Apel repetat privind organizarea unui concurs de contractare a companiei pentru efectuarea KAP Studiu privind aplicarea clinică a produselor sanguine

Concurs de contractare a companiei pentru prestarea serviciilor de evaluarea de cunoștințe, atitudini și practici privind aplicarea clinică a produselor sanguine în tratamentul maladiilor, utilizarea rațională a produselor sanguine și hemovigilența de către personalul medical din cadrul instituțiilor prestatoare de servicii medicale spitalicești.

Autoritatea contractantă: AO Reprezentanța din Republica Moldova a Asociației Swiss Red Cross, cu sediul în mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 2.

Beneficiar: Centrul Național de Transfuzie a Sângelui (CNTS), cu sediul pe str. Academiei 11, mun. Chișinău.

Scopul: Servicii de cercetare și analiză a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor a personalului medical (medici si asistenți medicali) din cadrul instituțiilor prestatoare de servicii medicale spitalicești pentru elaborarea propunerilor de îmbunătățire a politicilor și metodelor de asigurare a utilizării raționale a produselor sanguine și a hemovigilenței.

Pentru participare la concurs, ofertantul urmează să trimită următoarele documente:

Oferta tehnică:

 1. Scrisoarea de intenție completată în limba română în conformitate cu cerințele indicate mai sus, cu descrierea procesului de implementare a caietului de sarcini experiența organizației. Aspecte considerate de către ofertant ca fiind esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate ale contractului şi atingerea obiectivelor acestuia însoțite de comentarii relevante, inclusiv aspecte legate de redactarea rapoartelor, demonstrând astfel gradul de cunoaștere şi înțelegere a domeniului de activitate al proiectului, a rezultatului final al activităților desfășurate. Se va prezenta o descriere a pașilor de urmat în asigurarea implementării studiului; Propuneri pentru îmbunătățirea sau ajustarea caietului de sarcini.
 2. alte aspecte importante pentru realizarea sarcinii.
 3. etapele principale a implementării sarcinii, timpul necesar pentru implementare si resursele necesare pentru acest studiu. Graficul trebuie să includă un calendar cât mai detaliat al activităților ce vor fi derulate în cadrul contractului, conform cu strategia de prestare a serviciilor, cu indicarea etapelor / stadiilor esențiale, a modului în care activitățile respective sunt reflectate în rapoarte, a legăturilor şi relațiilor dintre activități şi secvențialitatea acestora, precum şi a timpului alocat pentru resursele umane pe activități.
 4. Certificatul de înregistrare a întreprinderii (sau echivalent), emis de către Camera înregistrării de Stat, Ministerul justiției etc (copia).
 5. CV sau portofoliul organizației
 6. CV al persoanelor cheie care urmează sa fie implicați in studiu..

Oferta financiara:

 1. Oferta să includă toate activitățile si etapele de implementare din caietul de sarcini
 2. Prețul ofertei in MDL
 3. Prețul sa fie calculat cu și fără TVA

Ofertele vor fi transmise cel târziu la data de 19 Septembrie 2021, ora 10:00.

Ofertele (financiară și tehnică) se prezintă într-un exemplar, în plic sigilat. Pe plic se indică denumirea aplicantului cu menţiunea: KAP studiu. Ofertele vor fi primite într-un plic sigilat prin posta recomandată, curier sau depunere personală la sediul AO Reprezentanța din Republica Moldova a Asociației Swiss Red Cross, la adresa: str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

Alternativ ofertele pot fi trimise si prin Email la adresa electronica. srcmoldova@redcross.ch

Numărul de telefon al persoanei de contact: +37379465839.

ANALIZA OFERTELOR PRIMITE se va realiza după principiul cea mai avantajoasa din perspectiva preț-calitate. Comisia de evaluare va veni cu o decizie în cel mult 10 zile din data depunerii ofertelor. Limba de comunicare în cadrul concursului va fi română.

Ofertele primite vor fi analizate şi comparate după următoarele criterii:

Criterii minime obligatorii pentru a fi admisa la evaluare:

 1. Experiența minim 5 de activitate in domeniu relevant caietului de sarcini
 2. Cel puțin 3 studii realizate pe parcursul ultimelor 5 ani
 3. Prezenta ofertei tehnice
 4. Prezenta ofertei financiare
 • Oferta Tehnica 60 puncte
 • Oferta financiară 30 puncte
 • Termenii de realizare 10 puncte

Numai ofertele care au acumulat cel puțin 40 puncte la evaluarea tehnica vor fi trece la etapa de evaluare financiară.

Oferta care va acumula punctajul maxim va fi desemnată câștigătoare.

Detalii cu privire la efectuarea studiului:

OBIECTIVELE KAP STUDIULUI:

 • Aprecierea si analiza nivelului de cunoștințe despre aplicarea clinică și utilizarea rațională a produselor sanguine și hemovigilență în rândul personalului medical, conform categoriilor (ulterior - categoria de personal medical):
 1. personal de conducere responsabil de organizarea activității hemotransfuzională în prestarea serviciilor medicale spitalicești în cadrul instituției medico-sanitare (director/vicedirector) dezagregata pe vârsta, pe prestator de servicii medicale spitalicești (republican/național), municipal, raional, depratamental, privat), nivel de educație (studii superioare de specialitate), stagiu total de activitate în domeniul de management (conducere), etc.;
 2. personalul medical din cadrul secției/cabinetului de transfuzie a sângelui din cadrul instituției prestatoare de servicii medicale spitalicești (dezagregata pe vârsta, prestator de servicii medicale spitalicești (republican/național), municipal, raional, depratamental, privat), nivel de educație (studii medii de specialitate, studii superioare de specialitate), stagiu total de activitate în domeniul de specialitate, etc.;
 3. personal medical ce aplică tratament cu produse sanguine (dezagregata pe vârsta, prestator de servicii medicale spitalicești (republican/național), municipal, raional, depratamental, privat), nivel de educație (studii medii de specialitate, studii superioare de specialitate), profil specialitate (chirurgical (se va indica specialitatea în chirurgie), terapeutic (se va indica specialitatea din domeniul dat), pediatrie, obstetrică/ginecologie, etc.), stagiu total de activitate în domeniul de specialitate, etc.;
 • Determinarea atitudinilor față de aplicarea clinică a produselor sanguine în tratamentul maladiilor, utilizarea rațională a produselor sanguine și hemovigilența, analiza responsabilizării personalului medical:
 1. personal de conducere responsabil de organizarea activității hemotransfuzionale în prestarea serviciilor medicale spitalicești în cadrul instituției medico-sanitare (director/vicedirector) dezagregata pe vârsta, pe prestator de servicii medicale spitalicești (republican/național), municipal, raional, depratamental, privat), nivel de educație (studii superioare de specialitate), stagiu total de activitate în domeniul de management (conducere), etc.;
 2. personalul medical din cadrul secției/cabinetului de transfuzie a sângelui din cadrul instituției prestatoare de servicii medicale spitalicești (dezagregata pe vârsta, prestator de servicii medicale spitalicești (republican/național), municipal, raional, depratamental, privat), nivel de educație (studii medii de specialitate, studii superioare de specialitate), stagiu total de activitate în domeniul de specialitate, etc.;
 3. personal medical ce aplică tratament cu produse sanguine (dezagregata pe vârsta, prestator de servicii medicale spitalicești (republican/național), municipal, raional, depratamental, privat), nivel de educație (studii medii de specialitate, studii superioare de specialitate), profil specialitate (chirurgical (se va indica specialitatea în chirurgie), terapeutic (se va indica specialitatea din domeniul dat), pediatrie, obstetrică/ginecologie, etc.), stagiu total de activitate în domeniul de specialitate, etc.;
 • Studierea practicilor și comportamentului personalului medical în legătură cu aplicarea clinică, utilizarea rațională a produselor sanguine și hemovigilență (dezagregate conform categoriilor)
  1. identificarea factorilor motivanți pentru aplicarea clinică, utilizarea rațională a produselor sanguine și hemovigilență;
  2. identificarea obstacolelor existente pentru aplicarea clinică, utilizarea rațională a produselor sanguine și hemovigilență.
 • Stabilirea celor mai eficiente modalități de asigurare a utilizării rațională a produselor sanguine și a hemovigilenței, conform particularităților și problemelor identificate.
 • TIPUL KAP STUDIULUI:
 • transversal;
 • național;
 • reprezentativ
 • metoda mixtă (calitativă și cantitativă) - cunoștințe, atitudini și practici privind aplicarea clinică a produselor sanguine în tratamentul maladiilor, utilizarea rațională a produselor sanguine și hemovigilența, dezagregate pe categoriile de personal medical:
  1. personal de conducere responsabil de organizarea activității hemotransfuzională în prestarea serviciilor medicale spitalicești în cadrul instituției medico-sanitare (director/vicedirector) dezagregata pe vârsta, pe prestator de servicii medicale spitalicești (republican/național), municipal, raional, depratamental, privat), nivel de educație (studii superioare de specialitate), stagiu total de activitate în domeniul de management (conducere), etc.;
  2. personalul medical din cadrul secției/cabinetului de transfuzie a sângelui din cadrul instituției prestatoare de servicii medicale spitalicești (dezagregata pe vârsta, prestator de servicii medicale spitalicești (republican/național), municipal, raional, depratamental, privat), nivel de educație (studii medii de specialitate, studii superioare de specialitate), stagiu total de activitate în domeniul de specialitate, etc.;
  3. personal medical ce aplică tratament cu produse sanguine (dezagregata pe vârsta, instituții medico-sanitare prestatoare de servicii medicale spitalicești (republican/național), municipal, raional, depratamental, privat), nivel de educație (studii medii de specialitate, studii superioare de specialitate), profil specialitate (chirurgical (se va indica specialitatea în chirurgie), terapeutic (se va indica specialitatea din domeniul dat), pediatrie, obstetrică/ginecologie, etc.), stagiu total de activitate în domeniul de specialitate, etc.;

