Consultant/e pentru realizarea evaluării psihosociale, inițiale și finale, a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotarele țăriiRo

Articol Original

Consultant/e pentru realizarea evaluării psihosociale, inițiale și finale, a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării

Consultant/e pentru realizarea evaluării psihosociale, inițiale și finale, a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează faza II al proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”. Anii de implementare: ianuarie 2023 decembrie 2025.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar pentru oferirea accesului la servicii de calitate educaționale, sociale și psihologice copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (copii de migranți) și semenilor lor; capacitarea părinților/reprezentanților copiilor în asigurarea sprijinului emoțional, social, educațional și de orientare în carieră a copiilor de migranți; eficientizarea politicilor privind custodia și cooperarea intersectorială drept rezultat drepturile băieților și fetelor de migranți să fie respectate.

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a VIII-IX, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 15 școli partenere proiectului, selectate din 5 raioane.

Recenta cercetare, Skills and Migration Country Fiche Moldova, relatează că în 2020 peste hotarele țării se aflau circa 1.150.000 de moldoveni. Potrivit Strategiei Educației pentru Dezvoltare 2030 (Strategia), principalul motiv pentru care moldovenii părăsesc țara este sărăcia, lipsa oportunităților de angajare, lipsa oportunității de a-și îmbunătăți rapid nivelul de trai, sistemul de securitate și social nesatisfăcător. De asemenea, Strategia precizează că aproximativ 40% din numărul total de migranți care părăsesc țara pe termen lung sunt adulți de 30-44 de ani. Ceea ce înseamnă că peste o treime dintre adolescenți au cel puțin un părinte care lucrează în străinătate. Totodată, Biroul Național de Statistică (BNS) a precizat că 52,5% copii (7-15 ani) rămân fără îngrijire părintească, inclusiv cei ai căror părinți au plecat în străinătate. Astfel, acești copii lăsați acasă au devenit vulnerabili și au nevoie să primească sprijinul necesar pentru dezvoltarea lor educațională, socială și psihologică.

Conform raportului Ghidarea Tinerilor în Carieră realizat de Code For Moldova (ianuarie - martie 2021), în cadrul școlii, elevii nu au parte de activități suficiente pentru dezvoltarea gândirii critice, analitice, inteligenței emoționale și a altor abilități personale care să-i ajute la luarea unei decizii privind viitoarea carieră. Obiectele școlare care conțin module de autocunoaștere și cunoașterea profesiilor sunt depreciate în raport cu obiectele la care sunt necesare examene. Ca rezultat absolvenții claselor IX si XII întâmpină dificultăți în determinarea viitoarei profesii.

Mai mult decât atât, din cauza că părinții nu cunosc realitățile pieței muncii, nu dețin suficientă informație despre cele mai căutate locuri de muncă, există un risc sporit ca tânărul - viitor absolvent să nu se regăsească în specialitatea propusă de părinte. În astfel de situații nu-i rămâne decât să-și schimbe specialitatea sau să continue activitatea fără a-și dezvolta potențialul său profesional.

La această etapă, Fundația pentru dezvoltare anunță concurs de angajare a unui/unei consultant/e pentru realizarea evaluării inițiale și finale a copiilor de migranți din clasele VIII-IX din școlile partenere proiectului.  

Scopul evaluării este de a identifica nevoile și interesele psihologice și sociale specifice ale băieților și fetelor din clasele VIII-IX, în procesul de dezvoltare a competențelor lor sociale și civice; consolidarea abilităților cognitive, emoționale și sociale și îmbunătățirea relațiilor cu semenii. Evaluarea va avea loc la începutul și la finalul proiectului, care va conține și o analiză comparativă privind progresul copiilor pe parcursul celor 3 ani de proiect.

Rezultatele evaluării inițiale vor fi utilizate în elaborarea a 2 programe extra-curriculare Deprinderi de viată și Orientare în carieră și STEAM și Digitalizare pentru copii claselor VIII-IX.

Atribuțiile și responsabilitățile consultantului:

 • Va elabora o Metodologie pentru efectuarea evaluării psihosociale inițiale și finale a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare
 • Va elabora instrumente de evaluare.
 • Va realiza evaluarea propriu-zisă a copiilor de migranți din clasele VIII-IX din școlile partenere proiectului.
 • Va elabora raportul, care va include analiza datelor colectate, recomandări privind tipul de conținuturi și asistență necesar pentru consolidarea abilităților cognitive, emoționale, psihologice și sociale ale copiilor de migranți.

