BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator, Direcția comunicarea politicii monetare și publicațiiRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator, Direcția comunicarea politicii monetare și publicații

Scopul Direcției comunicarea politicii monetare și publicații:

Informarea publicului despre activitatea BNM în domeniul politicii monetare și realizării obiectivului fundamental stabilit al BNM; asigurarea transparenței și comunicării procesului decizional al Comitetului executiv și a activității BNM în domeniul politicii monetare.

Obiectivele postului:


Realizarea procesului de comunicare eficientă a deciziilor de politică monetară și implementare a politicii monetare, de asigurare a transparenței procesului decizional și de informare despre realizarea politicii monetare și de asigurare cu date statistice sistematizate a Departamentului politică monetară.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare (se indica specializarea daca este necesar) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova). Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 2. Cunoștințe ale conceptelor macroeconomice, monetare, statistice;
 3. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator, inclusiv folosirea aplicațiilor de redactare texte, prezentări, calcul numeric, analiză statistică (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Acrobat, Microsoft Excel, Demetra, Latex etc.).;
 4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 5. Competențe: integritate; responsabilitate; profesionalism, capacitatea de a lua decizii, orientare către rezultat; perseverență; învățare și dezvoltare continuă; lucru în echipă;
 6. Alte abilități și aptitudini: comunicarea eficientă verbală și scrisă, soluționarea situațiilor complicate, învățarea și dezvoltarea continuă, adaptarea rapidă la atribuțiile și obligațiunile postului.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experiența în domeniul financiar-bancar;
 2. Experiența în domeniul analizei și prognozei macroeconomice.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Participă la procesul de informare a instituțiilor de stat, mass-media și altor beneficiari despre activitatea Băncii Naționale a Moldovei privind implementarea politicii monetare și realizarea obiectivului fundamental stabilit, prin organizarea elaborării, prezentării și publicării în colaborare cu alte subdiviziuni a rapoartelor întocmite conform Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei ce țin de competența subdiviziunii;
 2. Asigură transparența procesului decizional al Comitetului executiv aferent politicii monetare promovate de către BNM prin elaborarea și prezentarea pentru publicare a comunicatelor de presă și a altor informații corespunzătoare;
 3. Realizează procesul de asigurare cu date statistice sistematizate și adaptate pentru elaborarea de analize economice și prognoze;
 4. Participă la seminarele, conferințele și mesele rotunde în cadrul BNM sau în cadrul instituțiilor din domeniul educației, având drept scop educarea și familiarizarea publicului cu politica monetară promovată de BNM;
 5. Participă la elaborarea compartimentelor ce țin de competența Direcției pentru documentele de politică monetară și organizează, la necesitate, întocmirea și realizarea prezentărilor respective.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 24 ianuarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
 3. Rapoartele asupra inflației;
 4. Rapoartele anuale ale BNM;
 5. Literatura de specialitate în domeniul teoriei economice, teoriei statistice, econometriei etc.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

Nbm announces a competition for the vacancy of coordinating economist, monetary policy communication department and publications

Purpose of the Directorate for Monetary Policy Communication and Publications:

Informing the public about the NBM's activity in the field of monetary policy and achieving the established fundamental objective of the NBM; ensuring the transparency and communication of the decision-making process of the Executive Board and of the NBM's activity in the field of monetary policy.

The objectives of the job:


Carrying out the process of efficient communication of monetary policy decisions and implementation of monetary policy, of ensuring the transparency of the decision-making process and of informing about the implementation of monetary policy and of providing with systematized statistical data of the Monetary Policy Department.

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education (indicate the specialization if necessary) with the general average for the years of study 8 or higher (applicable for studies obtained in the Republic of Moldova). For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated;
 2. Knowledge of macroeconomic, monetary, statistical concepts;
 3. Knowledge of computer operation at the user level, including the use of text drafting applications, presentations, numerical calculation, statistical analysis (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Acrobat, Microsoft Excel, Demeter, Latex, etc.).;
 4. Language skills: knowledge of Romanian and English at advanced level;
 5. Competences: integrity; responsibility; professionalism, ability to make decisions, result orientation; perseverance; continuous learning and development; teamwork;
 6. Other skills and abilities: effective verbal and written communication, solving complicated situations, continuous learning and development, quick adaptation to the duties and obligations of the job.

