Asociația Promo-LEX anunță concurs pentru poziția de consilier juridic / consilieră juridicăRo

Articol Original

Asociația Promo-LEX anunță concurs pentru poziția de consilier juridic / consilieră juridică

Asociația Promo-LEX anunță concurs pentru poziția de consilier juridic / consilieră juridică

REF: 1 din 16.01.2023

Angajarea/contractarea se efectuează în cadrul Programului Drepturile Omului al Asociației. În cadrul Programului sunt implementate proiecte și activități scopul general al cărora este apărarea și promovarea drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană.

Denumirea postului:

 • consilier juridic/consilieră juridică

Scopul funcției:

Titularul/a funcției va presta servicii de consiliere juridică/reprezentare indirectă în instanțe naționale și internaționale, monitorizare, cercetare și analiză, elaborare de rapoarte/note informative și analitice, advocacy etc. în domeniul drepturilor omului.

Domenii prioritare: tortura și pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante; condițiile de detenție și asistența medicală în penitenciare; drepturile persoanelor deținute, inclusiv în contextul reformei asistenței medicale în sistemul penitenciar; libertatea și siguranța persoanei; drepturile și libertățile fundamentale ale omului în regiunea Transnistreană.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • lucru interesant și dinamic într-o echipă profesionistă cu experiență vastă și renume în domeniul apărării și promovării drepturilor omului;
 • oportunități de dezvoltare profesională;
 • salariu, inclusiv pachet social deplin / onorariu motivant, care depinde de expertiza și experiența candidaților;
 • contract pe termen lung;
 • condiții de munca foarte bune.

Locul de muncă: mun. Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX).

Relațiile ierarhice în cadrul Asociației: Se subordonează Directorului de Program

Atribuții și responsabilități:

Titularul/a postului

 • va oferi consultații juridice beneficiarilor Asociației pe probleme de drepturi ale omului;
 • va elabora cereri, demersuri, note informative pe marginea cauzelor gestionate;
 • va colecta probe și va stabili potențialul strategic al cauzelor gestionate;
 • va analiza jurisprudența națională și internațională relevantă pe cauzele gestionate și în domeniile prioritare ale Asociației;
 • va elabora strategii de litigare pe cauzele gestionate;
 • va reprezenta, indirect, beneficiarii Asociației în instanțe de judecată la nivel național și internațional (CtEDO);
 • va monitoriza implementarea hotărârilor/deciziilor pe marginea cauzelor gestionate;
 • va colecta și analiza date și informații cu privire la domeniile prioritare ale Asociației;
 • va monitoriza situația în domeniile prioritare ale Asociației;
 • va monitoriza și analiza evoluțiile legislative și de politici publice în domeniile prioritare ale Asociației;
 • va contribui la elaborarea notelor analitice, rapoartelor de monitorizare, studiilor tematice etc., în domeniile prioritare ale Asociației;
 • va contribui la elaborarea rapoartelor de alternativă către Comitetele ONU și Mecanismele CoE în domeniile prioritare ale Asociației;
 • va participa la activități de lobby și advocacy, la nivel național și internațional, în domeniile prioritare ale Asociației;
 • va contribui la planificarea și realizarea activităților de comunicare, a campaniilor de informare și sensibilizare și a activităților de instruire în domeniile prioritare ale Asociației;
 • după caz, va efectua deplasări, inclusiv internaționale, în vederea realizării activității;
 • va participa la evenimentele publice ale Asociației, precum și altele, în domeniile prioritare ale Asociației;
 • alte atribuții relevante.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI/CANDIDATE

Studii & Expertiză:

 • Studii universitare de licență (profilul jurisprudență, specialitatea drept);
 • Pentru postul de avocat/ă – licență;
 • Instruire formală și/sau nonformală în domeniul drepturilor omului, a mecanismelor naționale și internaționale de apărare a drepturilor omului etc.;
 • Buna înțelegere și cunoaștere a domeniului drepturilor omului;
 • Buna cunoaștere a domeniilor prioritare ale Asociației – avantaj;
 • Buna cunoaștere a standardelor și mecanismelor naționale și internaționale (ONU, CoE, UE) de apărare a drepturilor omului, – avantaj;

Experiență:

 • Experiență relevantă e lucru în calitate de consilier/ă juridic/ă;
 • Experiență relevantă de lucru în domeniul drepturilor omului, inclusiv în domeniile prioritare ale Asociației sau alte domenii relevante – avantaj;
 • Experiență demonstrată în realizarea activităților de litigare, analiză, cercetare, monitorizare, raportare etc. – avantaj.;
 • Experiență relevantă de lucru sau colaborare cu organizații neguvernamentale naționale și/sau internaționale – avantaj;

Abilități:

 • Abilități analitice bune;
 • Abilități de comunicare scrisa și vorbită bune;
 • Abilitați de vorbire în public bune – avantaj;
 • Cunoașterea limbii române (fluent) – obligatoriu;
 • Cunoașterea limbilor rusă și engleză – avantaj;
 • Abilități de utilizare a computerului, posedarea MS Office, Windows şi Internet;
 • Abilități de lucru în echipă și individual;

Cerințe & condiții specifice;

 • Aderarea la și respectarea valorilor și principiilor universale ale drepturilor omului;
 • Spirit civic și de inițiativă;
 • Neafiliere politică și non-partizanat politic (condiție obligatorie);
 • Integritate și discreție profesională;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • O bună înțelegere a specificului activității în cadrul unei organizații neguvernamentale;
 • Persoană dinamică; flexibilitate și mobilitate.

Program de lucru:

 • Program deplin (9.00 – 18.00)

Data estimată a contractării: 1 februarie 2023

Perioada de contractare: 1 februarie 2023 –  31 decembrie 2023, cu posibilitatea prelungirii contractului.