Notă: evaluarea va avea loc în format on-line.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante.
 • Experiență în elaborarea instrumentelor de evaluare similare și în organizarea a astfel de exerciții
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii în procesul de selectare a viitoarei profesii sau domeniu de activitate
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu
 • Abilități de utilizare a calculatorului
 • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitare

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante poziției (max. 3 pagini);
 • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) pentru această sarcină; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele profesionale și personale etc.
 • Oferta financiara

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@proeducatie.md, cu indicarea în linia de subiect “Instrumente de evaluare-copii”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate

Termen limită de aplicare: 3 februarie 2023.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact - Victoria Barbulat.

En

Traducere Automata

Consultant for carrying out the psychosocial evaluation, initial and final, of the children whose parents are abroad

Consultant/e pentru realizarea evaluării psihosociale, inițiale și finale, a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării

The Foundation for Development of the Republic of Moldova (Foundation) with the support of the Children's Foundation "Pestalozzi" (Switzerland), implements phase II of the project: "Educational and socio-psychological inclusion of children of migrants". Years of implementation: January 2023 December 2025.

The project aims to improve the school environment in order to provide access to quality educational, social and psychological services to children whose parents are abroad (children of migrants) and their peers; empowering parents/children's representatives to provide emotional, social, educational and career guidance support for migrant children; streamlining policies on inter-sectoral custody and cooperation as a result of which the rights of migrant boys and girls are respected.

The beneficiaries of the project are the children of grades VIII-IX, whose parents are abroad from 15 schools partnering with the project, selected from 5 districts.

The recent research, Skills and Migration Country Fiche Moldova, reports that in 2020 there were about 1,150,000 Moldovans abroad. According to the Education for Development Strategy 2030 (the Strategy), the main reason why Moldovans leave the country is poverty, lack of employment opportunities, lack of opportunity to quickly improve their standard of living, unsatisfactory security and social system. The Strategy also states that about 40% of the total number of migrants leaving the country in the long term are adults aged 30-44. This means that over a third of teenagers have at least one parent working abroad. At the same time, the National Bureau of Statistics (NBS) said that 52.5% of children (7-15 years old) remain without parental care, including those whose parents have gone abroad. Thus, these children left at home have become vulnerable and need to receive the necessary support for their educational, social and psychological development.

According to the Report Guidance of Young People in Career conducted by Code For Moldova (January - March 2021), within the school, students do not have enough activities for the development of critical, analytical thinking, emotional intelligence and other personal skills to help them make a decision on their future career. School objects containing modules of self-knowledge and knowledge of professions are depreciated in relation to the objects for which exams are required. As a result, graduates of grades IX and XII encounter difficulties in determining the future profession.

Moreover, because the parents do not know the realities of the labor market, do not have enough information about the most sought-after jobs, there is an increased risk that the young - future graduate will not find himself in the specialty proposed by the parent. In such situations, all that remains is for him to change his specialty or to continue his activity without developing his professional potential.

At this stage, the Development Foundation announces a competition for the employment of a consultant(s) to carry out the initial and final evaluation of the children of migrants from grades VIII-IX from the schools partnering the project.  

The purpose of the evaluation is to identify the specific psychological and social needs and interests of boys and girls in grades VIII-IX, in the process of developing their social and civic competences; strengthening cognitive, emotional and social skills and improving relationships with others. The evaluation will take place at the beginning and at the end of the project, which will also contain a comparative analysis on the progress of children during the 3 years of the project.

The results of the initial evaluation will be used in the elaboration of 2 extra-curricular programs Life Skills and Career Guidance and STEAM and Digitalization for children of grades VIII-IX.

Duties and responsibilities of the consultant:

 • Will develop a Methodology for carrying out the initial and final psychosocial evaluation of the children whose parents are abroad
 • It will develop evaluation tools.
 • It will carry out the actual evaluation of the migrant children from grades VIII-IX from the schools partnering to the project.
 • It will develop the report, which will include analysis of the data collected, recommendations on the type of content and assistance needed to strengthen the cognitive, emotional, psychological and social skills of children of migrants.

Note: the evaluation will take place in online format.

Requirements for candidates:

 • Higher education in the fields of pedagogy, psycho-pedagogy, other relevant fields.
 • Experience in developing similar evaluation tools and organising such exercises
 • Knowledge of the specifics of the problems faced by children in the process of selecting the future profession or field of activity
 • Knowledge of the specifics of the problems faced by children living in incomplete families or without a parent / parents due to their stay abroad
 • Knowledge of Romanian and Russian languages mandatory
 • Computer skills
 • Experience of working with children and pre-university educational institutions

In order to participate in the contest, the consultants will send by email the following documents:

 • Updated CV indicating the experience relevant to the position (max. 3 pages);
 • Motivation letter (max. 1 A4 page, emphasize the relevant experience you have and the motivation to be hired for this task; Indicate in the motivation letter two reference persons (name of the person, organization and contact details) from former/current employers, teachers who know your professional and personal qualities and skills well, etc.
 • Financial offer

The file will be sent to the email address victoria.barbulat@proeducatie.mdwith the indication in the subject line "Assessment tools-children".

Only complete dossiers will be evaluated. Only pre-selected persons will be invited to the interview

Deadline for application: February 3, 2023.

For any additional information you can contact us at tel. 069 99 87 48, person of
contact - Victoria Barbulat.

It

Traducere Automata

Consulente per la realizzazione della valutazione psicosociale, iniziale e finale, dei bambini i cui genitori si trovano all'estero

Consultant/e pentru realizarea evaluării psihosociale, inițiale și finale, a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării

La Fondazione per lo Sviluppo della Repubblica di Moldova (Fondazione) con il sostegno della Fondazione per l'infanzia "Pestalozzi" (Svizzera), attua la fase II del progetto: "Inclusione educativa e socio-psicologica dei figli dei migranti". Anni di attuazione: gennaio 2023 dicembre 2025.

Il progetto mira a migliorare l'ambiente scolastico al fine di fornire accesso a servizi educativi, sociali e psicologici di qualità ai bambini i cui genitori sono all'estero (figli di migranti) e ai loro coetanei; responsabilizzare i genitori/rappresentanti dei bambini a fornire supporto emotivo, sociale, educativo e di orientamento professionale ai minori migranti; razionalizzare le politiche in materia di custodia intersettoriale e cooperazione grazie al rispetto dei diritti dei ragazzi e delle ragazze migranti.

I beneficiari del progetto sono i bambini delle classi VIII-IX, i cui genitori sono all'estero provenienti da 15 scuole partner del progetto, selezionate da 5 distretti.

La recente ricerca, Skills and Migration Country Moldova, riporta che nel 2020 c'erano circa 1.150.000 moldavi all'estero. Secondo la strategia per l'educazione allo sviluppo 2030 (la strategia), il motivo principale per cui i moldavi lasciano il paese è la povertà, la mancanza di opportunità di lavoro, la mancanza di opportunità di migliorare rapidamente il loro tenore di vita, la sicurezza insoddisfacente e il sistema sociale. La strategia afferma inoltre che circa il 40% del numero totale di migranti che lasciano il paese a lungo termine sono adulti di età compresa tra 30 e 44 anni. Ciò significa che oltre un terzo degli adolescenti ha almeno un genitore che lavora all'estero. Allo stesso tempo, l'Ufficio Nazionale di Statistica (NBS) ha affermato che il 52,5% dei bambini (7-15 anni) rimane senza cure parentali, compresi quelli i cui genitori sono andati all'estero. Pertanto, questi bambini lasciati a casa sono diventati vulnerabili e hanno bisogno di ricevere il sostegno necessario per il loro sviluppo educativo, sociale e psicologico.

Secondo il rapporto Guidance of Young People in Career condotto da Code For Moldova (gennaio - marzo 2021), all'interno della scuola, gli studenti non hanno abbastanza attività per lo sviluppo del pensiero critico, analitico, intelligenza emotiva e altre abilità personali per aiutarli a prendere una decisione sulla loro futura carriera. Gli oggetti scolastici contenenti moduli di conoscenza di sé e conoscenza delle professioni sono ammortizzati in relazione agli oggetti per i quali sono richiesti esami. Di conseguenza, i laureati dei gradi IX e XII incontrano difficoltà nel determinare la futura professione.

Inoltre, poiché i genitori non conoscono le realtà del mercato del lavoro, non hanno abbastanza informazioni sui lavori più ricercati, aumenta il rischio che il giovane - futuro laureato non si trovi nella specialità proposta dal genitore. In tali situazioni, non gli resta che cambiare la sua specialità o continuare la sua attività senza sviluppare il suo potenziale professionale.

In questa fase, la Development Foundation bandisce un concorso per l'assunzione di uno o più consulenti per effettuare la valutazione iniziale e finale dei figli dei migranti delle classi VIII-IX delle scuole partner del progetto.  

Lo scopo della valutazione è quello di identificare i bisogni e gli interessi psicologici e sociali specifici dei ragazzi e delle ragazze nei gradi VIII-IX, nel processo di sviluppo delle loro competenze sociali e civiche; rafforzare le abilità cognitive, emotive e sociali e migliorare le relazioni con gli altri. La valutazione avverrà all'inizio e alla fine del progetto, che conterrà anche un'analisi comparativa sui progressi dei bambini durante i 3 anni del progetto.

I risultati della valutazione iniziale saranno utilizzati nell'elaborazione di 2 programmi extra-curriculari Life Skills and Career Guidance e STEAM e Digitalizzazione per i bambini dei gradi VIII-IX.

Doveri e responsabilità del consulente:

 • Svilupperà una metodologia per effettuare la valutazione psicosociale iniziale e finale dei bambini i cui genitori sono all'estero
 • Svilupperà strumenti di valutazione.
 • Effettuerà la valutazione effettiva dei bambini migranti delle classi VIII-IX delle scuole partner del progetto.
 • Svilupperà il rapporto, che includerà l'analisi dei dati raccolti, raccomandazioni sul tipo di contenuto e assistenza necessaria per rafforzare le abilità cognitive, emotive, psicologiche e sociali dei figli dei migranti.

Nota: la valutazione avverrà in formato online.

Requisiti per i candidati:

 • Istruzione superiore nei campi della pedagogia, psicopedagogia, altri campi rilevanti.
 • Esperienza nello sviluppo di strumenti di valutazione simili e nell'organizzazione di tali esercizi
 • Conoscenza delle specificità dei problemi affrontati dai bambini nel processo di selezione della futura professione o campo di attività
 • Conoscenza delle specificità dei problemi affrontati dai bambini che vivono in famiglie incomplete o senza un genitore / genitori a causa del loro soggiorno all'estero
 • Conoscenza delle lingue rumena e russa obbligatoria
 • Competenze informatiche
 • Esperienza di lavoro con bambini e istituzioni educative pre-universitarie

Per partecipare al concorso, i consulenti invieranno via e-mail i seguenti documenti:

 • CV aggiornato indicante l'esperienza relativa alla posizione (max. 3 pagine);
 • Lettera di motivazione (max. 1 pagina A4, sottolinea l'esperienza rilevante che hai e la motivazione ad essere assunto per questo compito; Indica nella lettera di motivazione due persone di riferimento (nome della persona, organizzazione e dettagli di contatto) di ex / attuali datori di lavoro, insegnanti che conoscono bene le tue qualità e competenze professionali e personali, ecc.
 • Offerta finanziaria

Il file verrà inviato all'indirizzo email victoria.barbulat@proeducatie.mdcon l'indicazione nell'oggetto "Strumenti di valutazione-bambini".

Saranno valutati solo i dossier completi. Solo le persone preselezionate saranno invitate al colloquio

Scadenza per la presentazione delle domande: 3 febbraio 2023.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva potete contattarci al tel. 069 99 87 48, persona di
contatto - Victoria Barbulat.

Ua

Traducere Automata

Консультант з проведення психосоціальної оцінки, початкової та остаточної, дітей, батьки яких перебувають за кордоном

Consultant/e pentru realizarea evaluării psihosociale, inițiale și finale, a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării

Фонд розвитку Республіки Молдова (Фонд) за підтримки Дитячого фонду «Песталоцці» (Швейцарія) реалізує ІІ фазу проекту: «Освітня та соціально-психологічна інклюзія дітей мігрантів». Роки реалізації: січень 2023 грудень 2025.

Проект спрямований на покращення шкільного середовища з метою забезпечення доступу до якісних освітніх, соціальних та психологічних послуг дітям, батьки яких перебувають за кордоном (діти мігрантів) та їхнім одноліткам; надання можливості батькам/представникам дітей надавати емоційну, соціальну, освітню та профорієнтаційну підтримку дітям-мігрантам; упорядкування політики міжгалузевої опіки та співробітництва, в результаті якої поважаються права хлопчиків і дівчаток-мігрантів.

Бенефіціарами проекту є діти VIII-IX класів, батьки яких перебувають за кордоном з 15 шкіл-партнерів проекту, відібраних з 5 районів.

Нещодавнє дослідження «Навички та міграція країни Fiche Moldova» повідомляє, що у 2020 році за кордоном було близько 1 150 000 молдаван. Згідно зі Стратегією розвитку «Освіта для розвитку до 2030 року» (далі – Стратегія), основною причиною, чому молдавани виїжджають з країни, є бідність, відсутність можливостей для швидкого підвищення рівня життя, незадовільне забезпечення та соціальна система. У Стратегії також зазначено, що близько 40% від загальної кількості мігрантів, які виїжджають з країни в довгостроковій перспективі, складають дорослі у віці 30-44 років. Це означає, що понад третина підлітків мають принаймні одного з батьків, які працюють за кордоном. При цьому Національне бюро статистики (NBS) заявило, що 52,5% дітей (7-15 років) залишаються без піклування батьків, в тому числі і ті, чиї батьки виїхали за кордон. Таким чином, ці діти, залишені вдома, стали вразливими і потребують необхідної підтримки для свого освітнього, соціального та психологічного розвитку.

Згідно зі звітом «Керівництво молоді в кар'єрі», проведеним Code For Moldova (січень - березень 2021 року), в рамках школи учням не вистачає заходів для розвитку критичного, аналітичного мислення, емоційного інтелекту та інших особистих навичок, щоб допомогти їм прийняти рішення про свою майбутню кар'єру. Шкільні об'єкти, що містять модулі самопізнання і знання професій, амортизуються по відношенню до об'єктів, для яких потрібні іспити. В результаті випускники IX і XII класів стикаються з труднощами у визначенні майбутньої професії.

Більш того, оскільки батьки не знають реалій ринку праці, не володіють достатньою інформацією про найбільш затребуваних роботах, існує підвищений ризик того, що молодий - майбутній випускник не знайде себе за запропонованою батьком спеціальності. У таких ситуаціях залишається тільки для нього змінити спеціальність або продовжити діяльність, не розвиваючи свій професійний потенціал.

На цьому етапі Фонд розвитку оголошує конкурс на працевлаштування консультанта(ів) для проведення первинного та остаточного оцінювання дітей мігрантів VIII-IX класів зі шкіл-партнерів проекту.  

Метою оцінювання є виявлення конкретних психологічних і соціальних потреб та інтересів хлопчиків і дівчаток у VIII-IX класах, у процесі розвитку їх соціальних і громадянських компетентностей; зміцнення когнітивних, емоційних і соціальних навичок і поліпшення відносин з іншими. Оцінювання відбуватиметься на початку та в кінці проекту, що також міститиме порівняльний аналіз прогресу дітей протягом 3-х років проекту.

Результати первинного оцінювання будуть використані при розробці 2-х позакласних програм «Життєві навички та профорієнтація» та STEAM і цифровізації для дітей VIII-IX класів.

Обов'язки та відповідальність консультанта:

 • Розробить Методику проведення первинної та підсумкової психосоціальної оцінки дітей, батьки яких перебувають за кордоном
 • Він розробить інструменти оцінки.
 • Він проведе фактичне оцінювання дітей-мігрантів з VIII-IX класів від шкіл-партнерів проекту.
 • Він розробить звіт, який включатиме аналіз зібраних даних, рекомендації щодо типу контенту та допомогу, необхідну для зміцнення когнітивних, емоційних, психологічних та соціальних навичок дітей мігрантів.

Примітка: оцінювання відбуватиметься в онлайн-форматі.

