Programul de granturi pentru mobilizarea grupurilor vulnerabile pe malul stâng al râului Nistru/Программа грантов по мобилизации уязвимых групп на левом берегу Днестра

Distribuie prietenilor:logo

PROGRAMUL COMUN AL ONU “CONSOLIDAREA DREPTURILOR OMULUI  PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI” anunță colectarea propunerilor de proiect în Programul de granturi pentru mobilizarea grupurilor vulnerabile pe malul stâng al râului Nistru.

Programul comun al ONU “Consolidarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului” este realizat de reprezentanța ONU în Republica Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei, în parteneriat cu organizații ale societății civile, factorii de decizie și profesioniștii de pe ambele maluri ale râului Nistru. Programul intenționează să promoveze angajamentul față de reformele orientate către respectarea drepturilor omului în general și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, copiilor, romilor, persoanelor care trăiesc cu HIV sau care au suferit din cauza HIV, drepturilor deținuților și persoanelor aflate în custodia statului, femeilor și copiilor vulnerabili și drepturilor consumatorilor de droguri în particular, promovând stabilirea cooperării bilaterale, schimbul de cunoștințe și dezvoltarea, bazate pe metode moderne de lucru, existente pe ambele maluri ale râului Nistru.

Pentru a atinge acest scop, Programul comun al ONU “Consolidarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului” lansează programul de granturi mici, deschis organizațiilor societății civile, înregistrate pe malul drept al râului Nistru sau pe ambele maluri. Durata de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, nu va depăși 12 luni.

În cadrul acestui concurs de propuneri de proiecte vor fi selectate proiecte cu valoare de până la 5000 dolari SUA. Această sumă poate fi mărită cu maxim 2000 dolari SUA în cazul în care propunerea va conține activități de schimb de cunoștințe/experiență/vizite de studiu pentru reprezentanții organizațiilor/grupurilor de inițiativă în curs de dezvoltare de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Proiectele trebuie să corespundă celor 7 criterii minime, descrise detaliat în Ghidul pentru solicitanții de granturi, unde la fel sunt specificate regulile și procedurile, care determină procesul de depunere a propunerilor, selectare și implementare a proiectelor.

Pachetul propunerii de proiect va conține următoarele acte:

· Formularul propunerii* (care va include bugetul solicitat și programul de implementare a proiectului), se îndeplinește în limba rusă, română sau engleză. Formularele îndeplinite de mână nu vor fi acceptate;

· Copia certificatului de înregistrare, care confirmă că solicitantul este persoană juridică înregistrată pe malul drept al râului Nistru. În cazul unui consorțiu, pe malul drept trebuie înregistrat cel puțin unul dintre membrii acestuia;

· Copia acordului de parteneriat, semnat de toate părțile interesate, cu specificarea rolurilor fiecărui partener în procesul de realizare a grantului;

· CV-urile managerului de proiect și ale membrilor echipei, implicați în procesul de realizare a proiectului (în format unic pentru întreaga echipă);

· Dacă va fi posibil, un rezumat succint al activității organizației, care depune propunerea;

· Alte acte care se referă la dosar, necesare pentru a spori nivelul de încredere față de solicitant din partea ONU și pentru a suplini fundamentarea proiectului.

*Formularul propunerii și Ghidul solicitanților de granturi pot fi găsite pe pagina web a PNUD Moldova https://sc.undp.md/tnddetails2/2068/. Aceste acte pot fi obținute printr-o adresare către Liliana Samburschii la: liliana.samburschii@undp.org.   

Termenul limită pentru depunerea propunerilor: 07 august 2020, 23.59 (ora locală).

Pachetul de acte urmează a fi expediat la următoarea adresă electronică: liliana.samburschii@undp.org cu titlul „Mobilizarea comunității pentru respectarea drepturilor omului”.

Propunerile, expediate prin fax, nu vor fi examinate. Propunerile incomplete nu vor fi examinate. Propunerile, expediate prin poșta electronică, nu vor depăși 5 MB. Anexele mai mari de 5 MB vor fi separate în câteva mail-uri, iar fiecare subiect al mail-ului trebuie să specifice „partea x din y” împreună cu titlul „Mobilizarea comunității pentru respectarea drepturilor omului” și denumirii actelor de tender. Recepționarea acestor propuneri în format electronic va fi confirmată printr-un răspuns de la liliana.samburschii@undp.org. Propunerile recepționate după termenul limită vor fi refuzate.

