Fundația de Binefacere Caritas Moldova angajează psiholog în or. OrheiRo

Articol Original

Fundația de Binefacere Caritas Moldova angajează psiholog în or. Orhei

Fundația de Binefacere Caritas Moldova, partener al CRS, angajează psiholog pentru proiectul „Educație și Sprijin Psihosocial Refugiaților din Ucraina in Moldova”.

Nivel de efort: normă parțială 50%

Sarcini specifice:

 • Asistența persoanelor refugiate;
 • Organizarea Treningurilor, ședințelor de terapie, de suport emoțional pentru copii, adolescenți și adulți;
 • Crearea programelor de instruire pentru specialiști și voluntari (la necesitate);
 • Dezvoltarea documentației tehnice, rapoartelor, etc.;
 • Crearea planurilor de activitate în lucrul cu persoanele refugiate;
 • Alte activități, specifice postului.

Experiență:

 • Minimum 2 ani de experiență în domeniul solicitat sau alte domenii aferente.

Candidatul/a selectat/ă va beneficia de instruire în domeniul protecției copilului în situații de criză umanitară, Orientare psihologică de prim ajutor și învățare socială și emoțională (în engleză Social Emotional Learning).

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul psihologiei, masterat;
 • Experiență de muncă cel puțin 2 ani;
 • Cunoașterea specificului relațiilor de muncă;
 • Atitudine pozitivă, motivație personală, interes pentru domeniul de intervenție a organizației și disponibilitate de a învăța continuu;
 • Pasiune pentru consiliere psihologică, empatie față de oameni în mod special față de persoanele refugiate;
 • Pro-activitate în stabilirea contactului cu refugiații - vizitatorii Centrului
 • Limba română, rusă și/sau ucraineană obligatorie; Cunoașterea altor limbi reprezintă un avantaj;
 • abilități de comunicare bune, pentru a se exprima într-o manieră pozitivă și clară, atât verbal cât și în scris;
 • Nivelul de utilizator avansat în utilizarea aplicațiilor de operare PC: Word, Excel, Power Point, Google Drive etc.;
 • Maturitate emoțională, rezistență la stres și la informație negativă;
 • Cetățenii ucraineni sunt încurajați sa aplice.

Relații cheie de muncă:

Intern: asistent coordonator de proiect, coordonator de proiect, director Caritas Moldova și alți membri ai personalului Caritas Moldova

Extern: Parohii catolice, Catholic Relief Services, membri ai comunității, angajați ai centrelor colective, ICNUR, alte ONG-uri și actori religioși

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului sau rezumat (pentru cetățenii Ucrainei) completat în format Europass;
 • Copia diplomelor de studii

Procesul de recrutare:

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email secretariat@caritas.md cu indicare la Subiectul mesajului ”Concurs de post – PSIHOLOG”. Numai candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Data limită pentru depunerea dosarului: 15 ianuarie 2023, ora 16.00

Întrebările de precizare pot fi adresate la aceeași adresă de email – secretariat@caritas.md, până pe data de 6 ianuarie 2023, ora 12:00 sau la telefonul: 0 788 00 229.

En

Traducere Automata

Charity Foundation Caritas Moldova hires a psychologist in Orhei

Charity Foundation Caritas Moldova, partner of CRS, hires psychologist for the project "Education and Psychosocial Support of Refugees from Ukraine to Moldova".

Effort level: part-time 50%

Specific tasks:

 • Assistance of refugees;
 • Organization of trainings, therapy sessions, emotional support for children, adolescents and adults;
 • Creating training programs for specialists and volunteers (if necessary);
 • Development of technical documentation, reports, etc.;
 • Creating activity plans in working with refugees;
 • Other activities, specific to the job.

Experience:

 • At least 2 years of experience in the requested field or other related fields.

The candidate will benefit from training in the field of child protection in humanitarian crisis situations, Psychological First Aid Orientation and Social Emotional Learning.

Requirements for candidates:

 • Higher education in psychology, master's degree;
 • Work experience of at least 2 years;
 • Knowledge of the specifics of labor relations;
 • Positive attitude, personal motivation, interest in the field of intervention of the organization and willingness to learn continuously;
 • Passion for psychological counseling, empathy towards people especially towards refugees;
 • Pro-activity in establishing contact with refugees - visitors of the Center
 • Compulsory Romanian, Russian and/or Ukrainian; Knowing other languages is an advantage;
 • good communication skills, to express themselves in a positive and clear manner, both verbally and in writing;
 • Advanced user level in the use of PC operating applications: Word, Excel, Power Point, Google Drive, etc.;
 • Emotional maturity, resistance to stress and negative information;
 • Ukrainian citizens are encouraged to apply.

