[Extended Deadline] Anticorruption Action Plans Monitoring Small Grants Programme 2020

Distribuie prietenilor:


OVERVIEW

UNDP Moldova’s Project “Curbing Corruption by Building Sustainable Integrity in Moldova” is launching the second cycle of the Call for proposals for the “Small Grants Program – Monitoring the National Integrity and Anticorruption Strategy (NIAS) by developing alternative reports of monitoring sectorial and local anticorruption action plans”.

The Goal of the “Small Grants Program – Monitoring the National Integrity and Anticorruption Strategy (NIAS) by developing alternative reports of monitoring sectorial and local anticorruption action plans” is to ensure a participatory implementation and monitoring of National Integrity and Anticorruption Strategy (NIAS), as well as to stimulate and support the civil society engagement in corruption prevention activities to receive support in developing shadow monitoring reports on the NIAS implementation, as described in the Applicant’s Guidelines.

The civic monitoring activities shall be carried out during June 2020 - February 2021, and the monitoring period for local anticorruption action plans and sectorial anticorruption action plans will cover the period of January - December 2020.

Timeframe of the Projects is June 2020 – February 2021.

The total maximum amount requested by an Applicant in the Project Proposal Budget should not exceed USD 10,000 per Project for project proposals that refer to the monitoring of local anticorruption action plans and USD 15,000 for the project proposals that refer to the monitoring of sectorial anticorruption action plans.

Application Form and Applicant’s Guidelines are posted on the UNDP Moldova website https://sc.undp.md/tnddetails2/2033/. These documents can also be received by sending a request to Mrs. Olga Crivoliubic at olga.crivoliubic@undp.org.

THE APPLICATION PACKAGE SHOULD CONTAIN THE FOLLOWING DOCUMENTS:

Application Form (which will include the requested budget and activity timelines) filled in either English, Romanian or Russian languages. Handwritten Application Forms will not be accepted;

Copy of the Registration Certificate to prove that the Applicant is a registered legal entity;

Declaration of partnership, where applicable, signed by parties;

CVs of Project Managers and team members involved in the process of the Project implementation (compiled in the same format for the whole team). For the Applicants who will monitor the local anticorruption action plans, priority will have the Project Teams which will include local experts (from the monitored administrative-territorial units);

A brief overview of previous relevant activities of the applying entity (including recommendation letters from other donors, studies, reports or any other relevant material/information) demonstrating the experience and the ability to implement the Project in accordance with the rigors of the Small Grants Program - "Monitoring the National Integrity and Anticorruption Strategy (NIAS) by developing alternative reports of monitoring sectorial and local anticorruption action plans";

Other relevant materials to increase credibility of the Applicant for the donor and to complement the Project justification.

SUBMISSION OF OFFERS

Proposals shall be submitted only electronically via e-mail to the address olga.crivoliubic@undp.org (Olga Crivoliubic, ”Curbing Corruption by Building Sustainable Integrity in Moldova” Project Manager).

Applicants shall ensure that a receipt confirmation is received upon submission of offers in view of the existing file size restrictions (10 MB). UNDP shall not be liable for applications for which a receipt confirmation was not issued.

Incomplete proposals shall not be examined.

Any clarification questions shall be addressed via e-mail to:

Stela Pavlov (Small Grants Coordinator), e-mail: steluta_pavlov@yahoo.com with copy to

Olga Crivoliubic (Project Manager), e-mail: olga.crivoliubic@undp.org

All clarifications questions and answers related to the application process will be published on UNDP Moldova web-site https://sc.undp.md/tnddetails2/2033/ under the respective grants competition page.

Deadline for submission of Project Proposals is 15th of May 2020 at 16:00 (Moldova Local Time).

The rules and procedures that will guide the submission, selection and implementation of the “Small Grants Program – Monitoring the National Integrity and Anticorruption Strategy (NIAS) by developing alternative reports of monitoring sectorial and local anticorruption action plans” can be found in the Applicant’s Guidelines.

______________________________________________________________________________________________________ 

CONTEXT

Proiectul PNUD Moldova “Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Moldova” lansează ciclul II al  Concursului de Proiecte în cadrul  “PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI – Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție”.