   

  1. CARACTERISTICILE EŞANTIONULUI:

  Grupurile țintă: Cercetarea vizează personalul medical care activează în cadrul instituțiilor medico-sanitare prestataoare de servicii medicale spitalicești, conform categoriilor descrise mai jos.

   

  1. ARIA GEOGRAFICĂ DE ACOPERIRE (metoda de eșantionare)

  Stratificarea se va realiza după regiunile de dezvoltare (în funcţie de zona geografică Nord, Centru, Sud) cu prezentarea detaliată per unitate administrativ-teritorială menționată și după instituții medico-sanitare prestatoare de servicii medicale spitalicești (republican/național), municipal, raional, depratamental, privat).

   

  1. DESFĂȘURAREA KAP STUDIULUI (cerințe specifice pentru studiu):

  Oferta pentru realizarea cercetării urmează să includă descrierea implementării următoarelor etape:

  I etapă: Elaborarea Metodologiei de lucru si Chestionarul KAP studiului.

  Metodologia: urmează să includă descrierea tuturor proceselor care vor avea loc in procesul de implementare la diferite etape. Metodologia urmează sa răspundă la întrebările cine, ce, unde când și cum vor decurge toate etapele studiului, cum se va face eșantionarea și prin ce metode se vor colecta datele.

  Chestionarele: urmează sa fie parte componentă a metodologiei vor fi elaborate de către Prestator, prezentare pentru aprobare Beneficiarului. Chestionarele vor include si întrebări cheie comune pentru toate categoriile intervievate. Chestionarele vor fi elaborate separat pentru unele categorii de personal medical agreate in procesul de lucru. Chestionarele vor fi pre-testate de către Prestator. Rezultatele pretestării vor fi prezentate iar modificările propuse vor fi incluse în chestionar după agrearea prealabilă a acestora de către Beneficiar. Chestionarele for fi elaborate în limba română și traduse în limba rusă. Chestionarea nu va depăși o durată de maximum 30 de minute. Editarea şi multiplicarea chestionarelor intră în sarcina Prestatorului, varianta rusă a chestionarului constituind nu mai mult de 30 la sută din numărul total de chestionare. Bazele de date constituite vor fi predate Beneficiarului odată cu chestionarele utilizate completate.

