BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice privind Datoria externăRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice privind Datoria externă

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice privind Datoria externă

Atribuțiile Direcției statistica conturilor internaționale sunt elaborarea conturilor internaționale, analiza și diseminarea acestora. Atribuțiile principale ale secției sunt elaborarea indicatorilor statistici privind datoria externă brută a Republicii Moldova.

Obiectivele postului:

Economistul principal produce indicatorii aferenți datoriei externe publice a Republicii Moldova.

Cerințe minime obligatorii:

1.    Studii economice superioare, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova);  În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;

2.    Experiența profesională de minim 1 an în domeniul economiei;

3.    Cunoștințe în domeniul statisticii macroeconomice;

4.    Utilizator experimentat al aplicațiilor Microsoft Office, în particular al aplicațiilor de calcul;

5.    Vorbitor fluent al limbii române și cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);

6.    Familiarizat cu legislația din domeniu;

7.    Competențe:  integritate, onestitate, responsabilitate, profesionalism, acuratețe, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1.    Experiența de lucru în domeniul statistic, al macroeconomiei, financiar, experiență de peste 2 ani;

2.    Posedarea cunoștințelor de lucru cu baze de date;

3.    Vorbitor fluent(avansat) al unei limbi străine de circulație internațională.

Principalele atribuții ale economistului principal al secției datoria externă, Direcția statistica conturilor internaționale, Departamentul raportări și statistică:

 • Elaborează indicatorii macroeconomici privind tranzacțiile cu împrumuturile guvernamentale, ale BNM, ale Unităților administrativ-teritoriale și corporațiilor publice  din cadrul balanței de plăți a statului;
 • Elaborează indicatorii macroeconomici privind pozițiile privind împrumuturile guvernamentale, ale BNM, ale Unităților administrativ-teritoriale și corporațiilor publice  din cadrul Poziției investiționale a statului și sintezei macroeconomice privind datoria externă brută a Republicii Moldova;
 • Organizează sursele de date primare necesare pentru calcul. Participă la revizuirea formularelor statistice de colectare a datelor și elaborare a unor noi formulare, precum și a cercetărilor în domeniul de competență;
 • Colectează și prelucrează sursele de date; contrapune, validează și verifică indicatorii statistici aferenți datoriei publice din cadrul Conturilor Internaționale;
 • Asigură reconcilierea pe durata perioadelor de referință (trimestru) a pozițiilor cu toate tipurile de modificări ale acestora (din tranzacții efective, schimbări de preț, fluctuația ratelor de schimb, alte schimbări)
 • Participă la îmbunătățirea metodologiilor de calcul, elaborarea instrucțiunilor tehnice de lucru;
 • Participă la elaborarea estimărilor;
 • Participă la compilarea statisticii sectorului extern;
 • Participă la diseminarea datelor la solicitare;
 • Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și producere a statisticii balanței de plăți a statului;
 • Participă la procesul de control intern al calității datelor.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 08 februarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm să consultați bibliografia de mai jos:

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;

3. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;

4. Codul de bune practici al statisticilor europene;

5. Recomandările cadrului de evaluare a calității datelor al FMI (DQAF);

6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a contest for the vacancy of principal economist, responsible for elaboration of macroeconomic statistics on external debt

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice privind Datoria externă

The tasks of the Directorate for International Accounts Statistics are to compile international accounts, analyse them and disseminate them. The main tasks of the section are the elaboration of statistical indicators on the gross external debt of the Republic of Moldova.

The objectives of the job:

The main economist produces the indicators related to the public external debt of the Republic of Moldova.

Mandatory minimum requirements:

1.    Higher economic studies, with the general average for the years of study 8 or higher (applicable for studies obtained in the Republic of Moldova);  In the case of a rating lower than the grade 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 3 years of experience in the requested field. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated;

2.    Professional experience of at least 1 year in the field of economy;

3.    Knowledge in the field of macroeconomic statistics;

4.    Experienced user of Microsoft Office applications, in particular computing applications;

5.    Fluent speaker of Romanian and knowledge of English (medium level);

6.    Familiar with the legislation in the field;

7.    Competencies:  integrity, honesty, responsibility, professionalism, accuracy, teamwork, result orientation, credibility, perseverance, learning and continuous development.