Pentru informații suplimentare despre procesul de depunere a propunerilor luați legătura cu Liliana Samburschii la liliana.samburschii@undp.org.

 ____________________________________________________________________________________________

СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ООН «ПОДДЕРЖКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ОБОИХ БЕРЕГАХ ДНЕСТРА» объявляет сбор заявок на участие в Программе грантов по мобилизации уязвимых групп на левом берегу Днестра.

Совместная Программа ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» реализуется Представительством ООН в Республике Молдова, при финансовой поддержке Швеции, в партнерстве с организациями гражданского общества, лицами, принимающими решения, и профессионалами с обоих берегов Днестра. Программа намерена способствовать приверженности реформам, ориентированным на права человека, в целом, и в вопросах соблюдения прав людей с ограниченными возможностями, детей, ромов, лиц живущих с ВИЧ или пострадавших от ВИЧ, прав заключённых и лиц, находящихся в тюрьмах, уязвимых женщин и детей и прав потребителей наркотиков, в частности, продвигая налаживание разностороннего сотрудничества, обмен знаниями и развитие, основанное на передовых методах работы, существующих на обоих берегах Днестра.

Для достижения этой цели, Совместная Программа ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» запускает программу малых грантов, открытых организациям гражданского общества зарегистрированных на правом берегу Днестра или на обоих берегах. Срок реализации проектов, финансируемых по данному грантовому конкурсу, не должны превышать 12 месяцев.

В рамках этого конкурса заявок будут выбраны проекты до 5000 долларов США. Данная сумма может быть увеличена на максимум 2 000 долларов США, в случае если заявка содержит предложения по передачи знаний/обмену опытом/стажировок для представителей развивающихся организаций/инициативных групп с обоих берегов Днестра.

Проекты должны соответствовать 7-ми минимальным критериям, подробно описанных в Руководстве для соискателей грантов, где также приведены правила и процедуры, которые определяют процесс подачи, отбора и реализации проектов.

Пакет заявки должен содержать следующие документы:

  • Форма заявки* (куда войдут запрашиваемый бюджет и график внедрения проекта), заполняется на русском, румынском или английском языке. Формы, заполненные от руки, не принимаются;
  • Копия свидетельства о регистрации, подтверждающая, что заявитель является зарегистрированным юридическим лицом на правом берегу Днестра. В случае консорциума, на правом берегу должен быть зарегистрирован как минимум один член консорциума;
  • Копия партнерского соглашения, подписанного всеми заинтересованными сторонами;
  • Резюме руководителя проекта и членов команды, вовлеченных в процесс реализации проекта (составленный в едином формате для всей команды);
  • По возможности, краткий обзор деятельности организации, подающей заявку;
  • Другие относящиеся к делу материалы, необходимые для повышения доверия к заявителю со стороны ООН и для дополнения к обоснованию проекта.

*Форму заявки и Руководство соискателей грантов можно найти на вебсайте ПРООН Молдова (https://sc.undp.md/tnddetails2/2068/). Эти документы также можно получить, обратившись к Лилиане Самбурский по адресу: liliana.samburschii@undp.org.   

Крайний срок подачи предложений: 07-го Августа, 2020, 23.59. (местное время).

Пакет документов заявки должен быть отправлен по электронной почте на адрес liliana.samburschii@undp.org с указанием темы «Мобилизация сообщества для соблюдения прав человека».

Заявки, отправленные по факсу, приниматься не будут. Неполные заявки не рассматриваются. Заявки, отправляемые по электронной почте, не должны превышать 5 МБ. Приложения размером более 5 МБ следует разбить на несколько сообщений, и каждая тема сообщения должна иметь указание «часть х от y» вместе с названием «Мобилизация сообщества для соблюдения прав человека» и названием тендерной документации. Получение всех электронных заявок будут подтверждаться ответом от liliana.samburschii@undp.org. Предложения, полученные после крайнего срока, будут отклонены.

За дополнительной информацией о процессе подачи заявки обращайтесь к Лилиане Самбурский по электронной почте: liliana.samburschii@undp.org.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.