BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, pe durată determinată, Secția analiza inflației și indicatorilor sectorului realRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, pe durată determinată, Secția analiza inflației și indicatorilor sectorului real

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, pe durată determinată, Secția analiza inflației și indicatorilor sectorului real

Atribuția de bază a secției:

Elaborarea analizei și prognozei pe termen scurt a activității economice și a inflației.Obiectivele postului:

Elaborarea analizelor și prognozelor macroeconomice, elaborarea documentelor de politică monetară și dezvoltarea instrumentarului de analiză și prognoză aferent activității secției.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în economie cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare, pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;
 2. Experiență în domeniul analizei și prognozei macroeconomice prezintă un avantaj;

3. Cunoștințe în:

3.1.Teoria economică, teoria statistică, statistica social-economică, econometrie, inclusiv:

- Conceptele macroeconomice de bază (inclusiv PIB, PNB, inflație, ciclu de afaceri, mecanisme ale fluctuațiilor economice, politici macroeconomice, interdependențe și identități macroeconomice de bază, sistemul conturilor naționale, indicii de prețuri, cererea agregată, oferta agregată, piața muncii, sectorul public, balanța de plăți, cursul de schimb, piața financiară și de capital, etc.) și relațiile acestora față echilibrul și dezechilibrul macroeconomic;

- Conceptele monetare (inclusiv monedă, credit, instituție financiară, politică monetară, sistemul monetar, cererea și oferta de monedă, sistemul financiar, bancă centrală, sistemul de plăți, piața monetară, teoria monetară, instrumente financiare și monetare, mecanism de transmitere a politicii monetare, statistica monetară și financiară, etc.);

- Modelarea economică (inclusiv specificarea, testarea, simularea și prognozarea în baza de modele economice, precum ar fi modele liniare, modele simultane cu mai multe ecuații, VAR, SVAR, VECM, tehnici bayesiene; identificarea și eliminarea corelației în serie, a multicolinearității și heteroscedasticității din modele, etc.);

- Conceptele statistice (inclusiv proprietățile necesare ale estimatorilor statistici; tipologia distribuțiilor probabilistice; corelație; coeficient de corelație; varianță; covarianță; tipologia mediilor; metodele de extrapolare, filtrare, ajustare sezonieră și de conversie a frecvenței a seriilor de timp; cointegrarea seriilor de timp; componentele seriilor de timp; funcția de auto-corelare și de auto-corelare parțială; staționaritatea seriilor de timp, etc.)

Principalele atribuții:

 1. Colectează, prelucrează, analizează și păstrează informația necesară activității secției din diverse surse;
 2. Elaborează analiza evoluției inflației  și a activității economice;
 3. Elaborează prognoza pe termen scurt a inflației;
 4. Elaborează prognoza activității economice;
 5. Menține și dezvoltă instrumentarul de analiză și prognoză a inflației și a activității economice;
 6. Elaborează acte ce țin de competența secției.

! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 13 februarie 2023.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia recomandată:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
 3. Rapoartele asupra inflației;
 4. Manuale de teorie economică, teorie statistică, statistică social-economică, econometrie, monedă și credit;

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a contest for the vacancy of principal economist, for a fixed term, inflation analysis and indicators of the real sector

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, pe durată determinată, Secția analiza inflației și indicatorilor sectorului real

Basic task of the section:

Elaboration of short-term analysis and forecast of economic activity and inflation.The objectives of the job:

Elaboration of macroeconomic analyses and forecasts, elaboration of monetary policy documents and development of analysis and forecasting tools related to the activity of the section.

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education in economics with the general average for the years of study 8 or higher, for persons with education obtained outside the Republic of Moldova, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or institutions will be indicated;
 2. Experience in the field of macroeconomic analysis and forecasting has an advantage;

3. Knowledge of:

3.1.Economic theory, statistical theory, socio-economic statistics, econometrics, including:

- Basic macroeconomic concepts (including GDP, GNP, inflation, business cycle, mechanisms of economic fluctuations, macroeconomic policies, interdependencies and basic macroeconomic identities, system of national accounts, price indices, aggregate demand, aggregate supply, labour market, public sector, balance of payments, exchange rate, financial and capital market, etc.) and their relations with macroeconomic balance and imbalance;

- Monetary concepts (including currency, credit, financial institution, monetary policy, monetary system, supply and demand of currency, financial system, central bank, payment system, money market, monetary theory, monetary and monetary instruments, monetary policy transmission mechanism, monetary and financial statistics, etc.);

- Economic modeling (including specification, testing, simulation and forecasting based on economic models, such as linear models, simultaneous models with several equations, VAR, SVAR, VECM, Bayesian techniques; identification and elimination of serial correlation, multicolinearity and heteroscedasticity from models, etc.);

- Statistical concepts (including the necessary properties of statistical estimators; typology of probabilistic distributions; correlation, correlation coefficient, variance, covariance, typology of media; methods of extrapolation, filtration, seasonal adjustment and frequency conversion of time series; cointegration of time series; components of time series; function of self-correlation and partial self-correlation; stationaryity of time series, etc.)

