În satul Peresecina din Orhei au fost instalate tomberoane pentru colectarea deșeurilor, cu suportul Uniunii EuropeneRo

Articol Original

În satul Peresecina din Orhei au fost instalate tomberoane pentru colectarea deșeurilor, cu suportul Uniunii Europene

16Șase platforme pentru colectarea reziduurilor solide au fost montate în localitatea Peresecina, Orhei, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Instalarea tomberoanelor a devenit posibilă grație implicării Asociației Obștești „Fundația Comunitară Orhei”, care a obținut un grant din partea UE. Proiectul a prevăzut și procurarea a 150 de tomberoane de gunoi pentru locuitorii comunei Donici, care nu aveau încheiat un contract cu serviciul de salubrizare.

Pe cele șase platforme din Peresecina au fost amplasate câte două tomberoane din metal, pentru colectarea reziduurilor menajere solide, și câte o plasă pentru adunarea deșeurilor din plastic. 

12sd„Peresecina este considerat unul dintre cele mai mari sate din republică și ne-am propus să facem din el un sat model, un exemplu de bune practici. Am lansat și o campanie de informare și sensibilizare a comunității privind gestionarea deșeurilor. Prin inițiativele pe care le promovăm, ne propunem să educăm cetățenii, să-i facem să conștientizeze că deșeurile solide trebuie colectate separat, pentru un mediu mai curat. Dar pe lângă educare, trebuie să creăm și condiții de colectare adecvată a deșeurilor”, a menționat directorul executiv al Asociației Obștești „Fundația Comunitară Orhei”, Valentina Russu-Fală.

„Este extrem de important ca fiecare persoană să conștientizeze la modul cel mai serios pericolul generat de deșeurile aruncate la întâmplare, care au un impact extrem de nociv asupra naturii, care ar putea avea urmări fatale pentru oameni și animale”, precizează consilierul local Gheorghe Stratan. 

2xxCu suportul Uniunii Europene au fost achiziționate și 150 de pubele, a câte 240 de litri fiecare, care au fost distribuite familiilor social-vulnerabile din comuna Donici. Un tomberon a ajuns la locuitorea satului Camencea, Inga Frunză, care este în proces de semnare a contractului de salubrizare cu primăria.

„Acest tomberon este foarte util. Depozitez în el reziduurile menajere din gospodărie. Consider că toți locuitorii comunei ar trebui să semneze contracte de evacuare a deșeurilor și să achite taxa, pentru că doar așa putem să evităm apariția gunoiștilor neautorizate”, menționează Inga Frunză. 

Și Ala Moisenco, locuitoarea satului Donici, este de aceeași părere. Femeia spune că „tomberonul pe care l-am primit îmi este de mare ajutor. Un tractor vine săptămânal și colectează deșeurile de la poarta fiecărui beneficiar. Trebuie să învățăm să sortăm gunoiul și să cumpărăm produse calculat, atât cât consumăm, pentru a produce cât mai puține deșeuri”.  

14xx„Fundația Comunitară Orhei” împreună cu autoritățile locale au discutat cu oamenii pentru a-i convinge să achite taxa lunară de 10 lei pentru evacuarea deșeurilor. Banii colectați vor fi direcționați către eficientizarea serviciului de salubrizare.

„Proiectul „Cetățean implicat pentru un sat curat” pe care-l implementăm, vine de fapt să soluționeze problema conștientizării cetățenilor a impactului nociv al deșeurilor și pericolul gunoiștelor de mahala. Scopul nostru a fost să educăm dar și să creăm infrastructură de colectare și sortare a deșeurilor menajere și periculoase”, specifică Valentina Russu-Fală.

Tot în cadrul proiectului a fost lansată campania de informare „Door to Door”, care are menirea de a înștiința oamenii despre necesitatea sortării deșeurilor menajere și impactul acestora asupra sănătății populației și mediului înconjurător.

3xx„Pe lângă problema deșeurilor, campania de informare mai cuprinde și alte aspecte, unul dintre ele fiind calitatea apei potabile. Astfel, ONG-ul a prelevat probe de apă din mai multe surse din Peresecina și Donici, pentru a determina calitatea apei și impactul acesteia asupra sătenilor, care o utilizează în fiecare zi. Rezultatele analizelor de laborator au demonstrat că apa este periculoasă pentru consum”, declară directorul executiv al Asociației Obștești.