Additional requirements that will be an advantage:

1.    Experience of working in the field of statistics, macroeconomics, financial, experience of over 2 years;

2.    Possession of knowledge of working with databases;

3.    Fluent (advanced) speaker of a foreign language of international circulation.

The main duties of the main economist of the external debt section, International Accounts Statistics Directorate, Reporting and Statistics Department:

 • Elaborates macroeconomic indicators on transactions with government loans, nbm, administrative-territorial units and public  corporations within the balance of payments of the state;
 • Elaborates the macroeconomic indicators on the positions regarding the governmental loans, of the NBM, of the administrative-territorial units and of the public  corporations within the investment position of the state and of the macroeconomic synthesis regarding the gross external debt of the Republic of Moldova;
 • Organizes the primary data sources needed for the calculation. Participates in the review of statistical forms for data collection and development of new forms, as well as research in the field of competence;
 • Collects and processes data sources; counterposes, validates and verifies the statistical indicators related to public debt in the International Accounts;
 • Ensures reconciliation during the reference periods (quarter) of positions with all types of their changes (from actual transactions, price changes, exchange rate fluctuations, other changes)
 • Participates in the improvement of calculation methodologies, the elaboration of technical working instructions;
 • Participates in the elaboration of estimates;
 • Participates in the compilation of external sector statistics;
 • Participates in the dissemination of data on request;
 • Participates in the development of the information system for collecting and producing the statistics of the balance of payments of the state;
 • Participates in the process of internal data quality control.

The deadline for submitting CVs is: February 8, 2023.

 ! Submitting your CV:  To participate in the competition, go to: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the contest will be contacted by e-mail.

We recommend that you consult the bibliography below:

Bibliography:

1. Law on the National Bank of Moldova no. 548-XIII from 21.07.1995;

2. Law on official statistics no. 93 from 26.05.2017;

3. Manual "Balance of payments and international investment position", sixth edition (2009), International Monetary Fund;

4. European Statistics Code of Practice;

5. Recommendations of the IMF's data quality review framework (DQAF);

6. International accounts: compilation methodology and informational basis.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di economista principale, responsabile dell'elaborazione delle statistiche macroeconomiche sul debito estero

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice privind Datoria externă

La direzione delle statistiche dei conti internazionali ha il compito di redigere i conti internazionali, analizzarli e diffonderli. I compiti principali della sezione sono l'elaborazione di indicatori statistici sul debito estero lordo della Repubblica di Moldova.

Gli obiettivi del lavoro:

L'economista principale produce gli indicatori relativi al debito pubblico estero della Repubblica di Moldova.

Requisiti minimi obbligatori:

1. Studi economici superiori, con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore (applicabile per gli studi ottenuti nella Repubblica di Moldova); Nel caso di una valutazione inferiore al voto 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 3 anni di esperienza nel campo richiesto.      Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione;

2.    Esperienza professionale di almeno 1 anno nel campo dell'economia;

3.    Conoscenze nel campo delle statistiche macroeconomiche;

4.    Utente esperto di applicazioni Microsoft Office, in particolare applicazioni informatiche;

5.    Parla fluentemente rumeno e conoscenza della lingua inglese (livello medio);

6.    Familiarità con la legislazione in materia;

7. Competenze:  integrità, onestà, responsabilità, professionalità, accuratezza, lavoro di squadra, orientamento al risultato, credibilità, perseveranza, apprendimento e sviluppo continuo.    

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

1.    Esperienza di lavoro nel campo della statistica, macroeconomia, finanza, esperienza di oltre 2 anni;

2.    Possesso della conoscenza del lavoro con le banche dati;

3. Parlante fluente (avanzato) di una lingua straniera di circolazione internazionale.    

I principali compiti del principale economista della sezione del debito estero, Direzione delle statistiche dei conti internazionali, Dipartimento di rendicontazione e statistica:

 • Elabora indicatori macroeconomici sulle operazioni con prestiti pubblici, nbm, unità amministrativo-territoriali e enti pubblici  all'interno della bilancia dei pagamenti dello Stato;
 • Elabora gli indicatori macroeconomici sulle posizioni relative ai prestiti governativi, della NBM, delle unità amministrativo-territoriali e delle società pubbliche  all'interno della posizione di investimento dello Stato e della sintesi macroeconomica relativa al debito estero lordo della Repubblica di Moldova;
 • Organizza le origini dati primarie necessarie per il calcolo. Partecipa alla revisione dei moduli statistici per la raccolta dei dati e lo sviluppo di nuovi moduli, nonché alla ricerca nel campo di competenza;
 • Raccoglie ed elabora le fonti dei dati; contrappone, convalida e verifica gli indicatori statistici relativi al debito pubblico nei conti internazionali;
 • Assicura la riconciliazione durante i periodi di riferimento (trimestre) delle posizioni con tutti i tipi di loro variazioni (da transazioni effettive, variazioni di prezzo, fluttuazioni dei tassi di cambio, altre modifiche)
 • Partecipa al miglioramento delle metodologie di calcolo, all'elaborazione di istruzioni tecniche di lavoro;
 • Partecipa all'elaborazione di preventivi;
 • Partecipa alla compilazione di statistiche di settore esterne;
 • Partecipa alla diffusione dei dati su richiesta;
 • Partecipa allo sviluppo del sistema informativo per la raccolta e la produzione delle statistiche della bilancia dei pagamenti dello stato;
 • Partecipa al processo di controllo interno della qualità dei dati.