Additional requirements that will be an advantage:

 1. Experience in the financial and banking field;
 2. Experience in the field of macroeconomic analysis and forecasting.

Main functional tasks:

 1. Participates in the process of informing state institutions, mass-media and other beneficiaries about the activity of the National Bank of Moldova on the implementation of monetary policy and the achievement of the established fundamental objective, by organizing the elaboration, presentation and publication in collaboration with other subdivisions of the reports drawn up according to the Law on the National Bank of Moldova that fall within the competence of the subdivision;
 2. Ensures the transparency of the decision-making process of the Executive Board related to the monetary policy promoted by the NBM by elaborating and presenting for publication press releases and other appropriate information;
 3. Carries out the assurance process with systematized and adapted statistical data for the elaboration of economic analyses and forecasts;
 4. Participates in seminars, conferences and round tables within the NBM or within institutions in the field of education, with the purpose of educating and familiarizing the public with the monetary policy promoted by the NBM;
 5. Participates in the elaboration of the compartments that fall within the competence of the Directorate for monetary policy documents and organizes, if necessary, the preparation and realization of the respective presentations.

The deadline for submitting CVs is: January 24 , 2023.

 ! Submitting your CV:  To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Bibliography:

 1. Law on the National Bank of Moldova nr. 548-XIII from 21.07.1995;
 2. Medium-term monetary policy strategy of the National Bank of Moldova;
 3. Inflation reports;
 4. Annual reports of the NBM;
 5. Specialized literature in the field of economic theory, statistical theory, econometrics, etc.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

Nbm bandisce un concorso per il posto vacante di economista coordinatore, dipartimento di comunicazione della politica monetaria e pubblicazioni

Scopo della direzione Comunicazione e pubblicazioni della politica monetaria:

informare il pubblico sull'attività della NBM nel settore della politica monetaria e sul conseguimento dell'obiettivo fondamentale stabilito dalla NBM; garantire la trasparenza e la comunicazione del processo decisionale del comitato esecutivo e dell'attività della NBM nel settore della politica monetaria.

Gli obiettivi del lavoro:


Realizzare il processo di comunicazione efficace delle decisioni di politica monetaria e dell'attuazione della politica monetaria, di garantire la trasparenza del processo decisionale e di informare sull'attuazione della politica monetaria e di fornire dati statistici sistematizzati del dipartimento di politica monetaria.

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Istruzione superiore (indicare la specializzazione se necessario) con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore (applicabile per gli studi ottenuti nella Repubblica di Moldova). Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione;
 2. Conoscenza dei concetti macroeconomici, monetari, statistici;
 3. Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente, compreso l'uso di applicazioni di redazione di testi, presentazioni, calcolo numerico, analisi statistica (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Acrobat, Microsoft Excel, Demeter, Latex, ecc.);
 4. Competenze linguistiche: conoscenza del rumeno e dell'inglese a livello avanzato;
 5. Competenze: integrità; responsabilità; professionalità, capacità di prendere decisioni, orientamento al risultato; perseveranza; apprendimento e sviluppo continui; Lavoro di squadra;
 6. Altre abilità e abilità: comunicazione verbale e scritta efficace, risoluzione di situazioni complicate, apprendimento e sviluppo continui, rapido adattamento ai doveri e agli obblighi del lavoro.

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

 1. Esperienza in ambito finanziario e bancario;
 2. Esperienza nel campo dell'analisi e delle previsioni macroeconomiche.

Principali compiti funzionali:

 1. Partecipa al processo di informazione delle istituzioni statali, dei mass-media e di altri beneficiari sull'attività della Banca Nazionale della Moldavia sull'attuazione della politica monetaria e sul raggiungimento dell'obiettivo fondamentale stabilito, organizzando l'elaborazione, la presentazione e la pubblicazione in collaborazione con altre suddivisioni dei rapporti redatti secondo la legge sulla Banca nazionale della Moldova che rientrano nella competenza della suddivisione;
 2. assicura la trasparenza del processo decisionale del Comitato esecutivo relativo alla politica monetaria promossa dalla NBM elaborando e presentando per la pubblicazione comunicati stampa e altre informazioni appropriate;
 3. Svolge il processo di assurance con dati statistici sistematizzati e adattati per l'elaborazione di analisi e previsioni economiche;
 4. Partecipa a seminari, conferenze e tavole rotonde all'interno della NBM o all'interno di istituzioni nel campo dell'istruzione, con lo scopo di educare e familiarizzare il pubblico con la politica monetaria promossa dalla NBM;
 5. Partecipa all'elaborazione dei comparti che rientrano nella competenza della Direzione per i documenti di politica monetaria e organizza, se necessario, la preparazione e la realizzazione delle rispettive presentazioni.

La scadenza per l'invio dei CV è: 24 gennaio 2023.

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

 1. Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia nr. 548-XIII dal 21.07.1995;
 2. strategia di politica monetaria a medio termine della Banca nazionale della Moldova;
 3. Rapporti sull'inflazione;
 4. Relazioni annuali della NBM;
 5. Letteratura specializzata nel campo della teoria economica, teoria statistica, econometria, ecc.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади економіста-координатора, відділу комунікацій з монетарної політики та публікацій

Призначення Директорату з питань комунікації та публікацій монетарної політики:

Інформування громадськості про діяльність НБМ у сфері грошово-кредитної політики та досягнення встановленої основної мети НБМ; забезпечення прозорості та комунікації процесу прийняття рішень Виконавчою радою та діяльності НБМ у сфері грошово-кредитної політики.

Завдання роботи:


Здійснення процесу ефективної комунікації рішень монетарної політики та реалізації грошово-кредитної політики, забезпечення прозорості процесу прийняття рішень та інформування про реалізацію грошово-кредитної політики та надання систематизованих статистичних даних Департаменту монетарної політики.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища освіта (при необхідності вкажіть спеціалізацію) із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище (застосовується для навчання, отриманого в Республіці Молдова). Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах;
 2. Знання макроекономічних, грошових, статистичних концепцій;
 3. Знання роботи комп'ютера на рівні користувача, включаючи використання додатків для складання тексту, презентацій, чисельного обчислення, статистичного аналізу (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Acrobat, Microsoft Excel, Demeter, Латекс та ін.);
 4. Володіння мовами: знання румунської та англійської мов на просунутому рівні;
 5. Компетенції: доброчесність; відповідальність; професіоналізм, вміння приймати рішення, націленість на результат; Наполегливість; безперервне навчання і розвиток; Спільної роботи;
 6. Інші навички та вміння: ефективне усне та письмове спілкування, вирішення складних ситуацій, безперервне навчання та розвиток, швидка адаптація до обов'язків та зобов'язань роботи.

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

 1. Досвід роботи у фінансово-банківській сфері;
 2. Досвід роботи в сфері макроекономічного аналізу та прогнозування.

Основні функціональні завдання:

 1. Бере участь у процесі інформування державних установ, засобів масової інформації та інших бенефіціарів про діяльність Національного банку Молдови щодо реалізації грошово-кредитної політики та досягнення встановленої основоположної мети, шляхом організації розробки, представлення та оприлюднення у співпраці з іншими підрозділами звітів, складених відповідно до Закону «Про Національний банк Молдови», що належать до компетенції підрозділу;
 2. Забезпечує прозорість процесу прийняття рішень Виконавчою радою, пов'язаних з грошово-кредитною політикою, що просувається НБМ, шляхом розробки та подання для публікації прес-релізів та іншої відповідної інформації;
 3. Здійснює процес забезпечення систематизованими та адаптованими статистичними даними для розробки економічних аналізів та прогнозів;
 4. Бере участь у семінарах, конференціях та круглих столах в рамках НБМ або в установах у сфері освіти, з метою навчання та ознайомлення громадськості з монетарною політикою, яку просуває НБМ;
 5. Бере участь у розробці відсіків, що належать до компетенції Директорату з питань монетарної політики, та організовує, у разі необхідності, підготовку та проведення відповідних презентацій.

Кінцевий термін подання резюме : 24 січня 2023 року.

 ! Подання резюме:  Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

 1. Закон про Національний банк Молдови нр. 548-XIII від 21.07.1995;
 2. Середньострокова стратегія монетарної політики Національного банку Молдови;
 3. Інфляційні звіти;
 4. Річні звіти НБМ;
 5. Спеціалізована література в галузі економічної теорії, статистичної теорії, економетрики та ін.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на координиращ икономист, отдел "Комуникации по паричната политика" и публикации

Цел на дирекция "Комуникации и публикации" по паричната политика:

Информиране на обществеността за дейността на НБМ в областта на паричната политика и постигане на установената основна цел на НБМ; осигуряване на прозрачност и комуникация на процеса на вземане на решения на Изпълнителния съвет и на дейността на НБМ в областта на паричната политика.

Целите на работата:


Осъществяване на процеса на ефективна комуникация на решенията по паричната политика и осъществяване на паричната политика, осигуряване на прозрачност на процеса на вземане на решения и информиране за прилагането на паричната политика и предоставяне на систематизирани статистически данни на отдел "Парична политика".

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование (посочете специализацията, ако е необходимо) с общата средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока (приложима за проучвания, получени в Република Молдова). За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или учебни заведения;
 2. Познаване на макроикономически, парични, статистически понятия;
 3. Познаване на работата на компютъра на потребителско ниво, включително използването на приложения за изготвяне на текст, презентации, числени изчисления, статистически анализ (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Acrobat, Microsoft Excel, Demeter, Latex и др.);
 4. Езикови умения: владеене на румънски и английски език на напреднало ниво;
 5. Компетентности: интегритет; отговорност; професионализъм, способност за вземане на решения, ориентиране към резултатите; Постоянство; непрекъснато учене и развитие; Екип;
 6. Други умения и способности: ефективна вербална и писмена комуникация, решаване на сложни ситуации, непрекъснато учене и развитие, бърза адаптация към задълженията и задълженията на работата.

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

 1. Опит във финансовата и банковата сфера;
 2. Опит в областта на макроикономическия анализ и прогнозиране.