„Fundația Comunitară Orhei” a organizat o sesiune de instruire pentru pentru agenții economici din Peresecina privind colectarea și sortarea deșeurilor, dar și mai multe instruiri pentru elevi, în cadrul cărora au fost abordate aspecte legate de impactul gunoiului asupra localității și importanța și necesitatea implicării civice, beneficiile voluntariatului. Totodată, organizația neguvernamentală a lansat un concurs de desene pentru elevii din satul Peresecina și comuna Donici, la care au participat peste 30 de școlari. Aceștia au avut misiunea să abordeze tematica reciclării deșeurilor și a implicării civice în cadrul comunității. Cele mai reușite desene au fost premiate.

Totodată, „Fundația Comunitară Orhei” a desfășurat o vizită de studiu la centrul de sortare a deșeurilor solide din satul Colonița, municipiul Chișinău și a marcat Ziua Pământului printr-o acțiune de înverzire a plaiului.

„Fundația Comunitară Orhei” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Cetățean implicat pentru un sat curat” în localitatea Peresecina și comuna Donici, raionul Orhei.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și A.O. ADR „Habitat”.

En

Traducere Automata

In the village of Peresecina in Orhei, waste collection bins have been installed, with the support of the European Union

16Six platforms for solid residue collection were installed in Peresecina, Orhei, with the financial support of the European Union. The installation of the bins became possible thanks to the involvement of the Public Association "Orhei Community Foundation", which obtained a grant from the EU. The project also provided for the purchase of 150 garbage bins for the inhabitants of Donici commune, who did not have a contract with the sanitation service.

On the six platforms in Peresecina, two metal bins were placed for the collection of solid household residues, and a net for gathering plastic waste. 

12sd"Peresecina is considered one of the largest villages in the republic and we set out to make it a model village, an example of good practice. We have also launched an information and awareness-raising campaign for the community on waste management. Through the initiatives we promote, we aim to educate citizens, to make them aware that solid waste must be collected separately, for a cleaner environment. But in addition to education, we must also create conditions for the adequate collection of waste", mentioned the executive director of the Public Association "Orhei Community Foundation", Valentina Russu-Fală.

"It is extremely important for each person to be most seriously aware of the danger generated by the waste thrown at random, which has an extremely harmful impact on nature, which could have fatal consequences for people and animals," says local councilor Gheorghe Stratan. 

2xxWith the support of the European Union, 150 bins were also purchased, of 240 liters each, which were distributed to the socially vulnerable families from donici commune. A dumpster has reached the inhabitant of Camencea village, Inga Frunză, who is in the process of signing the sanitation contract with the city hall.

"This dumpster is very useful. I store in it the household waste from the household. I believe that all the inhabitants of the commune should sign contracts for the disposal of waste and pay the tax, because only in this way we can avoid the appearance of unauthorized garbage dumps", mentions Inga Frunză. 

Ala Moisenco, the resident of donici village, is of the same opinion. The woman says that "the bin I received is of great help to me. A tractor comes weekly and collects the waste from the gate of each beneficiary. We must learn to sort the garbage and buy products calculatedly, as much as we consume, in order to produce as little waste as possible."  

14xxThe "Orhei Community Foundation" together with the local authorities discussed with the people in order to convince them to pay the monthly fee of 10 lei for the waste disposal. The money collected will be directed towards streamlining the sanitation service.

"The project "Citizen involved for a clean village" that we are implementing, actually comes to solve the problem of citizens' awareness of the harmful impact of waste and the danger of slum dumps. Our goal was to educate but also to create infrastructure for collecting and sorting household and hazardous waste", specifies Valentina Russu-Fala.

Also within the project was launched the information campaign "Door to Door", which aims to notify people about the need to sort household waste and its impact on the health of the population and the environment.

3xx"In addition to the issue of waste, the information campaign also includes other aspects, one of them being the quality of drinking water. Thus, the NGO took water samples from several sources in Peresecina and Donici, in order to determine the quality of the water and its impact on the villagers, who use it every day. The results of the laboratory analyzes have shown that water is dangerous for consumption", says the executive director of the Public Association.

The "Orhei Community Foundation" organized a training session for the economic agents from Peresecina regarding the collection and sorting of waste, but also several trainings for students, during which there were addressed aspects related to the impact of garbage on the locality and the importance and necessity of civic involvement, the benefits of volunteering. At the same time, the non-governmental organization launched a drawing contest for students from Peresecina village and Donici commune, which was attended by over 30 schoolchildren. They were tasked with addressing the topic of waste recycling and civic engagement in the community. The most successful drawings were awarded.

At the same time, the "Orhei Community Foundation" carried out a study visit to the solid waste sorting center in colonita village, Chisinau municipality and marked the Earth Day with an action of greening the land.

"Orhei Community Foundation" is the beneficiary of the Local Grants Program of the European Union (EU) and implements the project "Citizen involved for a clean village" in Peresecina and Donici commune, Orhei district.

The Local Grants Programme is launched on the basis of the Single EU Support Framework for the Republic of Moldova (2017-2020) under the European Neighbourhood Instrument, through the project "Empowering the Citizens of the Republic of Moldova" (2019-2021), funded by the European Union and implemented by the German Agency for International Cooperation (GIZ Moldova).

In the Center Development Region, the project implementation partners are the Association for Efficient and Responsible Governance AGER and A.O. ADR "Habitat".

Ua

Traducere Automata

У селі Пересекіна в Орхеї встановили урни для збору відходів, за підтримки Європейського Союзу

16Шість платформ для збору твердих залишків були встановлені в Пересекіні, Орхей, за фінансової підтримки Європейського Союзу. Встановлення урн стало можливим завдяки залученню Громадської спілки «Фонд громади Орхея», яка отримала грант від ЄС. Проект передбачав також закупівлю 150 сміттєвих баків для мешканців комуни Донічі, які не мали договору зі службою санітарії.

На шести платформах в Пересекині розмістили два металевих бункера для збору твердих побутових залишків, і сітку для збору пластикових відходів. 

12sd«Пересекіна вважається одним з найбільших сіл республіки і ми поставили собі за мету зробити його зразковим селом, прикладом гарної практики. Ми також запустили інформаційно-просвітницьку кампанію для громади щодо поводження з відходами. Через ініціативи, які ми просуваємо, ми прагнемо просвітити громадян, дати їм зрозуміти, що тверді відходи потрібно збирати окремо, для більш чистого навколишнього середовища. Але крім освіти, ми також маємо створити умови для належного збору відходів», – зазначила виконавчий директор ГС «Фонд громади Орхея» Валентина Руссу-Фале.

«Для кожної людини надзвичайно важливо найбільш серйозно усвідомлювати небезпеку, яку створюють викинуті навмання відходи, які мають надзвичайно шкідливий вплив на природу, що може мати фатальні наслідки для людей і тварин», - каже член місцевої ради Георге Стратан. 

2xxЗа підтримки Європейського Союзу також було придбано 150 сміттєвих баків по 240 літрів кожен, які були роздані соціально незахищеним сім'ям з комуни Донічі. Смітник дістався до жителя села Каменса Інги Фрунзе, яка перебуває в процесі підписання договору про санітарію з мерією.

«Цей смітник дуже корисний. Зберігаю в ньому побутові відходи з домашнього господарства. Я вважаю, що всі жителі комуни повинні підписувати договори на утилізацію відходів і платити податок, адже тільки так ми зможемо уникнути появи несанкціонованих сміттєзвалищ», – згадує Інга Фрунзе. 

Такої ж думки дотримується Ала Мойзенко, жителька села Донічі. Жінка каже, що «урна, яку я отримала, мені дуже допомагає. Щотижня приїжджає трактор і збирає відходи з воріт кожного бенефіціара. Ми повинні навчитися сортувати сміття і купувати продукти розрахунково, стільки, скільки ми споживаємо, щоб виробляти якомога менше відходів».  

14xx«Фонд громади Орхея» спільно з місцевою владою обговорили з народом, щоб переконати їх сплатити щомісячну плату в розмірі 10 леїв за утилізацію відходів. Зібрані гроші будуть спрямовані на впорядкування санітарії.

«Проект «Громадянин залучений для чистого села», який ми реалізуємо, фактично приходить до вирішення проблеми усвідомлення громадянами шкідливого впливу відходів та небезпеки звалищ нетрів. Нашою метою було просвітити, а також створити інфраструктуру для збору та сортування побутових та небезпечних відходів», – уточнює Валентина Руссу-Фала.

