Elaborarea participativă a bugetelor locale

Elaborarea participativă a bugetelor locale

a constituit tema unui Atelier de instruire organizat de Centrul “Acces-info”, la care au participat 30 de primari, contabili-şefi şi reprezentanţi ai unor consilii raionale.

 

În cadrul sesiunilor Atelierului, moderate de Mihail Perebinos şi Vasile Spinei, au fost abordate aspecte-cheie privind derularea, pas cu pas, a procesului bugetar cu aplicarea unor instrumente de participare cetăţenească, acestea incluzînd cadrul juridic actual, structura, actorii şi etapele elaborării bugetului local. Ţinîndu-se cont de prevederile cadrului normativ existent şi de calendarul adoptării bugetului local, au fost identificate şi discutate un şir de aspecte la nivelul cărora implicarea cetăţenilor este nu numai cerută de lege, dar şi absolut necesară pentru adoptarea unui buget corespunzător doleanţelor şi posibilităţilor întregii comunităţi.

Deşi bugetul local include un şir de anexe şi constituie un document relativ complicat şi care necesită o gîndire strategică de abordare a problemelor locale, unele etape trebuie să includă neapărat implicarea cetăţenilor. Experţii Centrului “Acces-info” şi participanţii la Atelier au identificat un şir de aspecte esenţiale ale participării cetăţeneşti în procesul de elaborare a bugetelor locale, cum ar fi stabilirea priorităţilor (sondaje de opinie, focus-grupuri, audieri publice etc.); alocarea de fonduri pentru servicii speciale pentru diferite categorii defavorizate; oferirea diverselor servicii publice şi stabilirea taxelor aferente (serviciile considerate importante de cetăţeni, standardele la care trebuie să ajungă aceste servicii, obligaţiile cetăţenilor/obligaţiile prestatorilor); distribuirea fondurilor în cadrul categoriilor bugetare; programele curente şi capitale; soluţiile de finanţare.

În cadrul Atelierului au fost expuse un şir de recomandări privind elaborarea participativă a bugetelor locale: procesul de consultare sau participare din partea cetăţenilor va include, la toate etapele, informaţii concludente cu privire la activitatea administraţiei publice locale; implicarea cetăţenilor în elaborarea bugetului va începe în fazele timpurii ale procesului, odată cu stabilirea priorităţilor de dezvoltare şi cu identificarea problemelor locale; implicarea va fi racordată la preocupările cetăţeneşti şi va avea în vizor aspecte concrete; identificarea tuturor grupurilor afectate; asigurarea transparenţei şi comunicării, astfel încît cetăţenii să-şi poată expune opiniile; implicarea publicului la elaborarea bugetelor locale este un proces şi nu un eveniment singular.

Participanţii la Atelier vor putea aplica cunoştinţele şi deprinderile însuşite în cadrul a 14 instituţii-pilot dintr-un şir de primării orăşeneşti şi săteşti, a unor consilii raionale, în care, pe parcursul a doi ani, vor fi testate mai multe forme şi metode de informare, consultare şi participare cetăţenească, bunele practici acumulate în comunităţile respective urmînd a fi diseminate la scară naţională.

Atelierul a fost organizat în cadrul Proiectului “Asigurarea participării publice în procesul de luare a deciziilor şi accesului eficient la informaţie”, cu suportul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională şi Fundaţiei “Soros-Moldova”. Proiectul mai prevede un şir de activităţi de sensibilizare a opiniei publice, training-uri, seminare pentru funcţionari şi reprezentanţi ai societăţii civile, elaborarea unor ghiduri, regulamente, materiale metodice şi metodologice, monitorizarea la scară naţională a respectării Legii privind accesul la informaţie şi Legii privind transparenţa în procesul decizional.

Centrul “Acces-info”

Adresa:  str. V. Alecsandri 13, of. 26, Chişinău,  MD-2009; Tel./fax: (373-22) 28.13.94; Mobil: 0691.678.20;

e-mail: accesinfo1@yahoo.com; pagina web: http://www.acces-info.org.md