Key employment relationships:

Intern: assistant project coordinator, project coordinator, director of Caritas Moldova and other staff members of Caritas Moldova

External: Catholic parishes, Catholic Relief Services, community members, employees of collective centers, UNHCR, other NGOs and religious actors

The candidate's file will include:

 • CV of the candidate or summary (for citizens of Ukraine) completed in Europass format;
 • Copy of diplomas

Recruitment process:

The files will be presented in electronic format at the email address secretariat@caritas.md with indication to the subject of the message "Post contest – PSYCHOLOGIST". Only selected candidates will be contacted for the interview.

Deadline for submission of the file: 15 January 2023, 16.00

The clarification questions can be addressed to the same email address – secretariat@caritas.md, until January 6, 2023, at 12:00 or by phone: 0 788 00 229.

It

Traducere Automata

La Fondazione Caritas Moldova assume uno psicologo a Orhei

La Fondazione Caritas Moldova, partner del CRS, assume psicologa per il progetto "Educazione e sostegno psicosociale dei rifugiati dall'Ucraina alla Moldavia".

Livello di sforzo: part-time 50%

Compiti specifici:

 • Assistenza ai rifugiati;
 • Organizzazione di corsi di formazione, sessioni di terapia, supporto emotivo per bambini, adolescenti e adulti;
 • Creazione di programmi di formazione per specialisti e volontari (se necessario);
 • Sviluppo di documentazione tecnica, relazioni, ecc.;
 • Creazione di piani di attività nel lavoro con i rifugiati;
 • Altre attività, specifiche per il lavoro.

Esperienza:

 • Almeno 2 anni di esperienza nel campo richiesto o in altri campi correlati.

Il candidato beneficerà della formazione nel campo della protezione dei minori in situazioni di crisi umanitaria, orientamento psicologico di primo soccorso e apprendimento emotivo sociale.

Requisiti per i candidati:

 • Istruzione superiore in psicologia, master;
 • Esperienza lavorativa di almeno 2 anni;
 • Conoscenza delle specificità dei rapporti di lavoro;
 • Atteggiamento positivo, motivazione personale, interesse nel campo di intervento dell'organizzazione e disponibilità ad apprendere continuamente;
 • Passione per la consulenza psicologica, empatia verso le persone soprattutto verso i rifugiati;
 • Pro-attività nello stabilire contatti con i rifugiati - visitatori del Centro
 • Rumeno, russo e/o ucraino obbligatori; Conoscere altre lingue è un vantaggio;
 • buone capacità comunicative, per esprimersi in modo positivo e chiaro, sia verbalmente che per iscritto;
 • Livello utente avanzato nell'uso di applicazioni operative per PC: Word, Excel, Power Point, Google Drive, ecc .;
 • Maturità emotiva, resistenza allo stress e informazioni negative;
 • I cittadini ucraini sono incoraggiati a presentare domanda.

Principali rapporti di lavoro:

Stagista: assistente coordinatore del progetto, coordinatore del progetto, direttore di Caritas Moldova e altri membri dello staff di Caritas Moldova

Esterno: Parrocchie cattoliche, Catholic Relief Services, membri della comunità, dipendenti di centri collettivi, UNHCR, altre ONG e attori religiosi

Il file del candidato includerà:

 • CV del candidato o sintesi (per i cittadini ucraini) compilato in formato Europass;
 • Copia dei diplomi

Processo di reclutamento:

I file saranno presentati in formato elettronico all'indirizzo e-mail secretariat@caritas.md con indicazione all'oggetto del messaggio "Post contest – PSICOLOGO". Solo i candidati selezionati saranno contattati per il colloquio.

Termine per la presentazione del fascicolo: 15 gennaio 2023 alle 16.00

Le domande di chiarimento possono essere indirizzate allo stesso indirizzo e-mail – secretariat@caritas.md, fino al 6 gennaio 2023, alle 12:00 o per telefono: 0 788 00 229.