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта в галузях педагогіки, психопедагогіки, інших відповідних областях.
 • Досвід розробки подібних інструментів оцінювання та організації таких навчань
 • Знання специфіки проблем, з якими стикаються діти в процесі вибору майбутньої професії або сфери діяльності
 • Знання специфіки проблем, з якими стикаються діти, які проживають в неповних сім'ях або без батьків / батьків у зв'язку з перебуванням за кордоном
 • Знання румунської та російської мов обов'язкове
 • Володіння комп'ютером
 • Досвід роботи з дітьми та дошкільними навчальними закладами

Для участі в конкурсі консультанти надішлють електронною поштою такі документи:

 • Оновлене резюме із зазначенням досвіду, що відповідає посаді (максимум 3 сторінки);
 • Мотиваційний лист (макс. 1 сторінка А4, підкресліть відповідний досвід, який у вас є, і мотивацію бути найнятим для цього завдання; Вкажіть у мотиваційному листі двох референтних осіб (ПІБ особи, організація та контактні дані) від колишніх/нинішніх роботодавців, викладачів, які добре знають ваші професійні та особистісні якості та навички тощо.
 • Фінансова пропозиція

Файл буде відправлений на електронну адресу victoria.barbulat@proeducatie.mdіз зазначенням у темі листа «Інструменти оцінювання-діти».

Будуть оцінюватися тільки повні досьє. На співбесіду будуть запрошені тільки попередньо відібрані особи

Дедлайн подачі заявок: 3 лютого 2023 року.

За будь-якою додатковою інформацією Ви можете зв'язатися з нами за тел.: 069 99 87 48, особа
контактна особа - Вікторія Барбулат.

Bg

Traducere Automata

Консултант за извършване на психосоциалната оценка, първоначална и окончателна, на децата, чиито родители са в чужбина

Consultant/e pentru realizarea evaluării psihosociale, inițiale și finale, a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării

Фондацията за развитие на Република Молдова (Фондация) с подкрепата на Детска фондация "Песталоци" (Швейцария), изпълнява фаза II на проекта: "Образователно и социално-психологическо включване на деца на мигранти". Години на изпълнение: януари 2023 декември 2025 г.

Проектът има за цел да подобри училищната среда с цел осигуряване на достъп до качествени образователни, социални и психологически услуги на деца, чиито родители са в чужбина (деца на мигранти) и техните връстници; овластяване на представителите на родителите/децата да предоставят емоционална, социална, образователна и кариерна подкрепа за децата мигранти; рационализиране на политиките за междусекторно попечителство и сътрудничество, в резултат на което се зачитат правата на момчетата и момичетата мигранти.

Бенефициенти по проекта са децата от VIII до IX клас, чиито родители са в чужбина от 15 училища, партниращи по проекта, избрани измежду 5 области.

Неотдавнашното проучване, Skills and Migration Country Fiche Moldova, съобщава, че през 2020 г. в чужбина е имало около 1 150 000 молдовци. Според Стратегията "Образование за развитие" 2030 (Стратегията) основната причина, поради която молдовците напускат страната, е бедността, липсата на възможности за заетост, липсата на възможност за бързо подобряване на стандарта им на живот, незадоволителната сигурност и социалната система. В Стратегията се посочва още, че около 40% от общия брой мигранти, напускащи страната в дългосрочен план, са възрастни на възраст 30-44 години. Това означава, че над една трета от тийнейджърите имат поне един родител, работещ в чужбина. В същото време Националното статистическо бюро (НБС) заяви, че 52,5% от децата (7-15 години) остават без родителска грижа, включително и тези, чиито родители са заминали в чужбина. Така тези деца, оставени у дома, са станали уязвими и трябва да получат необходимата подкрепа за своето образователно, социално и психологическо развитие.

Според доклада "Ръководство на младите хора в кариерата", проведен от Code For Moldova (януари - март 2021 г.), в рамките на училището учениците нямат достатъчно дейности за развитие на критично, аналитично мислене, емоционална интелигентност и други лични умения, които да им помогнат да вземат решение за бъдещата си кариера. Училищните обекти, съдържащи модули за самопознание и познаване на професиите, се амортизират по отношение на предметите, за които се изискват изпити. В резултат на това завършилите класове IX и XII срещат трудности при определянето на бъдещата професия.

Освен това, тъй като родителите не познават реалностите на пазара на труда, нямат достатъчно информация за най-търсените работни места, има повишен риск младият - бъдещ абитуриент да не се озове в специалността, предложена от родителя. В такива ситуации остава само той да смени специалността си или да продължи дейността си, без да развива професионалния си потенциал.

На този етап Фондацията за развитие обявява конкурс за наемане на консултант/и, който да извърши първоначалната и окончателната оценка на децата на мигранти от VIII-IX клас от училищата, партниращи по проекта.  

Целта на оценката е да се идентифицират специфичните психологически и социални потребности и интереси на момчетата и момичетата от VIII до IX, в процеса на развитие на техните социални и граждански компетенции; укрепване на когнитивните, емоционалните и социалните умения и подобряване на взаимоотношенията с другите. Оценката ще се проведе в началото и в края на проекта, който ще съдържа и сравнителен анализ на напредъка на децата през 3-те години на проекта.

Резултатите от първоначалната оценка ще бъдат използвани при разработването на 2 извънкласни програми Life Skills and Career Guidance и STEAM и Дигитализация за деца от VIII до IX.

Задължения и отговорности на консултанта:

 • Ще разработи Методика за извършване на първоначална и крайна психосоциална оценка на децата, чиито родители са в чужбина
 • Тя ще разработи инструменти за оценка.
 • Тя ще извърши същинската оценка на децата мигранти от VIII до IX клас от училищата, които си партнират по проекта.
 • Тя ще разработи доклада, който ще включва анализ на събраните данни, препоръки за вида на съдържанието и помощта, необходими за укрепване на когнитивните, емоционалните, психологическите и социалните умения на децата на мигрантите.

Забележка: оценката ще се проведе в онлайн формат.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на педагогиката, психопедагогиката, други съответни области.
 • Опит в разработването на подобни инструменти за оценка и организирането на такива упражнения
 • Познаване на спецификата на проблемите, пред които са изправени децата в процеса на подбор на бъдещата професия или сфера на дейност
 • Познаване на спецификата на проблемите, пред които са изправени децата, живеещи в непълни семейства или без родител/родители поради престоя си в чужбина
 • Задължително владеене на румънски и руски език
 • Компютърни умения
 • Опит в работата с деца и предуниверситетски образователни институции

За да участват в конкурса, консултантите ще изпратят по имейл следните документи:

 • Актуализирана автобиография, показваща опита, свързан с позицията (максимум 3 страници);
 • Мотивационно писмо (макс. 1 страница А4, подчертават съответния опит, който имате и мотивацията да бъдете наети за тази задача; Посочете в мотивационното писмо две референтни лица (име на лицето, организация и данни за контакт) от бивши/настоящи работодатели, учители, които познават добре Вашите професионални и лични качества и умения и др.
 • Финансова оферта

Файлът ще бъде изпратен на имейл адреса victoria.barbulat@proeducatie.mdс указанието в предметната линия "Инструменти за оценка-деца".

Ще бъдат оценявани само пълните досиета. На интервюто ще бъдат поканени само предварително избрани лица.

Краен срок за кандидатстване: 3 февруари 2023 г.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на тел. 069 99 87 48, лице на
контакт - Виктория Барбулат.

Ru

Traducere Automata

Консультант по проведению психосоциальной оценки, начальной и окончательной, детей, родители которых находятся за границей

Consultant/e pentru realizarea evaluării psihosociale, inițiale și finale, a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării

Фонд развития Республики Молдова (Foundation) при поддержке Детского фонда «Pestalozzi» (Швейцария) реализует II этап проекта: «Образовательная и социально-психологическая интеграция детей мигрантов». Годы реализации: январь 2023 декабрь 2025 года.

Проект направлен на улучшение школьной среды с целью обеспечения доступа к качественным образовательным, социальным и психологическим услугам детям, родители которых находятся за границей (дети мигрантов) и их сверстникам; расширение прав и возможностей родителей/представителей детей для оказания эмоциональной, социальной, образовательной и профориентационной поддержки детям-мигрантам; рационализация политики в области межсекторального содержания под стражей и сотрудничества, в результате чего уважаются права мальчиков и девочек-мигрантов.

Бенефициарами проекта являются дети VIII-IX классов, родители которых находятся за границей из 15 школ, сотрудничающих с проектом, отобранных из 5 районов.

