Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist - administrare granturiRo

Articol Original

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist - administrare granturi

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist - administrare granturi

Context:

Din 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere, semnat între Republica Polonă și Republica Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova ajută la consolidarea comunităților locale prin oportunitățile, pe care le creăm împreună cu partenerii locali și internaționali. Având la bază modele internaționale de dezvoltare, pledăm în favoarea îmbunătățirii calității vieții în Republica Moldova. Organizația promovează o abordare sistemică menită să contribuie la procesele de valorificare a potențialului comunităților. Pentru mai multe detalii despre activitățile organizației accesați: Ce facem | Solidarity Fund PL 

 

 

Scopul poziției:  

Asigurarea desfășurării și îmbunătățirii proceselor din cadrul Unității de administrare a granturilor a Solidarity Fund PL în Moldova.  

Sarcini și responsabilități: 

 • Administrarea unui grant implementat de Solidarity Fund PL în Moldova; 
 • Asigurarea conformității activităților din cadrul grantului cu prevederile contractului de finanțare; 
 • Monitorizarea bugetului grantului; 
 • Pregătirea rapoartelor de activitate și menținerea comunicării cu partenerul de dezvoltare; 
 • Ghidarea echipei de implementare în activitățile zilnice, conform planului de activitate și a standardelor și procedurilor specifice grantului; 
 • Monitorizarea activităților și rezultatelor atinse; 
 • Pregătirea și păstrarea documentației de grant; 
 • Facilitarea evaluării externe a grantului;  
 • Alte activități operaționale în cadrul grantului; 
 • Colaborarea cu echipa și cu managerul Unității de administrare a granturilor, cu privire la planificarea activității, elaborarea de strategii, optimizarea proceselor din cadrul unității.

Competențe și calificări necesare: 

 • Studii superioare în managementul proiectelor, științe administrative sau alte domenii conexe; 
 • Experiență de min. 2 ani în administrarea granturilor; 
 • Abilități și experiență în scrierea rapoartelor de activitate; 
 • Abilități și experiență de gestionare a bugetelor; 
 • Experiență anterioară de lucru cu parteneri de dezvoltare internaționali; 
 • Nivel avansat (vorbire și scriere) a limbilor română și engleză;  Abilități de a lucra independent și în echipă; 
 • Responsabilitate și punctualitate.

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință

 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 01 februarie 2023, ora locală 09:00.  

* Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.  

En

Traducere Automata

Solidarity Fund PL in Moldova hires Specialist - grant administration

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist - administrare granturi

Context:

Since 2012, based on the Memorandum of Understanding, signed between the Republic of Poland and the Republic of Moldova, Solidarity Fund PL in Moldova helps to strengthen local communities through the opportunities, which we create together with local and international partners. Based on international development models, we plead in favor of improving the quality of life in the Republic of Moldova. The organization promotes a systemic approach aimed at contributing to the processes of harnessing the potential of communities. For more details about the organization's activities go to: What we do | Solidarity Fund PL 

 

 

Purpose of the position:  

Ensure the development and improvement of the processes within the Grant Administration Unit of Solidarity Fund PL in Moldova.  

Tasks and responsibilities: 

 • Administration of a grant implemented by Solidarity Fund PL in Moldova; 
 • Ensuring the compliance of the activities within the grant with the provisions of the financing contract; 
 • Monitoring the grant budget; 
 • Preparing activity reports and maintaining communication with the development partner; 
 • Guiding the implementation team in the daily activities, according to the activity plan and the standards and procedures specific to the grant; 
 • Monitoring the activities and results achieved; 
 • Preparation and keeping of grant documentation; 
 • Facilitating the external evaluation of the grant;  
 • Other operational activities under the grant; 
 • Collaboration with the team and the manager of the Grant Administration Unit, regarding the planning of the activity, the elaboration of strategies, the optimization of the processes within the unit.

Skills and qualifications required: 

 • Higher education in project management, administrative sciences or other related fields; 
 • Experience of min. 2 years in grant administration; 
 • Skills and experience in writing activity reports; 
 • Budget management skills and experience; 
 • Previous experience of working with international development partners; 
 • Advanced level (speaking and writing) of languages Romanian and English;  Skills to work independently and in a team; 
 • Responsibility and punctuality.

More  details about the assessment criteria and the application procedure can be found at the Terms of Reference

 

 Deadline for submission of  applications: February 1, 2023, 09:00 local time.  

* Personal data will be processed by Solidarity Fund PL in Moldova exclusively for the purpose and process of employment, in accordance with the provisions of the legislation in force. This data will not be transmitted to other third parties without the prior consent of the subject of the personal data.  

It

Traducere Automata

Fondo di solidarietà PL in Moldavia assume Specialista - amministrazione delle sovvenzioni

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist - administrare granturi

Contesto:

Dal 2012, sulla base del Memorandum of Understanding, firmato tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Moldova, il Fondo di solidarietà PL in Moldova aiuta a rafforzare le comunità locali attraverso le opportunità, che creiamo insieme a partner locali e internazionali. Sulla base di modelli di sviluppo internazionali, ci dichiariamo favorevoli al miglioramento della qualità della vita nella Repubblica di Moldova. L'organizzazione promuove un approccio sistemico volto a contribuire ai processi di valorizzazione delle potenzialità delle comunità. Per maggiori dettagli sulle attività dell'organizzazione vai a: Cosa facciamo | Fondo di solidarietà PL 

 

 

Scopo della posizione:  

Garantire lo sviluppo e il miglioramento dei processi all'interno dell'Unità di amministrazione delle sovvenzioni del Fondo di solidarietà PL in Moldova.  

Compiti e responsabilità: 

 • Amministrazione di una sovvenzione attuata dal Fondo di solidarietà PL in Moldova; 
 • Garantire la conformità delle attività nell'ambito della sovvenzione con le disposizioni del contratto di finanziamento; 
 • Monitoraggio del bilancio delle sovvenzioni; 
 • Preparare rapporti di attività e mantenere la comunicazione con il partner di sviluppo; 
 • Guidare il team di implementazione nelle attività quotidiane, secondo il piano di attività e gli standard e le procedure specifiche per la sovvenzione; 
 • Monitorare le attività e i risultati raggiunti; 
 • Preparazione e conservazione della documentazione di sovvenzione; 
 • facilitare la valutazione esterna della sovvenzione;  
 • Altre attività operative nell'ambito della sovvenzione; 
 • Collaborazione con il team e il responsabile della Grant Administration Unit, per quanto riguarda la pianificazione dell'attività, l'elaborazione di strategie, l'ottimizzazione dei processi all'interno dell'unità.

Competenze e qualifiche richieste: 

 • Istruzione superiore in gestione di progetti, scienze amministrative o altri campi correlati; 
 • Esperienza di almeno 2 anni nell'amministrazione delle sovvenzioni; 
 • Capacità ed esperienza nella redazione di report di attività; 
 • Capacità ed esperienza nella gestione del budget; 
 • Precedente esperienza di lavoro con partner internazionali di sviluppo; 
 • Livello avanzato (parlare e scrivere) di lingue rumena e inglese; Capacità di lavorare in modo indipendente e in team;   
 • Responsabilità e puntualità.

Maggiori  dettagli sui  criteri di valutazione e sulla procedura di candidatura sono disponibili presso il Termini di riferimento

 

 Termine ultimo per la presentazione delle  domande: 1 febbraio 2023, 09: 00 ora locale.  

* I dati personali saranno trattati dal Fondo di solidarietà PL in Moldova esclusivamente per lo scopo e il processo di assunzione, in conformità con le disposizioni della legislazione in vigore. Questi dati non saranno trasmessi ad altri terzi senza il previo consenso del soggetto dei dati personali.  

