск за целия местен персонал и актуализирайте месечно 
 • Уверете се, че ръководителят на офиса е информиран за всички въпроси, свързани с човешките ресурси, които биха могли да повлияят на сигурността или да бъдат вредни за програмните дейности.   
 • Попълнете документите за разрешение за работа за кандидатстване за WP и регистрация на SSI за всеки нов наемен персонал. 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Етерични: 

 • Бакалавърска степен в сродна образователна среда 
 • Над 3 години опит 
 • Владеене на английски и румънски и руски език   
 • Силни комуникативни умения в писането и говоренето 
 • Опит в планирането и организационните умения 
 • Отлична компютърна грамотност, включително MS офис програми и други инструменти 
 • Способност за съвместна работа с колеги и партньори 
 • Опит в поемането на инициатива и проактивността 
 • Отлични лични организационни умения, включително управление на времето и способност за спазване на сроковете и работа под натиск 

Други изисквания: 

 • Запознаване с местния бежански контекст в Молдова 
 • Силен ангажимент към хуманитарните принципи 
 • Силни комуникативни умения с бенефициентите 
 • Умения в MS Office 
 • Способност за съвместна работа с колеги 

ДРУГИ УСЛОВИЯ: 

Начален ден: началото на март.  

Работно място: Кишинев Молдова 

Условие: Заплатата и други условия ще бъдат в съответствие с Условията за работа на националния персонал на AAR Japan.  

НАСОКИ ЗА ПОДАВАНЕ: 

Заинтересованите кандидати, които отговарят на горепосочената квалификация, трябва да представят своята английска автобиография, мотивационно писмо на имейл;  moldova.aar@gmail.com

Бележки: 

Заявлението, получено след крайната дата, няма да бъде разглеждано. Само подбрани кандидати, чиито кандидатури отговарят на необходимите критерии, ще бъдат потърсени за тест и интервю. Подадените документи няма да бъдат върнати. 

AAR Япония се ангажира с благосъстоянието на децата и други уязвими групи и има политика на нулева толерантност към сексуалната експлоатация, злоупотребата и тормоза. Процесът на набиране на персонал включва и проверка за записи на предишни нарушения и проверка на справките. AAR Япония може да предприеме други необходими мерки, за да гарантира, че хората, участващи в обосновани случаи на сексуална експлоатация, злоупотреба и тормоз, няма да бъдат набирани.  

С молбата си за това съобщение, Вие се съгласявате, че Вашите лични данни в автобиографията Ви ще бъдат обработвани от AAR Japan 

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят „както е“. Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Ru

Traducere Automata

Сотрудник по управлению персоналом (полный рабочий день)

 HR Admin Officer (Full Time)

AAR Japan является некоммерческой организацией, штаб-квартира которой находится в Токио, Япония. С 1979 года мы работаем над реагированием на кризис конфликтов, стихийных бедствий или развития общин в более чем 15 странах, оказывая поддержку беженцам, инвалидам или обездоленным группам населения.  

С марта 2022 года AAR Japan работает над поддержкой украинских беженцев, находящихся в Молдове, и граждан Молдовы путем реализации межсекторальных проектов по основным потребностям, продовольственной безопасности, защите и здоровью в Кишиневе и сельских районах. 

Общая цель проекта состоит в том, чтобы внести свой вклад в создание защитной среды для беженцев и местных общин путем решения их проблем со здоровьем, рисков защиты, их уязвимости и содействия долгосрочным решениям в их интересах. 

AAR Japan ищет сотрудника по управлению персоналом, который будет работать в Кишиневе, Молдова. 

ОБЯЗАННОСТИ: 

Сотрудник по управлению персоналом 

 • Отвечает за повседневное выполнение кадровых задач офиса.  
 • Обеспечить, чтобы все сотрудники соблюдали политику AAR Japan в области труда и этики; 
 • Поддержка руководителя офиса в вопросах управления персоналом и предоставление технических консультаций в соответствии с кадровыми политиками и руководством AAR; 
 • Поддерживать систему регистрации отдела кадров и следить за тем, чтобы все личные дела были актуальными и полными 
 • Оказание поддержки линейным руководителям в процессе найма. 
 • Управление набором персонала в офисе: реклама, прием заявок, короткий список, планирование собеседований и назначение персонала.  Присутствовать в составе группы на всех собеседованиях, проводимых в офисе. 
 • Проведение HR-ориентации для всех новых сотрудников в офисе 
 • Убедитесь, что все сотрудники имеют актуальные контракты 
 • Ведение плана отпусков для всего местного персонала и ежемесячное обновление
 • Убедитесь, что руководитель офиса проинформирован о любых кадровых проблемах, которые могут повлиять на безопасность или нанести ущерб программной деятельности.   
 • Заполните документы о разрешении на работу для подачи заявки wp и регистрации SSI для каждого нового наемного персонала. 

КВАЛИФИКАЦИИ: 

Существенный: 

 • Степень бакалавра в области соответствующего образования 
 • Более 3 лет опыта 
 • Свободное владение английским, румынским и русским языками   
 • Сильные коммуникативные навыки в письменной и устной речи 
 • Опыт планирования и организационных навыков 
 • Отличная грамотность ПК, включая офисные программы MS и другие инструменты 
 • Умение работать совместно с коллегами и партнерами 
 • Опыт проявления инициативы и инициативы 
 • Отличные личные организационные навыки, включая тайм-менеджмент, и умение укладываться в сроки и работать под давлением 

Другие требования: 

 • Знакомство с местным контекстом беженцев в Молдове 
 • Твердая приверженность гуманитарным принципам 
 • Сильные коммуникативные навыки с бенефициарами 
 • Квалификация в MS Office 
 • Умение работать совместно с коллегами 

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ: 

День начала: начало марта.  

Место работы: Кишинев Молдова 

Условие: Заработная плата и другие условия будут соответствовать Условиям найма национального персонала AAR Japan.  

РУКОВОДСТВО ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ: 

Заинтересованные кандидаты, отвечающие вышеупомянутой квалификации, должны представить свое резюме на английском языке, сопроводительное письмо на электронную почту;  moldova.aar@gmail.com

Примечания: 

Заявка, полученная после даты закрытия, не будет рассмотрена. Только кандидаты, включенные в короткий список, чьи заявки соответствуют требуемым критериям, будут связываться для тестирования и собеседования. Представленные документы не возвращаются. 

AAR Japan привержена благополучию детей и других уязвимых групп и проводит политику абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации, надругательствам и домогательствам. Процесс вербовки также включает проверку записей о предыдущих проступках и проверку рекомендаций. ААР Япония может принять другие необходимые меры для обеспечения того, чтобы лица, причастные к обоснованным случаям сексуальной эксплуатации, надругательств и домогательств, не были завербованы.  

Подавая заявку на это объявление, вы соглашаетесь с тем, что ваши персональные данные в вашем резюме будут обрабатываться AAR Japan. 

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

Articol adaugat de: AAR Moldova