Concurs de Granturi “Alegeri Locale Noi 2021”

Ref.: 13 din 09.09.2021

Asociația Promo-LEX anunță lansarea Concursului de Granturi “Alegeri Locale Noi 2021” pentru promovarea participării la vot a alegătorilor din mun. Bălți în cadrul alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021.

CONTEXT GENERAL

Pe 21 noiembrie 2021, în municipiul Bălți se vor desfășura alegeri locale noi pentru funcția de primar.

Concursul de Granturi este lansat în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promo-LEX. Programul este susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Obiectivul general al Programului este de a spori credibilitatea proceselor electorale prin intermediul monitorizării alegerilor și promovării unui mediu favorabil pentru competiția politică.

SCOPUL CONCURSULUI DE GRANTURI

Scopul concursului de Granturi este de a contribui la sporirea gradului de participare a alegătorilor din mun. Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021 și promovarea unui vot informat și conștient.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Asociația Promo-LEX va susține proiecte care prevăd activități de informare și educație electorală, mobilizare apolitică a alegătorilor, precum și proiecte care promovează votul informat și asumat conștient, în contextul alegerilor locale noi din mun. Bălți din 21 noiembrie 2021.

Exemple de activități apolitice eligibile: campanii de informare și mobilizare a alegătorilor; dezbateri electorale TV, Radio, online; evenimente tematice; emisiuni și reportaje tematice Radio/TV care pot fi promovate inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare; precum și alte activități relevante, ținându-se cont de situația epidemiologică și restricțiile corespunzătoare.

Notă: Toate activitățile propuse în format offline vor fi planificate și organizate în strictă conformitate cu măsurile și cerințele legate de situația epidemiologică din țară în contextul pandemiei de COVID-19.

Organizațiile interesate pot propune activități inovative relevante scopului Concursului de Granturi.

Asociația Promo-LEX nu va finanța proiecte care au drept scop promovarea/denigrarea concurenților electorali, partidelor și mișcărilor politice, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021.

Proiectele trebuie să includă, obligatoriu, activități de comunicare externă și vizibilitate, iar cheltuielile aferente să fie incluse în bugetul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

În cadrul Concursului de Granturi pot participa doar organizațiile neguvernamentale non-profit și organizațiile/instituțiile media locale din sau care activează în mun. Bălți.

Pentru a participa în cadrul concursului, organizațiile/instituțiile aplicante trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • să fie legal constituite și înregistrate în Republica Moldova (forma de înregistrare: ONG, SRL);
 • să posede experiență relevantă în realizarea activităților și campaniilor de informare și/sau mobilizare apolitică a alegătorilor;
 • au implementat cu succes cel puțin 2 proiecte similare (de aceeași complexitate și buget);
 • nu au afiliere politică, nu sunt/nu au fost asociate vreunui partid politic sau concurent electoral în cadrul alegerilor.

Nu sunt eligibile organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele.

Organizațiile interesate pot înainta spre finanțare o singură cerere de grant.

ARIA GEOGRAFICĂ

Proiectele propuse vor fi implementate în mun. Bălți.

GRUPURILE ȚINTĂ

Proiectele propuse vor viza alegătorii din mun. Bălți.

Sunt încurajate proiectele care vor viza diferite grupuri de alegători, precum: tinerii (18-30 ani); persoane cu nevoi speciale (diferite tipuri de dizabilități); minorități etnice; femei din grupuri marginalizate etc.

Vor avea avantaj proiectele care prevăd un număr semnificativ de beneficiari, prin contact direct (prin participare nemijlocită la activitățile proiectului) sau indirect (online, materiale de campanie, TV/Radio etc).

DURATA PROIECTELOR ȘI PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Durata proiectelor poate varia între 1-2 luni, în dependență de activitățile acestora.

Proiectele vor fi implementate în perioada octombrie – noiembrie, 2021.

Perioada de implementare a proiectelor trebuie să acopere perioada campaniei electorale cca. 1,5  luni înainte de ziua alegerilor și 0,5 luni după ziua alegerilor).

BUGET, VALOAREA GRANTURILOR

Bugetul total disponibil pentru acest Concurs de Granturi este de 8,000.00 dolari SUA.

Asociația Promo-LEX nu este obligată să ofere toată suma disponibilă pentru acest Concurs de Granturi (ex. în lipsa unor proiecte relevante etc.).

 • Bugetul minimal cererii de grant – 4,000.00 dolari SUA;
 • Bugetul maxim al cererii de grant – 7,500.00 dolari SUA.

Bugetul proiectului trebuie elaborat în dolari SUA, la cota 0% TVA, să reflecte clar activitățile proiectului, iar costurile incluse să fie relevante, realiste și bazate pe prețurile de piață. Descrierea liniilor de buget și modul de calcul al costurilor trebuie să fie suficient de detaliat.

PROCEDURA DE APLICARE

Pentru a participa în cadrul Concursului de Granturi, organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare, care include:

 1. Cererea de Grant (Formular tipizat, format Word);
 2. Bugetul proiectului (Formular tipizat, format Excel);
 3. Chestionarul Financiar (Formular tipizat, format Word);
 4. Anexe (în format electronic și, după caz, fotocopii scanate, lizibile):
 5. Certificatul de înregistrare/Licența organizației;
 6. Ultimul extras din Registrul de Stat/Registru de licențiere;
 7. Statutul organizației/companiei;
 8. Lista membrilor fondatori și lista membrilor consiliului de administrare a organizației/companiei;
 9. Raportul de activitate pentru ultimul sau penultimul an de activitate (în dependență de disponibilitate);
 10. Situațiile Financiare pentru ultimul an de activitate prezentate la Direcția Generală pentru Statistică;
 11. Declarația de venituri (VEN12/ONG17) pentru ultimul an de activitate, aprobată de IFS;
 12. Ultimul raport de audit (în dependență de disponibilitate);
 13. CV persoanelor cheie (Directorul/Președintele, Director de Proiect, Contabil);
 14. CV-urile experților/consultanților cheie implicați în proiect;
 15. Declarația pe proprie răspundere privind neafilierea politică. În acest sens, organizația va declara că nu este afiliată politic; lipsa asocierii cu vreun partid politic sau concurent electoral; că nu a fost și nu va fi implicată în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile locale noi din 2021. Declarația se referă atât la organizația care solicită grant, cât și la membrii echipei de proiect și administrația acesteia.

Dosarele de aplicare pot fi depuse în limba română sau rusă, în format electronic, pe adresa de e-mail grants@promolex.md. Formularele trebuie completate la computer. Proiectele depuse în alt format nu vor fi examinate.

Data limită de depunere a Dosarelor de Aplicare este 23 septembrie 2021, ora 18:00 (ora locală).

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.

Managerul de Granturi al Asociației Promo-LEX va confirma printr-un mesaj electronic recepționarea dosarelor de aplicare. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați Managerul de Granturi și să vă asigurați că cererea Dvs. a fost recepționată.

EVALUAREA CERERILOR DE GRANT

Odată recepționate, cererile de grant vor fi evaluate preliminar în baza următoarelor criterii:

 1. Dosarul este complet, conform Procedurii de aplicare;
 2. Dosarul este depus în termen;
 3. Solicitantul de grant este eligibil (în baza criteriilor stipulate mai sus);
 4. Toate cerințele stipulate în termenii de referință au fost respectate.

Ulterior, o Comisie de Evaluare, special constituită pentru acest Concurs de Grant, va evalua cererile de grant în baza a opt (8) criterii prezentate mai jos. Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele trebuie să acumuleze cel puțin 28 de puncte (70% din scorul maxim de 40 de puncte):

Asociația Promo-LEX va anunța rezultatele evaluării cererilor de granturi printr-un mesaj transmis prin poșta electronică tuturor solicitanților de grant, indiferent de decizie.

PENTRU DETALII CONTACTAȚI

Alexei Munteanu
Manager de Granturi
Asociația Promo-LEX
Tel/Fax: (+373) 22 450024
E-mail: alexei.munteanu@promolex.md
www.promolex.md

 

ANEXE

Formular Cerere de Grant              

Formular Buget Proiect                  

Formular Chestionar Financiar       


На русском языке:

Заявка на получение гранта        

Бюджет проекта                            

Финансовая анкета