Ua

Traducere Automata

Благодійний фонд «Карітас Молдова» наймає психолога в Орхей

Благодійний фонд «Карітас Молдова», партнер CRS, наймає психолога для проекту «Освіта та психосоціальна підтримка біженців з України до Молдови».

Рівень зусиль: неповний робочий день 50%

Специфічні завдання:

 • Допомога біженцям;
 • Організація тренінгів, терапевтичних сеансів, емоційної підтримки дітей, підлітків та дорослих;
 • Створення навчальних програм для фахівців і волонтерів (при необхідності);
 • Розробка технічної документації, звітів тощо;
 • Створення планів діяльності по роботі з біженцями;
 • Інші види діяльності, специфічні для роботи.

Досвід:

 • Щонайменше 2 роки досвіду роботи в запитуваній галузі або інших суміжних галузях.

Кандидат отримає користь від навчання у сфері захисту дітей у кризових гуманітарних ситуаціях, психологічної орієнтації на першу допомогу та соціально-емоційного навчання.

Вимоги до кандидатів:

 • Вища психологічна освіта, магістр;
 • Стаж роботи не менше 2 років;
 • Знання специфіки трудових відносин;
 • Позитивний настрій, особиста мотивація, інтерес до сфери втручання організації і готовність безперервно вчитися;
 • Пристрасть до психологічного консультування, емпатія до людей, особливо до біженців;
 • Про-активність у встановленні контактів з біженцями - відвідувачами Центру
 • Обов'язкові румунська, російська та/або українська; Знання інших мов є перевагою;
 • хороші комунікативні навички, щоб виразити себе позитивно і чітко, як усно, так і письмово;
 • Просунутий рівень користувача у використанні операційних додатків ПК: Word, Excel, Power Point, Google Drive і т.д.;
 • Емоційна зрілість, стійкість до стресів і негативної інформації;
 • Громадян України заохочують подавати заявки.

Ключові трудові відносини:

Інтерн: помічник координатора проекту, координатор проекту, директор Карітасу Молдови та інші співробітники Карітасу Молдови

Зовнішній: Католицькі парафії, Католицькі служби допомоги, члени громад, працівники колективних центрів, УВКБ ООН, інших неурядових організацій та релігійних діячів

У файлі кандидата будуть вказані:

 • резюме кандидата або резюме (для громадян України), заповнене у форматі Europass;
 • Копія дипломів

Процес підбору персоналу:

Файли будуть представлені в електронному форматі на електронну адресу secretariat@caritas.md із зазначенням теми повідомлення «Постконкурс – ПСИХОЛОГ». Для співбесіди будуть зв'язуватися тільки з відібраними кандидатами.

Кінцевий термін подання файлу: 15 січня 2023, 16.00

Уточнюючі питання можна адресувати на одну електронну адресу – secretariat@caritas.md, до 6 січня 2023 року о 12:00 або за телефоном: 0 788 00 229.

Bg

Traducere Automata

Благотворителна фондация "Каритас Молдова" наема психолог в Орхей

Благотворителна фондация "Каритас Молдова", партньор на CRS, наема психолог по проект "Образование и психосоциална подкрепа на бежанци от Украйна в Молдова".

Ниво на усилие: непълно работно време 50%

Специфични задачи:

 • Помощ за бежанците;
 • Организиране на обучения, терапевтични сесии, емоционална подкрепа за деца, юноши и възрастни;
 • Създаване на програми за обучение на специалисти и доброволци (при необходимост);
 • Разработване на техническа документация, доклади и др.;
 • Създаване на планове за дейност при работа с бежанци;
 • Други дейности, специфични за работата.

Опит:

 • Най-малко 2 години опит в исканата област или други свързани области.

Кандидатът ще се възползва от обучение в областта на закрилата на детето в хуманитарни кризисни ситуации, психологическа ориентация за първа помощ и социално емоционално учене.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование по психология, ОКС "магистър";
 • Трудов стаж най-малко 2 години;
 • Познаване на спецификата на трудовите отношения;
 • Позитивно отношение, лична мотивация, интерес в областта на интервенцията на организацията и желание за непрекъснато учене;
 • Страст към психологическото консултиране, съпричастност към хората, особено към бежанците;
 • Проактивност при установяване на контакт с бежанци - посетители на Центъра
 • Задължителен румънски, руски и/или украински; Владеенето на други езици е предимство;
 • добри комуникативни умения, да се изразяват по положителен и ясен начин, както устно, така и писмено;
 • Разширено потребителско ниво при използването на операционни приложения за персонални компютри: Word, Excel, Power Point, Google Drive и др.;
 • Емоционална зрялост, устойчивост на стрес и негативна информация;
 • Украинските граждани се насърчават да кандидатстват.

Ключови трудови правоотношения:

Стажант: помощник-координатор на проекта, координатор на проекта, директор на "Каритас Молдова" и други служители на "Каритас Молдова"

Външен: Католически енории, католически служби за подпомагане, членове на общността, служители на колективни центрове, ВКБООН, други неправителствени организации и религиозни участници

Досието на кандидата ще включва:

 • автобиография на кандидата или резюме (за граждани на Украйна), попълнено във формат "Европас";
 • Копие от дипломи

Процес на набиране на персонал:

Файловете ще бъдат представени в електронен формат на имейл адреса secretariat@caritas.md с посочване на предмета на съобщението "Пост конкурс – ПСИХОЛОГ". За интервюто ще бъде осъществен контакт само с избрани кандидати.

Краен срок за подаване на досието: 15 януари 2023 г., 16.00 ч.

Въпросите за изясняване могат да бъдат адресирани на същия имейл адрес – secretariat@caritas.md, до 6 януари 2023 г., в 12:00 ч. или на телефон: 0 788 00 229.

Ru

Traducere Automata

Благотворительный фонд Caritas Moldova нанимает психолога в Оргееве

 

Благотворительный фонд Caritas Moldova, партнер CRS, нанимает психолога для проекта «Образование и психосоциальная поддержка беженцев из Украины в Молдову».

Уровень усилий: неполный рабочий день 50%

Конкретные задачи:

 • Помощь беженцам;
 • Организация тренингов, сеансов терапии, эмоциональной поддержки детей, подростков и взрослых;
 • Создание обучающих программ для специалистов и волонтеров (при необходимости);
 • Разработка технической документации, отчетов и т.д.;
 • Разработка планов мероприятий по работе с беженцами;
 • Другие виды деятельности, специфичные для работы.

Опыт:

 • Не менее 2 лет опыта работы в запрашиваемой области или других смежных областях.

Кандидат получит обучение в области защиты детей в гуманитарных кризисных ситуациях, психологической ориентации на первую помощь и социального эмоционального обучения.

Требования к кандидатам:

 • Высшее психологическое образование, магистратура;
 • Стаж работы не менее 2 лет;
 • Знание специфики трудовых отношений;
 • Позитивный настрой, личная мотивация, интерес к сфере вмешательства организации и готовность постоянно учиться;
 • Страсть к психологическому консультированию, сочувствие к людям, особенно к беженцам;
 • Деятельность по установлению контактов с беженцами - посетителями Центра
 • Обязательный румынский, русский и/или украинский; Знание других языков является преимуществом;
 • хорошие коммуникативные навыки, чтобы выразить себя в позитивной и ясной манере, как в устной, так и в письменной форме;
 • Продвинутый уровень пользователя в использовании приложений для работы с ПК: Word, Excel, Power Point, Google Drive и т.д.;
 • Эмоциональная зрелость, устойчивость к стрессам и негативной информации;
 • Гражданам Украины предлагается подать заявку.

Ключевые трудовые отношения:

Стажер: ассистент координатора проекта, координатор проекта, директор Каритас Молдова и другие сотрудники Каритас Молдова

Внешний: Католические приходы, Католические службы помощи, члены общин, сотрудники коллективных центров, УВКБ ООН, другие НПО и религиозные деятели

В досье кандидата будут входить:

 • Резюме кандидата или резюме (для граждан Украины), заполненное в формате Europass;
 • Копии дипломов

Процесс подбора персонала:

Файлы будут представлены в электронном виде на адрес электронной почты secretariat@caritas.md с указанием на тему сообщения «Постконкурс – ПСИХОЛОГ». Для собеседования свяжутся только с отобранными кандидатами.

Крайний срок подачи файла: 15 января 2023 г., 16.00

Уточняющие вопросы можно адресовать на тот же адрес электронной почты – secretariat@caritas.md, до 6 января 2023 года, в 12:00 или по телефону: 0 788 00 229.