Uniunea Europeană susține vârstnicii și persoanele din situații de risc pe timp de pandemieRo

Articol Original

Uniunea Europeană susține vârstnicii și persoanele din situații de risc pe timp de pandemie

 logo

Asociația Raională de Educare a Adulților „Prutul de Sus” (AO AREAP) are posibilitatea să facă un pas important în sprijinul persoanelor, care în mod special pozasuferă pe timp de pandemie.

Din septembrie 2020, AO AREAP implementează proiectul „EdiNEST – oferim grijă” în cadrul programului „Parteneriatul Estic – Programul de solidaritate împotriva COVID-19”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de People in Need Moldova.

Proiectul va susține 150 de persoane vârstnice și cu dizabilități din municipiul Edineț, timp de 12 luni de zile, și prevede furnizarea unui pachet de servicii sociale, care le oferă o mână de ajutor cu scopul de a combate efectele izolării sociale, în urma COVID-19, a sentimentului de singurătate, abandon și a sărăciei. Totodată, echipa proiectului urmărește să sensibilizeze autoritățile publice locale și să-i motiveze pe cetățenii plecați la muncă peste hotare, ai căror părinți vârstnici au rămas în municipiu, să apeleze la serviciile AO AREAP.

În colaborare cu partenerii – Primăria municipiului Edineț și Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei – identificăm persoanele eligibile pentru serviciile pe care le prestăm, iar alți beneficiari sunt identificați chiar de echipa proiectului în momentul când se află în teritoriu.

Mulți vârstnici trăiesc singuri, izolați și neajutorați. Le este teamă, sunt mai pierduți și vulnerabili ca niciodată în această perioadă critică de pandemie. Fie nu au copii, fie îi au, dar aceștia au plecat la muncă peste hotare – majoritatea celor pe care îi ajutăm au rămas de unii singuri în fața bătrâneții. Astfel de istorii au devenit, în ultimul deceniu, comune pentru localitățile moldovenești.

Datorită proiectului, realizat pentru a reduce efectele pandemiei COVID-19, până în prezent, pe parcursul a 8 luni, echipa proiectului a adus grijă continuă în casele a 123 de vârstnici și persoane cu dizabilități din mun. Edineț și satul Alexandreni, care au rămas în izolare. Prânzurile calde sunt oferite de 2 ori în săptămână, iar serviciile de tuns la domiciliu, spălarea lenjeriei de pat și a hainelor – la solicitarea beneficiarilor. 

Unul dintre beneficiarii proiectului „EdiNEST – oferim grijă” este Vasile, în vârstă de 72 de ani. A fost economist, a muncit o viață întreagă, iar acum s-a ales cu o pensie de 800 de lei; după ce achită serviciile comunale și își cumpără medicamente, rămâne cu bănuți, spune bătrânul, pe chipul căruia îi putem citi durerea și deznădejdea.

Cu suportul Uniunii Europene, al organizației People in Need Moldova și al echipei AO AREAP, aceste persoane aflate în dificultate simt atenția și solidaritatea umană, ceea ce le dă puteri să meargă mai departe!

***

Acest articol apare cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestuia ține doar de responsabilitatea AO AREAP și nu reflectă neapărat viziunea Uniunii Europene.

En

Traducere Automata

The European Union supports the elderly and people at risk during the pandemic

 logo

The District Association for Adult Education "Prutul de Sus" (AO AREAP) has the opportunity to take an important step in support of people, who especially pozasuffer during the pandemic.

Since September 2020, AO AREAP implements the project "EdiNEST – we offer care" within the program "Eastern Partnership – Solidarity Program against COVID-19", funded by the European Union and implemented by People in Need Moldova.

The project will support 150 elderly and disabled people in the municipality of Edinet for 12 months and provides for the provision of a package of social services, which provides them with a helping hand in order to combat the effects of social isolation, following COVID-19, the feeling of loneliness, abandonment and poverty. At the same time, the project team aims to sensitize the local public authorities and to motivate the citizens who left to work abroad, whose elderly parents remained in the municipality, to use the services of AO AREAP.

In collaboration with the partners – the Edinet City Hall and the Department of Social Assistance and Family Protection – we identify the persons eligible for the services we provide, and other beneficiaries are identified by the project team itself when they are in the territory.

Many elderly people live alone, isolated and helpless. They are afraid, they are more lost and vulnerable than ever in this critical time of pandemic. They either have no children or they have them, but they have gone to work abroad – most of the people we help have been left alone in the face of old age. Such stories have become, in the last decade, communes for Moldovan localities.

