Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare: Consultant/-ă național/ă pentru elaborarea unui studiu comparativ privind regionalizarea administrativăProgramul Comunitatea Mea - Anunț de angajare: Consultant/-ă național/ă pentru elaborarea un studiu comparativ pentru regionalizarea administrativă

Scop de lucru (SoW): Servicii de consultanță - Studiu comparativ de regionalizare

Statut

Servicii de consultanță

Titlul postului

1 consultant/ă național/ă

Rapoarte către

Manageră politici și cercetare

Locație

Chișinău, Republica Moldova

Durata preconizată a contractului

6 luni

Data-limită de depunere

13 Iunie 2024, ora 18:00 (CET)

 

Descrierea proiectului

„Comunitatea Mea” este un program cu o durată de 8 ani, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și administrat de IREX. Scopul Programului este de a îmbunătăți capacitatea autorităților publice locale, de a lucra într-un mod inclusiv cu cetățenii și societatea civilă, de a-și spori veniturile locale, de a îmbunătăți practicile de management financiar, de a consolida echilibrul între administrația publică centrală și cea locală, de a facilita parteneriatele public-private și cooperarea intercomunitară.

Programul Comunitatea Mea urmărește patru obiective interdependente:

Obiectivul 1: Îmbunătățirea calității și a accesului la serviciile publice municipale.

Obiectivul 2: Implicarea cetățenilor în guvernanța locală.

Obiectivul 3: Avansarea reformelor politicilor publice de descentralizare.

Obiectivul 4: Creșterea veniturilor la nivel local și îmbunătățirea practicilor de management financiar. 

Activitățile Obiectivului 3 includ acordarea de sprijin autorităților publice în eforturile lor de consolidare și raționalizare a cadrului instituțional și de politici publice în vederea prestării serviciilor la nivel local și asigurarea guvernanței democratice.

 

Context

Raionul, ca unitate administrativ-teritorială (UAT) a Republicii Moldova, a fost considerată deficitară în numeroase studii din cauza multiplelor disfuncționalități, precum numărul excesiv de personal administrativ în consiliile raionale și exercitarea ineficientă a competențelor de dezvoltare, planificare și previziune strategică. Această ineficiență a dus la scăderea calității serviciilor publice, degradarea infrastructurii și gestionarea deficitară a proprietății. Raioanele întâmpină dificultăți în implementarea măsurilor de inovare publică, inclusiv guvernarea digitală și managementul orientat spre performanță.

Statutul de țară-candidată a Republicii Moldova la aderarea la Uniunea Europeană (UE) a stimulat dialogul public privind creșterea capacității administrative și accesul la fondurile UE, evidențiind incapacitatea raioanelor, în structura actuală, de a contribui la creșterea investițiilor, la îmbunătățirea serviciilor și guvernanței necesare pentru alinierea la normele și regulile UE. Ca răspuns, Strategia de Reformă a Administrației Publice (SRAP) 2023-2030 este implementată de autoritățile publice centrale (APC) pentru a aborda aceste probleme. SRAP are ca scop reformarea raioanelor prin raționalizarea, optimizarea și regionalizarea administrației publice locale (APL) de nivelul doi, modernizarea sistemelor financiare și digitalizarea serviciilor publice. Acest lucru include rezolvarea disfuncționalităților sistemice, clarificarea competențelor și îmbunătățirea cooperării între structurile descentralizate și deconcentrate.

Prin acest apel se urmărește elaborarea unui studiu comparativ pentru a identifica scenarii optime de reformă pentru cel de-al doilea nivel al unităților administrativ-teritoriale (UAT), în conformitate cu standardele Uniunii Europene și Carta Europeană a Autonomiei Locale. Studiul va avea ca obiective: 1) descrierea experienței unui set de 4-5 țări europene care beneficiază de o administrație publică structurată pe mai multe niveluri, inclusiv analiza comparativă a modului în care acestea au fost constituite, a alocării funcțiilor și a ecosistemului de responsabilitate în cadrul căruia au funcționat. În contextul în care funcțiile administrației publice din Republica Moldova sunt supuse unor schimbări și necesită reformă, acest studiu comparativ nu va avea rolul de a decide asupra acestor aspecte, ci de a explica procesul și justificarea modelului de regionalizare adoptat, precum și impactul acestor aranjamente asupra livrării eficiente, echitabile și efective a serviciilor publice.

