BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității companiilor de asigurăriRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității companiilor de asigurări

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității companiilor de asigurări

Scopul și atribuțiile direcției (sectorul Statistica monetară și financiară) constau în colectarea, verificarea și analiza datelor aferente statisticii monetare și financiare recepționate de la instituțiile de raportare - elaborarea rapoartelor și informațiilor aferente pentru uz intern (în cadrul BNM), precum și pentru utilizatori externi (Fondul Monetar International, Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, etc).

Cerințe minime obligatorii:
1. Studii superioare în domeniul financiar-bancar/economic/statisticii, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi intrunită, dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în tara și/sau instituțiile de învățământ respective.
2. Experiență de muncă în domeniul financiar-bancar, economic sau statistic de cel puțin 1 an;
3. Cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator în special aplicațiile MS Office;
4. Competențe lingvistice: cunoașterea fluentă a limbii române și cunoașterea limbii engleze la nivel intermediar (citit/scris/vorbit);
5. Competențe: Integritate; Responsabilitate; Profesionalism; Orientare către rezultate; Perseverență.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

Posedarea cunoștințelor din domeniul analizei monetare (statistica monetară și financiară, precum și analiza financiară).

Principalele atribuții funcţionale:

1. Elaborează metode de verificare a rapoartelor primare recepționate de la companii de asigurări;
2. Asigură verificarea și cross-verificarea cu alte rapoarte disponibile în cadrul BNM a informației primare recepționate de la companii de asigurare aferente statisticilor monetare;
3. Studiază în mod continuu metodologia actuală de compilare a statisticii monetare și înaintează propuneri de a îmbunătăți calitatea datelor primare;
4. Elaborează informația analitică pentru uz intern aferent companiilor de asigurare în baza rapoartelor primare;
5. Elaborează raportul standardizat aferent companiilor de asigurare pentru raportarea la Departamentul Statistică (STA) al Fondului Monetar Internațional (FMI);
6. Acordă consultanță entităților de raportare, persoane juridice și fizice;
7. Verifică și pregătește pentru publicare în cadrul BDI de pe pagina web a BNM fișierele referitoare la activitatea companiilor de asigurare aferent domeniului statisticii monetare și financiare.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 12 februarie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm să consultaţi bibliografia de mai jos pentru participarea la concurs.

Bibliografie pentru interviu:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995 ). Actul urmează a fi modificat de Legea nr.178 din 11.09.2020, în vigoare din 01.07.2023;
2. Legea Nr 92 din 07.04.2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134551&lang=ro).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of principal economist responsible for monetary and financial statistics related to the activity of insurance companies

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității companiilor de asigurări

The purpose and duties of the Directorate (monetary and financial statistics sector) consist in collecting, verifying and analyzing the data related to the monetary and financial statistics received from the reporting institutions - elaboration of reports and related information for internal use (within the NBM), as well as for external users (International Monetary Fund, National Bureau of Statistics, Ministry of Finance of the Republic of Moldova, etc).

Mandatory minimum requirements:
1. Higher education in the financial-banking/economic/statistical field, with the general average for years of study 8 or higher. In the case of a grade lower than 8, the condition is considered to be met, if the candidate has at least 3 years of experience in the field requested. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated.
2. Work experience in the financial-banking, economic or statistical field of at least 1 year;
3. Knowledge of the computer at the user level, especially MS Office applications;
4. Language skills: fluent knowledge of the Romanian language and knowledge of English at intermediate level (read / written / spoken);
5. Competences: Integrity; Responsibility; Professionalism; Result orientation; Perseverance.

Additional requirements that will be an advantage:

Possession of knowledge in the field of monetary analysis (monetary and financial statistics, as well as financial analysis).

Main functional tasks:

1. Develops methods for verifying the primary reports received from insurance companies;
2. Ensures the verification and cross-verification with other reports available within the NBM of the primary information received from insurance companies related to monetary statistics;
3. Continuously study the current methodology for compiling monetary statistics and put forward proposals to improve the quality of the raw data;
4. Elaborates the analytical information for internal use related to the insurance companies based on the primary reports;
5. Elaborates the standardized report related to insurance companies for reporting to the Department of Statistics (STA) of the International Monetary Fund (IMF);
6. Provides advice to reporting entities, legal entities and individuals;
7. Verifies and prepares for publication within the BDI on the NBM's website the files related to the activity of insurance companies related to the field of monetary and financial statistics.