Ua

Traducere Automata

Фонд солідарності PL в Молдові наймає спеціаліста - грантове адміністрування

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist - administrare granturi

Контексті:

З 2012 року, на основі Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між Республікою Польща та Республікою Молдова, Фонд солідарності PL в Молдові допомагає зміцнювати місцеві громади через можливості, які ми створюємо спільно з місцевими та міжнародними партнерами. Спираючись на міжнародні моделі розвитку, ми виступаємо за поліпшення якості життя в Республіці Молдова. Організація просуває системний підхід, спрямований на сприяння процесам використання потенціалу громад. Детальніше про діяльність організації можна дізнатися за посиланням: Що ми робимо | Фонд солідарності PL 

 

 

Мета посади:  

Забезпечити розвиток та вдосконалення процесів у відділі грантового адміністрування Фонду солідарності PL у Молдові.  

Завдання та обов'язки: 

 • Адміністрування гранту, реалізованого Фондом солідарності PL в Молдові; 
 • Забезпечення відповідності діяльності в рамках гранту положенням договору фінансування; 
 • Моніторинг бюджету гранту; 
 • Підготовка звітів про діяльність і підтримка комунікації з партнером по розвитку; 
 • Керівництво командою впровадження у повсякденній діяльності відповідно до плану діяльності та стандартів та процедур, характерних для гранту; 
 • Моніторинг діяльності та досягнутих результатів; 
 • Підготовка та ведення грантової документації; 
 • Сприяння зовнішньому оцінюванню гранту;  
 • Інша операційна діяльність в рамках гранту; 
 • Співпраця з командою та менеджером відділу адміністрування грантів, щодо планування діяльності, розробки стратегій, оптимізації процесів всередині підрозділу.

Необхідні навички та кваліфікація: 

 • Вища освіта в галузі управління проектами, адміністративних наук або інших суміжних галузей; 
 • Досвід роботи в адмініструванні грантів не менше 2 років; 
 • Навички та досвід написання звітів про діяльність; 
 • Навички та досвід управління бюджетом; 
 • Попередній досвід роботи з міжнародними партнерами з розвитку; 
 • Просунутий рівень (speaking and writing) мов румунська та англійська; Навички працювати самостійно і в команді;   
 • Відповідальність і пунктуальність.

Більш  детальну інформацію про  критерії оцінки та  процедуру подання заявки можна знайти  в Технічному завданні

 

 Кінцевий термін подачі заявок  : 1 лютого 2023 року, 09: 00 за місцевим часом.  

 * Персональні дані будуть оброблятися Solidarity Fund PL в Молдові виключно з метою і процесом працевлаштування, відповідно до положень чинного законодавства. Ці дані не будуть передані іншим третім особам без попередньої згоди суб'єкта персональних даних.  

Bg

Traducere Automata

Фонд "Солидарност" PL в Молдова наема специалист - администриране на безвъзмездни средства

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist - administrare granturi

Контекста:

От 2012 г., въз основа на Меморандума за разбирателство, подписан между Република Полша и Република Молдова, фонд "Солидарност" PL в Молдова помага за укрепване на местните общности чрез възможностите, които създаваме заедно с местни и международни партньори. Въз основа на международни модели за развитие, ние пледираме в полза на подобряване на качеството на живот в Република Молдова. Организацията насърчава системен подход, насочен към допринасяне към процесите на използване на потенциала на общностите. За повече подробности относно дейността на организацията посетете: Какво правим | Фонд "Солидарност" PL 

 

 

Цел на позицията:  

Осигуряване на развитието и подобряването на процесите в рамките на звеното за администриране на безвъзмездните средства на фонд "Солидарност" PL в Молдова.  

Задачи и отговорности: 

 • Администриране на безвъзмездна финансова помощ, изпълнявана от фонд "Солидарност" PL в Молдова; 
 • Осигуряване съответствието на дейностите в рамките на безвъзмездната финансова помощ с разпоредбите на договора за финансиране; 
 • Мониторинг на бюджета за безвъзмездна финансова помощ; 
 • Изготвяне на отчети за дейността и поддържане на комуникация с партньора за развитие; 
 • Насочване на екипа за изпълнение в ежедневните дейности, съгласно плана за дейността и специфичните за безвъзмездната финансова помощ стандарти и процедури; 
 • Мониторинг на постигнатите дейности и резултати; 
 • Подготовка и водене на документация за безвъзмездна финансова помощ; 
 • Улесняване на външното оценяване на безвъзмездните средства;  
 • Други оперативни дейности по безвъзмездната финансова помощ; 
 • Сътрудничество с екипа и управителя на отдел "Грантова администрация" по отношение на планирането на дейността, разработването на стратегии, оптимизирането на процесите в звеното.

