BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal (depozit)Scopul general al funcției:

  1. Recepționarea, verificarea și înmagazinarea bunurilor materiale și întroducerea documentelor primare în (Sistemul Electronic a Gestiunei Bunurilor Materiale), eliberarea bunurilor materiale de la depozit conform actelor normative,

Cerințe minime obligatorii:

  1. Studii superioare cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiția se consideră a fi întrunita dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 4 ani în domeniu. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara şi/sau instituțiile de învățământ respective.
  2. Experienţă de minim 2 ani în domeniu;
  3. Capacități organizatorice;
  4. Cunoașterea actelor normative din domeniu;
  5. Cunoştinţe de operare a programelor computerizate: Word, Excel și Power Point.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Respectarea actelor normative în vigoare de înmagazinare, depozitare şi eliberare a bunurilor materiale, a regulamentelor şi instrucţiunilor privind modul de întocmire a tuturor documentelor de înmagazinare, depozitare şi eliberare a bunurilor materiale, a nomenclatorului materialelor din gestiunea sa;

 2. Respectarea normelor de păstrare a diferitor grupuri de bunuri materiale Monitorizarea stocurilor bunurilor materiale depozitate şi evidenţa lor în documentele corespunzătoare;

 3. Înmagazinarea, depozitarea bunurilor materiale în condiţii care împiedică alterarea, deteriorarea sau înstrăinarea lor;

 4. Verificarea obligatorie la etapa recepționării bunurilor materiale privind:

          a) corespunderea documentelor atașate la factura fiscală/de expediție cu prevederile din contract/solicitarea de livrare;

       b) corespunderea denumirii fiecărui bun în parte cu denumirea indicată în factura fiscală/de expediție;

       c) corespunderea  cerințelor față de calitate și termenele de valabilitate;  

 5. Verificarea zilnică a bunurilor materiale în depozit;

 6. Păstrarea şi evidenţa paşapoartelor tehnice ale bunurilor materiale depozitate pînă la ieșirea acestora din depozit;

 7. Monitorizarea existenței permanente la depozit a bunurilor materiale care se eliberează conform normelor lunare pentru următoarele 2 luni; 

 8. Alegerea şi completarea loturilor de bunuri materiale conform documentelor de însoţire;

 9. Elaborarea  şi prezentarea lunară  șefului de direcție a informaţiei privind bunurile materiale deteriorate, cu termen de valabilitate expirat, depozitate timp îndelungat; 

10. Eliberarea bunurilor de la depozit în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;  

11. Introducerea informaţiei privind activele materiale în Sistemul de evidenţă şi gestiune a bunurilor materiale (SEGBM) sau un alt sistem existent, în baza documentelor de intrare, conform procedurii stipulate în actele normative interne şi prezentarea lor;

12. Prezentarea lunară pînă la data de 10 a fiecărei luni șefului de direcției următoarei informații:

          a) Lista bunurilor materiale pentru următoarele 2 luni care se eliberează conform normelor lunare și care lipsesc din stocuri;

                 b) Lista bunurilor materiale care nu au fost eliberate conform normelor lunare pînă la data de 10 a fiecărei luni;

                 c) Lista bunurilor materiale care nu se utilizează timp îndelungat, deteriorate, cu termen de valabilitate care expiră în următoarele 2-3 luni;

                d) Informația privitor la starea de păstrare a bunurilor materiale;

13. Păstrarea ordinii în depozite;

14. Executarea la necesitate a lucrărilor de descărcare a bunurilor materiale recepţionate de la furnizor, de transportare a bunurilor materiale depozitate, precum și a altor sarcini ce țin de activitatea direcției la dispoziția șefului de direcție; 

15. Luarea măsurilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; îngrijirea şi menţinerea în stare bună a materialelor de stingere a incendiilor; 

16. Înaintarea către șeful de direcție  a propunerilor ce țin de perfecţionarea activităţii; 

17. Pregătirea şi prezentarea comisiei de inventariere a bunurilor materiale din depozit;

18. Elaborarea calculației și a altor documente ce țin de cantina BNM;

19. Elaborarea dării de seamă privind mișcarea valorilor mărfurilor (produselor) pentru cantina BNM; 

20. Prezentarea către Departamentul Buget Finanţe şi Contabilitate (DBFC) a următoarelor documente conform dispoziției șefului de direcție/directorului de departament după caz:

           a) Fișa zilnică de ridicare și lista de bucate (în cazul realizării bucatelor și altor produse în cantina BNM);

                 b) Actul și Factura internă (în cazul gestionării produselor alimentare utilizate la pregătirea zarzavatului) sau Cererea și Dispoziția de eliberare a bunurilor materiale (în cazul utilizării zarzavatului la pregătirea bucatelor);

                 c) Documentele primare cu privire la recepționarea produselor alimentare de către șeful de producție;

21. Montorizarea valabilităţii Autorizației sanitare veterinare de funcționare a cantinei și prelungirea ei în termen; 

22. Întocmirea contractelor cu privire la serviciile de dezinsecție pentru cantină, servicii de laborator şi altor contracte la necesitate;

23. Executarea dispoziţiilor şefului direcţiei şi Departamentului;

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 25 decembrie 2022.

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

  1. Legea cu privire la Banca Naționala a Moldovei, nr.548-XII din 21 iulie 1995;
  2. Actele normative ce țin de sfera de activitate a Direcției.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0