В недавнем исследовании Skills and Migration Country Fiche Moldova сообщается, что в 2020 году за рубежом находилось около 1 150 000 молдаван. Согласно Стратегии образования для развития до 2030 года (Стратегия), основной причиной, по которой молдаване покидают страну, является бедность, отсутствие возможностей трудоустройства, отсутствие возможности быстро улучшить свой уровень жизни, неудовлетворительную безопасность и социальную систему. В Стратегии также говорится, что около 40% от общего числа мигрантов, покидающих страну в долгосрочной перспективе, составляют взрослые в возрасте 30-44 лет. Это означает, что более трети подростков имеют по крайней мере одного родителя, работающего за границей. В то же время Национальное бюро статистики (НБС) заявило, что 52,5% детей (7-15 лет) остаются без попечения родителей, в том числе те, чьи родители уехали за границу. Таким образом, эти дети, оставшиеся дома, стали уязвимыми и нуждаются в необходимой поддержке для своего образовательного, социального и психологического развития.

Согласно отчету «Руководство молодых людей в карьере», проведенному Code For Moldova (январь - март 2021 года), в школе у студентов недостаточно мероприятий для развития критического, аналитического мышления, эмоционального интеллекта и других личных навыков, которые помогли бы им принять решение о своей будущей карьере. Школьные объекты, содержащие модули самопознания и знания профессий, обесцениваются по отношению к объектам, по которым требуются экзамены. В результате выпускники IX и XII классов сталкиваются с трудностями в определении будущей профессии.

Более того, поскольку родители не знают реалий рынка труда, не владеют достаточной информацией о самых востребованных рабочих местах, существует повышенный риск того, что молодой – будущий выпускник не окажется на специальности, предложенной родителем. В таких ситуациях ему остается только сменить специальность или продолжить деятельность, не развивая свой профессиональный потенциал.

На этом этапе Фонд развития объявляет конкурс на трудоустройство консультанта (консультантов) для проведения первоначальной и окончательной оценки детей мигрантов VIII-IX классов из школ-партнеров проекта.  

Целью оценки является выявление конкретных психологических и социальных потребностей и интересов мальчиков и девочек VIII-IX классов, в процессе развития их социальных и гражданских компетенций; укрепление когнитивных, эмоциональных и социальных навыков и улучшение отношений с другими людьми. Оценка будет проходить в начале и в конце проекта, который также будет содержать сравнительный анализ прогресса детей в течение 3 лет проекта.

Результаты первоначальной оценки будут использованы при разработке 2 внеклассных программ Life Skills and Career Guidance и STEAM и Digitalization для детей VIII-IX классов.

Обязанности и ответственность консультанта:

 • Разработает Методику проведения начального и окончательного психосоциального обследования детей, родители которых находятся за границей
 • Он будет разрабатывать инструменты оценки.
 • Он будет проводить фактическую оценку детей-мигрантов из VIII-IX классов из школ, сотрудничающих с проектом.
 • Он разработает доклад, который будет включать анализ собранных данных, рекомендации по типу содержания и помощь, необходимую для укрепления когнитивных, эмоциональных, психологических и социальных навыков детей мигрантов.

Примечание: оценка будет проходить в онлайн-формате.

Требования к кандидатам:

 • Высшее образование в области педагогики, психопедагогики, других соответствующих областях.
 • Опыт разработки аналогичных инструментов оценки и организации таких мероприятий
 • Знание специфики проблем, с которыми сталкиваются дети в процессе выбора будущей профессии или сферы деятельности
 • Знание специфики проблем, с которыми сталкиваются дети, проживающие в неполных семьях или без родителей/родителей в связи с их пребыванием за границей
 • Знание румынского и русского языков обязательно
 • Компьютерные навыки
 • Опыт работы с детьми и довузовскими учебными заведениями

Для участия в конкурсе консультанты вышлют по электронной почте следующие документы:

 • Обновленное резюме с указанием опыта, относящегося к должности (макс. 3 страницы);
 • Мотивационное письмо (макс. 1 страница формата А4, подчеркните соответствующий опыт, который у вас есть, и мотивацию быть нанятым для этой задачи; Укажите в мотивационном письме двух референтных лиц (ФИО лица, организацию и контактные данные) из бывших/действующих работодателей, преподавателей, которые хорошо знают ваши профессиональные и личностные качества и навыки и т.д.
 • Финансовое предложение

Файл будет отправлен на адрес электронной почты victoria.barbulat@proeducatie.mdс указанием в строке темы «Инструменты оценки – дети».

Будут оцениваться только полные досье. На собеседование будут приглашены только предварительно отобранные лица

Крайний срок подачи заявок: 3 февраля 2023 года.

За дополнительной информацией Вы можете связаться с нами по тел. 069 99 87 48, лично
контакт - Виктория Барбулат.

telegram