Cerere de exprimare a interesului Elaborarea suportului curricular pentru disciplina Educație pentru patrimoniuCerere de exprimare a interesului Elaborarea suportului curricular pentru disciplina Educație pentru patrimoniu

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

 

Denumirea subproiectului „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii” (ACRVP)

 

Nr. Acord de subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-02 din 24 octombrie 2022

 

Nr. Referință:  MD-PEDAGOGUNI-429576-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Elaborarea suportului curricular pentru disciplina Educație pentru patrimoniu

 

Proiectul Învățământului Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială, care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului Învățământului Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU a obținut finanțare pentru subproiectul „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii”, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Subproiectul se înscrie în obiectivele Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, de intervenții menite să asigure o mai bună aliniere a sistemului de învățământ superior la cerințele pieței muncii, precum și să creeze mecanisme funcționale, care să sporească șansele de angajare ale absolvenților universității pe piața muncii națională și internațională.

Domeniul Științe ale Educației este unul dintre domeniile de prioritate națională a Republicii Moldova, stabilită în documentele strategice și de politici naționale. Subproiectul va contribui la creșterea impactului pozitiv asupra formării inițiale a cadrelor didactice în sistemul de învățământ universitar prin intervenții strategice, ancorate în cadrul de priorități naționale și instituționale pe sectorul educațional.

Obiectivul general al subproiectului constă în reconceptualizarea programelor de studii pedagogice din perspectiva integralizării, abordării praxiologice și digitalizării procesului de formare profesională, în acord cu cerințele pieței muncii. 

Serviciile de consultanță includ acordarea suportului și consultanței titularului de disciplină în elaborarea suportului curricular la disciplina Educație pentru patrimoniu, inclusă în programele de studii superioare de licență din domeniul Științe ale Educației. Perioada estimativă de realizare a sarcinii – 3 luni, începutul activității – martie 2024.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: www.upsc.md 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău invită consultanții eligibili  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de consultanță acordată titularului de curs în elaborarea suportului curricular pentru disciplina Educație pentru patrimoniu, inclusă în programele de studii superioare de licență din domeniul Științe ale Educației.

Consultanții interesați vor expedia informații/documente care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta Serviciile de consultanță în elaborarea suportului de curs pentru disciplina Educație pentru patrimoniu (minim 6 coli de autor), inclusă în programele de studii superioare de licență din domeniul Științe ale Educației. Perioada estimativă de realizare a sarcinii – 3 luni, începutul activității – martie 2024.

 

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

  1. Studii superioare în domeniul Științe umaniste sau în alte domenii conexe;
  2. Titlu științifico-didactic (doctor/ doctor habilitat și/sau conferențiar universitar/ profesor universitar);
  3. Experiență didactico-științifică de minim 5 ani în domeniul învățământului superior;
  4. Experiență relevantă de predare și cercetare în domeniul istoriei, istoriei culturii, culturologie etc.;
  5. Experiență în elaborarea și evaluarea documentelor curriculare (programe de studii, planuri de învățământ, standarde de calificare, programe de formare continuă, curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor, suporturi curriculare etc.);
  6. Experiență în managementul universitar și/ sau asigurarea calității (în calitate de decan, șef de catedră, coordonator de program, responsabil de asigurarea calității etc.);
  7. Capacitate de comunicare scrisă excelentă în limba română;
  8. Abilități de lucru în echipă, de analiză și sinteză, planificare și organizare a activităților, responsabilitate și management al timpului.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru 08:00-17:00, achizitii.bm@upsc.md, str. Ion Creangă 1, MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova.

Cererile ar trebui să includă: Scrisoarea de exprimare a interesului; Curriculum vitae în format Europass (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu informații despre corespunderea candidatului cu cerințele stabilite, cât și date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon); două Scrisori de recomandare.

La solicitare, candidatul va prezenta documente doveditoare ale studiilor și experienței/ expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, certificate, alte documente de confirmare).

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de 27.06.2024, ora 11.00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:

MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova

Str. Ion Creangă 1, Blocul nr.2, biroul nr.30

Manager în achiziții Guțu Mihaela

Tel. +373 (22) 24-07-91

Email: achizitii.bm@upsc.md

https://upsc.md/proiect-invatamantul-superior-din-moldova/

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume: Lucia sava