Avertizare
 • Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder JFolder: :delete: Nu s-a putut șterge directorul. Cale: /home/civicpor/public_html/cache/mod_menu

Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant/ă principal/ă, Direcția gestionarea documentelor și audiențăScopul general al funcţiei:

Contribuirea la asigurarea respectării drepturilor și libertăților omului prin examinarea corectă și în termen a cererilor potrivit cerințelor de admisibilitate și acordarea asistenței informaționale persoanelor ce solicită intervenția  Avocatului Poporului, conform domeniului de competență al Direcției.

Sarcinile de bază:

 1. Participarea la elaborarea/ propunerea politicilor în domeniul examinării cererilor înregistrate potrivit cerințelor de admisibilitate;
 2. Elaborarea și/sau avizarea proiectelor actelor normative în domeniul drepturilor și libertăților omului;
 3. Acordarea asistenței informaționale persoanelor ce solicită intervenția Avocatului Poporului pentru apărarea drepturilor și/sau libertăților sale;
 4. Întocmirea proiectelor de decizii de restituire, va include explicaţii privind motivul/motivele restituirii şi posibilitatea de adresare repetată în cazul remedierii neajunsurilor depistate;
 5. Organizarea procesului de audiență a cetățenilor de către Avocații Poporului;
 6. Contribuirea la procesul de promovare a drepturilor şi libertăţilor omului.

Salarizare:  conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Codul funcției A2109, clasa inițială de salarizare 75, coeficientul 4,70 – salariul de bază 11750,0 lei (se adaugă sporul în valoare fixă 1300 lei, plus creștere în funcție de vechime, sporuri pentru performanțe profesionale, premii unice ).

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare.

Locul de muncă: or. Chișinău.

 1. Cerințe generale și specifice față de candidați

 

2.1. Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă - studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniul drept;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2.2. Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și ale fișei postului:

 • Experiență profesională, minimum 1,5 an în domeniu;

Cunoștințe:

 • standardele internaționale și regionale în domeniu drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;
 • abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);
 • o limbă de circulație internațională (nivelul B1).

Abilități:

 • analiză și sinteză;
 • înțelegere a problemelor sistemice;
 • întocmire de note/ rapoarte;
 • operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

3. Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

 

1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158/2008;

2. Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr.52/2014;

3. Legea pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului nr.164/2015;

4. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

5. Declarația Universală a Drepturilor Omului

6. Legea privind accesul la informațiile de interes public nr. 148/2023;

7. Codul administrativ al Republicii Moldova;

Surse de informare:

1. www.legis.md  (Cadrul normativ al Republicii Moldova);

2. www.echr.coe.int  (Ghiduri tematice și jurisprudența CtEDO privind aplicarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale);

3. https://digitallibrary.un.org   ( i. Practica aplicării Convenției Internaționale privind drepturile copilului; ii. Practica aplicării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități; În special, Comentariile generale ale Comitetelor de profil ale ONU).

  4. Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail

 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă/ certificate cu privire la activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 • certificatul medical;
 • cazier judiciar;
 • documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate:

02 mai 2024

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 11/3

Date de contact: 022 23 48 00, 060002646

e-mail:  eleonora.codjebas@ombudsman.md

Persoana de contact: Codjebaș Eleonora

Documentele necesare pentru participare la concurs pot fi completate, după cum urmează:

Formularul de participare (pe pagina oficială a autorității: www.ombudsman.md )

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere, poate fi descărcat aici:  http://ombudsman.md/transparenta/functii-vacante/informatii-suplimentare/  ,în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Articol adaugat de: Oficiul Avocatului Poporului