Dosarul de aplicare

Candidații/candidatele vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conține următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție. Scrisoarea de intenție va include următoarele: postul la care se aplică (consilier/ă sau avocat/ă);  descrierea succintă a studiilor și expertizei relevante a candidatului/candidatei; descrierea experienței relevante a candidatului/candidatei, cu indicarea exemplelor concrete (publicații, cauze litigate etc., în cazul în care există); motivația candidatului/candidatei de a ocupa postul dat; și data sau perioada din care candidatul/candidata este disponibil/ă să înceapă lucrul;
 • Curriculum Vitae actualizat;
 • Oferta financiară (salariu/onorariu net pentru program deplin, în USD);
 • 2-3 referințe de la actuali sau foști angajatori/clienți etc., care pot confirma competențele și expertiza candidatului/candidatei (cu indicarea denumirii organizației/instituției, a numelui, funcției și datelor de contact (tel, e-mail) ale persoanelor de referință);

Dosarul de Aplicare trebuie expediat prin email la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea “Pentru funcția de Consilier/ă juridic/ă.

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 24 ianuarie 2023, ora locală 18.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate mai sus. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor preselectate.

Vor fi contactate doar persoanele preselectate pentru interviu.

*Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a invita candidații preselectați la interviu înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor de aplicare.

Pentru mai multe detalii contactați:
Olga Manole
Coordonatoare de Program, Programul Drepturile Omului
Asociația Promo-LEX
Email: olga_manole@promolex.md
GSM: 069177101

—————————————————————————————————————————

Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile. Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Asociația Promo-LEX a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.

En

Traducere Automata

Promo-LEX Association announces competition for the position of legal adviser / legal adviser

Asociația Promo-LEX anunță concurs pentru poziția de consilier juridic / consilieră juridică

REF: 1 from 16.01.2023

The employment/contracting is carried out within the Human Rights Program of the Association. Within the programme are implemented projects and activities the general purpose of which is the protection and promotion of human rights in the Republic of Moldova, including in the Transnistrian region.

Job title:

 • legal adviser/legal adviser

Purpose of the function:

The holder/of the position will provide legal counseling/indirect representation services in national and international courts, monitoring, research and analysis, elaboration of informative and analytical reports/notes, advocacy, etc. in the field of human rights.

Priority areas: torture and inhuman or degrading treatment or punishment; conditions of detention and medical assistance in prisons; the rights of detainees, including in the context of the reform of medical assistance in the penitentiary system; the freedom and security of the person; fundamental human rights and freedoms in the Transnistrian region.

Promo-LEX Association offers:

 • interesting and dynamic work in a professional team with extensive experience and reputation in the field of defense and promotion of human rights;
 • opportunities for professional development;
 • salary, including full social package / motivating fee, which depends on the expertise and experience of the candidates;
 • long-term contract;
 • very good working conditions.

Workplace: mun. Chisinau (the headquarters of the Promo-LEX Association).

Hierarchical relations within the Association: It is subordinated to the Program Director

Duties and responsibilities:

The holder/of the post

 • will provide legal consultations to the association's beneficiaries on human rights issues;
 • elaborate requests, demarches, informative notes on the cases managed;
 • collect evidence and determine the strategic potential of the cases handled;
 • will analyse the relevant national and international case law on the cases managed and in the priority areas of the Association;
 • develop litigation strategies on the causes managed;
 • will indirectly represent the beneficiaries of the Association in national and international courts of law (ECtHR);
 • monitor the implementation of decisions/decisions on the cases handled;
 • will collect and analyze data and information on the priority areas of the Association;
 • will monitor the situation in the priority areas of the Association;
 • will monitor and analyze the legislative and public policy developments in the priority areas of the Association;
 • will contribute to the elaboration of analytical notes, monitoring reports, thematic studies, etc., in the priority areas of the Association;
 • contribute to the preparation of alternative reports to the UN Committees and CoE Mechanisms in the Association's priority areas;
 • will participate in lobbying and advocacy activities, at national and international level, in the priority areas of the Association;
 • will contribute to the planning and implementation of communication activities, information and awareness-raising campaigns and training activities in the priority areas of the Association;
 • where appropriate, it will make trips, including international ones, in order to carry out the activity;
 • will participate in the public events of the Association, as well as others, in the priority areas of the Association;
 • other relevant tasks.

REQUIREMENTS FOR CANDIDATES/CANDIDATES

Studies & Expertise:

 • Bachelor's degree studies (jurisprudence profile, law specialty);
 • For the position of lawyer – license;
 • Formal and/or non-formal training in the field of human rights, national and international mechanisms for the protection of human rights, etc.;
 • Good understanding and knowledge of the field of human rights;
 • Good knowledge of the priority areas of the Association – advantage;
 • Good knowledge of national and international standards and mechanisms (UN, CoE, EU) for the protection of human rights, – advantage;

Experience:

 • Relevant experience is working as a legal adviser;
 • Relevant work experience in the field of human rights, including in the priority areas of the Association or other relevant areas – advantage;
 • Proven experience in carrying out litigation activities, analysis, research, monitoring, reporting, etc. – advantage.
 • Relevant work experience or collaboration with national and / or international non-governmental organizations – advantage;

Skills:

 • Good analytical skills;
 • Good written and spoken communication skills;
 • Good public speaking skills – advantage;
 • Knowledge of the Romanian language (fluent) – mandatory;
 • Knowledge of Russian and English – advantage;
 • Computer skills, MS Office, Windows and Internet skills;
 • Teamwork skills and individually;

Specific requirements & conditions;

 • Adherence to and respect for the universal values and principles of human rights;
 • Civic spirit and initiative;
 • Political non-affiliation and political non-partisanship (mandatory condition);
 • Integrity and professional discretion;
 • Responsibility and punctuality;
 • A good understanding of the specifics of the activity within a non-governmental organization;
 • Dynamic person; flexibility and mobility.

Working hours:

 • Full schedule (9.00 – 18.00)

Estimated contracting date: February 1, 2023

Contracting period: February 1, 2023 –  December 31, 2023, with the possibility of extending the contract.

Application file

The candidates will submit the Application File which will contain the following documents:

 • Cover letter. The letter of intent will include the following: the position to which it applies (counselor or lawyer);  brief description of the relevant studies and expertise of the candidate; description of the candidate's relevant experience, indicating the concrete examples (publications, litigated cases, etc., if any); the motivation of the candidate to fill the given position; and the date or period from which the candidate is available to start work;
 • Updated curriculum vitae;
 • Financial offer (net salary/fee for full program, in USD);
 • 2-3 references from current or former employers/clients, etc., who can confirm the competences and expertise of the candidate (indicating the name of the organization/institution, the name, position and contact details (tel, e-mail) of the reference persons);

The Application File must be sent by email to the address angajare@promolex.md with the mention "For the position of Legal Adviser.

Deadline for submission of candidates' files: January 24, 2023, local time 18.00.

Only complete dossiers will be evaluated.

The evaluation of the files will be carried out in 2 stages: at the first stage, the files will be analyzed in terms of the candidates' compliance with the requirements and conditions stipulated above. The second step will be to interview the pre-selected persons.

Only persons pre-selected for the interview will be contacted.

*Promo-LEX encourages early applications and reserves the right to invite the pre-selected candidates to the interview before the deadline for submitting the application files expires.

For more details contact:
Olga Manole
Program Coordinator, Human Rights Program
Promo-LEX Association
Email: olga_manole@promolex.md
GSM: 069177101

—————————————————————————————————————————

Promo-LEX Association's mission is to contribute to the development of democracy in the Republic of Moldova, including the Transnistrian region, by promoting and defending human rights, monitoring democratic processes and strengthening civil society. Promo-LEX Association is a non-governmental, apolitical and non-profit organization. Promo-LEX Association carries out its activity on the entire territory of the Republic of Moldova. Promo-LEX Association was registered with the Ministry of Justice of the Republic of Moldova on July 19, 2002.

It

Traducere Automata

L'Associazione Promo-LEX bandisce il concorso per la posizione di consulente legale / consulente legale

Asociația Promo-LEX anunță concurs pentru poziția de consilier juridic / consilieră juridică

RIF: 1 dal 16.01.2023

L'assunzione/contrattazione viene svolta nell'ambito del Programma Diritti Umani dell'Associazione. Nell'ambito del programma sono attuati progetti e attività il cui obiettivo generale è la protezione e la promozione dei diritti umani nella Repubblica moldova, compresa la regione della Transnistria.

Titolo di lavoro:

 • Consulente legale/Consulente legale

Scopo della funzione:

Il titolare / della posizione fornirà servizi di consulenza legale / rappresentanza indiretta nei tribunali nazionali e internazionali, monitoraggio, ricerca e analisi, elaborazione di relazioni / note informative e analitiche, patrocinio, ecc. Nel campo dei diritti umani.

Settori prioritari: tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti; le condizioni di detenzione e l'assistenza medica nelle carceri; i diritti dei detenuti, anche nel contesto della riforma dell'assistenza medica nel sistema penitenziario; la libertà e la sicurezza della persona; diritti umani e libertà fondamentali nella regione transdnestriana.

L'Associazione Promo-LEX offre:

 • lavoro interessante e dinamico in un team di professionisti con una vasta esperienza e reputazione nel campo della difesa e della promozione dei diritti umani;
 • opportunità di sviluppo professionale;
 • stipendio, compreso il pacchetto sociale completo / tassa motivante, che dipende dalla competenza e dall'esperienza dei candidati;
 • contratto a lungo termine;
 • ottime condizioni di lavoro.

Luogo di lavoro: mun. Chisinau (la sede dell'Associazione Promo-LEX).

Relazioni gerarchiche all'interno dell'Associazione: è subordinata al Direttore del Programma

Doveri e responsabilità:

Il titolare/dell'incarico

 • fornirà consulenze legali ai beneficiari dell'associazione su questioni relative ai diritti umani;
 • elaborare richieste, iniziative, note informative sui casi gestiti;
 • raccogliere prove e determinare il potenziale strategico dei casi trattati;
 • analizzerà la giurisprudenza nazionale e internazionale in materia di casi gestiti e nelle aree prioritarie dell'Associazione;
 • sviluppare strategie di contenzioso sulle cause gestite;
 • rappresenterà indirettamente i beneficiari dell'Associazione dinanzi ai tribunali nazionali e internazionali (CEDU);
 • monitorare l'attuazione delle decisioni/decisioni sui casi trattati;
 • raccoglierà e analizzerà dati e informazioni sulle aree prioritarie dell'Associazione;
 • monitorerà la situazione nelle aree prioritarie dell'Associazione;
 • monitorerà e analizzerà gli sviluppi legislativi e di politica pubblica nelle aree prioritarie dell'Associazione;
 • contribuirà all'elaborazione di note analitiche, rapporti di monitoraggio, studi tematici, ecc., nelle aree prioritarie dell'Associazione;
 • contribuire alla preparazione di relazioni alternative ai Comitati delle Nazioni Unite e ai meccanismi del Consiglio d'Europa nelle aree prioritarie dell'Associazione;
 • parteciperà ad attività di lobbying e advocacy, a livello nazionale e internazionale, nelle aree prioritarie dell'Associazione;
 • contribuirà alla pianificazione e realizzazione di attività di comunicazione, campagne di informazione e sensibilizzazione e attività di formazione nelle aree prioritarie dell'Associazione;
 • se del caso, effettuerà viaggi, anche internazionali, al fine di svolgere l'attività;
 • parteciperà agli eventi pubblici dell'Associazione, così come altri, nelle aree prioritarie dell'Associazione;
 • altri compiti pertinenti.

REQUISITI PER CANDIDATI/CANDIDATI

Studi & Competenze:

 • Studi di laurea triennale (profilo giurisprudenza, specializzazione in giurisprudenza);
 • Per la posizione di avvocato – licenza;
 • Formazione formale e/o non formale nel campo dei diritti umani, dei meccanismi nazionali e internazionali per la protezione dei diritti umani, ecc.;
 • Buona comprensione e conoscenza del campo dei diritti umani;
 • Buona conoscenza delle aree prioritarie dell'Associazione – vantaggio;
 • Buona conoscenza degli standard e dei meccanismi nazionali e internazionali (ONU, CoE, UE) per la tutela dei diritti umani, – vantaggio;

Esperienza:

 • L'esperienza pertinente è lavorare come consulente legale;
 • Esperienza lavorativa rilevante nel campo dei diritti umani, anche nelle aree prioritarie dell'Associazione o in altre aree rilevanti – vantaggio;
 • Comprovata esperienza nello svolgimento di attività di contenzioso, analisi, ricerca, monitoraggio, reporting, ecc. – vantaggio.
 • Esperienza lavorativa rilevante o collaborazione con organizzazioni non governative nazionali e/o internazionali – vantaggio;

Abilità:

 • Buone capacità analitiche;
 • Buone capacità di comunicazione scritta e parlata;
 • Buone capacità di parlare in pubblico – vantaggio;
 • Conoscenza della lingua rumena (fluente) – obbligatoria;
 • Conoscenza del russo e dell'inglese – vantaggio;
 • Competenze informatiche, MS Office, Windows e Internet;
 • Capacità di lavoro di squadra e individuali;

Requisiti e condizioni specifici;

 • l'adesione e il rispetto dei valori e dei principi universali dei diritti umani;
 • Spirito civico e iniziativa;
 • Non affiliazione politica e non partigianeria politica (condizione obbligatoria);
 • Integrità e discrezione professionale;
 • Responsabilità e puntualità;
 • Una buona comprensione delle specificità dell'attività all'interno di un'organizzazione non governativa;
 • Persona dinamica; flessibilità e mobilità.

Orario di lavoro:

 • Programma completo (9.00 – 18.00)

Data di contratto prevista: 1 febbraio 2023

Periodo di stipulazione: 1 febbraio 2023 –  31 dicembre 2023, con possibilità di proroga del contratto.

File di candidatura

I candidati presenteranno il dossier di candidatura che conterrà i seguenti documenti:

 • Lettera di presentazione. La lettera di intenti includerà quanto segue: la posizione a cui si applica (consulente o avvocato);  breve descrizione degli studi pertinenti e delle competenze del candidato; descrizione dell'esperienza pertinente del candidato, indicando gli esempi concreti (pubblicazioni, casi litigati, ecc., se presenti); la motivazione del candidato a ricoprire la posizione data; e la data o il periodo a partire dal quale il candidato è disponibile per iniziare a lavorare;
 • Curriculum vitae aggiornato;
 • Offerta finanziaria (stipendio netto / commissione per l'intero programma, in USD);
 • 2-3 referenze di datori di lavoro/clienti attuali o precedenti, ecc., che possono confermare le competenze e le competenze del candidato (indicando il nome dell'organizzazione/istituzione, il nome, la posizione e i recapiti (tel, e-mail) delle persone di riferimento);

Il fascicolo di candidatura deve essere inviato via e-mail all'indirizzo angajare@promolex.md con la menzione "Per la posizione di consulente legale.

Termine ultimo per la presentazione dei file dei candidati: 24 gennaio 2023, ora locale 18.00.

Saranno valutati solo i dossier completi.

La valutazione dei file sarà effettuata in 2 fasi: nella prima fase, i file saranno analizzati in termini di conformità dei candidati ai requisiti e alle condizioni sopra stipulate. Il secondo passo sarà quello di intervistare le persone preselezionate.

Saranno contattate solo le persone preselezionate per il colloquio.

*Promo-LEX incoraggia le candidature anticipate e si riserva il diritto di invitare i candidati preselezionati al colloquio prima della scadenza del termine per la presentazione dei file di candidatura.

Per maggiori dettagli contattare:
Olga Manole
Coordinatore del programma, Programma per i diritti umani
Associazione Promo-LEX
E-mail: olga_manole@promolex.md
Cellulare: 069177101

—————————————————————————————————————————

La missione dell'Associazione Promo-LEX è contribuire allo sviluppo della democrazia nella Repubblica di Moldova, compresa la regione della Transnistria, promuovendo e difendendo i diritti umani, monitorando i processi democratici e rafforzando la società civile. Promo-LEX Association è un'organizzazione non governativa, apolitica e senza scopo di lucro. L'Associazione Promo-LEX svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica di Moldova. L'Associazione Promo-LEX è stata registrata presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova il 19 luglio 2002.

Ua

Traducere Automata

Асоціація «Промо-ЛЕКС» оголошує конкурс на посаду юрисконсульта/юрисконсульта

Asociația Promo-LEX anunță concurs pentru poziția de consilier juridic / consilieră juridică

ПОСИЛАННЯ: 1 від 16.01.2023

Працевлаштування/укладання договорів здійснюється в рамках Правозахисної програми Асоціації. В рамках програми реалізуються проекти і заходи, загальною метою яких є захист і просування прав людини в Республіці Молдова, в тому числі в Придністровському регіоні.

Назва посади:

 • юрисконсульт/юрисконсульт

Призначення функції:

Власник/посада надаватиме послуги з юридичного консультування/непрямого представництва в національних та міжнародних судах, моніторингу, дослідження та аналізу, розробки інформаційно-аналітичних звітів/нотаток, адвокації тощо у сфері прав людини.

Пріоритетні сфери: катування та нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання; умови утримання та надання медичної допомоги в місцях позбавлення волі; права затриманих, у тому числі в контексті реформи медичної допомоги в пенітенціарній системі; свобода і безпека людини; основні права і свободи людини в Придністровському регіоні.

Асоціація «Промо-ЛЕКС» пропонує:

 • цікава і динамічна робота в професійній команді з великим досвідом і репутацією в сфері захисту і просування прав людини;
 • можливості для професійного розвитку;
 • заробітна плата, включаючи повний соціальний пакет / мотиваційну плату, яка залежить від експертизи та досвіду кандидатів;
 • довгостроковий контракт;
 • дуже хороші умови праці.

Робоче місце: мун. Кишинів (штаб-квартира Асоціації «Промо-ЛЕКС»).

Ієрархічні відносини всередині Асоціації: підпорядковується програмному директору

Обов'язки та відповідальність:

Власник/посада

 • надаватиме юридичні консультації бенефіціарам асоціації з питань прав людини;
 • опрацьовувати запити, демарші, інформативні записки про справи, що розглядаються;
 • зібрати докази і визначити стратегічний потенціал розглянутих справ;
 • проаналізує відповідну національну та міжнародну судову практику щодо справ, що розглядаються, та за пріоритетними напрямами діяльності Асоціації;
 • розробити стратегії судового розгляду з керованих причин;
 • опосередковано представлятиме бенефіціарів Асоціації в національних та міжнародних судах (ЄСПЛ);
 • здійснювати контроль за виконанням рішень/рішень по розглянутих справах;
 • збиратиме та аналізуватиме дані та інформацію за пріоритетними напрямами діяльності Асоціації;
 • здійснюватиме моніторинг ситуації за пріоритетними напрямами діяльності Асоціації;
 • здійснюватиме моніторинг та аналіз законодавчих та політико-політичних змін за пріоритетними напрямами діяльності Асоціації;
 • сприятиме опрацюванню аналітичних записок, моніторингових звітів, тематичних досліджень тощо за пріоритетними напрямами діяльності Асоціації;
 • сприяють підготовці альтернативних доповідей до Комітетів ООН та Механізмів Ради Європи за пріоритетними напрямами діяльності Асоціації;
 • братиме участь у лобістській та адвокаційній діяльності, на національному та міжнародному рівнях, за пріоритетними напрямами діяльності Асоціації;
 • сприятиме плануванню та здійсненню комунікаційних заходів, інформаційно-просвітницьких кампаній та навчальних заходів за пріоритетними напрямами діяльності Асоціації;
 • у відповідних випадках він здійснюватиме поїздки, у тому числі міжнародні, з метою здійснення діяльності;
 • братиме участь у публічних заходах Асоціації, а також інших, за пріоритетними напрямами діяльності Асоціації;
 • інші відповідні завдання.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ/КАНДИДАТІВ

Дослідження та експертиза:

 • навчання на бакалавраті (профіль юриспруденції, спеціальність «правознавство»);
 • На посаду адвоката – ліцензія;
 • Формальна та/або неформальна підготовка у сфері прав людини, національних та міжнародних механізмів захисту прав людини тощо;
 • Гарне розуміння та знання у сфері прав людини;
 • Добре знання пріоритетних напрямків діяльності Асоціації – перевага;
 • Належне знання національних та міжнародних стандартів та механізмів (ООН, РЄ, ЄС) для захисту прав людини, – перевага;

Досвід:

 • Відповідний досвід роботи юрисконсультом;
 • Відповідний досвід роботи у сфері прав людини, у тому числі у пріоритетних сферах діяльності Асоціації або інших відповідних сферах – перевага;
 • Підтверджений досвід здійснення судової діяльності, аналізу, дослідження, моніторингу, звітності тощо – перевага.
 • Відповідний досвід роботи або співпраця з національними та/або міжнародними неурядовими організаціями – перевага;

Навички:

 • Хороші аналітичні здібності;
 • Хороші навички письмового та усного спілкування ;
 • Хороші навички публічних виступів – перевага;
 • Знання румунської мови (вільне володіння) – обов'язково;
 • Знання російської та англійської мов – перевага;
 • Володіння комп'ютером, MS Office, Windows та інтернет-навички;
 • Навички роботи в команді та індивідуально;

Конкретні вимоги та умови;

 • дотримання та повага до загальнолюдських цінностей і принципів прав людини;
 • Громадянський дух та ініціативність;
 • Політична безпартійність і політична безпартійність (обов'язкова умова);
 • Чесність і професійна розсудливість;
 • Відповідальність і пунктуальність;
 • Добре розуміння специфіки діяльності всередині громадської організації;
 • Динамічна особистість; гнучкість і мобільність.

Час роботи:

 • Повний розклад (9.00 – 18.00)

Орієнтовна дата укладення договору: 1 лютого 2023 року

Термін укладання договорів: 1 лютого 2023 року –  31 грудня 2023 року, з можливістю продовження договору.

Файл заявки

Кандидати подадуть аплікаційну справу, яка міститиме такі документи:

 • Супровідний лист. Лист про наміри включатиме наступне: посаду, на яку він претендує (радник або адвокат);  короткий опис відповідних досліджень та експертизи кандидата; опис відповідного досвіду кандидата із зазначенням конкретних прикладів (публікації, судові справи тощо, якщо такі є); мотивація кандидата на заміщення даної посади; а також дату або період, з якого кандидат доступний для початку роботи;
 • Оновлена автобіографія;
 • Фінансова пропозиція (чиста заробітна плата/комісія за повну програму, у доларах США);
 • 2-3 довідки від нинішніх або колишніх роботодавців/клієнтів тощо, які можуть підтвердити компетентності та експертизу кандидата (із зазначенням назви організації/установи, назви, посади та контактних даних (тел., e-mail) референтних осіб);

Файл заявки необхідно надіслати електронною поштою на адресу angajare@promolex.md із зазначенням «На посаду юрисконсульта.

Кінцевий термін подання файлів кандидатів: 24 січня 2023 року, місцевий час 18.00.

Будуть оцінюватися тільки повні досьє.

Оцінювання файлів здійснюватиметься у 2 етапи: на першому етапі файли аналізуватимуться на предмет відповідності кандидатів вимогам та умовам, передбаченим вище. Другим кроком буде інтерв'ю з попередньо відібраними особами.

Зв'язуватися будуть тільки особи, попередньо відібрані для співбесіди.

*Promo-LEX заохочує дострокові заявки та залишає за собою право запросити попередньо відібраних кандидатів на співбесіду до закінчення кінцевого терміну подання аплікаційних файлів.

За більш детальною інформацією звертайтеся:
Ольга Маноле
Координатор програми з прав людини
Асоціація «Промо-ЛЕКС»
Електронна пошта: olga_manole@promolex.md
GSM: 069177101

—————————————————————————————————————————

Місія Асоціації «Промо-ЛЕКС» полягає у сприянні розвитку демократії в Республіці Молдова, включаючи Придністровський регіон, шляхом просування та захисту прав людини, моніторингу демократичних процесів та зміцнення громадянського суспільства. Асоціація «Промо-ЛЕКС» є недержавною, аполітичною та неприбутковою організацією. Асоціація «Промо-ЛЕКС» здійснює свою діяльність на всій території Республіки Молдова. Асоціація «Промо-ЛЕКС» була зареєстрована в Міністерстві юстиції Республіки Молдова 19 липня 2002 року.

Bg

Traducere Automata

Сдружение Промо-ЛЕКС обявява конкурс за длъжността юрисконсулт/юрисконсулт

Asociația Promo-LEX anunță concurs pentru poziția de consilier juridic / consilieră juridică

Ref: 1 от 16.01.2023 г.

Трудовото правоотношение/договарянето се извършва в рамките на Програмата за правата на човека на Сдружението. В рамките на програмата се изпълняват проекти и дейности, чиято основна цел е защитата и насърчаването на правата на човека в Република Молдова, включително в региона на Приднестровието.

Длъжност:

 • правен съветник/правен съветник

Предназначение на функцията:

Титулярът/заемащият длъжността ще предоставя правни консултации/услуги по непряко представителство в национални и международни съдилища, мониторинг, изследвания и анализи, изготвяне на информационни и аналитични доклади/бележки, застъпничество и др. в областта на правата на човека.

Приоритетни области: изтезания и нечовешко или унизително отнасяне или наказание; условия на задържане и оказване на медицинска помощ в затворите; правата на задържаните лица, включително в контекста на реформата на медицинската помощ в пенитенциарната система; свободата и сигурността на личността; основните права и свободи на човека в региона на Приднестровието.

Сдружение Промо-ЛЕКС предлага:

 • интересна и динамична работа в професионален екип с богат опит и репутация в областта на отбраната и утвърждаването на правата на човека;
 • възможности за професионално развитие;
 • заплата, включваща пълен социален пакет/мотивираща такса, която зависи от експертизата и опита на кандидатите;
 • дългосрочен договор;
 • много добри условия на труд.

Работно място: мун. Кишинев (седалището на Асоциацията Promo-LEX).

Йерархични отношения в рамките на Сдружението: То е подчинено на Програмния директор

Задължения и отговорности:

Притежателят/на длъжността

 • ще предоставя правни консултации на бенефициентите на сдружението по въпроси, свързани с правата на човека;
 • изготвя искания, демарши, информативни бележки по управляваните случаи;
 • събира доказателства и определя стратегическия потенциал на разглежданите дела;
 • ще анализира съответната национална и международна съдебна практика по управляваните дела и приоритетните области на Асоциацията;
 • разработване на стратегии за съдебни спорове относно управляваните причини;
 • ще представлява косвено бенефициентите на Асоциацията в национални и международни съдилища (ЕСПЧ);
 • наблюдава изпълнението на решенията/решенията по разглежданите случаи;
 • ще събира и анализира данни и информация за приоритетните области на Сдружението;
 • ще следи ситуацията в приоритетните области на Асоциацията;
 • ще следи и анализира развитието на законодателната и обществената политика в приоритетните области на Сдружението;
 • ще допринася за изготвянето на аналитични бележки, мониторингови доклади, тематични проучвания и др. в приоритетните области на Асоциацията;
 • допринася за изготвянето на алтернативни доклади до комитетите на ООН и механизмите на Съвета на Европа в приоритетните области на асоциирането;
 • ще участва в лобистка и застъпническа дейност, на национално и международно ниво, в приоритетните области на Асоциацията;
 • ще допринася за планирането и осъществяването на комуникационни дейности, информационни и осведомителни кампании и обучителни дейности в приоритетните области на Сдружението;
 • когато е целесъобразно, ще извършва пътувания, включително международни, с цел извършване на дейността;
 • ще участва в публичните прояви на Сдружението, както и други, в приоритетните области на Сдружението;
 • други релевантни задачи.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ/КАНДИДАТИТЕ

Проучвания и експертиза:

 • Бакалавърски програми (профил на юриспруденцията, специалност "Право");
 • За адвокатска длъжност – лиценз;
 • Формално и/или неформално обучение в областта на правата на човека, национални и международни механизми за защита на правата на човека и др.;
 • Добро разбиране и познаване на областта на правата на човека;
 • Добро познаване на приоритетните области на Сдружението – предимство;
 • Добро познаване на националните и международни стандарти и механизми (ООН, Съвета на Европа, ЕС) за защита на правата на човека, – предимство;

Опит:

 • Съответен опит е работата като правен съветник;
 • Съответен трудов стаж в областта на правата на човека, включително в приоритетните области на Сдружението или други съответни области – предимство;
 • Доказан опит в извършването на съдебни дейности, анализ, проучване, мониторинг, докладване и др. – предимство.
 • Съответен трудов стаж или сътрудничество с национални и/или международни неправителствени организации – предимство;

Умения:

 • Добри аналитични умения;
 • Добри писмени и устни комуникативни умения;
 • Добри умения за публично говорене – предимство;
 • Владеене на румънски език (свободно) – задължително;
 • Владеене на руски и английски език – предимство;
 • Компютърни умения, MS Office, Windows и интернет умения;
 • Умения за работа в екип и индивидуално;

Специфични изисквания и условия;

 • придържане и зачитане на универсалните ценности и принципи на правата на човека;
 • Граждански дух и инициативност;
 • Политическа непринадлежност и политическа надпартийност (задължително условие);
 • Почтеност и професионална дискретност;
 • Отговорност и точност;
 • Добро разбиране на спецификата на дейността в рамките на неправителствена организация;
 • Динамичен човек; гъвкавост и мобилност.

Работно време:

 • Пълен график (9.00 – 18.00 ч.)

Прогнозна дата на договаряне: 1 февруари 2023 г. 

Срок на договаряне: 1 февруари 2023 г. –  31 декември 2023 г., с възможност за удължаване на договора.

Досие на заявлението

Кандидатите ще подадат досието за кандидатстване, което ще съдържа следните документи:

 • Мотивационно писмо. Писмото за намерение ще включва следното: позицията, за която се прилага (съветник или адвокат);  кратко описание на съответните проучвания и експертиза на кандидата; описание на съответния опит на кандидата, като се посочват конкретните примери (публикации, съдебни дела и др., ако има такива); мотивацията на кандидата да запълни дадената позиция; и датата или периода, от който кандидатът е на разположение за започване на работа;
 • Актуализирана автобиография;
 • Финансова оферта (нетна заплата / такса за пълна програма, в щатски долари);
 • 2-3 референции от настоящи или бивши работодатели/клиенти и др., които могат да потвърдят компетенциите и експертизата на кандидата (като посочат името на организацията/институцията, името, длъжността и данните за контакт (тел, електронна поща) на референтните лица);

Досието за кандидатстване трябва да бъде изпратено по електронна поща на адрес angajare@promolex.md с посочване "За длъжността правен съветник.

Краен срок за подаване на досиетата на кандидатите: 24 януари 2023 г., местно време 18.00 часа.

Ще бъдат оценявани само пълните досиета.

Оценката на досиетата ще се извърши на 2 етапа: на първия етап досиетата ще бъдат анализирани по отношение на спазването от страна на кандидатите на изискванията и условията, посочени по-горе. Втората стъпка ще бъде да се интервюират предварително избраните лица.

Ще се свържем само с предварително избрани за интервюто лица.

*Promo-LEX насърчава ранните кандидатури и си запазва правото да покани предварително избраните кандидати на интервюто преди изтичането на крайния срок за подаване на файловете за кандидатстване.

За повече подробности се свържете с:
Олга Маноле
Програмен координатор, Програма за правата на човека
Сдружение Промо-ЛЕКС
Е- поща: olga_manole@promolex.md
GSM: 069177101

—————————————————————————————————————————

Мисията на Асоциация Promo-LEX е да допринася за развитието на демокрацията в Република Молдова, включително в региона на Приднестровието, чрез насърчаване и защита на правата на човека, наблюдение на демократичните процеси и укрепване на гражданското общество. Сдружение Промо-ЛЕКС е неправителствена, аполитична и нестопанска организация. Сдружение Promo-LEX осъществява дейността си на цялата територия на Република Молдова. Сдружение Promo-LEX е регистрирано в Министерството на правосъдието на Република Молдова на 19 юли 2002 г.

Ru

Traducere Automata

Ассоциация «Промо-ЛЕКС» объявляет конкурс на должность юрисконсульта/юрисконсульта

Asociația Promo-LEX anunță concurs pentru poziția de consilier juridic / consilieră juridică

РЕФ: 1 от 16.01.2023

Трудоустройство/заключение договоров осуществляется в рамках Программы ассоциации в области прав человека. В рамках программы реализуются проекты и мероприятия, общей целью которых является защита и поощрение прав человека в Республике Молдова, в том числе в Приднестровском регионе.

Должность:

 • юрисконсульт/юрисконсульт

Цель функции:

Обладатель должности будет оказывать юридические консультации/услуги косвенного представительства в национальных и международных судах, мониторинг, исследования и анализ, подготовку информативных и аналитических докладов/заметок, адвокацию и т.д. в области прав человека.

Приоритетные области: пытки и бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания; условия содержания под стражей и медицинская помощь в тюрьмах; права заключенных, в том числе в контексте реформы системы медицинского обслуживания в пенитенциарной системе; свобода и безопасность личности; основные права и свободы человека в Приднестровском регионе.

Ассоциация Промо-ЛЕКС предлагает:

 • интересная и динамичная работа в профессиональной команде с большим опытом и репутацией в области защиты и продвижения прав человека;
 • возможности для профессионального развития;
 • заработная плата, включая полный социальный пакет / мотивирующий взнос, который зависит от квалификации и опыта кандидатов;
 • долгосрочный контракт;
 • очень хорошие условия труда.

Место работы: мун. Кишинев (штаб-квартира Ассоциации Promo-LEX).

Иерархические отношения внутри Ассоциации: Подчиняется Директору Программы

Обязанности и ответственность:

Владелец/должности

 • будет предоставлять юридические консультации бенефициарам ассоциации по вопросам прав человека;
 • проработанные запросы, демарши, информативные заметки о рассмотренных делах;
 • собирать доказательства и определять стратегический потенциал рассматриваемых дел;
 • проанализирует соответствующее национальное и международное прецедентное право по делам, управляемым и в приоритетных областях деятельности Ассоциации;
 • разработка стратегий судебного разбирательства по управляемым делам;
 • будет косвенно представлять бенефициаров Ассоциации в национальных и международных судах (ЕСПЧ);
 • следить за выполнением решений/решений по рассматриваемым делам;
 • будет собирать и анализировать данные и информацию по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;
 • будет следить за ситуацией по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;
 • будет отслеживать и анализировать изменения в законодательстве и государственной политике по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;
 • будет способствовать разработке аналитических записок, мониторинговых отчетов, тематических исследований и т.д., по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;
 • содействие подготовке альтернативных докладов комитетам ООН и механизмам СЕ по приоритетным направлениям Деятельности Ассоциации;
 • будет участвовать в лоббистской и информационно-пропагандистской деятельности на национальном и международном уровнях в приоритетных областях деятельности Ассоциации;
 • будет способствовать планированию и осуществлению коммуникационных мероприятий, информационно-просветительских кампаний и учебных мероприятий в приоритетных областях деятельности Ассоциации;
 • в соответствующих случаях он будет совершать поездки, в том числе международные, для осуществления деятельности;
 • будет участвовать в публичных мероприятиях Ассоциации, а также других, по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации;
 • другие соответствующие задачи.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ/КАНДИДАТАМ

Исследования и экспертиза:

 • Бакалавриат (профиль юриспруденции, юридический факультет);
 • На должность юриста – лицензия;
 • Формальная и/или неформальная подготовка в области прав человека, национальных и международных механизмов защиты прав человека и т.д. ;
 • Хорошее понимание и знание области прав человека;
 • Хорошее знание приоритетных направлений деятельности Ассоциации – преимущество;
 • Хорошее знание национальных и международных стандартов и механизмов (ООН, СЕ, ЕС) по защите прав человека, – преимущество;

Опыт:

 • Соответствующий опыт работы в качестве юрисконсульта;
 • Соответствующий опыт работы в области прав человека, в том числе в приоритетных областях Ассоциации или других соответствующих областях – преимущество;
 • Доказанный опыт проведения судебной деятельности, анализа, исследований, мониторинга, отчетности и т.д. – преимущество.
 • Соответствующий опыт работы или сотрудничество с национальными и/или международными неправительственными организациями – преимущество;

Навыки:

 • Хорошие аналитические способности;
 • Хорошие письменные и устные коммуникативные навыки;
 • Хорошие навыки публичных выступлений – преимущество;
 • Знание румынского языка (свободное владение) – обязательно;
 • Знание русского и английского языков – преимущество;
 • Компьютерные навыки, MS Office, Windows и Интернет;
 • Умение работать в команде и индивидуально;

Особые требования и условия;

 • Приверженность и уважение универсальных ценностей и принципов прав человека;
 • Гражданский дух и инициатива;
 • Политическая непринадлежность и политическая беспартийность (обязательное условие);
 • Честность и профессиональная осмотрительность;
 • Ответственность и пунктуальность;
 • Хорошее понимание специфики деятельности в рамках неправительственной организации;
 • Динамичный человек; гибкость и мобильность.

Часы работы:

 • Полное расписание (9.00 – 18.00)

Предполагаемая дата заключения контракта: 1 февраля 2023 года

Срок заключения договора: 1 февраля 2023 года –  31 декабря 2023 года, с возможностью продления контракта.

Файл заявки

Кандидаты подадут заявку, которая будет содержать следующие документы:

 • Сопроводительное письмо. Письмо о намерениях будет включать следующее: должность, на которую оно распространяется (советник или юрист);  краткое описание соответствующих исследований и экспертизы кандидата; описание соответствующего опыта кандидата с указанием конкретных примеров (публикации, судебные дела и т.д., если таковые имеются); мотивация кандидата к заполнению данной должности; и дату или период, с которого кандидат может приступить к работе;
 • Обновленные биографические данные;
 • Финансовое предложение (чистая заработная плата/плата за полную программу, в долларах США);
 • 2-3 рекомендации от нынешних или бывших работодателей/клиентов и т.д., которые могут подтвердить компетенции и экспертизу кандидата (с указанием наименования организации/учреждения, наименования, должности и контактных данных (тел., e-mail) референтных лиц);

Заявление должно быть отправлено по электронной почте на адрес angajare@promolex.md с надписью «На должность юрисконсульта.

Крайний срок подачи дел кандидатов: 24 января 2023 года, по местному времени 18.00.

Будут оцениваться только полные досье.

Оценка файлов будет проводиться в 2 этапа: на первом этапе файлы будут проанализированы с точки зрения соответствия кандидатов требованиям и условиям, изложенным выше. Вторым шагом будет собеседование с предварительно отобранными лицами.

Будут связываться только с лицами, предварительно отобранными для собеседования.

*Promo-LEX поощряет ранние заявки и оставляет за собой право пригласить предварительно отобранных кандидатов на собеседование до истечения срока подачи заявок.

За более подробной информацией обращайтесь:
Ольга Маноле
Координатор программы, Программа по правам человека
Ассоциация Промо-ЛЕКС
Электронная почта: olga_manole@promolex.md
Моб.: 069177101

—————————————————————————————————————————

Миссия Ассоциации Promo-LEX заключается в содействии развитию демократии в Республике Молдова, включая Приднестровский регион, путем продвижения и защиты прав человека, мониторинга демократических процессов и укрепления гражданского общества. Ассоциация Promo-LEX является неправительственной, аполитичной и некоммерческой организацией. Ассоциация Promo-LEX осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Молдова. Ассоциация Promo-LEX зарегистрирована в Министерстве юстиции Республики Молдова 19 июля 2002 года.

telegram