Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de Consultant/ă principal/ă în cadrul Reprezentanței BălțiOficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de Consultant/ă principal/ă în cadrul Reprezentanței Bălți

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la asigurarea exercitării atribuţiilor Avocatului Poporului şi ale Avocatului Poporului pentru drepturile copilului în teritoriul gestionat.

Sarcinile de bază:

 1. Realizarea procesului de monitorizare a respectării drepturilor și libertăților omului în circumscripția teritorială a Reprezentanței Bălți, conform priorităților anuale stabilite de OAP;
 2. Examinarea și investigarea cererilor repartizate și a sesizărilor din oficiu, conform procedurii standardizate;
 3. Monitorizarea respectării drepturilor şi libertăţilor omului, conform planului de activitate al Reprezentanței Bălți;
 4. Evidența datelor și analiza sistemică a cazurilor examinate/investigate;
 5. Realizarea activităţilor de promovare a drepturilor şi libertăţilor omului, precum și a Oficiului Avocatului Poporului în teritoriu.

Salarizare:  conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Codul funcției A2109, clasa inițială de salarizare 75, coeficientul 4,70 – salariul de bază 8930,0 lei (se adaugă sporul în valoare fixă 1300 lei, plus creștere în funcție de vechime, sporuri pentru performanțe profesionale, premii unice ).

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare 

2.1. Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă - studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniul drept;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2.2. Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și ale fișei postului:

Experiență profesională - minimum 2 an în domeniu.

Cunoștințe:

 • standardele internaționale și regionale în domeniu drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;
 • abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);
 • o limbă de circulație internațională (nivelul B1).

Abilități:

 • analiză și sinteză;
 • înțelegere a problemelor sistemice;
 • întocmire de note/ rapoarte;
 • operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

3. Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail

continuă;

 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă/ certificate cu privire la activitatea

profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;

 • certificatul medical;
 • cazier judiciar;
 • documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate: 10 decembrie 2023

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 11/3, Telefon: 022 23 48 00, 060002646, e-mail:  eleonora.codjebas@ombudsman.md

Persoana de contact: Codjebaș Eleonora. 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos:

https://ombudsman.md/transparenta/functii-vacante/

https://cariere.gov.md/ro/job/consultant-principal/22353