IP Universitatea Tehnică a moldovei anunță concurs pentru contractarea unui consultant pentru Elaborarea curriculumului modular pentru programul de licență „Tehnologii informaționale în construcția de mașini”, subproiect GEAR 4.0CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului: Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0).

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U-14 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-TECHUNI-354594-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Elaborarea curriculumului modular pentru programul de licență „Tehnologii informaționale în construcția de mașini”

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Universitatea Tehnică a Moldovei a obținut subproiectul Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 - GEAR 4.0 și respectiv a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin implementarea subproiectului GEAR 4.0, UTM își propune îmbunătățirea calității programelor de studii în domeniul de formare 071 – Inginerie și activități inginerești prin modificarea și actualizarea programelor de studii în conformitate cu tendințele de dezvoltare ale domeniului și apropierea ofertei educaționale a UTM la cerințele pieței muncii, lansarea a 3 programe noi (1 program licență, 1 program master și 1 program modular de formare profesională continuă a specialiștilor din piața muncii), să dezvolte unități de curs pe tematica problemelor de mediu, precum şi să creeze un Cluster universitar IND-4.0, care va include laboratoare didactice și de cercetare.

Urmare a implementării subproiectului GEAR 4.0 va fi asigurată sporirea calității programelor de studii pentru domeniul general de formare 071 – Inginerie și activități inginerești prin reducerea decalajului între oferta educațională asigurată de UTM și cerințele pieței muncii, dictat de digitalizarea activităților inginerești și de provocările de mediu.

Ținând cont de domeniul prioritar de implementare, au fost formulate două indicatoare de rezultat (outcomes) și domenii de implementare, după cum urmează:

 • IR 1 –  Reproiectarea/revizuirea Curriculumului pentru domeniul general de studiu Inginerie și activități inginerești în consonanță cu cerințele Industriei 4.0.
 • IR 2 –  Consolidarea capacităților UTM de predare/instruire și cercetare-dezvoltare prin dotarea laboratoarelor/centrelor științifice, didactice și de transfer tehnologic cu echipament modern de fabricație și automatizare a proceselor de producție.

Timpul alocat pentru realizarea sarcinii este de 3 luni.

Serviciile de consultanță includ: analiza matricei corelării competenţelor/rezultatelor învăţării cu ariile curriculare stabilite pentru programul de studii Tehnologii informaționale în construcția de mașini, analiza conţinuturilor programelor de studii similare din oferta educațională a instituțiilor cu renume din afara țării; elaborarea tematicilor pentru ariile curriculare care stau la baza planului de învăţământ şi distribuirea acestora pe discipline/module în vederea formării competenţelor stabilite prin planul de învăţământ; elaborarea şi prezentarea spre aprobare la departamentul de profil a fişelor disciplielor/modulelor prevăzute de planul de învăţământ, respectând formularul UTM aprobat.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: Cerere de exprimare a interesului - elaborarea programului de licență tehnologii informaționale în construcția de mașini-1

Universitatea Tehnică a Moldovei invită consultanții eligibili  („Consultanți”) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a curriculumului modular pentru programul de studii superioare de licență „Tehnologii informaționale în construcția de mașini”.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că deţin calificarea necesară și experiență relevantă pentru a presta Serviciile de consultanță pentru elaborarea curriculumului modular pentru programul de studii superioare de licență „Tehnologii informaționale în construcția de mașini”.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să corespundă următoarelor cerinţe de calificare:

 • experiență de cel puțin 5 ani în calitate de cadru didactic în învățământul superior tehnic;
 • cunoașterea legislației în vigoare a Republicii Moldova în domeniul organizării învățământului superior;
 • experiență în elaborarea documentelor curriculare pentru programele de studii în învățământul superior tehnic;
 • experiență în calitate de expert în grupuri de lucru pentru elaborarea standardelor ocupaționale/de competenţă/de calificare pentru Domeniul general de studiu 071 – Inginerie și activități inginerești;
 • expertiză în calitate de expert/consultant în proiecte de dezvoltare a capacităților, prin conceperea și elaborarea programelor de studii din domeniul ingineriei mecanice, automatizarea proceselor de fabricație, electronică și robotică;
 • experiență în implementarea tehnologiilor avansate în producere, care au contribuit la eficientizarea proceselor de producție industriale, inclusiv la soluționarea problemelor de mediu;
 • abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate;
 • posedarea limbii române (scris și oral);
 • cunoștințe de limbă engleză.