Scopul ”Programului de granturi mici - Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție” îl constituie implementarea și monitorizarea participativă a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA), precum și stimularea și sprijinirea implicării societății civile în activitățile de prevenire a corupției în vederea acordării sprijinului la elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare privind implementarea SNIA, după cum este descris în Ghidul de Aplicare.

Activitățile proiectului vor fi desfășurate în perioada iunie 2020 – februarie 2021, iar perioada de monitorizare a planurilor locale de acțiuni anticorupție și a planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție va cuprinde lunile ianuarie – decembrie 2020.

Perioada de implementare a proiectelor este iunie 2020 - februarie 2021.

Suma maximă care poate fi solicitată de aplicanți pentru bugetul Propunerilor de Proiect nu trebuie să depășească 10,000 dolari SUA pentru propunerile de proiect ce vor viza monitorizarea planurilor locale de acțiuni anticorupție și 15.000 dolari SUA pentru propunerile de proiect ce vor viza monitorizarea planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție.

Formularul și Ghidul de Aplicare sunt plasate pe pagina web a PNUD Moldova https://sc.undp.md/tnddetails2/2033/. Aceste documente pot fi solicitate și prin e-mail de la dna Olga Crivoliubic la următoarea adresă electronică olga.crivoliubic@undp.org.

DOSARUL DE APLICARE TREBUIE SĂ INCLUDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

Formularul de Aplicare (care va include bugetul solicitat și un plan calendaristic de acțiuni) completat fie în engleză, română sau rusă. Formularele de aplicare completate de mână nu vor fi acceptate;

Copia Certificatului de înregistrare care demonstrează statutul juridic al Solicitantului;

Acordurile de parteneriat, dacă este cazul, semnate de părțile implicate;

CV-urile Echipei de Proiect care va fi implicată în procesul de implementare a Proiectului (compilate în același format pentru toată echipa). Pentru Solicitanții care vor monitoriza planurile locale de acțiuni anticorupție prioritate vor avea Echipele de Proiect care vor include experți  locali (din unitățile administrativ-teritoriale monitorizate);

Un sumar al activităților precedente realizate de Solicitant (inclusiv, scrisori de recomandare de la alți donatori, studii, rapoarte ori ale materiale/informații relevante) care să demonstreze experiența și capacitatea de a implementa proiectul în conformitate cu rigorile ”Programului de granturi mici - Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție”;

Alte materiale relevante care să sporească credibilitatea Solicitantului și să completeze informația prezentată la capitolul justificarea proiectului.

DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECT

Propunerile pot fi depuse doar electronic prin la următoarea adresă de e-mail: olga.crivoliubic@undp.org (Olga Crivoliubic, Managerul Proiectului “Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Moldova”).

Solicitanții se vor asigura că au primit o confirmare după depunerea ofertelor având în vedere restricțiile existente privind dimensiunea fișierului (10 MB). PNUD nu este responsabil pentru cererile pentru care nu a fost emisă o confirmare de primire.

Propunerile de proiect incomplete nu vor fi examinate.

Orice întrebări de clarificare vor fi adresate prin e-mail la următoarea adresă:
Stela Pavlov (Coordonator de Granturi Mici), e-mail: steluta_pavlov@yahoo.com cu copie
Olga Crivoliubic (Manager de Proiect), e-mail: olga.crivoliubic@undp.org

Toate întrebările de clarificare și răspunsurile ce țin de procesul de aplicare vor fi publicate pe pagina web a PNUD Moldova https://sc.undp.md/tnddetails2/2033/ aferentă respectivului concurs de granturi.

Termenul limită de depunere a Propunerilor de Proiect este 15 mai 2020, ora 16:00 (ora locală a Moldovei).

Regulile și procedurile aferente procesului de depunere a dosarelor, selectare și implementare a  ”Programului de granturi mici - Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție” sunt descrise în Ghidul de Aplicare.

______________________________________________________________________________________________________

ОБЗОР

Проект ПРООН в Молдове «Борьба с коррупцией путем повышения неподкупности в Молдове» объявляет второй цикл Конкурса заявок для «ПРОГРАММЫ МАЛЫХ ГРАНТОВ – Мониторинг Национальной Стратегии по Неподкупности и Борьбе с Коррупцией (НСНБК) посредством альтернативного мониторинга отраслевых и местных планов действий по борьбе с коррупцией».

Целевая задача «Программы Малых Грантов – Мониторинг Национальной Стратегии по Неподкупности и Борьбе с Коррупцией (НСНБК) посредством альтернативного мониторинга отраслевых и местных планов действий по борьбе с коррупцией» является внедрение и совместный мониторинг Национальной стратегии по Неподкупности и борьбе с коррупцией (НСНБК), а также стимулирование и поддержка участия гражданского общества в деятельности по предупреждению коррупции с целью поддержки разработки альтернативных мониторинговых отчетов о внедрения НСНБК, в соответствии с Руководством для заявителей.

Мероприятия по мониторингу в рамках проекта будут проводиться в период с июня 2020 года по февраль 2021 года, а период мониторинга для местных планов действий по борьбе с коррупцией и отраслевых планов действий по борьбе с коррупцией охватит период с января по декабрь 2020 года.

Временные рамки проектов охватывают период с июня 2020 по февраль 2021 года.

Максимальная сумма, которая может быть запрошена в рамках проектных предложений, не должна превышать 10 000 долларов США для проектных предложений по мониторингу местных планов действий по борьбе с коррупцией и 15 000 долларов США по проектным предложениям для мониторинга отраслевых планов действий по борьбе с коррупцией.

Бланк заявки и Руководство для заявителей размещены на Веб-сайте ПРООН в Молдове: https://sc.undp.md/tnddetails2/2033/. Эти документы можно также получить, отправив запрос г-же Ольги Криволюбик по адресу: olga.crivoliubic@undp.org.     

ПАКЕТ ЗАЯВКИ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Бланк заявки (включающий запрошенную сумму бюджета и график проведения мероприятий), заполненный на английском, румынском или русском языках. Бланки, заполненные вручную, не принимаются;

Копию Сертификата о регистрации, доказывающее, что заявитель является зарегистрированным юридическим лицом;

Соглашение о партнерстве, в соответствующих случаях, подписанную сторонами;

Резюме руководителя проекта и членов команды, вовлеченных в процесс осуществления проекта (составленные в одинаковом формате для всей команды); Для заявителей, которые будут осуществлять мониторинг местных планов действий по борьбе с коррупцией, приоритетными будут проектные команды, в состав которых войдут местные эксперты (из административно-территориальных единиц, подлежащих мониторингу);

Краткое описание предыдущей соответствующей деятельности заявителя (включая рекомендательные письма от других доноров, исследования, отчеты, другие соответствующие материалы/информации), чтобы продемонстрировать опыт и возможность внедрить Проект в соответствии с требованиями Программы Малых Грантов;

Прочие соответствующие материалы, которые повышают доверие к заявителю и дополняют информацию, представленную в главе «Обоснование проекта».

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Предложения могут быть представлены только в электронном виде по следующему адресу: olga.crivoliubic@undp.org (Ольга Криволюбик, Менеджер Проекта «Борьба с коррупцией путем повышения неподкупности в Молдове»).

Заявители должны убедиться, что получили подтверждение после представления предложений с учетом существующих ограничений на размер файла (10 МБ). ПРООН не несет ответственности за заявки, по которым не было получено подтверждение получения.

Неполные заявки не будут рассматриваться.

Любые уточняющие вопросы следует направлять по электронной почте по адресу:
Стелла Павлова (Координатор Малых Грантов), электронная почта: steluta_pavlov@yahoo.com с копией

Ольга Криволюбик (Менеджер Проекта), электронная почта: olga.crivoliubic@undp.orgВсе уточняющие вопросы и ответы, связанные с процессом подачи заявок, будут опубликованы на веб-сайте ПРООН в Молдове https://sc.undp.md/tnddetails2/2033/ на странице соответствующего  конкурса грантов.

Срок представления предложений: 15 мая 2020 г., в 16:00 (по местному времени Молдовы).

Правила и процедуры, направляющие процесс представления, отбора и внедрения Программы Малых Грантов - Мониторинг Национальной Стратегии по Неподкупности и Борьбе с Коррупцией (НСНБК) посредством альтернативного мониторинга отраслевых и местных планов действий по борьбе с коррупцией, доступны в Руководстве для заявителей.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet