Concurs de Granturi „Alegeri Locale Generale 2023”Ref.: 14 din 27.04.2023

Asociația Promo-LEX anunță lansarea Concursului de Granturi “Alegeri Locale Generale 2023” pentru promovarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova în cadrul alegerilor locale generale din  2023.

CONTEXT GENERAL

În toamna anului 2023, în Republica Moldova, vor avea loc alegerile locale generale  – pe 29 octombrie sau 5 noiembrie; data exactă a alegerilor urmează să fie stabilită de CEC cu 70 de zile înainte de ziua alegerilor.

Concursul de Granturi este lansat în cadrul Programului „Democrație, Transparență și Responsabilitate”, implementat de Asociația Promo-LEX. Programul este susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Obiectivul general al Programului este de a spori credibilitatea proceselor electorale prin intermediul monitorizării alegerilor și promovării unui mediu favorabil pentru competiția politică.

SCOPUL CONCURSULUI DE GRANTURI

Scopul concursului de Granturi este de a contribui la sporirea nivelului de participare a cetățenilor Republicii Moldova la alegerile locale generale din 2023 și promovarea unui vot informat și conștient.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Asociația Promo-LEX va susține proiecte care prevăd activități de informare și educație electorală, mobilizare apolitică a alegătorilor și promovează votul informat și asumat conștient, în contextul alegerilor locale generale din 2023.

Exemple de activități apolitice eligibile: campanii de informare și mobilizare a alegătorilor; dezbateri electorale publice, TV, Radio, online; evenimente tematice; emisiuni și reportaje tematice online, Radio și TV, care pot fi promovate inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare; precum și alte activități relevante.

Organizațiile interesate pot propune activități inovative relevante scopului Concursului de Granturi.

Asociația Promo-LEX nu va finanța proiecte care au drept scop promovarea sau denigrarea concurenților electorali, a partidelor și mișcărilor politice, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile locale generale 2023.

Proiectele trebuie să includă, obligatoriu, activități de comunicare externă și vizibilitate, iar cheltuielile aferente trebuie să fie incluse în bugetul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

În cadrul Concursului de Granturi pot participa organizații neguvernamentale non-profit și organizații/instituții media, inclusiv cele de nivel local și regional. Pentru a participa în cadrul concursului, organizațiile/instituțiile trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • să fie legal constituite și înregistrate în Republica Moldova (forma de înregistrare: ONG, SRL);
 • să posede experiență relevantă în realizarea activităților și campaniilor de informare și/sau mobilizare apolitică a alegătorilor;
 • să posede experiență de implementare cu succes a cel puțin 2 proiecte similare (de aceeași complexitate și buget);
 • să nu fie afiliate politic și să nu fie asociate vreunui partid politic sau concurent electoral în cadrul alegerilor.

Nu sunt eligibile organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive și sindicatele.

Organizațiile interesate pot înainta spre finanțare o singură cerere de grant.

ARIA GEOGRAFICĂ

Proiectele propuse vor fi implementate pe teritoriul Republicii Moldova.

GRUPURILE ȚINTĂ

Proiectele propuse vor viza cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, aflați pe teritoriul Republicii Moldova.

Sunt încurajate proiectele care vor viza diferite grupuri de alegători, precum: tineri (18-30 ani); persoane cu nevoi speciale; minorități etnice; femei din grupuri marginalizate etc.

Vor avea avantaj proiectele care prevăd un număr semnificativ de beneficiari, prin contact direct (prin participare nemijlocită la activitățile proiectului) sau indirect (online, materiale de campanie, TV/Radio etc).

DURATA PROIECTELOR ȘI PERIOADA DE IMPLEMENTARE

 • Durata proiectelor poate varia între 3-4 luni, în dependență de activitățile acestora.
 • Proiectele vor fi implementate în perioada august – noiembrie 2023.
 • Perioada de implementare a proiectelor trebuie să acopere perioada campaniei electorale cca 1,5 – 2 luni înainte de ziua alegerilor și cca 0,5 luni după ziua alegerilor.

BUGET, VALOAREA GRANTURILOR

Bugetul total disponibil pentru acest Concurs de Granturi este de 60,000.00 dolari SUA.

Asociația Promo-LEX nu este obligată să ofere toată suma disponibilă pentru acest Concurs de Granturi (ex. în lipsa unor proiecte relevante etc.).

 • Bugetul minimal cererii de grant – 15,000.00 dolari SUA;
 • Bugetul maxim al cererii de grant – 20,000.00 dolari SUA.

Bugetul proiectului trebuie elaborat în dolari SUA, la cota 0% TVA, să reflecte clar activitățile proiectului, iar costurile incluse să fie relevante, realiste și bazate pe prețurile de piață. Descrierea liniilor de buget și modul de calcul al costurilor trebuie să fie suficient de detaliate.

PROCEDURA DE APLICARE

Pentru a participa în cadrul Concursului de Granturi, organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare, care include:

 1. Cererea de Grant (Formular tipizat, format Word);
 2. Bugetul proiectului (Formular tipizat, format Excel);
 3. Chestionarul Financiar (Formular tipizat, format Word);
 4. Anexe (în format electronic și, după caz, fotocopii scanate, lizibile):
 5. Certificatul de înregistrare/Licența organizației/companiei;
 6. Ultimul extras din Registrul de Stat/Registru de licențiere;
 7. Statutul organizației/companiei;
 8. Lista membrilor fondatori și lista membrilor consiliului de administrare a organizației/companiei;
 9. Raportul de activitate pentru ultimul sau penultimul an de activitate (în dependență de disponibilitate);
 10. Situațiile Financiare pentru ultimul an de activitate prezentate la Direcția Generală pentru Statistică;
 11. Declarația de venituri (VEN12/ONG17) pentru ultimul an de activitate, aprobată de IFS;
 12. Ultimul raport de audit (în dependență de disponibilitate);
 13. CV persoanelor cheie (Director/Președinte, Director de Proiect, Contabil);
 14. CV-urile experților/consultanților cheie implicați în proiect;
 15. Declarația pe proprie răspundere privind neafilierea politică (în format liber). În acest sens, organizația va declara că nu este afiliată politic; lipsa asocierii cu vreun partid politic sau concurent electoral; că nu a fost și nu va fi implicată în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile locale generale din 2023. Declarația se referă atât la organizația care solicită grant, cât și la membrii echipei de proiect și administrația acesteia.

Dosarele de aplicare pot fi depuse în limba română sau rusă, în format electronic, pe adresa de e-mail grants@promolex.md. Formularele trebuie completate la computer. Proiectele depuse în alt format nu vor fi examinate.

Data limită de depunere a Dosarelor de Aplicare este 29 mai 2023, ora 18:00 (ora locală).

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.

Asociația Promo-LEX va confirma, printr-un mesaj electronic, recepționarea dosarelor de aplicare. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați Coordonatoarea de Program și să vă asigurați că cererea Dvs. a fost recepționată.

EVALUAREA CERERILOR DE GRANT

Odată recepționate, cererile de grant vor fi evaluate preliminar în baza următoarelor criterii:

 1. Dosarul este complet, conform procedurii de aplicare;
 2. Dosarul este depus în termen;
 3. Solicitantul de grant este eligibil (în baza criteriilor stipulate mai sus);
 4. Toate cerințele stipulate în termenii de referință au fost respectate.

Ulterior, o Comisie de Evaluare, special constituită pentru acest Concurs de Grant, va evalua cererile de grant în baza a opt (8) criterii prezentate mai jos. Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele trebuie să acumuleze cel puțin 28 de puncte (70% din scorul maxim de 40 de puncte):

# Criterii de evaluare Punctaj (0-8)
1 Relevanța proiectului 0-3
2 Strategia pentru atingerea obiectivelor este adecvată și realistă 0-7
3 Impactul social al proiectului 0-7
4 Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului 0-6
5 Caracterul inovator al proiectului 0-4
6 Bugetul este echilibrat

Bugetul de proiect reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență.

0-5
7 Experiența relevantă a solicitantului de grant

Posedă experiență relevantă în realizarea activităților și campaniilor de informare în domenii similare și/sau campanii de mobilizare apolitică a alegătorilor.

Solicitantul a implementat cu succes cel puțin 2 proiecte similare (de aceeași complexitate).

0-4
8 Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul

Solicitantul a implementat cu succes cel puțin 2 proiecte similare (buget similar).

Echipa de proiect include director/coordonator de proiect și contabil, angajați cu

normă deplină sau parțială. Sau, după caz, solicitantul beneficiază de servicii contabile prestate în baza unui contract de prestări servicii de către o companie specializată.

0-4
Total 40

Asociația Promo-LEX va anunța rezultatele evaluării cererilor de granturi printr-un mesaj transmis prin poșta electronică tuturor solicitanților de grant, indiferent de decizie.

PENTRU DETALII CONTACTAȚI
Olga Manole, Coordonatoare de Program
Asociația Promo-LEX
E-mail: olga_manole@promolex.md
www.promolex.md

________________________________________________________________________________________________

ANEXE

width=23   Formular Cerere de Grant
width=26  Formular Buget Proiect
width=23   Formular Chestionar Financiar

ПРИЛОЖЕНИЯ

width=20 Заявка на Получение Гранта
width=25 Бюджетная Форма Проекта
width=26 Финансовая Анкета