BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contencios, Departamentul JuridicRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contencios, Departamentul Juridic

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contencios, Departamentul Juridic

Scopul și atribuțiile de bază ale postului:

Jurisconsultul coordonator al Direcției avizare juridica si contencios asigură îndeplinirea sarcinilor trasate şi activităților atribuite Direcției, în special acordă asistență și consultanța juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţionări interne a BNM.

Domeniul de activitate al Direcției avizare juridica si contencios: avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ce urmează a fi emise de BNM (hotărâri, autorizații, permisiuni, aprobări, ordonanţe etc.), emiterea opiniilor juridice și acordarea consultanței juridice în domeniile de supraveghere și rezoluție bancară, autorizare a operațiunilor valutare, reprezentarea și susținerea apărărilor în interesele BNM în ședințele de judecată.

Cerințe minime obligatorii față de candidat:

1. Studii de licență în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 9.

2.  Experiența profesională (vechime în muncă) dovedită de cel puțin un an în domeniul juridic, dobândită după obținerea diplomei de licență;

3. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze (nivel avansat vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a documentului privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă niciunul dintre aceste documente nu poate fi prezentat, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

Alte cerințe: cunoștințe temeinice în domeniul dreptului, abilități bune de comunicare și argumentare, de analiză și sinteză, de elaborare a documentelor juridice.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc cerințele minime obligatorii ale concursului.

Termenul-limită pentru depunerea CV-urilor este: 13 februarie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați. 

Bibliografia recomandată să fie consultată de candidat, înainte de concurs:

1. Constituția Republicii Moldova

2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018

3. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

4. Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutara

5. Legea nr.982/2000  privind accesul la infomaţie

6. Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor

7. Legea nr.232/2016 privind redresarea si rezoluția băncilor

8. Codul civil al RM nr.1107/2003

9. Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni

10. Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

The NBM announces a competition for the vacancy of coordinating jurisconsult, for a fixed term, the Legal and Legal Department

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contencios, Departamentul Juridic

Purpose and basic duties of the job:

The coordinating jurisconsult of the Legal And Contentious Opinion Directorate ensures the fulfillment of the assigned tasks and activities assigned to the Directorate, in particular, provides the necessary legal assistance and advice in order to legally ensure the exercise of the NBM's duties and the proper internal functioning of the NBM.

The field of activity of the Legal and Contentious Directorate: endorsement under the aspect of legality of the drafts of individual acts to be issued by the NBM (decisions, authorizations, permissions, approvals, ordinances, etc.), issuing legal opinions and providing legal advice in the fields of banking supervision and resolution, authorization of foreign exchange operations, representation and support of defenses in the interests of the NBM in court hearings.

Mandatory minimum requirements for the candidate:

1. Bachelor's degree in law with the general average over the years of study of at least 9. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications obtained in the respective country and/or educational institutions shall be indicated, which shall be equivalent at least to the grade 9.

2.  Professional experience (seniority in work) proven by at least one year in the legal field, acquired after obtaining the bachelor's degree;

3. Language skills: knowledge of Romanian and English (advanced level of speech and writing). Proof of knowledge of English will be made by presenting a certificate issued by an accredited institution, the document on obtaining university studies taught in English or on the professional experience obtained in an Anglophone environment. If none of these documents can be submitted, the candidate will undergo a test to assess their language skills.

Other requirements: solid knowledge in the field of law, good communication and argumentation skills, analysis and synthesis, elaboration of legal documents.

Only persons who meet the mandatory minimum requirements of the competition will be contacted by e-mail.

The deadline for submitting CVs is: February 13, 2023.

! Submitting your CV: To participate in the competition, go to: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for. 

The bibliography recommended to be consulted by the candidate, before the competition:

1. Constitution of the Republic of Moldova

2. Administrative Code of the Republic of Moldova no.116/2018

3. Law no.548/1995 on the National Bank of Moldova

4. Law no.62/2008 on foreign exchange regulation

5. Law no.982/2000  on access to information

6. Law no.202/2017 on banks' activity

7. Law no.232/2016 on banks' recovery and resolution

8. Civil Code of the Republic of Moldova no.1107/2003

9. Law nr. 1134/1997 on public limited liability companies

10. Law no. 308/2017 on the prevention and combating of money laundering and terrorist financing.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

Il NBM bandisce un concorso per il posto vacante di giureconsulto coordinatore, a tempo determinato, del Dipartimento giuridico e legale

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contencios, Departamentul Juridic

Scopo e compiti di base del lavoro:

Il giureconsulto coordinatore della Direzione Pareri Legali e Contenziosi assicura l'adempimento dei compiti e delle attività assegnati alla Direzione, in particolare, fornisce l'assistenza e la consulenza legali necessarie al fine di garantire legalmente l'esercizio dei compiti della NBM e il corretto funzionamento interno della NBM.

Il campo di attività della Direzione legale e contenziosa: approvazione sotto l'aspetto della legalità dei progetti di singoli atti che devono essere emessi dalla NBM (decisioni, autorizzazioni, permessi, approvazioni, ordinanze, ecc.), emissione di pareri legali e consulenza legale nei settori della vigilanza e risoluzione bancaria, autorizzazione di operazioni di cambio, rappresentanza e supporto delle difese nell'interesse della NBM nelle udienze giudiziarie.

Requisiti minimi obbligatori per il candidato:

1. Laurea triennale in giurisprudenza con la media generale negli anni di studio di almeno 9. Per le persone in possesso di diplomi conseguiti all'estero, devono essere indicate le qualifiche ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione, che devono essere almeno equivalenti al grado 9.

2.  Esperienza professionale (anzianità lavorativa) comprovata da almeno un anno in ambito giuridico, acquisita dopo il conseguimento della laurea triennale;

3. Competenze linguistiche: conoscenza del rumeno e dell'inglese (livello avanzato di parlato e scrittura). La prova della conoscenza della lingua inglese sarà effettuata presentando un certificato rilasciato da un'istituzione accreditata, il documento sull'ottenimento degli studi universitari insegnati in inglese o sull'esperienza professionale ottenuta in un ambiente anglofono. Se nessuno di questi documenti può essere presentato, il candidato sarà sottoposto a un test per valutare le proprie competenze linguistiche.

Altri requisiti: solide conoscenze nel campo del diritto, buone capacità comunicative e argomentative, analisi e sintesi, elaborazione di documenti giuridici.

Solo le persone che soddisfano i requisiti minimi obbligatori del concorso saranno contattate via e-mail.

La scadenza per l'invio dei CV è: 13 febbraio 2023.

! Invio del tuo CV: Per partecipare al concorso, vai a:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi. 

La bibliografia consigliata per essere consultata dal candidato, prima del concorso:

1. Costituzione della Repubblica di Moldova

2. Codice amministrativo della Repubblica di Moldova n. 116/2018

3. Legge n. 548/1995 sulla Banca Nazionale della Moldavia

4. Legge n. 62/2008 sulla regolamentazione dei cambi

5. Legge n. 982/2000  sull'accesso alle informazioni

6. Legge n. 202/2017 sull'attività delle banche

7. Legge n. 232/2016 sul risanamento e la risoluzione delle banche

8. Codice civile della Repubblica di Moldova n. 1107/2003

9. Legge nr. 1134/1997 sulle società per azioni

10. Legge n. 308/2017 sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду координуючого юрисконсульта, на визначений термін, Юридичний та Юридичний департамент

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contencios, Departamentul Juridic

Мета і основні обов'язки роботи:

Координуюча юрисконсультація Директорату правової та спірної думки забезпечує виконання покладених на Дирекцію завдань та заходів, зокрема, надає необхідну правову допомогу та консультації з метою правового забезпечення виконання обов'язків НБМ та належного внутрішнього функціонування НБМ.

Сфера діяльності Юридичного та спірного управління: затвердження в аспекті законності проектів індивідуальних актів, що видаються НБМ (рішень, дозволів, дозволів, погоджень, постанов тощо), видача юридичних висновків та надання юридичних консультацій у сферах банківського нагляду та вирішення, авторизації валютних операцій, представництва та супроводження захисту в інтересах НБМ у судових засіданнях.

Обов'язкові мінімальні вимоги до кандидата:

1. Ступінь бакалавра права із загальним середнім показником за роки навчання не менше 9. Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, зазначаються кваліфікації, отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах, яка повинна бути еквівалентна щонайменше 9 класу.

2.  Професійний стаж (трудовий стаж), підтверджений не менше одного року в юридичній сфері, набутий після здобуття ступеня бакалавра;

3. Володіння мовами: знання румунської та англійської мов (поглиблений рівень мови та письма). Підтвердженням знання англійської мови буде пред'явлено сертифікат, виданий акредитованим закладом, документ про отримання університетського навчання, що викладається англійською мовою, або про професійний досвід, отриманий в англофонному середовищі. Якщо жоден з цих документів не може бути поданий, кандидат пройде тест для оцінки своїх мовних навичок.

Інші вимоги: ґрунтовні знання в галузі права, хороші комунікативні та аргументаційні навички, аналіз і синтез, розробка юридичних документів.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають обов'язковим мінімальним вимогам конкурсу.

Кінцевий термін подання резюме : 13 лютого 2023 року.

! Подання резюме: Для участі в конкурсі перейдіть за посиланням:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати. 

З бібліографією рекомендується ознайомитися кандидату, перед конкурсом:

1. Конституція Республіки Молдова

2. Адміністративний кодекс Республіки Молдова No116/2018

3. Закон No 548/1995 про Національний банк Молдови

4. Закон No62/2008 про валютне регулювання

5. Закон No982/2000  про доступ до інформації

6. Закон No202/2017 про діяльність банків

7. Закон No232/2016 про відновлення та врегулювання діяльності банків

8. Цивільний кодекс Республіки Молдова No1107/2003

9. Закон nr. 1134/1997 про публічні товариства з обмеженою відповідальністю

10. Закон No 308/2017 про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място за координиране на юрисконсулт, за определен срок, отдел "Правно-правен отдел"

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contencios, Departamentul Juridic

Цел и основни задължения на длъжността:

Координиращият юрисконсулт на дирекция "Правно и спорно становище" осигурява изпълнението на възложените задачи и дейности, възложени на дирекцията, в частност, предоставя необходимата правна помощ и консултации, за да се гарантира законосъобразно изпълнението на задълженията на НБМ и правилното вътрешно функциониране на НБМ.

Сферата на дейност на дирекция "Правна и спорна": утвърждаване по аспект законосъобразност на проектите на отделни актове, издавани от НБМ (решения, разрешения, разрешения, одобрения, наредби и др.), издаване на правни становища и предоставяне на правни консултации в областта на банковия надзор и преструктуриране, разрешаване на валутни операции, представителство и подпомагане на защити в интерес на НБМ в съдебни заседания.

Задължителни минимални изисквания към кандидата:

1. Бакалавърска степен по право с обща средна стойност за годините на обучение най-малко 9. За лицата с дипломи, издадени в чужбина, се посочват квалификациите, придобити в съответната държава и/или учебни заведения, които са равностойни най-малко на степен 9.

2.  Професионален опит (старшинство в работата), доказан с минимум една година в правната област, придобит след придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър";

3. Езикови умения: владеене на румънски и английски език (напреднало ниво на реч и писане). Доказателство за владеене на английски език ще бъде направено чрез представяне на сертификат, издаден от акредитирана институция, документа за получаване на университетско обучение, преподавано на английски език, или за професионалния опит, придобит в англоезична среда. Ако нито един от тези документи не може да бъде представен, кандидатът ще премине тест, за да оцени езиковите си умения.

Други изисквания: солидни познания в областта на правото, добри комуникативни и аргументационни умения, анализ и синтез, изработване на правни документи.

Само лица, които отговарят на задължителните минимални изисквания на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 13 февруари 2023 г.

! Изпращане на вашето CV: За да участвате в конкурса, отидете на:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате. 

Библиографията, препоръчана да бъде консултирана от кандидата, преди конкурса:

1. Конституция на Република Молдова

2. Административен кодекс на Република Молдова No 116/2018

3. Закон No 548/1995 за Националната банка на Молдова

4. Закон No 62/2008 за регулиране на валутния обмен

5. Закон No 982/2000  относно достъпа до информация

6. Закон No 202/2017 за дейността на банките

7. Закон No 232/2016 за възстановяване и преструктуриране на банки

8. Граждански кодекс на Република Молдова No 1107/2003

9. Закон No 1134/1997 относно акционерните дружества

10. Закон No 308/2017 за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию координирующего юрисконсульта, на определенный срок, Юридического и юридического департамента

BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult coordonator, pe durata determinată, Direcția avizare juridică și contencios, Departamentul Juridic

Цель и основные обязанности работы:

Координационный юрисконсульт Управления по правовым и спорным заключениям обеспечивает выполнение возложенных на Директорат задач и мероприятий, в частности, предоставляет необходимую юридическую помощь и консультации в целях юридического обеспечения выполнения обязанностей НБМ и надлежащего внутреннего функционирования НБМ.

Сфера деятельности Юридической и спорной дирекции: утверждение в аспекте законности проектов отдельных актов, издаваемых НБМ (решения, разрешения, разрешения, разрешения, одобрения, постановления и т.д.), выдача юридических заключений и предоставление юридических консультаций в области банковского надзора и разрешения, разрешения валютных операций, представительство и сопровождение защиты в интересах НБМ в судебных заседаниях.

Обязательные минимальные требования к кандидату:

1. Степень бакалавра права с общей средней за годы обучения не менее 9. Для лиц, имеющих дипломы, полученные за рубежом, указываются квалификации, полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях, которые должны быть эквивалентны как минимум 9 классу.

2.  Профессиональный опыт (трудовой стаж), подтвержденный не менее чем одним годом в правовой сфере, приобретенный после получения степени бакалавра;

3. Языковые навыки: знание румынского и английского языков (продвинутый уровень речи и письма). Подтверждение знания английского языка будет сделано путем предъявления сертификата, выданного аккредитованным учреждением, документа о получении университетского образования, преподаваемого на английском языке, или о профессиональном опыте, полученном в англоязычной среде. Если ни один из этих документов не может быть представлен, кандидат пройдет тест для оценки своих языковых навыков.

Другие требования: солидные знания в области права, хорошие коммуникативные и аргументационные навыки, анализ и синтез, разработка юридических документов.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие обязательным минимальным требованиям конкурса.

Крайний срок подачи резюме: 13 февраля 2023 года.

! Отправка резюме: Для участия в конкурсе перейдите по ссылке: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать. 

Библиография, рекомендованная кандидату, перед конкурсом:

1. Конституция Республики Молдова

2. Административный кодекс Республики Молдова No116/2018

3. Закон No 548/1995 о Национальном банке Молдовы

4. Закон No 62/2008 о валютном регулировании

5. Закон No 982/2000  о доступе к информации

6. Закон No202/2017 о деятельности банков

7. Закон No 232/2016 о взыскании и разрешении банковских услуг

8. Гражданский кодекс Республики Молдова No 1107/2003

9. Закон No 1134/1997 о публичных обществах с ограниченной ответственностью

10. Закон No 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram