BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant (exploatarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică, apă, canalizare, ventilare, construcţie, etc.)Scopul general al funcţiei:

Expertul consultant realizează atribuţiile sale în domeniu conform prezentei fişe de post şi efectuează alte sarcini aferente, la indicaţia şefului Direcţiei şi directorului Departamentului.

Studii: superioare tehnice/inginerești

Cunoştinţe profesionale/speciale:

Cunoştinţe în domeniul construcţiei, energeticii;

Cunoştinţe privind exploatarea edificiilor,  utilajului şi comunicaţiilor inginereşti;

Cunoştinţe privind proiectele şi schemele în domeniul exploatării sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică, apă, canalizare, ventilare, construcţie, etc;

Cunoaşterea actelor normative în domeniul achiziţiilor publice.

Cunoașterea actelor normative în domeniul exploatării sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică, apă, canalizare, ventilare, construcţie, etc;

Cunoştinţe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, Internet, Intranet, WinСмета 2000/NEO.

Cunoașterea actelor normative pentru elaborarea devizelor de cheltuieli prin metoda resurselor.

Cunoașterea metodologiei de elaborare a devizelor de cheltuieli prin metoda resurselor conform normativelor în vigoare.

Experienţa profesională: minim 3 (trei) ani în domeniul construcțiilor, instalațiilor aferente și elaborării devizelor de cheltuieli prin metoda de resurse conform normativelor în vigoare.

Abilităţi:

-          Capacităţi organizatorice, gândire ordonată, tact şi pricepere în muncă cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;

-          Capacitatea de a comunica verbal şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;

-          Bun negociator, operativitate în luarea deciziilor.

Atribuţii:

1. În sfera de competenţă a expertului consultant intră  tot ce ţine de deservire, menţinere, modernizare, reparaţie, lucrări de construcţie şi reconstrucţie, proiecte, scheme a:

a)     reţelelor şi utilajului sistemului de aprovizionare cu energie electrică;

b)     reţelelor şi utilajului sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare;

c)      reţelelor şi utilajului pentru aprovizionare cu energie termică;

d)     instalaţiilor de gaze şi a utilajului cazangeriei;

e)     sistemului de ventilare;

f)      aparatelor autonome pentru condiţionare a aerului;

g)     staţiei electrice diesel;

h)     ascensoarelor;

i)       imobilului;

2. Participă la elaborarea  planului de activitate și dările  de seamă privind activitatea  direcției.

3. Elaborarea planului de aprovizionare cu materiale necesare, precum şi piese pentru reparaţia utilajului de care răspunde direcția şi întreprinde măsuri privind realizarea acestuia.

4. Elaborarea devizelor de cheltuieli prin metoda de resurse întocmite conform normativelor în vigoare pentru inițierea procedurilor de achiziție.

5. Verificarea proceselor verbale   la lucrările de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie executate, serviciilor prestate.

6. Supravegherea executării lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie, serviciilor de deservire, primirea lor.

7. Coordonarea cu subdiviziunile BNM graficele de executare a lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie ale încăperilor.

8. Organizarea, în comun cu organizaţiile competente, atestării persoanelor responsabile pentru deservirea utilajului electric, ascensoarelor şi gospodăriei cu gaze.

9. Organizarea întocmirii şi prezentarea dărilor de seamă Biroului Naţional de Statistică al RM, furnizorilor privind consumul energiei electrice, gazelor naturale, apei, poluarea mediului, altele ce ţin de competenţa direcției.

10. Este responsabil de elaborarea proiectelor contractelor de valoare mică şi de controlul executării acestora pe toate sferele de competenţă a direcției.

11. Înaintarea şefului Direcţiei propunerilor pentru devizul de cheltuieli pentru anul următor pe toate sferele de competenţă a direcției.

12. Întocmirea, conform actelor normative în vigoare tuturor documentelor necesare pentru achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor ce ţin de sferele de competenţă ale direcției.

13. Organizarea exploatării, evidenței şi menținerii în stare de funcţionare a tuturor imobilizărilor corporale ce ţin de competenţa direcției.

14. Organizarea ținerii evidenţei  paşapoartelor tehnice a activelor materiale ce ţin de activitatea direcției.

15. Elaborarea proiectului instrucţiunilor ce ţin de competenţa direcției şi le coordonează în ordinea stabilită.

16.  Desfăşurarea activităţii aferente colaborării cu organele statale de resort precum şi cele comerciale în toate domenile de activitate ale direcției;

17. Participă la elaborarea planurilor de activitate, actelor normative interne (regulamente, instrucțiuni ș.a.) referitoare la activitatea angajaților cu sarcini de exploatare a utilajului și a comunicațiilor inginerești;

18.Participă la organizarea achiziţiilor publice în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de organizare a achiziţiilor publice în BNM şi Legii cu privire la achiziţiile publice;

19.Monitorizează executarea contractelor ce țin de achiziția bunurilor, lucrărilor și serviciilor;

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 26 ianuarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

1.       Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;

2.      Legea instituţiilor financiare, nr. 550-XIII din 21 iulie 1995;

3.      Hotărârile, ordinele şi dispoziţiile membrilor Comitetului executiv al BNM;

4.     Regulamentul cu privire la Departamentul securitate și administrare;

5.      Actele normative  ce ţin de sfera atribuțiilor funcţionale.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0