Actualizarea bazei de date a lucrătorilor şi lucrătoarelor de tineret din Republica MoldovaActualizarea bazei de date a lucrătorilor şi lucrătoarelor de tineret din Republica Moldova

Lucrătorii și lucrătoarele de tineret din Republica Moldova sunt rugați/te să completeze chestionarul de mai jos:

➡ https://forms.gle/EBb58mzequBaQmqv6

Acest sondaj este realizat de către Institutul de Instruire în Dezvoltare MilleniuM drept urmare a discuţiilor purtate de participanţii la Forumul Naţional al Lucrătorilor/Lucrătoarelor  de Tineret, ediţia 2022, precum şi necesitatea formulată de participanţii la Forum privind crearea unei Comunităţi a Lucrătorilor de Tineret în Republica Moldova. 

În 2023,  Institutul de Instruire în Dezvoltare MilleniuM organizaţia care gestionează Info Centru în Moldova pentru Erasmus+ Tineret şi Corpul European de Solidaritate a iniţiat un parteneriat strategic cu Agenţia Naţională  pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret cu scopul dezvoltării lucrului de tineret în Republica Moldova, precum şi consolidarea comunităţii lucrătorilor şi lucrătoarelor de tineret.

Scopul: Institutul de Instruire în Dezvoltare MilleniuM şi Agenţia Naţională  pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret  planifică să sprijine comunitatea lucrătorilor de tineret prin dezvoltarea activităţilor şi proiectelor care ar răspunde necesităților acestora. Pentru a face acest lucru, trebuie să cunoaştem în ce regiuni ale Republicii Moldova activează lucrători şi lucrătoare de tineret care au posibilitatea de a desfășura activități de tineret în contextul actual. Astfel de informații sunt necesare pentru a înțelege posibilitățile de dezvoltare și implementare a proiectelor comune în domeniul tineretului.  

Completarea acestui chestionar ne va permite să identificăm numărul lucrătorilor şi lucrătoarele de tineret care activează la nivel naţional, regional şi/sau local, domeniile de activitate şi necesităţile de dezvoltare profesională. Răspunsurile la întrebările din chestionar vor contribui şi la dezvoltarea agendei şi subiectelor de discuție pentru  Forumul Naţional al Lucrătorilor/Lucrătoarelor de Tineret, ediţia 2023.Vă mulţumim pentru timpul acordat pentru completarea chestionarului!

___________________________________

[RU]

Обновление базы данных молодёжных работников и молодёжных работниц из Республики Молдова

Молодежных работников и работниц из Республики Молдова просим заполнить анкету ниже:

➡ https://forms.gle/EBb58mzequBaQmqv6

Данное исследование проводится Институтом  Обучения  в Развитии «MilleniuM» в результате дискуссий, проведенных участниками Национального форума молодежных работников и работниц, выпуск 2022 г., а также сформулированной участниками Форума потребности в создании Сообщество  молодежных работников и работниц в Республике Молдова. 

В 2023 году  Институт Обучения в Развитии «MilleniuM» организация, управляющая ИнфоЦентром в Молдове для Erasmus+ Молодёжь и Европейского Корпуса Солидарности и Национальное Агентство по Развитию Молодежных Программ и Мероприятий инициировали стратегическое партнерство с целью развития молодежной работы в Республике Молдова и укреплению сообщества молодежных работников и работниц.


Цель: Институт Обучения в Развитии «MilleniuM» и 
Национальное Агентство по Развитию Молодежных Программ и Мероприятий стремятся поддерживать сообщество молодежных работников и работниц, разрабатывая мероприятия и проекты, отвечающие их потребностям. Для этого нам нужно знать, в каких регионах Республики Молдова есть молодежные работники и работницы, которые имеют возможность проводить молодежные мероприятия в нынешних условиях. Такая информация необходима для понимания возможностей разработки и реализации совместных проектов в сфере молодежи.

Заполнение этой анкеты позволит нам определить количество молодежных работников и работниц, работающих на национальном, региональном и/или местном уровне, их сферы деятельности и потребности в профессиональном развитии. Ответы на вопросы из анкеты также будут способствовать разработке программы и тем для обсуждения на Национальном Форуме молодежных работников и работниц, выпуск 2023 года.