Також в рамках проекту була запущена інформаційна кампанія «Від дверей до дверей», яка спрямована на оповіщення людей про необхідність сортування побутових відходів та їх вплив на здоров'я населення та навколишнє середовище.

3xx«Окрім питання відходів, інформаційна кампанія включає й інші аспекти, одним з яких є якість питної води. Так, громадська організація взяла проби води з кількох джерел у Пересєцині та Донічах, щоб визначити якість води та її вплив на жителів села, які користуються нею щодня. Результати лабораторних аналізів показали, що вода небезпечна для споживання», – каже виконавчий директор Громадської спілки.

«Фонд громади Орхея» організував тренінг для економічних агентів з Пересецини щодо збору та сортування відходів, а також кілька тренінгів для студентів, під час яких були розглянуті аспекти, пов'язані з впливом сміття на населений пункт та важливістю та необхідністю залучення громадян, перевагами волонтерства. Тоді ж громадська організація започаткувала конкурс малюнків для студентів із села Пересецина та комуни Донічі, в якому взяли участь понад 30 школярів. Їм було доручено торкнутися теми переробки відходів та громадської активності в громаді. Були нагороджені найуспішніші малюнки.

Водночас «Фонд громади Орхея» здійснив навчальний візит до центру сортування твердих побутових відходів у селі Колоніта муніципалітету Кишинева та відзначив День Землі акцією озеленення землі.

«Фонд громади Орхея» є бенефіціаром Програми місцевих грантів Європейського Союзу (ЄС) та реалізує проект «Громадянин, залучений до чистого села» у Пересціні та комуні Донічі Орхейського району.

Програма місцевих грантів запускається на основі Єдиної рамки підтримки ЄС для Республіки Молдова (2017-2020) в рамках Європейського інструменту сусідства, через проєкт «Розширення прав і можливостей громадян Республіки Молдова» (2019-2021), що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Німецьким агентством міжнародного співробітництва (GIZ Moldova).

У регіоні розвитку Центру партнерами проекту є Асоціація ефективного та відповідального управління AGER та A.O. ADR «Хабітат».

Bg

Traducere Automata

В село Пересечина в Орхей са монтирани кошчета за сметосъбиране, с подкрепата на Европейския съюз

16Шест платформи за събиране на твърди остатъци бяха инсталирани в Пересечина, Орхей, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Инсталирането на кошчетата стана възможно благодарение на участието на Обществена асоциация "Orhei Community Foundation", която получи безвъзмездна помощ от ЕС. Проектът предвиждаше и закупуването на 150 кофи за боклук за жителите на комуна Доничи, които нямаха договор със санитарната служба.

На шестте платформи в Пересечина бяха поставени две метални кошчета за събиране на твърди битови остатъци и мрежа за събиране на пластмасови отпадъци. 

12sd"Пересечина се смята за едно от най-големите села в републиката и ние си поставихме за цел да го превърнем в образцово село, пример за добра практика. Също така стартирахме кампания за информиране и повишаване на осведомеността на общността относно управлението на отпадъците. Чрез инициативите, които насърчаваме, целим да образоваме гражданите, да ги накараме да осъзнаят, че твърдите отпадъци трябва да се събират разделно, за по-чиста околна среда. Но освен образование, трябва да създадем и условия за адекватно събиране на отпадъците", посочи изпълнителният директор на Обществена асоциация "Фондация "Орхейска общност" Валентина Русу-Фала.

"Изключително важно е всеки човек да е най-сериозно наясно с опасността, породена от изхвърлените на случаен принцип отпадъци, което оказва изключително вредно въздействие върху природата, което може да има фатални последици за хората и животните", казва местният съветник Георге Стратан. 

2xxС подкрепата на Европейския съюз бяха закупени и 150 кошчета, по 240 литра всяка, които бяха раздадени на социално уязвимите семейства от даричи комуна. Контейнер за боклук е достигнал до жителя на село Каманча, Инга Фрунза, който е в процес на подписване на санитарния договор с кметството.

"Този контейнер за боклук е много полезен. Съхранявам в него битовите отпадъци от домакинството. Смятам, че всички жители на комуната трябва да подпишат договори за обезвреждане на отпадъците и да плащат данъка, защото само така можем да избегнем появата на неразрешени сметища", споменава Инга Фрунза. 

Ала Мойсенко, жителката на село Доничи, е на същото мнение. Жената казва, че "кошчето, което получих, ми е от голяма полза. Трактор идва седмично и събира отпадъците от портата на всеки бенефициент. Трябва да се научим да сортираме боклука и да купуваме продукти изчислено, колкото консумираме, за да произвеждаме възможно най-малко отпадъци".  

14xxФондация "Общност Орхей" съвместно с местните власти обсъдиха с хората, за да ги убедят да плащат месечната такса от 10 леи за депонирането на отпадъците. Събраните средства ще бъдат насочени към рационализиране на санитарните услуги.

"Проектът "Гражданин, ангажиран за чисто село", който изпълняваме, всъщност идва да реши проблема с информираността на гражданите за вредното въздействие на отпадъците и опасността от сметища за бедняшки квартали. Целта ни беше да образоваме, но и да създадем инфраструктура за събиране и сортиране на битови и опасни отпадъци", уточнява Валентина Русу-Фала.

Също така в рамките на проекта стартира информационната кампания "От врата до врата", която има за цел да уведоми хората за необходимостта от сортиране на битовите отпадъци и тяхното въздействие върху здравето на населението и околната среда.

3xx"Освен въпроса за отпадъците, информационната кампания включва и други аспекти, като един от тях е качеството на питейната вода. Така неправителствената организация взе водни проби от няколко източника в Пересечина и Доничи, за да определи качеството на водата и нейното въздействие върху селяните, които я използват всеки ден. Резултатите от лабораторните анализи показаха, че водата е опасна за консумация", казва изпълнителният директор на Общественото сдружение.

Фондация "Общност Орхей" организира обучителна сесия за икономическите агенти от Пересечина относно събирането и сортирането на отпадъците, но и няколко обучения за студенти, по време на които бяха разгледани аспекти, свързани с въздействието на боклука върху местността и значението и необходимостта от гражданско участие, ползите от доброволчеството. В същото време неправителствената организация стартира конкурс за рисунка за ученици от село Пересечина и комуна Доничи, в който участваха над 30 ученици. Те бяха натоварени със задачата да се занимаят с темата за рециклирането на отпадъци и гражданската ангажираност в общността. Бяха наградени най-успешните рисунки.

В същото време фондация "Общността Орхей" проведе учебно посещение в центъра за сортиране на твърди отпадъци в село Колонита, община Кишинев и отбеляза Деня на Земята с акция за озеленяване на земята.

"Orhei Community Foundation" е бенефициент по Програмата за местни грантове на Европейския съюз (ЕС) и изпълнява проект "Гражданин, ангажиран за чисто село" в община Пересечина и община Доничи, област Орхей.

Програмата за местни грантове стартира въз основа на Единната рамка на ЕС за подкрепа на Република Молдова (2017-2020 г.) по Европейския инструмент за съседство, чрез проект "Овластяване на гражданите на Република Молдова" (2019-2021 г.), финансиран от Европейския съюз и изпълняван от Германската агенция за международно сътрудничество (GIZ Молдова).

В Региона за развитие на центъра партньори по изпълнението на проекта са Асоциацията за ефективно и отговорно управление AGER и A.O. ADR "Habitat".

Ru

Traducere Automata

В селе Пересечина в Оргееве при поддержке Европейского Союза установлены мусорные баки

16Шесть платформ для сбора твердых остатков были установлены в Пересечине, штат Оргеев, при финансовой поддержке Европейского Союза. Установка урн стала возможной благодаря участию Общественного объединения «Фонд сообщества Оргеева», которое получило грант от ЕС. Проект также предусматривал закупку 150 мусорных баков для жителей коммуны Доничи, у которых не было договора с санитарной службой.

На шести платформах в Пересечине были размещены два металлических бункера для сбора твердых бытовых остатков и сетка для сбора пластиковых отходов. 

12sd«Пересечина считается одним из крупнейших сел в республике, и мы задались целью сделать его образцовым селом, примером хорошей практики. Мы также начали информационно-просветительскую кампанию для общин по вопросам управления отходами. Посредством инициатив, которые мы продвигаем, мы стремимся просвещать граждан, чтобы они знали, что твердые отходы должны собираться отдельно, для более чистой окружающей среды. Но помимо образования, мы должны также создать условия для адекватного сбора отходов», - отметила исполнительный директор Общественного объединения «Фонд сообщества Оргеева» Валентина Руссу-Фалэ.

«Крайне важно, чтобы каждый человек был наиболее серьезно осведомлен об опасности, создаваемой отходами, выброшенными наугад, которые оказывают чрезвычайно вредное воздействие на природу, что может иметь фатальные последствия для людей и животных», — говорит местный советник Георге Стратан. 

2xxПри поддержке Европейского Союза также было закуплено 150 контейнеров по 240 литров каждый, которые были розданы социально уязвимым семьям из коммуны Донич. Мусорный контейнер добрался до жительницы деревни Каменча Инги Фрунзэ, которая находится в процессе подписания санитарного договора с мэрией.

«Этот мусорный контейнер очень полезен. Я храню в нем бытовые отходы из дома. Я считаю, что все жители коммуны должны подписывать договоры на утилизацию отходов и платить налог, потому что только так мы можем избежать появления несанкционированных мусорных свалок», - отмечает Инга Фрунзэ. 

Ала Мойсенко, жительница села Доничи, придерживается того же мнения. Женщина говорит, что «мусорное ведро, которое я получила, очень помогает мне. Трактор приходит еженедельно и собирает отходы от ворот каждого бенефициара. Мы должны научиться сортировать мусор и покупать продукты расчетливо, столько, сколько мы потребляем, чтобы производить как можно меньше отходов».  

14xx«Фонд общины Оргеева» совместно с местными властями обсудил с народом вопрос о том, чтобы убедить их платить ежемесячную плату в размере 10 леев за утилизацию отходов. Собранные средства будут направлены на упорядочение санитарной службы.

«Проект «Гражданин вовлечен в чистое село», который мы реализуем, фактически направлен на решение проблемы осведомленности граждан о вредном воздействии отходов и опасности трущобных свалок. Нашей целью было не только образование, но и создание инфраструктуры для сбора и сортировки бытовых и опасных отходов», - уточняет Валентина Руссу-Фала.

Также в рамках проекта была запущена информационная кампания «От двери до двери», целью которой является информирование людей о необходимости сортировки бытовых отходов и их влиянии на здоровье населения и окружающую среду.

3xx«Помимо вопроса отходов, информационная кампания включает в себя и другие аспекты, одним из которых является качество питьевой воды. Так, НПО взяла пробы воды из нескольких источников в Пересечине и Доничах, чтобы определить качество воды и ее влияние на жителей села, которые используют ее каждый день. Результаты лабораторных анализов показали, что вода опасна для потребления», - говорит исполнительный директор Общественного объединения.

Фонд «Оргеевская община» организовал тренинг для экономических агентов из Пересечины по вопросам сбора и сортировки отходов, а также несколько тренингов для студентов, в ходе которых были рассмотрены аспекты, связанные с воздействием мусора на населенный пункт и важностью и необходимостью гражданского участия, преимуществами волонтерства. В то же время неправительственная организация запустила конкурс рисунков для учащихся из села Пересечина и коммуны Доничи, в котором приняли участие более 30 школьников. Им было поручено рассмотреть тему переработки отходов и гражданского участия в жизни общества. Были награждены самые удачные рисунки.

В то же время «Фонд общины Оргеева» совершил ознакомительный визит в центр сортировки твердых отходов в селе Колонита муниципия Кишинэу и отметил День Земли акцией по озеленению земли.

«Фонд сообщества Оргеева» является бенефициаром Программы местных грантов Европейского Союза (ЕС) и реализует проект «Гражданин вовлечен в чистую деревню» в Пересечине и коммуне Донич Оргеевского района.

Программа местных грантов запущена на основе Единой рамочной программы поддержки ЕС для Республики Молдова (2017-2020 гг.) в рамках Европейского инструмента соседства в рамках проекта «Расширение прав и возможностей граждан Республики Молдова» (2019-2021 гг.), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Германским агентством по международному сотрудничеству (GIZ Moldova).

В Регионе развития Центра партнерами по реализации проекта являются Ассоциация эффективного и ответственного управления AGER и A.O. ADR «Хабитат».