WV Moldova - Angajarea îngrijitorului specializat / Specialized Caregiver (renew)WV Moldova - Angajarea îngrijitorului specializat / Specialized Caregiver (renew)

Termenii de referință ai îngrijitorului specializat

Înlesnitor:

Rate:

Țara: WV Moldova (răspunsul Ucrainei)

Proiect: DEC2-b

Datele provizorii ale furnizării serviciului: 01 ianuarie – 30 aprilie 2024

Termenul limită de depunere a cererii: 22 Decembrie 2023

Contextul și scopul:

Scopul acestor Termeni de Referință este de a schița cerințele și așteptările pentru angajarea unui formator calificat pentru proiectarea și desfășurarea un program de instruire cuprinzător de trei luni pentru voluntari, axat pe abilitățile de îngrijire și tehnici pentru persoane/copiii cu nevoi speciale, vârstnici și persoanele cu dizabilități. Formarea va cuprinde abilități de comunicare, aspecte tehnice și prevederi de certificare.

Aria de activitate:

Se așteaptă ca formatorul să dezvolte un curriculum care să acopere următoarele aspecte:

 1. Abilități de comunicare:
  • Tehnici de comunicare verbală și nonverbală.
  • Ascultarea activă și empatie
  • Comunicarea eficientă cu copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități.
 2. Aspecte tehnice:
  • Înțelegerea diferitor dizabilități și nevoi speciale.
  • Tehnici practice de îngrijire adaptate necesităților unice ale fiecărui grup.
  • Protocoale de siguranță și răspuns de urgență.
  • Cunoștințe medicale de bază și primul ajutor relevant pentru grupurile țintă.
  • Cunoașterea drepturilor și responsabilităților copiilor.
  • Înțelegerea copiilor și pe noi înșine.
  • Consolidarea stimei de sine, încrederii și motivației copiilor.
 3. Considerații etice:
  • Respectul pentru viața privată și demnitate.
  • Păstrarea confidențialității și încrederii.
  • Sensibilitatea culturală și conștientizarea diversității.
 4. Cadrul legal și de reglementare:
  • Familiarizarea cu legislația și reglementările relevante legate de îngrijitor.

 

Elaborarea curriculumului instruirii:

Formatorul ar trebui să propună un curriculum structurat pentru un program de instruire de trei luni, inclusiv o schiță detaliată, planuri de sesiune, materiale de instruire și metodologii de evaluare. Curriculumul ar trebui să fie conceput pentru a asigura o înțelegere cuprinzătoare a tehnicilor de îngrijire și a abilităților de comunicare pentru a lucra cu copii cu nevoi speciale, persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități.

Predarea instruirii:

Formatorul va desfășura sesiuni interactive de instruire, ateliere și demonstrații practice, pentru a îmbunătăți înțelegerea și aplicarea curriculumului dezvoltat de către participanți.

Certificare:

Formator ar trebui să ofere participanților o certificare după finalizarea cu succes a programului de instruire. Certificarea ar trebui să detalieze domeniul de instruire și să fie recunoscută pentru posibile roluri viitoare în îngrijire.

Cronologie:

Programul de instruire se preconizează să dureze trei luni, iar sesiunile și datele specifice vor fi convenite între organizația angajatoare și formator.

Calificările formatorului:

 1. Formatorul ar trebui să aibă următoarele calificări:
 • Experiență demonstrată în îngrijire și furnizarea de formare relevantă.
 • Cunoștințe aprofundate în ceea ce privește nevoile speciale, îngrijirea persoanelor în vârstă și cu dizabilități.
 • Abilitatea demonstrată de a dezvolta un curriculum eficient de formare.
 • Abilități bune de comunicare și facilitare.
 • Alte acte ce confirma competenta in domeniul solicitat

Cerințe pentru depunere:

Formatorii interesați ar trebui să-și prezinte propunerile, inclusiv curriculumul, metodologiile, calificările și cronologia propusă.

Procesul de selecție:

Organizația angajatoare va examina propunerile depuse și va selecta formatorul pe baza curriculumului propus, experienței, calificărilor și eficienței costurilor.

Punct de contact:

Pentru întrebări suplimentare sau depunerea de propuneri, vă rugăm să contactați TBD.

Buget:

Bugetul pentru acest program de instruire va fi discutat și convenit cu formatorul selectat, în funcție de curriculumul propus și de amploarea lucrărilor.

Cum să aplicați?

Cum să aplicați?

Ofertele trebuie să fie trimise înainte de 22 decembrie, ora 17:00, la adresa de email urmd_t@wvi.org.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să scrieți la adresa info_wvmoldova@wvi.org.

Descărcați fișiere/formulare de la acest link aici:

 • Termenii de referință ai Proiectului de Bază
 • Codul de conduită al furnizorului

Pasul 2: Trimiteți propunerea dvs. cu documentele prin email la urmd_t@wvi.org, inclusiv:

 • Copie semnată a Codului de Conduită al Furnizorului
 • Copie a înregistrării companiei sau a cardului de identitate
 • Înregistrare fiscală, dacă este disponibilă sau buget financiar partajabil: Un buget financiar cu explicații despre elementele bugetare
 • Propunere tehnică: Ar trebui să includă următoarele:
 • Scrisoare de aplicare care detaliază capacitatea consultantului/serviciului de consultanță de a furniza o evaluare a nevoilor de calitate în cadrul termenului stabilit, inclusiv o prezentare generală a experienței relevante și tehnice
 • CV-ul personalului cheie din echipa de evaluare
 • Propunere tehnică și plan de lucru pentru procesul de dezvoltare și desfășurare a evaluării necesităților
 • Prezentare generală a metodologiei propuse

--------------------

ENG Version:

Specialized Caregiver

Facilitator:

Rates:

Country: WV Moldova (Ukraine Response)

Project: DEC2-b

Tentative dates of service provision: Jan 01st till April 30th, 2024

Application Submission Deadline: 22 December 2023 

Background and Purpose:

The purpose of this TOR is to outline the requirements and expectations for hiring a qualified trainer to design and conduct a comprehensive three-month training program for volunteers focused on caregiving skills and techniques for individuals/children with special needs, the elderly, and people with disabilities. The training will encompass communication skills, technical aspects, and certification provisions.

Scope of Work:

The trainer is expected to develop a curriculum covering the following aspects:

 1. Communication Skills:
  • Verbal and non-verbal communication technique.
  • Active listening and empathy.
  • Effective communication with children, the elderly, and people with disabilities.
 1. Technical Aspects:
  • Understanding different disabilities and special needs.
  • Practical caregiving techniques tailored to the unique needs of each group.
  • Safety protocols and emergency response.
  • Basic medical knowledge and first aid relevant to the target groups.
  • Knowledge of the Rights and Responsibilities of children.
  • Understanding children and ourselves.
  • Enhancing children’s self-esteem, confidence, and motivation.
 1. Ethical Considerations:
  • Respect for privacy and dignity.
  • Maintaining confidentiality and trust.
  • Cultural sensitivity and diversity awareness.
 1. Legal and Regulatory Framework:
  • Familiarization with relevant laws and regulations related to caregiving.

Training Curriculum Development:

The trainer should propose a structured curriculum for a three-month training program, including a detailed outline, session plans, training materials, and assessment methodologies. The curriculum should be designed to ensure a comprehensive understanding of caregiving techniques and communication skills for dealing with children with special needs, the elderly, and people with disabilities.

Training Delivery:

The trainer will conduct interactive training sessions, workshops, and practical demonstrations to enhance the participants' understanding and application of the developed curriculum.

Certification:

The trainer should provide certification to participants upon successful completion of the training program. The certification should outline the scope of training and be recognized for potential future caregiving roles.

Timeline:

The training program is anticipated to span three months, with specific sessions and dates to be agreed upon between the hiring organization and the trainer.

Qualifications of the Trainer:

 1. The trainer should possess the following qualifications:
 • Proven experience in caregiving and relevant training provision.
 • In-depth knowledge of special needs, elderly care, and disabilities.
 • Demonstrated ability to develop effective training curricula.

1.4 Strong communication and facilitation skills.

Submission Requirements:

Interested trainers should submit their proposals, including their curriculum, methodologies, qualifications, and proposed timelines, by 22 December.

Selection Process:

The hiring organization will review submitted proposals and select the trainer based on the proposed curriculum, experience, qualifications, and cost-effectiveness.

Budget:

The budget for this training program will be discussed and agreed upon with the selected trainer based on the proposed curriculum and scope of work.

How to apply?

The offers should be submitted before 22 December 17.00 at the email address urmd_t@wvi.org.

For additional information please write to info_wvmoldova@wvi.org

Download files/forms from this link. link

 • ToR of Baseline Project
 • Supplier code of conduct

Step-2: Submit your proposal with documents in email: urmd_t@wvi.org

 • Signed copy of Supplier Code of Conduct
 • Copy of company Registration or ID card.
 • Tax Registration, if available or sharable Financial Bid: A financial budget with explanations about the line items
 • Technical Proposal: Should include the following:

o Letter of application that details the ability of the consultant/consultancy to deliver a quality needs assessment within the given time frame, including an overview of relevant work and technical experience

o CV of key personnel on the assessment team

o technical proposal and work plan for the process of developing and conducting the needs assessment

o Overview of the proposed methodology