Thanks to the project, carried out to reduce the effects of the COVID-19 pandemic, so far, over the course of 8 months, the project team has brought continuous care to the homes of 123 elderly people and people with disabilities in mun. Edinet and the village of Alexandreni, who remained in isolation. Hot lunches are offered 2 times a week, and home mowing services, washing bed linen and clothes – at the request of the beneficiaries. 

One of the beneficiaries of the project "EdiNEST – we offer care" is Vasile, 72 years old. He was an economist, he worked a lifetime, and now he has been elected with a pension of 800 lei; after paying for communal services and buying medicines, he is left with pennies, says the old man, on whose face we can read his pain and despair.

With the support of the European Union, People in Need Moldova and the AO AREAP team, these people in difficulty feel human attention and solidarity, which gives them powers to move forward!

***

This article appears with the financial support of the European Union. Its content is solely the responsibility of THE MBPA AREAP and does not necessarily reflect the vision of the European Union.

Ua

Traducere Automata

Європейський Союз підтримує людей похилого віку та людей, які перебувають у групі ризику під час пандемії

 logo

Районна асоціація освіти дорослих «Prutul de Sus» (AO AREAP) має можливість зробити важливий крок на підтримку людей, які особливо pozaстраждають під час пандемії.

З вересня 2020 року АТ «AREAP» реалізує проєкт «EdiNEST – ми пропонуємо допомогу» в рамках програми «Східне партнерство – програма солідарності проти COVID-19», що фінансується Європейським Союзом та впроваджується компанією People in Need Moldova.

Проект підтримає 150 людей похилого віку та інвалідів в муніципалітеті Едінет протягом 12 місяців і передбачає надання пакету соціальних послуг, який надає їм руку допомоги для боротьби з наслідками соціальної ізоляції, після COVID-19, відчуття самотності, покинутості та бідності. Водночас команда проекту має на меті сенсибілізувати місцеву систему державної влади та мотивувати громадян, які виїхали на заробітки за кордон, чиї літні батьки залишилися в муніципалітеті, користуватися послугами АТ AREAP.

У співпраці з партнерами – мерією міста Едінет та департаментом соціальної допомоги та захисту сім'ї – ми визначаємо осіб, які мають право на послуги, які ми надаємо, а інших бенефіціарів визначає сама команда проекту, коли вони перебувають на території.

Багато людей похилого віку живуть поодинці, ізольовані і безпорадні. Вони бояться, вони як ніколи загублені і вразливі в цей критичний час пандемії. У них або немає дітей, або вони є, але вони поїхали працювати за кордон – більшість людей, яким ми допомагаємо, залишилися наодинці перед лицем старості. Такі історії стали в останнє десятиліття комунами для молдавських населених пунктів.

Завдяки проекту, виконаному з метою зменшення наслідків пандемії COVID-19, поки що протягом 8 місяців команда проекту принесла безперервний догляд до домівок 123 людей похилого віку та людей з інвалідністю в мун. Едінет і село Александрі, які залишилися в ізоляції. Гарячі обіди пропонуються 2 рази на тиждень, а послуги домашнього косіння, прання постільної білизни та одягу – за бажанням пільговиків. 

Одним з бенефіціарів проекту «ЕдіНЕСТ – ми пропонуємо догляд» є Васіле 72 роки. Він був економістом, пропрацював все життя, а тепер його обрали з пенсією 800 леїв; Після оплати комуналки і покупки ліків він залишається з копійками, каже старий, на обличчі якого ми можемо прочитати його біль і відчай.

За підтримки Європейського Союзу, Молдови People in Need та команди AO AREAP ці люди, які перебувають у скруті, відчувають людську увагу та солідарність, що дає їм повноваження рухатися вперед!

***

Ця стаття з'являється за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключно відповідальністю MBPA AREAP і не обов'язково відображає бачення Європейського Союзу.

Bg

Traducere Automata

Европейският съюз подкрепя възрастните хора и хората в риск по време на пандемията

 logo

Областната асоциация за образование на възрастни "Prutul de Sus" (AO AREAP) има възможност да направи важна стъпка в подкрепа на хората, които особено pozaстрадат по време на пандемията.

От септември 2020 г. AO AREAP изпълнява проект "EdiNEST – ние предлагаме грижа" в рамките на програма "Източно партньорство – Програма за солидарност срещу COVID-19", финансирана от Европейския съюз и изпълнявана от People in Need Moldova.

Проектът ще подкрепи 150 възрастни хора и хора с увреждания в община Единет за 12 месеца и предвижда предоставянето на пакет от социални услуги, който им осигурява ръка за помощ с цел борба с последиците от социалната изолация, след COVID-19, чувството за самота, изоставяне и бедност. В същото време екипът на проекта има за цел да повиши чувствителността на местните публични власти и да мотивира гражданите, които са напуснали да работят в чужбина, чиито възрастни родители са останали в общината, да използват услугите на AO AREAP.

В сътрудничество с партньорите – кметство "Единет" и отдел "Социално подпомагане и защита на семейството" – идентифицираме лицата, които отговарят на условията за предоставяните от нас услуги, а другите бенефициенти се идентифицират от самия екип на проекта, когато са на територията.

Много възрастни хора живеят сами, изолирани и безпомощни. Те се страхуват, те са по-изгубени и уязвими от всякога в това критично време на пандемия. Те или нямат деца, или ги имат, но са отишли да работят в чужбина – повечето от хората, на които помагаме, са оставени сами пред старостта. Такива истории се превърнаха през последното десетилетие в комуни за молдовските населени места.

Благодарение на проекта, осъществен за намаляване на ефектите от пандемията от COVID-19, досега, в продължение на 8 месеца, екипът на проекта е донесъл непрекъсната грижа в домовете на 123 възрастни хора и хора с увреждания в мун. Единет и село Александрени, които останаха в изолация. Топли обеди се предлагат 2 пъти седмично, а услуги по косене на дома, пране на спално бельо и дрехи – по желание на бенефициентите. 

Един от бенефициентите по проект "EdiNEST – ние предлагаме грижи" е Василе, на 72 години. Бил е икономист, работил е цял живот, а сега е избран с пенсия от 800 леи; След като плаща за комунални услуги и купува лекарства, той остава с жълти стотинки, казва старецът, на чието лице можем да прочетем болката и отчаянието му.

С подкрепата на Европейския съюз, Хора в нужда Молдова и екипа на AO AREAP, тези хора в затруднено положение чувстват човешко внимание и солидарност, което им дава правомощия да се движат напред!

***

Тази статия се появява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието му е отговорност единствено на MBPA AREAP и не отразява непременно визията на Европейския съюз.

Ru

Traducere Automata

Европейский союз поддерживает пожилых людей и людей, подвергающихся риску во время пандемии

 logo

Районная ассоциация образования взрослых «Prutul de Sus» (АО АРЕАП) имеет возможность сделать важный шаг в поддержку людей, которые особенно pozaстрадают во время пандемии.

С сентября 2020 года АО «АРЕАП» реализует проект «EdiNEST – мы предлагаем уход» в рамках программы «Восточное партнерство – Программа солидарности против COVID-19», финансируемой Европейским Союзом и реализуемой People in Need Moldova.

Проект поддержит 150 пожилых людей и инвалидов в муниципалитете Единец в течение 12 месяцев и предусматривает предоставление пакета социальных услуг, который обеспечивает им руку помощи в целях борьбы с последствиями социальной изоляции, следующей за COVID-19, чувством одиночества, брошенности и бедности. В то же время команда проекта ставит своей целью повышение осведомленности местных органов государственной власти и мотивацию граждан, выехавших на заработки за границу, чьи престарелые родители остались в муниципалитете, воспользоваться услугами АО «АРЕАП».

В сотрудничестве с партнерами – мэрией Единца и Департаментом социальной помощи и защиты семьи – мы определяем лиц, имеющих право на предоставляемые нами услуги, а другие бенефициары идентифицируются самой проектной группой, когда они находятся на территории.

Многие пожилые люди живут одни, изолированно и беспомощны. Они боятся, они более потеряны и уязвимы, чем когда-либо в это критическое время пандемии. У них либо нет детей, либо они у них есть, но они уехали работать за границу – большинство людей, которым мы помогаем, остались одни перед лицом старости. В последнее десятилетие такие истории стали коммунами для молдавских населенных пунктов.

Благодаря проекту, осуществляемому для уменьшения последствий пандемии COVID-19, до сих пор, в течение 8 месяцев, команда проекта обеспечила непрерывный уход в домах 123 пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в мунах. Единец и деревня Александрени, которые остались в изоляции. Горячие обеды предлагаются 2 раза в неделю, а услуги по покосу на дому, стирке постельного белья и одежды – по желанию бенефициаров. 

Одним из бенефициаров проекта «ЕдиНЕСТ – предлагаем уход» является Василе, 72 года. Он был экономистом, проработал всю жизнь, а теперь избран с пенсией в 800 леев; оплатив коммунальные услуги и купив лекарства, он остается с копейками, говорит старик, на лице которого мы можем прочитать его боль и отчаяние.

При поддержке Европейского Союза, Людей в Беде Молдовы и команды АО «AREAP» эти люди, оказавшиеся в трудном положении, чувствуют человеческое внимание и солидарность, что дает им силы двигаться вперед!

***

Эта статья появляется при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью АДЛМ AREAP и не обязательно отражает видение Европейского Союза.