Au fost propuse multiple reforme ale administrației publice locale de nivelul doi, însă niciuna nu a reușit să obțină un sprijin semnificativ și constant. În același timp, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, alături de alte ministere, au avansat diverse modele de administrație regională, preluând atribuții care anterior erau gestionate la nivel raional sau local. Aceste funcții sunt acum centralizate și administrate printr-un număr redus de agenții regionale. Obiectivul principal al studiului comandat nu este de a analiza în detaliu aceste reforme, ci de a identifica exemple de state membre ale Uniunii Europene cu modele variate de regionalizare. Este esențial ca studiul să demonstreze modul în care fiecare model funcționează în contextul UE și cum regionalizarea influențează gestionarea fondurilor europene. De asemenea, studiul se va concentra asupra domeniilor de responsabilitate și autoritate ale structurilor alese la nivel local, punând un accent deosebit pe natura sistemelor de colaborare, cooperare și comunicare între diferitele niveluri de administrație.

Rezumatul poziției

Programul Comunitatea Mea angajează un consultant național pentru a elabora un studiu comparativ comprehensiv, destinat să exploreze și să descrie scenariile optime pentru reorganizarea administrativ-teritorială, care să informeze factorii de decizie din Republica Moldova cu privire la implicațiile diverselor opțiuni încercate în alte țări. Obiectivul constă în îmbunătățirea dezvoltării locale și regionale, optimizării sau eliminării administrației publice și guvernării de nivelul doi, și promovării integrării administrației publice în Spațiul Administrativ European (EAS) prin respectarea principiilor și standardelor acestuia. Consultantul național va fi ghidat de către un consulant internațional.

Consultantul va avea următoarele responsabilități:

I. Proiectarea și implementarea cercetării.

Această responsabilitate implică consultări cu Programul Comunitatea Mea, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și alți factori de interes relevanți pentru a stabili aspectele structurale fundamentale ale studiului comparativ. Consultantul va formula un cadru de cercetare cuprinzător, vor efectua o analiză a documentelor legale, operaționale și de politică, și vor realiza o revizuire amănunțită a literaturii de specialitate din publicațiile internaționale relevante.

II. Redactarea și finalizarea studiului comparativ.

În această responsabilitate, consultantul va dezvolta și prezenta un proiect al studiului comparativ către Programul Comunitatea Mea, incorporând feedbackul relevant. Ulterior, consultantul va dezvolta și prezenta studiul comparativ finalizat, care va include evaluări și recomandări pentru cel mai fezabil model de regionalizare. Consultantul ar trebui, de asemenea, să identifice tipurile de analize ale problemelor, nevoilor și capacităților proprii ale Moldovei, pentru a se informa despre implicațiile oricăror idei de regionalizare pentru Republica Moldova.

III. Diseminarea și schimbul de cunoștințe.

Consultantul va facilita activități de diseminare menite să împărtășească constatările și perspectivele obținute din studiul comparativ cu factorii de interes relevanți și publicul larg, precum și tipurile de alegeri pe care Republica Moldova trebuie să le ia în considerare, tipurile de analize și discuții care ar trebui să fie efectuate. Astfel, acest demers va facilita învățarea pe tot spectrul actorilor politici și va indica calea către o dezvoltare a politicilor bazată pe dovezi în Republica Moldova, așa cum este prevăzut în partea a doua a SRAP.

Îndatoriri și responsabilități

 1. Îndatoriri și responsabilități legate de elaborarea studiului comparativ
 • Efectuarea consultărilor cu Programul Comunitatea Mea, Cancelaria de Stat și alți factori de interes relevanți pentru a determina aspectele structurale esențiale ale studiului comparativ.
 • Proiectarea unui (1) cadru de cercetare cuprinzător.
 • Realizarea unei scurte analize a documentelor legale, operaționale și de politică legate de reformele administrativ-teritoriale și eforturile de regionalizare anterioare din Republica Moldova.
 • Realizarea unei (1) revizuiri a literaturii de specialitate din publicațiile internaționale relevante, în special studii de caz, privind modele de regionalizare administrativă de succes și eșuate din țări cu contexte similare.
 • Dezvoltarea și prezentarea unui (1) proiect al unui studiu comparativ aprofundat către Programul Comunitatea Mea, incorporând feedbackul relevant.
 • Dezvoltarea și prezentarea unui (1) studiu comparativ finalizat către Programul Comunitatea Mea.
 • Utilizarea materialelor dezvoltate de CM pentru a împărtăși lecțiile învățate din alte părți și implicațiile pentru alegerile în Republica Moldova, precum și domeniile prioritare de analiză necesare pe măsură ce Republica Moldova își proiectează propriul răspuns la problema administrativă întâmpinată de multe alte țări. Facilitarea activităților de diseminare și schimb de cunoștințe.

Rezultate, calendar și nivel de efort

Nivelul de efort estimat pentru această sarcină va fi de 33 (treizeci și trei) de zile neconsecutive. Sarcina se va desfășura între iulie - decembrie 2024 și va include:

Sarcini

Rezultate

Calendar

Nivel de efort

I.               Îndatoriri și responsabilități legate de elaborarea și diseminarea studiului comparativ

Consultări cu Programul Comunitatea Mea, Cancelaria de Stat și alți factori de interes relevanți pentru a determina aspectele structurale esențiale ale studiului comparativ.

Elaborarea unui document detaliat (1 document), incluzând: (1) metodologia de cercetare pentru asigurarea unei explorări amănunțite a scenariilor de regionalizare administrativă; (2) planul de implicare pentru a asigura o înțelegere nuanțată a provocărilor regionalizării din partea oficialilor guvernamentali, autorităților locale, organizațiilor societății civile și mediului academic.      

Iulie-August

2 zile

Elaborare a unui (1) cadru de cercetare cuprinzător.   

Iulie-August

4 zile

Realizarea unei analize a documentelor legale, operaționale și de politică legate de reformele administrativ-teritoriale și eforturile de regionalizare anterioare din Republica Moldova.         

Raport de cercetare interimar (1 document), incluzând obligatoriu: (1) sumarul metodologiei de cercetare, incluzând obligatoriu: (a) progresul cercetării și (b) ajustările metodologiei; (2) prezentarea constatărilor inițiale din analizele documentare, literare, incluzând obligatoriu: (a) metrici cantitativi relevanți și perspective calitative; (3) oferirea unei evaluări preliminare a aplicabilității diferitelor modele, incluzând obligatoriu: (a) studii de caz și referințe la modele internaționale; (4) evidențierea perspectivelor-cheie din feedbackul părților interesate; (5) listarea riscurilor și problemelor identificate în fazele inițiale ale cercetării.     

Iulie-August

4 zile

Realizarea unei revizuiri a literaturii de specialitate din publicațiile internaționale relevante, în special studii de caz, privind modele de regionalizare administrativă de succes din țări cu contexte similare Republicii Moldova.

Iulie-August

4 zile

Elaborarea și prezentarea unui proiect (1) al unui studiu comparativ aprofundat către Programul Comunitatea Mea, incorporând feedbackul relevant.          

Studiu comparativ (1 document), urmând structura menționată mai jos privind versiunea finală a documentului.

Identificarea țărilor sau regiunilor-cheie pentru comparație, ținând cont de factori precum contextul istoric, structurile de guvernanță, politicile de descentralizare și indicatorii socio-economici, pentru a oferi perspective valoroase.

August-Septembrie

10 zile

Elaborarea și prezentarea unui studiu comparativ finalizat (1 document) detaliind evaluările și recomandările pentru cel mai viabil model de regionalizare administrativă, conturând recomandările finale, scenariile preliminare de implementare și domeniile care necesită cercetări suplimentare, acoperind aspecte legale, de politică, reformă a capacității, monitorizare, gestionarea riscurilor și adaptabilitatea modelului.

Studiu comparativ (1 document), incluzând obligatoriu: (1) feedbackul din partea părților interesate relevante; (2) detalierea analizei fiecărui model și identificarea celui mai viabil model, incluzând obligatoriu: (a) studii de caz, bune practici și lecții învățate din țările sau regiunile cheie pentru comparație, (b) o analiză cost-beneficiu a modelelor potențiale, (c) alinierea cu provocările integrării europene, cu Strategia de Reformă a Administrației Publice (SRAP) 2023-2030 și cu Reforma Administrativ-Teritorială (RAT), (d) lecții învățate din procesul de amalgamare voluntară; (3) prezentarea recomandărilor finale și a scenariilor preliminare de implementare, incluzând obligatoriu: (a) analiza domeniilor legale, de politică și capacitate pentru reformă, (b) sugestii pentru monitorizarea și evaluarea implementării modelelor propuse și recomandate, (c) sugestii pentru dezvoltarea capacităților pentru implementarea modelelor propuse și recomandate, (d) sugestii pentru evaluarea riscurilor și atenuarea acestora în implementarea modelelor, (e) sugestii pentru generalizarea și adaptabilitatea modelelor; (4) discutarea domeniilor în care sunt necesare cercetări suplimentare sau colectarea de date pentru implementarea optimă a scenariilor de regionalizare administrativă.

Octombrie

5 zile

Elaborarea recomandărilor de politică.

Generarea de recomandări de politică bazate pe dovezi, abordând probleme, inclusiv, dar nu limitat la: (a) provocările descentralizării, (b) oportunitățile de dezvoltare a capacităților administrative, (c) politicile de relații interguvernamentale și (d) participarea cetățenilor pentru a sprijini luarea deciziilor informate și implementarea acestora.

Octombrie

1 zi

Facilitarea activităților de diseminare și schimb de cunoștințe.

Facilitarea activităților de diseminare și schimb de cunoștințe prin diverse canale pentru a încuraja dialogul, creșterea gradului de conștientizare și promovarea elaborării politicilor bazate pe dovezi în reformele de descentralizare.

Noiembrie

3 zile

TOTAL

33 zile

         

Vă rugăm să rețineți că livrabilele pot fi modificate în funcție de rezultatele consultărilor.

Competențe și experiență

Educație

 • Diplomă de master în administrație publică, politici publice sau un domeniu conex este obligatorie. Diplome avansate în aceste domenii sau domenii conexe vor fi considerate un avantaj.

Experiență profesională și competențe preferate

 • Experiență extinsă (minim 5 ani) în elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare.
 • Experiență extinsă (minim 5 ani) în realizarea cercetărilor în dezvoltare regională.
 • Portofoliu de cercetări relevante* publicate și evaluate colegial.

*Subiecte legate de regionalizare, descentralizare sau reforme ale administrației publice.

Competențe lingvistice

 • Nivel avansat de competență (nivelul C1 în CEFR) în limbile română și rusă.
 • Nivel intermediar de competență (nivelul B2 în CEFR) în limba engleză.

Competențe digitale

 • Nivel avansat de competență în Microsoft Office Suite (ex. Office și PowerPoint).
 • Nivel intermediar de competență în instrumente de colectare și analiză a datelor (ex. Google Forms).
 • Nivel de bază de competență în instrumente de colaborare virtuală și conferințe (cum ar fi Zoom).

Competența în software de cercetare și instrumente de analiză a datelor va fi considerată un avantaj.

Experiență profesională și competențe preferate

 • Cunoașterea proceselor de guvernare locală și regională în Republica Moldova.
 • Experiență în realizarea cercetărilor comparative relevante în Europa de Est.
 • Competențe puternice în dezvoltarea și analiza politicilor publice.
 • Abilități excelente de comunicare, partajare a cunoștințelor și implicare a părților interesate.
 • Experiență de lucru cu organizații internaționale și abilități dovedite de management de proiect.

Calități personale

 • Profesionalism, responsabilitate și integritate.
 • Abilități organizatorice, de gestionare a timpului și de colaborare.
 • Flexibilitate, adaptabilitate și învățare continuă.

Propunere de cercetare: Candidații sunt obligați să elaborare o propunere de cercetare, utilizând structura de mai jos:

 1. Prezentare generală a stării actuale a regionalizării în Republica Moldova (200 de cuvinte).
 2. Descrierea metodologiilor de cercetare, incluzând analize documentare și literare (250 de cuvinte).
 3. Conținutul structurat a cercetării (maxim 1 pagină).
 4. Sinopsisul abordărilor propuse:
  • Abordare pentru realizarea analizei comparative a reformei regionalizării (250 de cuvinte).
  • Abordare pentru formularea scenariilor optime de reorganizare (200 de cuvinte).
 5. Sumar a strategiei pentru implicarea părților interesate (maxim 150 de cuvinte).
 6. Sumar structurat a strategiilor de atenuare a riscurilor potențiale (max. 150 de cuvinte).
 7. Plan de lucru și calendar concis conținând activitățile și rezultatele așteptate (maxim 1 pagină).

Criterii de evaluare

1.

Experiență extinsă (minim 5 ani) în elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare.

Max. 20 puncte

2.

Experiență extinsă (minim 5 ani) în realizarea cercetărilor în dezvoltare regională.

Max. 20 puncte

3.

Portofoliu de cercetări relevante* publicate și evaluate colegial.

Max. 10 puncte

4.

Propunere de cercetare.

Max. 30 puncte

5.

Experiență profesională și competențe preferate; calități personale.

Max. 10 puncte

6.

Competențe lingvistice și digitale.

Max. 10 puncte

Criterii de evaluare

Evaluarea se va baza pe o metodă de punctare, care include atât calitatea Propunerii de cercetare, cât și Tariful propus pentru consultanță.

Distribuția punctajului este următoarea:

 • Punctaj pentru Propunerea de cercetare: min. 60%
 • Punctaj pentru Tariful de consultanță: min. 40%

Punctaj pentru Propunerea de Cercetare: Propunerile ar trebui să demonstreze o înțelegere aprofundată a subiectului și să constituie un document bine-structurat.

Punctaj pentru Tariful de consultanță: Aspectele-cheie ale acestui criteriu includ rezonabilitatea și caracter adecvat al costurilor, ceea ce înseamnă că tarifele propuse ar trebui să ofere un raport calitate-preț avantajos, fiind în același timp competitive și justificabile. Candidații sunt încurajați să își justifice tarifele propuse în cererea lor.

Pentru a asigura un standard înalt de calitate, candidații trebuie să obțină un punctaj minim de 60 de puncte din 100 în evaluarea propunerii de cercetare pentru a fi considerați conformi substanțial.

Conflictul de interese: Candidații sunt contractanți independenți, fără conflicte de interese cu partenerii de implementare sau cu instituțiile publice beneficiare.

Autorizarea de securitate: Candidații care acceptă oferte de angajare vor fi supuși proceselor de autorizare a bazei de date antiteroriste și de verificare a angajării efectuate de IREX.

Contextul organizațional: Consultantul va lucra sub îndrumarea generală a directorului Programului Comunitatea Mea și sub supravegherea directă a managerei de politici și cercetare.

Cooperare: Membrii Programului Comunitatea Mea vor pune la dispoziție consultantului informațiile și materialele necesare pentru îndeplinirea responsabilităților lor.

Raportare: Consultantul va elabora și prezenta rapoarte bilunare (în limba engleză) pe întreaga durată a contractului.

Confidențialitate: Materialele furnizate consultantului și toate procedurile aferente contractului de consultanță vor fi considerate confidențiale, atât în timpul, cât și după încheierea serviciilor de consultanță. Încălcarea cerințelor de confidențialitate poate duce la rezilierea imediată a contractului.

Restricții specifice: Utilizarea anumitor servicii sau echipamente de telecomunicații și supraveghere video este strict interzisă.

Candidații interesați sunt invitați să își trimită CV-urile, indicând tariful de consultanță, la adresa de email: hr-md@irex.org. Vă rugăm să specificați „Servicii de consultanță/Studiu de regionalizare” în subiectul mesajului dumneavoastră. Cererile, inclusiv toate documentele suport, în special Propunerea de cercetare, trebuie să fie trimise fie în limba română, fie în limba engleză.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 13 Iunie 2024; ora 18:00 (CET).

Candidații vor fi selectați pentru un interviu în mod continuu.

IREX va răspunde numai acelor candidați selectați pentru un interviu.

IREX se angajează să asigure un loc de muncă divers și incluziv și o practică de angajare incluzivă.

IREX este un angajator cu șanse egale.