The deadline for submitting CVs is: February 12, 2023.

! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We recommend that you consult the bibliography below to participate in the contest.

Bibliography for the interview:

1. Law on the National Bank of Moldova no. 548-XIII of 21.07.1995 (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995). The act is to be amended by the Law no.178 of 11.09.2020, in force from 01.07.2023;
2. Law No. 92 of 07.04.2022 on the activity of insurance or reinsurance (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134551&lang=ro).

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di economista principale responsabile delle statistiche monetarie e finanziarie relative all'attività delle compagnie di assicurazione

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității companiilor de asigurări

Lo scopo e i compiti della Direzione (settore delle statistiche monetarie e finanziarie) consistono nella raccolta, verifica e analisi dei dati relativi alle statistiche monetarie e finanziarie ricevute dalle istituzioni segnalanti - elaborazione di relazioni e relative informazioni per uso interno (all'interno della NBM), nonché per utenti esterni (Fondo monetario internazionale, Ufficio nazionale di statistica, Ministero delle finanze della Repubblica di Moldova, ecc).

Requisiti minimi obbligatori:
1. Istruzione superiore in ambito finanziario-bancario/economico/statistico, con la media generale per anni di studio 8 o superiore. Nel caso di un voto inferiore a 8, la condizione è considerata soddisfatta, se il candidato ha almeno 3 anni di esperienza nel settore richiesto.  Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione.
2. Esperienza lavorativa in ambito finanziario-bancario, economico o statistico di almeno 1 anno;
3. Conoscenza del computer a livello utente, in particolare delle applicazioni MS Office;
4. Competenze linguistiche: conoscenza fluente della lingua rumena e conoscenza della lingua inglese a livello intermedio (letto / scritto / parlato);
5. Competenze: Integrità; Responsabilità; Professionalità; Orientamento al risultato; Perseveranza.

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

Possesso di conoscenze nel campo dell'analisi monetaria (statistiche monetarie e finanziarie, nonché analisi finanziaria).

Principali compiti funzionali:

1. Sviluppa metodi per verificare le principali segnalazioni ricevute dalle compagnie di assicurazione;
2. assicura la verifica e la verifica incrociata con altre relazioni disponibili nell'ambito dell'NBM delle informazioni primarie ricevute dalle compagnie di assicurazione relative alle statistiche monetarie;
3. studiare costantemente l'attuale metodologia di elaborazione delle statistiche monetarie e presentare proposte per migliorare la qualità dei dati grezzi;
4. elabora le informazioni analitiche per uso interno relative alle compagnie di assicurazione sulla base delle relazioni primarie;
5. elabora la relazione standardizzata relativa alle compagnie di assicurazione per la segnalazione al Dipartimento di statistica (STA) del Fondo monetario internazionale (FMI);
6. fornisce consulenza a soggetti segnalanti, persone giuridiche e persone fisiche;
7. Verifica e prepara per la pubblicazione all'interno del BDI sul sito web della NBM i file relativi all'attività delle compagnie di assicurazione relative al settore delle statistiche monetarie e finanziarie. 

La scadenza per l'invio dei CV è: 12 febbraio 2023.

! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online compila il modulo CV online oppure puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia di consultare la bibliografia qui sotto per partecipare al concorso.

Bibliografia per l'intervista:

1. Legge sulla Banca nazionale della Moldova n.  548-XIII del 21.07.1995 (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995). La legge deve essere modificata dalla legge n. 178 dell'11.09.2020, in vigore dal 01.07.2023;
2. Legge n. 92 del 07.04.2022 sull'attività di assicurazione o riassicurazione (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134551&lang=ro).

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду головного економіста, відповідального за грошову та фінансову статистику, пов'язану з діяльністю страхових компаній

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității companiilor de asigurări

Мета і обов'язки Директорату (сектор валютно-фінансової статистики) полягають у зборі, перевірці та аналізі даних, пов'язаних з грошово-кредитною і фінансовою статистикою, отриманої від звітних установ - опрацювання звітів і пов'язаної з ними інформації для внутрішнього користування (в рамках НБМ), а також для зовнішніх користувачів (Міжнародний валютний фонд, Національне бюро статистики, Міністерство фінансів Республіки Молдова, тощо).

Обов'язкові мінімальні вимоги:
1. Вища освіта у фінансово-банківській/економічній/статистичній сфері із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище. У разі оцінки нижче 8 умова вважається виконаною, якщо кандидат має не менше 3 років досвіду роботи в запитуваній сфері.  Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах.
2. Стаж роботи у фінансово-банківській, економічній або статистичній сфері не менше 1 року;
3. Знання комп'ютера на рівні користувача, особливо додатків MS Office;
4. Володіння мовою: вільне володіння румунською мовою та знання англійської мови на середньому рівні (read / written / talk);
5. Компетенції: доброчесність; Відповідальність; Професіоналізм; Орієнтація на результат; Наполегливість.

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

Володіння знаннями в області грошового аналізу (грошової та фінансової статистики, а також фінансового аналізу).

Основні функціональні завдання:

1. Розробляє методи перевірки первинної звітності, що надійшла від страхових компаній;
2. Забезпечує верифікацію та перехресну перевірку з іншими наявними в НБМ звітами первинної інформації, отриманої від страхових компаній, пов'язаної з грошовою статистикою;
3. Постійно вивчати чинну методологію складання грошової статистики та висувати пропозиції щодо підвищення якості вихідних даних;
4. Розробляє аналітичну інформацію для внутрішнього користування, пов'язану зі страховими компаніями, на основі первинної звітності;
5. Розробляє стандартизований звіт, пов'язаний зі страховими компаніями для звітності до Департаменту статистики (STA) Міжнародного валютного фонду (МВФ);
6. Надає консультації юридичним, юридичним та фізичним особам, які звітують;
7. Перевіряє та готує до публікації в рамках БДІ на сайті НБМ файли, пов'язані з діяльністю страхових компаній, пов'язаних зі сферою грошової та фінансової статистики. 

Кінцевий термін подання резюме : 12 лютого 2023 року.

! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією для участі в конкурсі.

Бібліографія для інтерв'ю:

1. Закону про Національний банк Молдови No 548-XIII від 21.07.1995 (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995). До акта вносяться зміни Законом No178 від 11.09.2020, що діє з 01.07.2023;
2. Закон No 92 від 07.04.2022 про діяльність зі страхування або перестрахування (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134551&lang=ro).

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на главен икономист, отговарящ за паричната и финансовата статистика, свързана с дейността на застрахователните компании

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității companiilor de asigurări

Целта и задълженията на дирекцията (сектор "Парична и финансова статистика") се състоят в събиране, проверка и анализ на данните, свързани с паричната и финансовата статистика, получена от отчетните институции - изготвяне на отчети и свързана с тях информация за вътрешно ползване (в рамките на НБМ), както и за външни потребители (Международен валутен фонд, Национално статистическо бюро, Министерство на финансите на Република Молдова, и т.н.).

Задължителни минимални изисквания:
1. Висше образование във финансово-банковата/икономическата/статистическата област, с обща средна стойност за години на обучение 8 или по-висока. В случай на оценка по-ниска от 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 3 години опит в исканата област.  За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или образователни институции.
2. Трудов стаж във финансово-банковата, икономическата или статистическата област най-малко 1 година;
3. Познаване на компютъра на потребителско ниво, особено приложенията на MS Office;
4. Езикови умения: владеене на румънски език и владеене на английски език на средно ниво (четене/писмено/говоримо);
5. Компетентности: Интегритет; Отговорност; Професионализъм; Ориентация на резултата; Постоянство.

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

Притежаване на знания в областта на паричния анализ (парична и финансова статистика, както и финансов анализ).

Основни функционални задачи:

1. Разработва методи за проверка на първичните отчети, получени от застрахователните дружества;
2. осигурява проверката и кръстосаната проверка с други доклади, налични в рамките на НБМ, на първичната информация, получена от застрахователните дружества, свързана с паричната статистика;
3. Непрекъснато проучване на настоящата методология за съставяне на парична статистика и представяне на предложения за подобряване на качеството на необработените данни;
4. разработва аналитичната информация за вътрешно ползване, свързана със застрахователните дружества, въз основа на първичните отчети;
5. Разработва стандартизиран доклад, свързан със застрахователните компании, за докладване пред Департамента по статистика (STA) на Международния валутен фонд (МВФ);
6. Предоставя консултации на отчитащи се лица, юридически и физически лица;
7. Проверява и подготвя за публикуване в БДИ на интернет страницата на НБМ файловете, свързани с дейността на застрахователните дружества, свързани с областта на паричната и финансовата статистика. 

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 12 февруари 2023 г.

! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Препоръчваме ви да се консултирате с библиографията по-долу, за да участвате в конкурса.

Библиография за интервюто:

1. Закон за Националната банка на Молдова бр.  548-XIII от 21.07.1995 г. (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995). Законът предстои да бъде изменен със Закон No 178 от 11.09.2020 г., в сила от 01.07.2023 г.;
2. Закон No 92 от 07.04.2022 г. относно застрахователната или презастрахователната дейност (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134551&lang=ro).

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного экономиста, ответственного за денежно-кредитную и финансовую статистику, связанную с деятельностью страховых компаний

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității companiilor de asigurări

Цель и обязанности Дирекции (сектор денежно-кредитной и финансовой статистики) заключаются в сборе, проверке и анализе данных, связанных с денежно-кредитной и финансовой статистикой, полученных от отчитывающихся учреждений - разработка отчетов и соответствующей информации для внутреннего использования (в рамках НБМ), а также для внешних пользователей (Международный валютный фонд, Национальное бюро статистики, Министерство финансов Республики Молдова, и т.д.).

Обязательные минимальные требования:
1. Высшее образование в финансово-банковской/экономической/статистической сфере, с общей средней за годы обучения 8 и выше. В случае оценки ниже 8, условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 3 лет опыта работы в запрашиваемой области. Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т. Д.), Полученные в соответствующей стране и / или учебных заведениях.
2. Опыт работы в финансово-банковской, экономической или статистической сфере не менее 1 года;
3. Знание компьютера на уровне пользователя, особенно приложений MS Office;
4. Языковые навыки: свободное владение румынским языком и знание английского языка на среднем уровне (чтение/письмо/разговорная);
5. Компетенции: Добросовестность; Ответственность; Профессионализм; Ориентация на результат; Настойчивость.

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

Владение знаниями в области монетарного анализа (денежно-кредитная и финансовая статистика, а также финансовый анализ).

Основные функциональные задачи:

1. Разрабатывает методы проверки первичных отчетов, полученных от страховых компаний;
2. Обеспечивает верификацию и перекрестную проверку с другими имеющимися в НБМ отчетами первичной информации, полученной от страховых компаний, связанной с денежно-кредитной статистикой;
3. Постоянно изучать действующую методологию составления денежно-кредитной статистики и выдвигать предложения по повышению качества исходных данных;
4. Разрабатывает аналитическую информацию для внутреннего пользования, связанную со страховыми компаниями, на основе первичных отчетов;
5. Разрабатывает стандартизированный отчет, касающийся страховых компаний, для отчетности перед Департаментом статистики (СТАТ) Международного валютного фонда (МВФ);
6. Консультирует отчитывающихся лиц, юридических и физических лиц;
7. Проверяет и готовит к публикации в рамках БДИ на сайте НБМ файлы, связанные с деятельностью страховых компаний, связанной с областью денежно-кредитной и финансовой статистики.

Крайний срок подачи резюме: 12 февраля 2023 года.

! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online заполнить онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже для участия в конкурсе.

Библиография к интервью:

1. Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XIII от 21.07.1995 (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995В закон вносятся изменения Законом No 178 от 11.09.2020, в силу с 01.07.2023;
2. Закон No 92 от 07.04.2022 о деятельности по страхованию или перестрахованию (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134551&lang=ro).

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram