Asociația Promo-LEX anunță lansarea Concursului de Granturi „Alegeri Prezidențiale și Referendum 2024”Ref.: 15 din 17.06.2024

Asociația Promo-LEX anunță lansarea Concursului de Granturi „Alegeri Prezidențiale și Referendum 2024” pentru promovarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova în cadrul alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional din 20 octombrie 2024.

CONTEXT GENERAL

Pe 20 octombrie 2024, în Republica Moldova, vor avea loc alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova și referendumul republican constituțional pentru revizuirea Constituției Republicii Moldova (în scopul confirmării identității europene a poporului R. Moldova și declarării integrării în Uniunea Europeană).

Concursul de Granturi este lansat în cadrul Programului „Democrație, Transparență și Responsabilitate”, implementat de Asociația Promo-LEX. Programul este susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Obiectivul general al programului este de a spori credibilitatea proceselor electorale prin intermediul monitorizării alegerilor și promovării unui mediu favorabil pentru competiția politică.

SCOPUL CONCURSULUI DE GRANTURI

Scopul Concursului de Granturi este de a contribui la informarea alegătorilor despre alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024 și promovarea unui vot informat și conștient.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Asociația Promo-LEX va susține proiecte care prevăd activități de informare, educație electorală și mobilizare apolitică a alegătorilor și promovează votul informat și asumat conștient în contextul alegerilor prezidențiale și a referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024.

Proiectele propuse trebuie să vizeze atât alegerile prezidențiale, cât și referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024.

În cazul alegerilor prezidențiale, activitățile proiectelor trebuie să vizeze turul 1 (20 octombrie) și, eventual, turul 2 (3 noiembrie).

Exemple de activități apolitice eligibile: campanii de informare și mobilizare a alegătorilor; dezbateri electorale publice, TV, radio, online; evenimente tematice; emisiuni și reportaje tematice online, radio și TV, care pot fi promovate inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare, precum și alte activități relevante.

Organizațiile interesate sunt încurajate să propună activități inovative relevante pentru scopul Concursului de Granturi.

Proiectele trebuie să includă, obligatoriu, activități de comunicare externă și vizibilitate, iar cheltuielile aferente trebuie să fie incluse în bugetul proiectului.

Asociația Promo-LEX nu va finanța proiecte care au drept scop promovarea sau denigrarea concurenților electorali, promovarea opțiunilor din cadrul referendumului, promovarea partidelor și mișcărilor politice, inclusiv în contextul campaniilor pentru alegerile prezidențiale și referendumul din 2024.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

În cadrul Concursului de Granturi pot participa organizații neguvernamentale nonprofit și organizații/instituții media, inclusiv cele de nivel local și regional. Pentru a participa la concurs, organizațiile/instituțiile trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • să fie legal constituite și înregistrate în Republica Moldova (forma de înregistrare: ONG, SRL);
 • să posede experiență relevantă în realizarea activităților și campaniilor de informare și/sau mobilizare apolitică a alegătorilor;
 • să posede experiență de implementare cu succes a cel puțin două proiecte similare (de aceeași complexitate și cu același buget);
 • să nu fie afiliate politic și să nu fie asociate vreunui partid politic sau concurent electoral în cadrul alegerilor sau în cadrul referendumului.

Nu sunt eligibile organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele și altele similare.

Organizațiile interesate pot depune spre finanțare o singură cerere de grant.

ARIA GEOGRAFICĂ

Proiectele propuse vor fi implementate pe teritoriul Republicii Moldova. Activitățile proiectelor propuse pot viza și cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot din regiunea transnistreană și pe cei din afara țării (diaspora) prin intermediul campaniilor online.

GRUPURILE-ȚINTĂ

Proiectele propuse vor viza cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, inclusiv din regiunea transnistreană și din diaspora.

Sunt încurajate proiectele care vor viza diferite grupuri de alegători, precum: tineri (18-30 de ani); persoane cu nevoi speciale; minorități etnice; femei din grupuri marginalizate etc.

Vor avea avantaj proiectele care prevăd un număr semnificativ de beneficiari direcți, prin contact direct (prin participare nemijlocită la activitățile proiectului) sau indirect (online, materiale de campanie, TV/radio etc.).

DURATA PROIECTELOR ȘI PERIOADA DE IMPLEMENTARE

 • Durata proiectelor poate varia între 3 și 4 luni, în funcție de activitățile acestora.
 • Proiectele vor fi implementate în perioada august – noiembrie 2024.
 • Perioada de implementare a proiectelor trebuie să acopere perioada campaniei electorale circa 1,5-2 luni înainte de ziua alegerilor și circa 0,5 luni după ziua alegerilor.

VALOAREA GRANTURILOR

 • Bugetul minim al cererii de grant – 15,000.00 de dolari SUA.
 • Bugetul maxim al cererii de grant – 20,000.00 de dolari SUA.

Bugetul proiectului trebuie elaborat în dolari SUA, la cota 0% TVA, să reflecte clar activitățile proiectului, iar costurile incluse să fie relevante, realiste și bazate pe prețurile de piață. Descrierea liniilor de buget și modul de calcul al costurilor trebuie să fie suficient de detaliate.

PROCEDURA DE PARTICIPARE

Pentru a participa la Concursul de Granturi, organizațiile interesate trebuie să depună dosarul de înscriere, care include:

 1. Cererea de grant (formular tipizat, format Word).
 2. Bugetul proiectului (formular tipizat, format Excel).
 3. Chestionarul financiar (formular tipizat, format Word).
 4. Anexe (în format electronic și, după caz, fotocopii scanate, lizibile):
 5. Certificatul de înregistrare/Licența organizației/companiei;
 6. ultimul extras din Registrul de Stat/Registrul de licențiere;
 7. Statutul organizației/companiei;
 8. Lista membrilor fondatori și lista membrilor consiliului de administrare al organizației/companiei;
 9. Raportul de activitate pentru ultimul sau penultimul an de activitate (în funcție de disponibilitate);
 10. situațiile financiare pentru ultimul an de activitate prezentate la Direcția Generală pentru Statistică;
 11. Declarația de venituri (VEN12/ONG17) pentru ultimul an de activitate, aprobată de IFS;
 12. ultimul raport de audit (în funcție de disponibilitate);
 13. CV-urile persoanelor-cheie (director/președinte, director de proiect, contabil);
 14. CV-urile experților/consultanților-cheie implicați în proiect;
 15. Declarația pe proprie răspundere privind neafilierea politică (în format liber). În acest sens, organizația va declara că nu este afiliată politic; lipsa asocierii cu vreun partid politic sau concurent electoral; că nu a fost și nu va fi implicată în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional Declarația se referă atât la organizația care solicită grant, cât și la membrii echipei de proiect și administrația acesteia.

Dosarele de înscriere pot fi depuse în limba română sau rusă, în format electronic, pe adresa de e-mail grants@promolex.md

Formularele trebuie completate la computer. Proiectele depuse în alt format nu vor fi examinate.

Data-limită de depunere a dosarelor de înscriere este 11 iulie 2024, ora 18:00 (ora locală).

Dosarele incomplete sau depuse după data-limită nu vor fi examinate.

Asociația Promo-LEX va confirma, printr-un mesaj electronic, recepționarea dosarelor de înscriere. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați Managera de granturi și procurări să vă asigurați că cererea Dvs. a fost recepționată.

EVALUAREA CERERILOR DE GRANT

Odată recepționate, cererile de grant vor fi evaluate preliminar în baza următoarelor criterii:

 1. dosarul este complet, conform procedurii de participare;
 2. dosarul este depus în termen;
 3. solicitantul de grant este eligibil (în baza criteriilor stipulate mai sus);
 4. toate cerințele stipulate în termenii de referință au fost respectate.

Ulterior, o Comisie de evaluare, special constituită pentru acest Concurs de Grant, va evalua cererile de grant în baza a opt (8) criterii, prezentate mai jos. Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele trebuie să acumuleze cel puțin 28 de puncte (70% din scorul maxim de 40 de puncte):

# Criterii de evaluare Punctaj (0-8)
1 Relevanța proiectului 0-3
2 Strategia pentru atingerea obiectivelor este adecvată și realistă 0-7
3 Impactul social al proiectului 0-7
4 Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului 0-6
5 Caracterul inovator al proiectului 0-4
6 Bugetul este echilibrat

Bugetul de proiect reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență.

0-5
7 Experiența relevantă a solicitantului de grant

Posedă experiență relevantă în realizarea activităților și campaniilor de informare în domenii similare și/sau campanii de mobilizare apolitică a alegătorilor.

Solicitantul a implementat cu succes cel puțin două proiecte similare (de aceeași complexitate).

0-4
8 Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul

Solicitantul a implementat cu succes cel puțin două proiecte similare (buget similar).

Echipa de proiect include un director/coordonator de proiect și un contabil, angajați cu

normă deplină sau parțială. Sau, după caz, solicitantul beneficiază de servicii contabile prestate în baza unui contract de prestări servicii de către o companie specializată.

0-4
Total 40

Asociația Promo-LEX va anunța rezultatele evaluării cererilor de granturi printr-un mesaj transmis prin poșta electronică tuturor solicitanților de grant, indiferent de decizie.

PENTRU DETALII CONTACTAȚI:

Daniela Angheluță, Manageră de granturi și procurări
Asociația Promo-LEX
E-mail: daniela.angheluta@promolex.md
Tel.: 069811240
www.promolex.md

ANEXE

width=31 Formular al cererii de grant
width=33Formular al bugetului pentru proiect
width=32 Formular al chestionarului financiar

ПРИЛОЖЕНИЯ

width=32 Заявка на Получение Гранта
width=33 Бюджетная Форма Проекта
width=32 Финансовая Анкета