 

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru esenia.turchin@adm.utm.md, între orele: 08.00-17.00.

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau prin e-mail) până la  data de: 05.09.2023, ora 14:00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

 

 

 

Adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 108

Tel: +373 69668248, 022-23-51-59

E-mail: esenia.turchin@adm.utm.md


 

IP Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0)

 

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U-14 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-TECHUNI-354594-CS-INDV

 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant individual pentru Elaborarea curriculumului modular pentru programul de licență „Tehnologii informaționale în construcția de mașini”

 1. Informații generale despre proiect

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. Proiectul este organizat în jurul a trei componente și include intervenții sistemice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS, Ministerul a semnat cu Universitatea Tehnică a Moldovei Acordul de subfinanțare a subproiectului Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0).

 

Obiectivul general al subproiectului GEAR 4.0 este de a spori calitatea programelor de formare profesională în cadrul învățământului superior pentru domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești prin reducerea decalajului între oferta educațională, asigurată de UTM și cerințele pieței muncii, dictat de digitalizarea intensă a activităților inginerești și de provocările de mediu. Acest obiectiv include dezvoltarea de programe noi de studii universitare și formare continuă, reproiectarea unor programe existente prin introducerea de noi cursuri și modernizarea infrastructurii de învățare-cercetare prin dotarea laboratoarelor cu echipamente necesare, precum şi crearea unui Cluster universitar IND-4.0, care va include laboratoare didactice și de cercetare. Acest proces va facilita pregătirea specialiștilor capabili să facă față provocărilor inerente unei economii bazate pe tehnologii şi orientate spre mediu şi va contribui la creșterea cu cel puțin 25% a capacității instituționale în formarea competențelor necesare pentru absolvenți în scopul sporirii inserției pe piața muncii, precum și va consolida capacitatea de cercetare-dezvoltare a UTM.

 1. Obiectivul sarcinii

            Obiectivul principal al sarcinii este: elaborarea şi aprobarea în cadrul departamentului academic a fişelor disciplinelor pentru programul de studii superioare de licenţă Tehnologii informaționale în construcția de mașini. Acestea vor fi concepute în contextul unui curriculum modular, bazat pe formarea şi dezvoltarea competenţelor.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • analiza matricei corelării competenţelor/rezultatelor învăţării cu ariile curriculare stabilite pentru programul de studii Tehnologii informaționale în construcția de mașini;
 • analiza conţinuturilor programelor de studii similare din oferta educațională a instituțiilor cu renume din afara țării;
 • elaborarea tematicilor pentru ariile curriculare care stau la baza planului de învăţământ şi distribuirea acestora pe discipline/module în vederea formării competenţelor stabilite prin planul de învăţământ;
 • elaborarea fişelor disciplielor/modulelor prevăzute de planul de învăţământ, respectând formularul UTM aprobat;
 • prezentarea spre aprobare a setului de fişe ale disciplinelor/modulelor la ședința departamentului de profil.

4. Durata sarcinii

Realizarea sarcinii este preconizată pentru perioada septembrie -noiembrie 2023.

Activități, livrabile

Volum de lucru

Termen de realizare

Analiza matricei corelării competenţelor/rezultatelor învăţării cu ariile curriculare stabilite pentru programul de studii:

·     Analiza legăturii dintre competenţe şi ariile curriculare stabilite pentru programul de studii Tehnologii informaționale în construcția de mașini în vederea identificării conţinuturilor disciplinelor/modulelor. 

·     Analiza conţinutului planului de învăţământ pentru programul de studii Tehnologii informaționale în construcția de mașini în vederea distribuirii conţinuturilor pe discipline/module.

Maxim 10 zile de lucru

Maxim 12 zile de la semnarea contractului

Analiza conţinuturilor programelor de studii similare:

·     Selectarea instituţiilor cu renume care oferă programe de studii similare.

·     Analiza conţinuturilor programelor de studii din universităţile cu renume în contextul necesităţii stabilirii conţinuturilor competitive.

·     Elaborarea unei note informative în baza analizelor realizate, care va servi ca bază pentru formarea conţinuturilor.  

Livrabil 1: Notă informativă.

Până la 10 zile de lucru

Până la 24 zile de la semnarea contractului

Elaborarea tematicilor pentru ariile curriculare:

·     Stabilirea tematicii activităţilor didactice pe arii curriculare.

·     Repartizarea tematicilor pe discipline/module, ţinând cont de competenţa formată, poziţia lor în planul de învăţământ şi volumul de ore alocat.

·     Formularea, la necesitate, a propunerilor de reorganizare a disciplinelor/modulelor din cadrul ariilor curriculare în contextul eficientizării procesului de predare-învăţare.

Livrabil 2: Lista tematicilor.

Până la 40 zile de lucru

Până la 65 zile de la semnarea contractului

Elaborarea fişelor disciplielor/modulelor prevăzute de planul de învăţământ:

·     Date despre disciplină/modul.

·     Timpul total estimat.

·     Precondiţii de acces la disciplină/modul.

·     Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional.

·     Competenţe specifice acumulate.

·     Obiectivele disciplinei/modulului.

·     Conţinutul disciplinei/modulului.

·     Referinţe bibliografice.

·     Evaluare.

Livrabil 3: Setul de fişe ale disciplinelor pentru unităţile de curs/modulele prevăzute de palnul de învăţământ.

Până la 30 zile de lucru

Până la 95 zile de la semnarea contractului

Raport final şi prezentare:

·     Prezentarea setului de fişe de dscipline/module în vederea aprobării acestuia în cadrul şedinţei departamentului de profil.

Livrabil 4: Raport final.

Până la 5 zile de lucru

Până la 100 zile de la semnarea contractului

Număr TOTAL de zile estimate

Până la 95 zile de lucru

 

5. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

 

Experiență generală (30 p.):

 • Studii superioare în domeniul Inginerie şi activităţi inginereşti;
 • Experiență de cel puțin 5 ani în calitate de cadru didactic în învățământul superior tehnic;
 • Experiență în elaborarea documentelor curriculare pentru programele de studii în învățământul superior tehnic.

Corespunderea cu sarcinile proiectului (50 p.):

 • Experiență în calitate de expert în grupuri de lucru pentru elaborarea standardelor ocupaționale/de competenţă/calificare pentru Domeniul general de studiu 071 – Inginerie și activități inginerești;
 • Expertiză în calitate de expert/consultant în proiecte de dezvoltare a capacităților, prin conceperea și elaborarea planurilor de învățământ/curricula, orientate spre formarea specialiștilor din domeniul ingineriei mecanice, automatizarea proceselor de fabricație, electronică și robotică;
 • Experiență în implementarea tehnologiilor avansate în producere, care au contribuit la eficientizarea proceselor de producție industriale, inclusiv la soluționarea problemelor de mediu;
 • Experiență în cadrul proiectelor naționale/internaționale educaționale;
 • Cunoașterea legislației în vigoare a Republicii Moldova în domeniul organizării învățământului superior;
 • Experiența managerială în învățământul superior.

 

Limbă și experiență (20 p.):

 • Posedarea limbii române (scris și oral);
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate.

6. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

 

Consultantul va raporta către şeful departamentului de profil sau persoana desemnată de acesta.

Materialele elaborate vor fi analizate și aprobate la departamentul de profil. În cazul recomandărilor sau obiecțiilor din partea membrilor departamentului, consultantul va ajusta/argumenta conținutul materialelor prezentate.

Aranjamente instituționale:

Angajatorul va pune la dispoziția consultantului accesul la planurile de învățământ, regulamentele UTM și alte documente necesare pentru realizarea sarcinii.

 

7. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite Universității Tehnice a Moldovei. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a Universității Tehnice a Moldovei.

8. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).