Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală în cadrul proiectului Minamata 

Anunț de participare 

privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul

 1. Denumirea autorității contractante: P „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”;
 2. IDNO: 1015601000019;
 3. Adresa: Chişinău, str. Gheorghe Tudor 5;
 4. Numărul de telefon/fax: 022 22 62 54;
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cancelaria@onipm.gov.md
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: toate informațiile necesare pot fi solicitate la adresele de e-mail incluse la punctul 5.
 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică, misiunea –implementarea eficientă a proiectelor de asistenţă financiară şi tehnică, externă şi internă, în conformitate cu prevederile actelor normative, convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi standardelor internaționale în domeniul protecției mediului.
 8. Cumpărătorul invită persoanele interesate – un expert/consultant, care îi pot satisface necesitățile, să participe la consultarea autorităților/instituțiilor naționale și actorilor interesați privind consultarea noilor modificări și completări legale (nou cadru legal) în domeniul deșeurilor cu mercur, prin executarea următoarelor servicii:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea serviciilor / lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată

1.

71241000-9

Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

serv

1

Conform caietului de sarcini (Anexa 1)

9 zile

 1. Termenii și condițiile de livrare solicitați: conform caietului de sarcini (Anexa 1)
 2. Termenul de valabilitate a contractului: 30 mai 2023
 3. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea experților care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție, nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse, se menționează informațiile solicitate:

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1.

Buletin de identitate

Copie scanată și expediată electronic

Obligatoriu

2.

Oferta tehnică va include:

-  CV-ul aplicantului (cu detalierea experienței în domeniul de referință);

-  Descrierea metodologiei de realizare a sarcinilor

Actele enumerate vor fi elaborate separat. Documentele urmează a fi contrasemnate, scanate și expediate electronic

Obligatoriu

3.

Oferta financiară

Se va prezenta propunerea de ofertă, semnată, scanată și expediată electronic. Conform formularului 4.2

Obligatoriu

 1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi aplicat în baza criteriilor de calitate a ofertei tehnice și a ofertei financiare.

Ponderea ofertei tehnice și a ofertei financiare în rezultatul final va fi următoarea:

Oferta tehnică – 0,6 și

Oferta financiară – 0,4.

 1. Termenul limită de depunere:
 • până la: 00 -     pe: 30.01.2023
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: cancelaria@onipm.gov.md

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic la adresele de e-mail :  

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ofertele întârziate sau necomplete vor fi respinse.

 1. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

 1. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Da

sistemul de comenzi electronice

Nu

facturarea electronică

Nu

plățile electronice

Nu

Anexa 1

 

CAIET DE SARCINI

(Termenii de referință)

Denumirea proiectului

„Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

Denumirea serviciilor de consultanță

Achiziția serviciilor de consultanță individuală privind facilitarea și consultarea instituțiilor naționale cu privire la proiectul actului normativ referitor la Regulamentul privind gestionarea ecologică a deșeurilor de mercur

 

1.           Scurtă descriere a proiectului

Instituția publică ,,Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului" (I.P. ONIPM), creată prin Hotărârea Guvernului nr. 1249/2018 asigură implementarea unui proiect de asistență oferit Republicii Moldova în cadrul  Acordului de cooperare dintre Ministerul Mediului și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), semnat de partea moldovenească la 26 august 2020, inclusiv Amendamentul nr. 1/2022 la Acordul de Finanțare.

Acest proiect se încadrează în cadrul angajamentelor asumate de Republica Moldova ca parte la Convenția de la Minamata cu privire la mercur, ratificată prin Legea nr. 51/2017.

Prin Legea nr. 209/2016 privind deșeurile sunt stabilite noi prevederi ce țin și de domeniul deșeurilor periculoase. Regulamentul UE din 17 mai 2017 privind mercurul stabilește prevederi ce țin de gestionarea mercurului.

Din 1 ianuarie 2021, este interzis importul de obiecte, bunuri sau produse ce conțin mercur sau adaos de mercur/compuși de mercur, alte produse și obiecte ce conțin compuși de mercur trebuie să fie scoase din uz și administrate în mod corect, pentru a reduce riscurile și emisiile de deșeuri periculoase, transportarea și păstrarea în condiții de siguranță, ce au impact asupra ciclului de viață a acestora.

Proiectului îi sunt aplicabile prevederile Hotărârii de Guvern nr. 246/2010 (anexa nr. 1, pct. 7116).

2.           Atribuțiile expertului (consultant)

În cadrul proiectului, expertul trebuie să îndeplinească următoarele funcții:

 1. Ajustarea analiza impactului de reglementare (AIR) la proiectul actului normativ, după caz, în strânsă colaborare cu Ministerul Mediului (direcția de profil).
 2. Elaborarea Tabelului de Concordanță la proiectul actului normativ, după caz, în colaborare cu Ministerul Mediului (direcția de profil).
 3. Pregătirea setului de materiale privind avizarea și consultarea proiectului actului normativ (Regulamentului pentru gestionarea ecologică a deșeurilor de mercur) în strânsă colaborare cu echipa de proiect și Ministerul Mediului (direcția de profil).
 4. Elaborarea tabelului de divergențe în baza propunerilor, sugestiilor, observațiilor parvenite de la autoritățile și instituțiile de resort.
 5. Ajustarea proiectului actului normativ și a pachetului de documente aferent în corespundere cu cerințele Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Hotărârii de Guvern nr. 967/2016, precum și alte acte relevante.
 6. Suport echipei de proiect și Ministerului Mediului privind definitivarea actului normativ (însoțit de pachetul de documente) potrivit legislației naționale în vigoare.
 7. Participarea la consultări sau/și ședințe de lucru necesare promovării sau prezentării proiectului actului normativ.
 8. Participare la instruire în calitate de formator (instruire pe subiectul gestionării ecologice a deșeurilor de mercur).

Expertul va ține cont și de alte documente analitice/analize/studii elaborate în cadrul proiectului pentru a asigura continuitatea și sustenabilitatea derulării proiectului.

3.           Descrierea livrabilelor

Reieșind din informațiile expuse mai sus, lista livrabilelor include desfășurarea procedurilor de analiză orientate spre realizarea următoarelor activități în vederea atingerii obiectivelor generale.

Activitatea

Expert

Numărul de zile. Termenul de realizare

1.           Ajustarea analiza impactului de reglementare (AIR) la proiectul actului normativ, după caz, în strânsă colaborare cu Ministerul Mediului (direcția de profil).

                

                  Expert/consultant

1 zi

 

Termen  februarie-martie 2023

2.              Elaborarea Tabelului de Concordanță la proiectul actului normativ, după caz, în colaborare cu Ministerul Mediului (direcția de profil).

                  Expert/consultant

2 zile

Termen  februarie-martie 2023

3.               Pregătirea setului de materiale privind avizarea și consultarea proiectului actului normativ (Regulamentului pentru gestionarea ecologică a deșeurilor de mercur) în strânsă colaborare cu echipa de proiect și Ministerul Mediului (direcția de profil).

                  Expert/consultant

1 zi

 

Termen  februarie-martie 2023

3. Pregătirea tabelului de divergențe, în baza avizelor recepționate urmare lansării procedurii de consultare și avizare

                   Expert/consultant

1 zi

 

 

Termen martie 2023

4.           Ajustarea proiectului actului normativ și a pachetului de documente aferent în corespundere cu cerințele Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Hotărârii de Guvern nr. 967/2016, precum și alte acte relevante.

                    Expert/consultant

2 zile

 

Termen martie-aprilie 2023

5. Suport echipei de proiect și Ministerului Mediului privind definitivarea actului normativ (însoțit de pachetul de documente) potrivit legislației naționale în vigoare. Participarea la consultări și ședințe de lucru

Expert/consultant

1 zi

 

Termen martie-aprilie 2023

6.           Participare la instruire în calitate de formator (instruire pe subiectul gestionării ecologice a deșeurilor de mercur).

                    

                  Expert/consultant

1 zi

 

Termen aprilie-15 mai 2023

Total:

 

9 zile

Comunicarea va fi în limba română.

4.       Cerințe specifice pentru echipa de experți naționali

Educaţie:

- studii superioare în domeniul mediului, dreptului, chimiei sau substanțelor chimice, alte domenii conexe relevante domeniului de expertiză solicitat;

Experienţă şi abilităţi:

 • Diplomă universitară (licență) cel puțin în unul din următoarele domenii: în domeniul mediului, dreptului, chimiei sau substanţelor chimice, alte domenii conexe relevante domeniului de expertiză solicitat, iar studii de master sau doctorat constituie un avantaj;
 • Cel puțin 3 ani de experiență profesională în sectorul public asociat domeniul mediului, dreptului, sănătăţii, substanţelor chimice, domenii conexe;
 • Experienţă de colaborare cu instituţiile de stat şi cunoaşterea documentelor de politici în domeniul mediului, dreptului, chimiei sau deșeurilor chimice periculoase, constituie un avantaj;
 • Experienţă de muncă cu organizaţiile internaţionale sau în cadrul unor proiecte naţionale/internaţionale relevant domeniului de cercetare;
 • Experiență în elaborarea actelor normative/documentelor de politici publice, cu respectarea provederilor tehnicii legislative sau/și elaborarea documentelor de politici publice;
 • Experiență în sistemul administrației publice centrale;
 • Experiență de elaborare, aplicare sau/ți implementare a politicilor din sectorul mediului, în special în domeniul substanțelor chimice periculoase;
 • Abilități excelente de comunicare;
 • Cunoașterea fluentă a limbii engleze, limbii române și limbii ruse.

Cunoştinţe:

-  Cunoaşterea legislaţiei naționale în domeniu, în special cel privind actele normative și mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional;

- Cunoașterea domeniului mediului/dreptului/chimiei/deșeurilor chimice periculoase/substanțe radioactive și legislației naționale în domeniu;

- Cunoașterea documentelor de politici publice în domeniul mediului/deșeurilor chimice periculoase;

- Cunoaşterea limbii române, limbii ruse, iar a  limbii engleze va constitui un avantaj;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

- Cunoștințe privind sistemul achizițiilor publice

Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate.

Criterii adiționale:

- nu are antecedente penale nestinse;

- nu se află sub urmărire penală;

5.    Oferta tehnică și financiară

Oferta tehnică va include:

 1. CV-ul aplicantului;
 2. Descrierea metodologiei de realizare a sarcinilor

 

Oferta financiară va include costul integral pentru elaborarea setului de acte conform descrierilor de la compartimentele 3, specificațiile de preț fiind incluse în Formularul 4.2 anexat mai jos.

 


Specificații de preț (F4.2)

 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3]

 

Cod CPV

Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor

Cantitatea

Preț unitar,  (inclusiv TVA 0%)lei

1

2

3

4

71241000-9

Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize

1.      Setul de materiale definitivat privind avizarea și consultarea proiectului actului normativ (Regulamentului pentru gestionarea ecologică a deșeurilor de mercur)

2.      Prezentarea (power-point/alt format) în cadrul instruirii tematice

 

TOTAL

 
   
           

Semnat: _______________ Numele, Prenumele:  _____________________________  În calitate de: ______________                         

                                                                 Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________