Основни функционални задачи:

 1. Участва в процеса на информиране на държавните институции, средствата за масова информация и други бенефициенти за дейността на Националната банка на Молдова по изпълнението на паричната политика и постигането на установената основна цел, като организира разработването, представянето и публикуването в сътрудничество с други подразделения на докладите, изготвени съгласно Закона за националната банка на Молдова, които попадат в компетентността на подразделението;
 2. Осигурява прозрачността на процеса на вземане на решения на Изпълнителния съвет, свързан с паричната политика, насърчавана от НБМ, като разработва и представя за публикуване прессъобщения и друга подходяща информация;
 3. Осъществява процеса на осигуряване със систематизирани и адаптирани статистически данни за изготвяне на икономически анализи и прогнози;
 4. Участва в семинари, конференции и кръгли маси в рамките на НБМ или в институции в областта на образованието, с цел обучение и запознаване на обществеността с паричната политика, насърчавана от НБМ;
 5. Участва в изработването на отделенията, които са от компетентността на дирекция "Документи по паричната политика" и организира при необходимост подготовката и реализирането на съответните презентации.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 24 януари 2023 г.

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

 1. Закон за Националната банка на Молдова nr. 548-XIII от 21.07.1995 г.;
 2. Средносрочна стратегия за паричната политика на Националната банка на Молдова;
 3. Доклади за инфлацията;
 4. Годишни отчети на НБМ;
 5. Специализирана литература в областта на икономическата теория, статистическата теория, иконометрията и др.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию экономиста-координатора, отдела коммуникации денежно-кредитной политики и публикаций

Цель Дирекции по денежно-кредитной политике Коммуникации и публикации:

Информирование общественности о деятельности НБМ в области денежно-кредитной политики и достижение установленной фундаментальной цели НБМ; обеспечение прозрачности и коммуникации процесса принятия решений Исполнительным советом и деятельности НБМ в области денежно-кредитной политики.

Цели работы:


Проведение процесса эффективной коммуникации решений денежно-кредитной политики и реализации денежно-кредитной политики, обеспечения прозрачности процесса принятия решений и информирования о реализации денежно-кредитной политики и предоставления систематизированных статистических данных Департамента денежно-кредитной политики.

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее образование (при необходимости укажите специализацию) с общей средней за годы обучения 8 и выше (применимо для обучения, полученного в Республике Молдова). Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях;
 2. Знание макроэкономических, монетарных, статистических концепций;
 3. Знание работы компьютера на уровне пользователя, включая использование приложений для составления текстов, презентаций, численных вычислений, статистического анализа (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Acrobat, Microsoft Excel, Demeter, Latex и т.д.);
 4. Языковые навыки: знание румынского и английского языков на продвинутом уровне;
 5. Компетенции: добросовестность; ответственность; профессионализм, умение принимать решения, ориентация на результат; настойчивость; непрерывное обучение и развитие; согласованная работа;
 6. Другие навыки и умения: эффективное устное и письменное общение, решение сложных ситуаций, непрерывное обучение и развитие, быстрая адаптация к обязанностям и обязательствам работы.

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

 1. Опыт работы в финансово-банковской сфере;
 2. Опыт работы в области макроэкономического анализа и прогнозирования.

Основные функциональные задачи:

 1. Участвует в процессе информирования государственных учреждений, средств массовой информации и других бенефициаров о деятельности Национального банка Молдовы по осуществлению денежно-кредитной политики и достижению установленной фундаментальной цели, организуя разработку, представление и публикацию в сотрудничестве с другими подразделениями отчетов, составленных в соответствии с Законом о Национальном банке Молдовы, которые входят в компетенцию подразделения;
 2. Обеспечивает прозрачность процесса принятия решений Исполнительным советом, связанных с денежно-кредитной политикой, продвигаемой НБМ, путем разработки и представления для публикации пресс-релизов и другой соответствующей информации;
 3. Осуществляет процесс обеспечения с систематизированными и адаптированными статистическими данными для разработки экономических анализов и прогнозов;
 4. Участвует в семинарах, конференциях и круглых столах в рамках НБМ или в учреждениях в области образования с целью просвещения и ознакомления общественности с денежно-кредитной политикой, продвигаемой НБМ;
 5. Участвует в разработке разделов, входящих в компетенцию Дирекции по документам денежно-кредитной политики, и организует при необходимости подготовку и реализацию соответствующих презентаций.

Крайний срок подачи резюме: 24 января 2023 года.

 ! Отправка резюме:  Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

 1. Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XIII от 21.07.1995;
 2. Среднесрочная стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Молдовы;
 3. Инфляционные отчеты;
 4. Годовые отчеты НБМ;
 5. Специализированная литература в области экономической теории, статистической теории, эконометрики и др.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0