  II etapă:

  Colectarea datelor:

  • Model de eșantionare (doar in calitate de exemplu):

  1)Eşantionarea: metodologia de eşantionare va fi elaborată de către Prestator şi aprobată de către Beneficiar. La propunerea esantionului se va tine cont de urmatoarea sugestie de distribuire a respondentilor:

  Tip respondent

  Volum eșantion

  Distribuire respondenți

  Personal medical ce aplică tratament cu produse sanguine

  279

  211 zona Centru:

  IMSP republicane total - 86

  Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” - 20

  Institutul Oncologic - 20

  Institutul Mamei şi Copilului - 16

  SR Traumatologie şi Ortopedie - 10

  Institutul de Medicină Urgentă – 20

  IMSP municipiu Chișinău total - 60

  SCM nr. 1 Gheorghe Paladi - 20

  SCM "Sf. Arhanghel Mihail” - 15

  SCM "Sfînta Treime" - 20

  SCMCopii „V.Ignatenco” - 5

  IMSP spitale raionale total - 40

  SR Anenii – Noi - 4

  SR Călăraşi - 4

  SR Cimişlia - 4

  SR Hînceşti - 4

  SR Orhei - 4

  SR Ungheni - 4

  SR Criuleni - 4

  SR Rezina - 4

  SR Străşeni - 4

  SR Telenești - 4

  IMS departamentale și private total – 25

  Spitalul Clinic Militar Central - 5

  Spitalul MAI -5

  SRL "Repromed" - 5

  ÎCS "Health Forever International" - 5

  SRL "Balcombe-Galaxia" - 2

  CMI „Cardiomed” SRL - 3

  42 zona Nord:

  Spitalul Clinic Bălți - 20

  SR Edineţ - 4

  SR Soroca - 4

  SR Floreşti - 4

  SR Ocniţa - 4

  SR Sîngerei – 4

  SRL „Incomed” - 2

  26 zona Sud:

  SR Cahul - 10

  SR Taraclia - 4

  SR Comrat - 4

  SR Ceadîr – Lunga - 4

  SR Leova - 4

  Personal de conducere din cadrul instituțiilor medico-sanitare prestatoare de servicii medicale spitalicești 

  72

  48 zona Centru:

  IMSP republicane total - 14

  Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” - 3

  Institutul Oncologic - 3

  Institutul Mamei şi Copilului - 3

  SR Traumatologie şi Ortopedie - 2

  Institutul de Medicină Urgentă – 3

  IMSP municipiu Chișinău total - 8

  SCM nr. 1 Gheorghe Paladi - 2

  SCM "Sf. Arhanghel Mihail” - 2

  SCM "Sfînta Treime" - 2

  SCMCopii „V.Ignatenco” - 2

  IMSP spitale raionale total - 20

  SR Anenii – Noi - 2

  SR Călăraşi - 2

  SR Cimişlia - 2

  SR Hînceşti - 2

  SR Orhei - 2

  SR Ungheni - 2

  SR Criuleni - 2

  SR Rezina - 2

  SR Străşeni - 2

  SR Telenești- 2

  IMS departamentale și private total – 6

  Spitalul Clinic Militar Central - 1

  Spitalul MAI -1

  SRL "Repromed" - 1

  ÎCS "Health Forever International" - 1

  SRL "Balcombe-Galaxia" - 1

  CMI „Cardiomed” SRL - 1

  14 zona Nord:

  Spitalul Clinic Bălți - 3

  SR Edineţ - 2

  SR Soroca - 2

  SR Floreşti - 2

  SR Ocniţa - 2

  SR Sîngerei – 2

  SRL „Incomed” - 1

  10 zona Sud:

  SR Cahul - 2

  SR Taraclia - 2

  SR Comrat - 2

  SR Ceadîr – Lunga - 2

  SR Leova - 2

  Personal medical din secția/cabinetul de transfuzie a sângelui din cadrul instituției prestatoare de servicii medicale spitalicești

  59

  36 zona Centru:

  IMSP republicane total - 10

  Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” - 2

  Institutul Oncologic - 2

  Institutul Mamei şi Copilului - 2

  SR Traumatologie şi Ortopedie - 2

  Institutul de Medicină Urgentă – 2

  IMSP municipiu Chișinău total - 8

  SCM nr. 1 Gheorghe Paladi - 2

  SCM "Sf. Arhanghel Mihail” - 2

  SCM "Sfînta Treime" - 2

  SCMCopii „V.Ignatenco” - 2

  IMSP spitale raionale total - 20

  SR Anenii – Noi - 2

  SR Călăraşi - 2

  SR Cimişlia - 2

  SR Hînceşti - 2

  SR Orhei - 2

  SR Ungheni - 2

  SR Criuleni - 2

  SR Rezina - 2

  SR Străşeni - 2

  SR Telenești- 2

  IMS departamentale și private total – 6

  Spitalul Clinic Militar Central - 1

  Spitalul MAI -1

  SRL "Repromed" - 1

  ÎCS "Health Forever International" - 1

  SRL "Balcombe-Galaxia" - 1

  CMI „Cardiomed” SRL - 1

  13 zona Nord:

  Spitalul Clinic Bălți - 2

  SR Edineţ - 2

  SR Soroca - 2

  SR Floreşti - 2

  SR Ocniţa - 2

  SR Sîngerei – 2

  SRL „Incomed” - 1

  10 zona Sud:

  SR Cahul - 2

  SR Taraclia - 2

  SR Comrat - 2

  SR Ceadîr – Lunga - 2

  SR Leova - 2

   

  410

   
  • grad de reprezentativitate pentru fiecare categorie cu eroare de maximum ± 3%.
  • Culegerea datelor: va fi realizată prin intermediul reţelei de operatori asigurate de către Prestator. Modul de culegere a datelor va fi interviuri faţă-în-faţă. Prestatorul va derula toate activităţile necesare pentru culegerea datelor conform metodologiei stabilite: realizarea manualului de instructaj pentru operatorii de interviu, multiplicarea chestionarelor, instruirea operatorilor, coordonarea şi monitorizarea activităţii din teren etc. Rata minimă de răspuns admisă este de 85%. Prestatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru atingerea ratei minime de răspuns admisă.
  • Introducerea datelor: Bazele de date vor fi constituite în SPSS (Statistical Package for Social Sciences) sau echivalent, cu posibilitatea de a fi analizate şi în PivotTable Microsoft Office Excel 2010/2013 sau echivalent. Prestatorul va păstra confidențialitatea datelor.
  • Controlul culegerii şi introducerii datelor şi validarea cercetării Prestatorul va întocmi și implementa un sistem propriu de control pe care îl va pune la dispoziţia Beneficiarului. De asemenea, Beneficiarul va verifica corectitudinea culegerii şi introducerii datelor pe baza unui număr de chestionare selectate aleatoriu, prin care se urmăresc următoarelor aspecte: existența chestionarelor fictive (autoaplicate de către operator sau de către persoana căreia trebuia administrat chestionarul); timpul de aplicare, respectarea schemei de selecție, fiind considerate incorecte chestionarele administrate altor persoane decât cele prevăzute în eșantion sau în schema de selecție; completarea corectă a chestionarelor în proporție de minimum 85%. Prestatorul va reface pe cheltuiala proprie şi în termen de 5 zile de la primirea notificării din partea Beneficiarului toate chestionarele operatorilor pentru care s-a constatat existența a cel puțin un chestionar fictiv sau a cel puțin două chestionare incorecte şi, dacă este cazul, va soluționa problemele legate de introducerea datelor.
  • Cercetarea iniţială va fi invalidată dacă numărul operatorilor de teren pentru care trebuie refăcute chestionarele este de cel puțin cinci operatori dintre cei controlați ori dacă după refacerea chestionarelor se constată existența chestionarelor fictive sau incorecte. În cazul invalidării cercetării, Prestatorul va reface, pe cheltuială proprie, în cel mult 20 de zile de la data invalidării, întreaga cercetare.
  • Garanţia lucrărilor: Beneficiarul are dreptul de a solicita, iar Prestatorul are obligaţia de a furniza răspunsuri cu privire la baza de date pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea contractului.
  • Predare: Prestatorul va preda Beneficiarului pe bază de proces-verbal toate chestionarele utilizate (completate integral, parțial şi necompletate), precum şi baza de date constituită. Baza de date trebuie să fie validată şi codificată.
  1. Etapă: Analiza datelor bazate pe dovezi

  Prin cercetare se urmărește analiza fiecărei categorii de personal medical și de conducere intervievată, dezagregate pe eșantioane reprezentative, astfel încât să se obțină un tablou cât mai cuprinzător asupra utilizării propunerilor de îmbunătățire a politicilor în aplicarea clinică a produselor sanguine în tratamentul maladiilor, utilizarea rațională a produselor sanguine și hemovigilența de către personalul medical din cadrul instituțiilor prestatoare de servicii medicale spitalicești cu asistență hemotransfuzională.

  Rezultate:

  • Raport final cuprinzând analiza şi interpretarea integrată a datelor cantitative şi calitative, concluzii. Raportul final va conţine obligatoriu recomandări care ar spori gradul de responsabilitate a personalului medical în aplicarea clinică a produselor sanguine în tratamentul maladiilor, utilizarea rațională a produselor sanguine și hemovigilența. Raportul va răspunde la întrebările cheie care vor fi incluse în metodologie. Raportul final va cuprinde obligatoriu şi prezentarea (în format PowerPoint) care urmează să fie lansat in cadrul unei ședințe sau eveniment public. Raportul final nu va fi limitat în număr de pagini, dar va include pașii și realizările în toate etapele studiului, rezultatele finale a acestuia, conform cerințelor solicitate.

  RAPORTAREA ŞI COMUNICAREA

  Comunicarea Prestatorului cu Beneficiarul se va desfășura săptămânal sau la necesitate. Toate rapoartele prezentate de către Prestator vor fi redactate în limba română şi transmise Beneficiarului în format electronic şi pe suport de hârtie după caz. Fiecare etapă/raport face obiectul avizării/validării din partea Beneficiarului. Avizul favorabil ori negativ sau validarea ori invalidarea vor fi comunicate Prestatorului în termen de 7 zile lucrătoare. În cazul constatării unor abateri pe parcursul derulării activităţilor sau a neîndeplinirii unor activități, Beneficiarul va notifica Prestatorul, acesta din urmă având obligația să răspundă în termen de 5 zile lucrătoare.

  PERIOADA DE EXECUTARE

  Executarea obligațiunilor contractului vor începe după data semnării acestuia de către Beneficiar şi Prestator. Durata estimativă de executare a contractului este 30 de zile lucrătoare din momentul aprobării metodologiei.

DATE ŞI FACILITĂŢI FURNIZATE DE CĂTRE BENEFICIAR

Beneficiarul va pune la dispoziție datele şi documentația de care Prestatorul are nevoie pentru îndeplinirea obligațiilor în vederea executării contractului.

ALTE CERINŢE

          Toate drepturile asupra informaţiei obţinute în rezultatul sondajului aparţin exclusiv Beneficiarului.

          Înștiințarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării rezultatelor evaluării de către beneficiar. In cazul in care exista contestatii, ele se pot depune in termen de 2 zile lucrătoare din momentul anuntării câștigătorului.

          Condiţiile de contractare: contractul se încheie trilateral, AO Reprezentanța din Republica Moldova a Asociației Swiss Red Cross fiind Plătitorul, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui fiind Beneficiar și ofertantul câștigător fiind Prestator, în termen de 3 zile de la data înștiințării.

          Caietul de sarcini şi alte documente aferente concursului sunt expuse public pe pagina web oficială a Centrul Național de Transfuzie a Sângelui.

RECEPŢIEA lucrărilor contractate se va face prin semnarea a câte unui proces-verbal de recepţie (act de predare-primire) între Prestator şi Beneficiar, în trei zile lucrătoare după depunerea versiunii validate a Raportului final.

PLATA pentru serviciile contractate se face în 3 tranşe, după cum urmează:

1.Plata primei tranşe: este efectuată odată cu aprobarea metodologie inclusiv si chestionarului şi va reprezenta 30% din valoarea contractului.

2.Plata celei de-a doua tranşe: după validarea de către Beneficiar a Raportului intermediar care va include sumarul rezultatelor lucrului din teren (colectarea de date plic aplicarea chestionarelor) şi va reprezenta 30% din valoarea contractului.

3.Plata celei de-a treia tranşe: este efectuată după validarea de către Beneficiar a Raportului final şi va reprezenta 40% din valoarea contractului.

Caietul de sarcini şi alte documente aferente concursului sunt expuse public pe pagina web oficială a Centrul Național de Transfuzie a Sângelui www.cnts.md și pe alte pagini publice.

Author: Daniela Alexeev

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.