Необходими умения и квалификации: 

 • Висше образование по управление на проекти, административни науки или други свързани с тях области; 
 • Опит от мин. 2 години в администрирането на безвъзмездните средства; 
 • Умения и опит в писането на отчети за дейността; 
 • Умения и опит в управлението на бюджета; 
 • Предишен опит в работата с международни партньори за развитие; 
 • Напреднало ниво (говорене и писане) на езици румънски и английски; Умения за самостоятелна работа и в екип;   
 • Отговорност и точност.

Повече  подробности за критериите за оценка и  процедурата за  кандидатстване можете да намерите  в техническото задание

 

 Краен срок за подаване на  заявленията: 1 февруари 2023 г., 09: 00 часа местно време.  

* Личните данни ще бъдат обработвани от Фонд "Солидарност" PL в Молдова изключително за целите и процеса на наемане на работа, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Тези данни няма да бъдат предавани на други трети страни без предварителното съгласие на субекта на личните данни.  

Ru

Traducere Automata

Фонд солидарности PL в Молдове нанимает специалиста - администрирование грантов

Solidarity Fund PL în Moldova angajează Specialist - administrare granturi

Контекст:

С 2012 года, основываясь на Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между Республикой Польша и Республикой Молдова, Фонд солидарности PL в Молдове помогает укреплять местные сообщества через возможности, которые мы создаем вместе с местными и международными партнерами. Основываясь на международных моделях развития, мы выступаем за улучшение качества жизни в Республике Молдова. Организация продвигает системный подход, направленный на содействие процессам использования потенциала сообществ. Для получения более подробной информации о деятельности организации перейдите по ссылке: Что мы делаем | Фонд солидарности PL 

 

 

Цель должности:  

Обеспечить развитие и совершенствование процессов в рамках Отдела управления грантами Фонда солидарности PL в Молдове.  

Задачи и обязанности: 

 • Администрирование гранта, предоставленного Фондом солидарности PL в Молдове; 
 • Обеспечение соответствия деятельности в рамках гранта положениям договора финансирования; 
 • Мониторинг бюджета грантов; 
 • Подготовка отчетов о деятельности и поддержание связи с партнером по развитию; 
 • Руководство группой по внедрению в повседневной деятельности в соответствии с планом деятельности и стандартами и процедурами, характерными для гранта; 
 • Мониторинг деятельности и достигнутых результатов; 
 • Подготовка и ведение грантовой документации; 
 • Содействие внешней оценке гранта;  
 • Другая оперативная деятельность в рамках гранта; 
 • Сотрудничество с группой и руководителем Группы по управлению субсидиями в отношении планирования деятельности, разработки стратегий, оптимизации процессов в рамках подразделения.

Необходимые навыки и квалификация: 

 • Высшее образование в области управления проектами, административных наук или других смежных областей; 
 • Опыт работы минимум 2 года в администрировании грантов; 
 • Навыки и опыт написания отчетов о деятельности; 
 • Навыки и опыт управления бюджетом; 
 • Предыдущий опыт работы с международными партнерами по развитию; 
 • Продвинутый уровень (разговорный и письменный) языков румынский и английский;  Навыки работы самостоятельно и в команде; 
 • Ответственность и пунктуальность.

Более  подробную информацию  о критериях оценки и процедуре  подачи заявки можно найти  в Техническом задании

 

 Крайний срок подачи   заявок: 1 февраля 2023 года, 09:00 по местному времени.  

* Персональные данные будут обрабатываться Фондом солидарности PL в Молдове исключительно с целью и в процессе трудоустройства, в соответствии с положениями действующего законодательства. Эти данные не будут переданы другим третьим лицам без предварительного согласия субъекта персональных данных.  

telegram