Main tasks:

 1. Collects, processes, analyzes and keeps the information necessary for the activity of the section from various sources;
 2. Elaborates the analysis of inflation  and economic activity evolution;
 3. Elaborates the short-term forecast of inflation;
 4. Elaborates the forecast of the economic activity;
 5. Maintains and develops the tools for analyzing and forecasting inflation and economic activity;
 6. Elaborates documents that fall within the competence of the section.

! Submitting your CV:  To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

The deadline for submitting CVs is: February 13, 2023.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Recommended bibliography:

 1. Law on the National Bank of Moldova nr. 548-XIII from 21.07.1995;
 2. Medium-term monetary policy strategy of the National Bank of Moldova;
 3. Inflation reports;
 4. Textbooks on economic theory, statistical theory, socio-economic statistics, econometrics, currency and credit;

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di economista principale, per un periodo determinato, analisi dell'inflazione e indicatori del settore reale

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, pe durată determinată, Secția analiza inflației și indicatorilor sectorului real

Compito di base della sezione:

Elaborazione di analisi a breve termine e previsione dell'attività economica e dell'inflazione.Gli obiettivi del lavoro:

Elaborazione di analisi e previsioni macroeconomiche, elaborazione di documenti di politica monetaria e sviluppo di strumenti di analisi e previsione relativi all'attività della sezione.

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Istruzione superiore in economia con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore, per le persone con istruzione ottenuta al di fuori della Repubblica di Moldova, saranno indicate le qualifiche (ad esempio GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e / o istituzioni;
 2. L'esperienza nel campo dell'analisi e delle previsioni macroeconomiche ha un vantaggio;

3. Conoscenza di:

3.1.Teoria economica, teoria statistica, statistica socioeconomica, econometria, tra cui:

- concetti macroeconomici di base (compresi PIL, PNL, inflazione, ciclo economico, meccanismi di fluttuazione economica, politiche macroeconomiche, interdipendenze e identità macroeconomiche di base, sistema dei conti nazionali, indici dei prezzi, domanda aggregata, offerta aggregata, mercato del lavoro, settore pubblico, bilancia dei pagamenti, tasso di cambio, mercato finanziario e dei capitali, ecc.) e loro relazioni con l'equilibrio e lo squilibrio macroeconomici ;

- Concetti monetari (tra cui valuta, credito, istituzione finanziaria, politica monetaria, sistema monetario, domanda e offerta di valuta, sistema finanziario, banca centrale, sistema di pagamento, mercato monetario, teoria monetaria, strumenti monetari e monetari , meccanismo di trasmissione della politica monetaria, statistiche monetarie e finanziarie, ecc.);

- Modellazione economica (incluse specifiche, test, simulazioni e previsioni basate su modelli economici, come modelli lineari, modelli simultanei con più equazioni, VAR, SVAR, VECM, tecniche bayesiane; identificazione ed eliminazione della correlazione seriale, multicolinearità ed eteroscedasticità dai modelli, ecc.);

- Concetti statistici (comprese le proprietà necessarie degli stimatori statistici ; tipologia delle distribuzioni probabilistiche; correlazione, coefficiente di correlazione, varianza, covarianza, tipologia di media; metodi di estrapolazione, filtrazione, destagionalizzazione e conversione di frequenza delle serie storiche; cointegrazione di serie storiche; componenti di serie storiche; funzione di autocorrelazione e autocorrelazione parziale; stazionarietà delle serie storiche, ecc.)

Principali mansioni:

 1. Raccoglie, elabora, analizza e conserva le informazioni necessarie per l'attività della sezione da varie fonti;
 2. Elabora l'analisi dell'inflazione e dell'evoluzione dell'attività  economica;
 3. Elabora le previsioni a breve termine dell'inflazione;
 4. Elabora la previsione dell'attività economica;
 5. Mantiene e sviluppa gli strumenti per analizzare e prevedere l'inflazione e l'attività economica;
 6. Elabora documenti che rientrano nelle competenze della sezione.

! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

La scadenza per l'invio dei CV è: 13 febbraio 2023.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia consigliata:

 1. Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia nr. 548-XIII dal 21.07.1995;
 2. strategia di politica monetaria a medio termine della Banca nazionale della Moldova;
 3. Rapporti sull'inflazione;
 4. Libri di testo di teoria economica, teoria statistica, statistica socio-economica, econometria, valuta e credito;

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду головного економіста, на визначений термін, аналіз інфляції та показники реального сектору

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, pe durată determinată, Secția analiza inflației și indicatorilor sectorului real

Основне завдання секції:

Розробка короткострокового аналізу та прогнозу економічної активності та інфляції.Завдання роботи:

Розробка макроекономічного аналізу та прогнозів, розробка документів монетарної політики та розробка інструментів аналізу та прогнозування, пов'язаних з діяльністю секції.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища економічна освіта із загальним середнім показником за роки навчання 8 або вище, для осіб з освітою, отриманою за межами Республіки Молдова, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або установах;
 2. Досвід роботи в сфері макроекономічного аналізу та прогнозування має перевагу;

3. Знання про:

3.1.Економічна теорія, статистична теорія, соціально-економічна статистика, економетрика, у тому числі:

- Основні макроекономічні поняття (включаючи ВВП, ВНП, інфляцію, діловий цикл, механізми економічних коливань, макроекономічну політику, взаємозалежності та основні макроекономічні ідентичності, систему національних рахунків, індекси цін, сукупний попит, сукупну пропозицію, ринок праці, державний сектор, платіжний баланс, валютний курс, фінансовий ринок і ринок капіталу тощо) та їх зв'язки з макроекономічним балансом і дисбалансом;

- Монетарні концепції (включаючи валюту, кредит, фінансову установу, грошово-кредитну політику, грошово-кредитну політику, грошово-кредитну систему, попит і пропозицію валюти, фінансову систему, центральний банк, платіжну систему, грошовий ринок, монетарну теорію, монетарні та монетарні інструменти, механізм передачі грошово-кредитної політики, монетарну та фінансову статистику тощо);

- Економічне моделювання (включаючи специфікацію, тестування, моделювання та прогнозування на основі економічних моделей, таких як лінійні моделі, одночасні моделі з декількома рівняннями, VAR, SVAR, VECM, байєсівські методики; виявлення та усунення послідовної кореляції, мультиколінеарності та гетероскедастичності з моделей тощо);

- Статистичні поняття (включаючи необхідні властивості статистичних оцінювачів; типологію імовірнісних розподілів; кореляцію, коефіцієнт кореляції, дисперсію, коваріацію, типологію середовищ; методи екстраполяції, фільтрації, сезонного коригування і частотного перетворення часових рядів; коінтеграцію часових рядів; компоненти часових рядів; функцію самокореляції і часткової самокореляції; стаціонарність часових рядів і т.д.)

Основні завдання:

 1. Збирає, обробляє, аналізує і зберігає необхідну для діяльності розділу інформацію з різних джерел;
 2. Розробляє аналіз інфляції  та еволюції економічної діяльності;
 3. Розробляє короткостроковий прогноз інфляції;
 4. Розробляє прогноз господарської діяльності;
 5. Підтримує та розвиває інструментарій аналізу та прогнозування інфляції та економічної активності;
 6. Розробляє документи, які належать до компетенції секції.

! Подання резюме:  Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Кінцевий термін подання резюме : 13 лютого 2023 року.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Рекомендована бібліографія:

 1. Закон про Національний банк Молдови нр. 548-XIII від 21.07.1995;
 2. Середньострокова стратегія монетарної політики Національного банку Молдови;
 3. Інфляційні звіти;
 4. Підручники з економічної теорії, статистичної теорії, соціально-економічної статистики, економетрики, валюти і кредиту;

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на главен икономист, за фиксиран срок, инфлационен анализ и показатели на реалния сектор

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, pe durată determinată, Secția analiza inflației și indicatorilor sectorului real

Основна задача на раздела:

Изготвяне на краткосрочен анализ и прогноза за икономическата активност и инфлацията.Целите на работата:

Разработване на макроикономически анализи и прогнози, разработване на документи по паричната политика и разработване на инструменти за анализ и прогнозиране, свързани с дейността на секцията.

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование по икономика с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока, за лицата с образование, получено извън Република Молдова, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или институции;
 2. Опит в областта на макроикономическия анализ и прогнозиране има предимство;

3. Познаване на:

3.1.Икономическа теория, статистическа теория, социално-икономическа статистика, иконометрия, включително:

- Основни макроикономически понятия (включително БВП, БНП, инфлация, бизнес цикъл, механизми на икономически колебания, макроикономически политики, взаимозависимости и основни макроикономически идентичности, система от национални сметки, ценови индекси, съвкупно търсене, съвкупно предлагане, пазар на труда, публичен сектор, платежен баланс, валутен курс, финансов и капиталов пазар и др.) и връзките им с макроикономическия баланс и дисбаланс;

- Парични понятия (включително валута, кредит, финансова институция, парична политика, парична система, търсене и предлагане на валута, финансова система, централна банка, платежна система, паричен пазар, парична теория, парични и парични инструменти, трансмисионен механизъм на паричната политика, парична и финансова статистика и др.);

- Икономическо моделиране (включително спецификация, тестване, симулация и прогнозиране въз основа на икономически модели, като линейни модели, едновременни модели с няколко уравнения, VAR, SVAR, VECM, Bayesian техники; идентифициране и елиминиране на серийна корелация, мултиколинеарност и хетероскедастичност от модели и др.);

- Статистически понятия (включително необходимите свойства на статистическите оценители; типология на вероятностните разпределения; корелация, коефициент на корелация, дисперсия, ковариация, типология на средата; методи за екстраполация, филтрация, сезонна корекция и честотно преобразуване на динамични редове; коинтеграция на динамични редове; компоненти на динамични редове; функция на самокорелация и частична самокорелация; стационарност на динамичните редове и др.)

Основни задачи:

 1. Събира, обработва, анализира и съхранява информацията, необходима за дейността на секцията, от различни източници;
 2. Разработва анализ на инфлацията  и развитието на икономическата активност;
 3. Разработва краткосрочната прогноза за инфлацията;
 4. Разработва прогнозата за икономическата активност;
 5. Поддържа и разработва инструментите за анализ и прогнозиране на инфлацията и икономическата активност;
 6. Разработва документи, които попадат в компетентността на секцията.

! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 13 февруари 2023 г.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Препоръчителна библиография:

 1. Закон за Националната банка на Молдова nr. 548-XIII от 21.07.1995 г.;
 2. Средносрочна стратегия за паричната политика на Националната банка на Молдова;
 3. Доклади за инфлацията;
 4. Учебници по икономическа теория, статистическа теория, социално-икономическа статистика, иконометрия, валута и кредит;

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного экономиста, на фиксированный срок, инфляционный анализ и показатели реального сектора

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, pe durată determinată, Secția analiza inflației și indicatorilor sectorului real

Основная задача раздела:

Разработка краткосрочного анализа и прогноза экономической активности и инфляции.Цели работы:

Разработка макроэкономического анализа и прогнозов, разработка документов по денежно-кредитной политике и разработка инструментов анализа и прогнозирования, связанных с деятельностью секции.

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее экономическое образование с общей средней за годы обучения 8 или выше, для лиц с образованием, полученным за пределами Республики Молдова, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учреждениях;
 2. Опыт работы в области макроэкономического анализа и прогнозирования имеет преимущество;

3. Знание:

3.1.Экономическая теория, статистическая теория, социально-экономическая статистика, эконометрика, в том числе:

- основные макроэкономические концепции (включая ВВП, ВНП, инфляцию, деловой цикл, механизмы экономических колебаний, макроэкономическую политику, взаимозависимости и основные макроэкономические идентичности, систему национальных счетов, индексы цен, совокупный спрос, совокупное предложение, рынок труда, государственный сектор, платежный баланс, обменный курс, финансовый рынок и рынок капитала и т.д.

- монетарные понятия (включая валюту, кредит, финансовое учреждение, денежно-кредитную политику, денежно-кредитную систему, спрос и предложение валюты, финансовую систему, центральный банк, платежную систему, денежный рынок, денежную теорию, денежно-кредитные и монетарные инструменты, трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики, денежно-кредитную и финансовую статистику и т.д.);

- экономическое моделирование (включая спецификацию, тестирование, симуляцию и прогнозирование на основе экономических моделей, таких как линейные модели, одновременные модели с несколькими уравнениями, VAR, SVAR, VECM, байесовские методы; выявление и устранение последовательной корреляции, мультиколинеральности и гетероскедастичности из моделей и т.д.);

- Статистические понятия (включая необходимые свойства статистических оценок; типология вероятностных распределений; корреляция, коэффициент корреляции, дисперсия, ковариация, типология сред; методы экстраполяции, фильтрации, сезонной корректировки и частотного преобразования временных рядов; коинтеграция временных рядов; компоненты временных рядов; функция самокорреляции и частичной самокорреляции; стационарность временных рядов и др.)

Основные задачи:

 1. Собирает, обрабатывает, анализирует и хранит необходимую для деятельности раздела информацию из различных источников;
 2. Разрабатывает анализ инфляции  и эволюции экономической активности;
 3. Разрабатывает краткосрочный прогноз инфляции;
 4. Разрабатывает прогноз экономической деятельности;
 5. Поддерживает и развивает инструменты анализа и прогнозирования инфляции и экономической активности;
 6. Разрабатывает документы, входящие в компетенцию раздела.

! Отправка резюме:  Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

Крайний срок подачи резюме: 13 февраля 2023 года.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Рекомендуемая библиография:

 1. Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XIII от 21.07.1995;
 2. Среднесрочная стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Молдовы;
 3. Инфляционные отчеты;
 4. Учебники по экономической теории, статистической теории, социально-экономической статистике, эконометрике, валюте и кредиту;

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram