Solicitare oferte pentru efectuarea auditului financiar generalAsociația Obștească SE BIOTICA anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit financiar general pentru anul 2022.

Date generale

AO SE BIOTICA planifică să efectueze o evaluare a situației financiare generale a activităților implementate pentru anul 2022 și evaluarea raportului financiar pe organizație prezentat către SIDA, pentru care anunță concurs de selectare a unei companii de audit externe, independente și calificate.

Scurtă descriere a activităților, inclusiv informații despre sursele de finanțare asociației în anul 2022

În anul 2022 AO SE BIOTICA a avut în implementare proiecte sub formă de granturi, finanțate de Agenția Austriacă de Dezvoltare, Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare (SIDA)  și Programul Transition al Ministerului de afaceri externe a Republicii Cehe. Rulajele AO ”SE BIOTICA” în anul 2022 a fost de 4050461 lei, cu un număr de 271 de tranzacții, inclusiv salarizarea.

Obiectivele și scopurile auditului

Obiectivele Obiectivul auditului situațiilor financiare ale AO SE BIOTICA este de a permite auditorului să își exprime o opinie profesională asupra situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2022 a veniturilor și cheltuielilor pentru perioada contabilă respectivă care se încheie la această dată și de a verifica nivelul de realizare a propunerilor de îmbunătățire incluse în Scrisoarea către Administrație pentru Auditul din 2021. Totodată misiunea de audit urmează să verifice corectitudinea raportului financiar anual prezentat către SIDA. Compania de audit selectată va efectua auditul financiar al Asociației pe anul încheiat la 31 decembrie 2022. Auditul urmează să fie desfășurat în perioada 20 martie – 20 aprilie 2023. Rapoartele de audit vor fi prezentate până pe 25 aprilie 2023.

Responsabilitatea întocmirii rapoartelor financiare

Responsabilitatea pentru întocmirea rapoartelor financiare, inclusiv pentru dezvăluirea adecvată a acestora aparține conducerii Asociației. Drept parte a procesului de audit, auditorul va solicita de la conducere o confirmare în formă scrisă despre declarațiile făcute auditorului în legătură cu auditul efectuat. Auditorul are drept de acces nelimitat la toate informațiile şi explicațiile pe care le consideră necesare în vederea facilitării auditului, inclusiv la documentele juridice, rapoartele de activitate. Auditorul poate solicita, de asemenea, confirmare în formă scrisă referitoare la rulajele din conturile bancare de la instituțiilor bancarele la care Asociația are deschise conturi.

Domeniul de audit

Auditul va fi realizat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), astfel cum au fost publicate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurări al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC), cu referire specială la ISA 700. Aceste standarde impun ca auditorul să planifice și să efectueze auditul pentru a obține o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că rapoartele financiare sunt lipsite de erori. Auditul va include examinarea, pe bază de test, a dovezilor care susțin sumele și reflectarea acestora în rapoartele financiare. Totodată auditul va include și examinarea raportului financiar anual pentru 2022 prezentat către SIDA care include toate cheltuielile efectuate de organizație.

În timpul auditului accentul major se va concentra pe următoarele aspecte:

- Menținerea corectă a documentelor contabile și a sistemului de raportare financiară;

- Respectarea legislației naționale privind calcularea și plata contribuțiilor obligatorii, taxelor și impozitelor de asigurări sociale;

- Utilizarea resurselor financiare, inclusiv a costurilor salariale, în funcție de destinația acestora, înregistrarea acestora și existența documentelor financiar-contabile justificative;

- Respectarea condițiilor și a obligațiilor asumate, indicate în contractele de finanțare /grant;

- Monitorizarea implementării recomandărilor legate de operațiunile financiare oferite de către Swedish Development Adviser în cadrul auditului sistemic al SE BIOTICA în programul de  pre-core support finanțat de SIDA.

-  Alte aspecte relevante pentru audit.

Raportul de audit

Raportul de Audit trebuie să includă Raportul auditorului independent conform standardelor ISA 700 și Scrisoarea către management. Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;

Auditorii vor emite opinia de audit pe marginea rapoartelor financiare ale Asociației. Suplimentar opiniei de audit, auditorul va include, de asemenea, în raportul de audit sau în scrisoarea către management următoarele aspecte:

a) comentarii şi observări pe marginea datelor de evidentă contabilă, sisteme şi controale care au fost supuse examinării în procesul de audit;

b) deficiențe concrete şi domenii/sectoare slabe din sistemele de control, formulând recomandări pentru ameliorarea acestora;

c) aspectele problematice care au ajuns în vizorul lor în perioada de audit, care ar putea avea un impact semnificativ asupra implementării activităților;

d) măsurile luate de Asociație pentru înlăturarea deficienților identificate în auditul precedent (dacă sunt);

d) orice alte aspecte pe care auditorul le consideră pertinente.

e) recomandări pentru înlăturarea lacunelor identificate, prezentate în ordinea priorităților.

Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (va fi inclus numele, prenumele și poziția auditorului, nu doar numele companiei) va fi prezentat Asociației conform termenilor indicați.

Pentru auditul efectuat, raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză și 2 exemplare în limba română și versiunea electronică a acestora (în format pdf).

Confidențialitate

Auditorul care va efectua auditul și Compania de audit vor semna o declarație de confidențialitate prin care își asumă responsabilitatea pentru păstrarea confidențialității datelor și informațiilor, pe care le vor examina în timpul procesului de audit.

Cerințe de calificare:

 • Experiență de cel puțin 5 ani în audit
 • Experiență în auditul financiar realizat pentru ONG-uri, finanțate de organizații internaționale și naționale
 • Cunoașterea limbii române și a limbii engleze este o condiție obligatorie.

Structura ofertelor

 1. Denumirea companiei, persoana de contact, date de contact;
 2. Copia certificatului de înregistrare;
 3. Descrierea experienței companiei;
 4. Lista organizațiilor auditate în ultimii 3 ani;
 5. Descrierea calificărilor și CV-ul fiecărui din membrii echipei de auditori;
 6. Oferta financiară.

Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea întregului set de documente indicat în p. VIII. ”Structura ofertelor”;
 • Experiența organizației în domeniul auditului, inclusiv în domeniul specific al asociațiilor obștești conform standardelor naționale și internaționale;
 • Calificările echipei de audit ce va realiza auditul;
 • Prețul solicitat.

Termenul limită de prezentare a ofertei este de 12 martie 2023  (ora 16.00, fusul orar Chișinău).

Ofertele vor fi transmise prin email biotica.md@gmail.com.

O informație detaliată poate fi obținută la numărul de telefon: 069150557 sau la e-mail: biotica.md@gmail.com.

AO SE BIOTICA  activează cu suportul Suediei.