La scadenza per l'invio dei CV è: 8 febbraio 2023.

 ! Invio del tuo CV: Per partecipare al concorso, vai a:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia di consultare la bibliografia qui sotto:

Bibliografia:

1. Legge sulla Banca nazionale della Moldova n.  548-XIII dal 21.07.1995;

2. Legge sulle statistiche ufficiali n.  93 dal 26.05.2017;

3. Manuale "Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero", sesta edizione (2009), Fondo Monetario Internazionale;

4. Codice delle statistiche europee;

5. raccomandazioni del quadro di revisione della qualità dei dati (DQAF) dell'FMI;

6. Conti internazionali: metodologia di compilazione e base informativa

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду головного економіста, відповідального за розробку макроекономічної статистики за зовнішнім боргом

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice privind Datoria externă

Завданнями Директорату статистики міжнародних рахунків є складання міжнародних рахунків, їх аналіз та поширення. Основними завданнями розділу є розробка статистичних показників по валовому зовнішньому боргу Республіки Молдова.

Завдання роботи:

Головний економіст виробляє показники, пов'язані з державним зовнішнім боргом Республіки Молдова.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

1. Вищі економічні дослідження, із загальним середнім показником за роки навчання 8 або вище (застосовується для досліджень, отриманих у Республіці Молдова); У разі оцінки нижче 8 класу умова вважається виконаною, якщо кандидат має не менше 3 років досвіду роботи в запитуваній сфері.      Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах;

2.    Стаж роботи за фахом не менше 1 року в сфері економіки;

3.    Знання в області макроекономічної статистики;

4.    Досвідчений користувач додатків Microsoft Office, зокрема обчислювальних додатків;

5.    Вільне володіння румунською мовою та знання англійської мови (середній рівень);

6.    Ознайомлений із законодавством у цій сфері;

7. Компетенції:  порядність, чесність, відповідальність, професіоналізм, точність, командна робота, орієнтація на результат, авторитет, наполегливість, навчання та постійний розвиток.    

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

1.    Досвід роботи в сфері статистики, макроекономіки, фінансів, досвід роботи більше 2 років;

2.    Володіння знаннями по роботі з базами даних;

3. Вільне володіння (поглибленим вивченням) іноземної мови міжнародного обігу.    

Основні обов'язки головного економіста відділу зовнішнього боргу, Управління статистики міжнародних рахунків, Департаменту звітності та статистики:

 • Розробляє макроекономічні показники за операціями з державними позиками, нбм, адміністративно-територіальними одиницями та державними  корпораціями в межах платіжного балансу держави;
 • Деталізує макроекономічні показники щодо позицій щодо державних позик, НБМ, адміністративно-територіальних одиниць та державних  корпорацій в рамках інвестиційного становища держави та макроекономічного синтезу щодо валового зовнішнього боргу Республіки Молдова;
 • Упорядковує первинні джерела даних, необхідні для розрахунку. Бере участь в огляді статистичних форм для збору даних і розробці нових форм, а також дослідженнях в області компетенції;
 • Збирає та обробляє джерела даних; протиставляє, перевіряє та перевіряє статистичні показники, пов'язані з державним боргом, у Міжнародних рахунках;
 • Забезпечує звірку протягом референтних періодів (кварталу) позицій з усіма видами їх змін (від фактичних операцій, зміни цін, курсових коливань, інших змін)
 • Бере участь у вдосконаленні методики розрахунків, розробці технічних робочих інструкцій;
 • Бере участь у розробці кошторисів;
 • Бере участь у складанні статистики зовнішнього сектору;
 • Бере участь у поширенні даних за запитом;
 • Бере участь у розробці інформаційної системи збору та формування статистики платіжного балансу держави;
 • Бере участь у процесі внутрішнього контролю якості даних.

Кінцевий термін подання резюме : 8 лютого 2023 року.

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі перейдіть за посиланням:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією:

Бібліографія:

1. Закону про Національний банк Молдови No 548-XIII від 21.07.1995;

2. Закону про офіційну статистику немає.  93 від 26.05.2017;

3. Навчальний посібник "Платіжний баланс і міжнародна інвестиційна позиція", шосте видання (2009 р.), Міжнародний валютний фонд;

4. Кодекс практики європейської статистики;

5. Рекомендації системи перевірки якості даних МВФ (DQAF);

6. Міжнародні рахунки: методологія складання та інформаційна основа

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на главен икономист, отговарящ за разработването на макроикономическа статистика за външния дълг

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice privind Datoria externă

Задачите на дирекция "Статистика на международните сметки" са да съставя международни сметки, да ги анализира и разпространява. Основните задачи на секцията са разработването на статистически показатели за брутния външен дълг на Република Молдова.

Целите на работата:

Основният икономист изготвя показателите, свързани с публичния външен дълг на Република Молдова.

Задължителни минимални изисквания:

1. По-високи икономически изследвания, с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока (приложима за проучвания, получени в Република Молдова); В случай на рейтинг, по-нисък от степен 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 3 години опит в исканата област.      За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или учебни заведения;

2.    Професионален опит от най-малко 1 година в областта на икономиката;

3.    Знания в областта на макроикономическата статистика;

4.    Опитен потребител на приложения на Microsoft Office, по-специално компютърни приложения;

5.    Владее свободно румънски език и владее английски език (средно ниво);

6.    Запознати със законодателството в областта;

7. Компетенции:  почтеност, честност, отговорност, професионализъм, точност, работа в екип, ориентация към резултатите, доверие, постоянство, учене и непрекъснато развитие.    

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

1.    Опит в работата в областта на статистиката, макроикономиката, финансите, опит от над 2 години;

2.    Притежаване на знания за работа с бази данни;

3. Владеещ (напреднал) говорещ чужд език с международно разпространение.    

Основните задължения на главния икономист на секция "Външен дълг", дирекция "Статистика на международните сметки", отдел "Отчетност и статистика":

 • Разработва макроикономически показатели за сделки с държавни кредити, нбм, административно-териториални единици и публични  дружества в рамките на платежния баланс на държавата;
 • Разработва макроикономическите показатели за позициите по отношение на държавните заеми, на НБМ, на административно-териториалните единици и на публичните  дружества в инвестиционната позиция на държавата и на макроикономическия синтез по отношение на брутния външен дълг на Република Молдова;
 • Организира първичните източници на данни, необходими за изчислението. Участва в прегледа на статистически формуляри за събиране на данни и разработване на нови форми, както и изследвания в областта на компетентността;
 • Събира и обработва източници на данни; противодейства, валидира и проверява статистическите показатели, свързани с публичния дълг в международните сметки;
 • Осигурява равнение през референтните периоди (тримесечие) на позициите с всички видове техни промени (от действителни сделки, промени в цените, колебания на валутните курсове, други промени)
 • Участва в усъвършенстването на изчислителните методики, разработването на технически работни инструкции;
 • Участва в изготвянето на разчети;
 • Участва в съставянето на статистика за външния сектор;
 • Участва в разпространението на данни при поискване;
 • Участва в разработването на информационната система за събиране и изготвяне на статистика на платежния баланс на държавата;
 • Участва в процеса на вътрешен контрол на качеството на данните.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 8 февруари 2023 г.

 ! Изпращане на вашето CV: За да участвате в конкурса, отидете на:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Препоръчваме Ви да се консултирате с библиографията по-долу:

Библиография:

1. Закон за Националната банка на Молдова бр.  548-XIII от 21.07.1995 г.;

2. Закон за официалната статистика бр.  93 от 26.05.2017 г.;

3. Наръчник "Платежен баланс и международна инвестиционна позиция", шесто издание (2009 г.), Международен валутен фонд;

4. Кодекс на европейската статистическа практика;

5. Препоръки от рамката на МВФ за преглед на качеството на данните (DQAF);

6. Международни сметки: методология за съставяне и информационна основа

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного экономиста, ответственного за разработку макроэкономической статистики по внешнему долгу

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice privind Datoria externă

Задачи Директората по статистике международных счетов заключаются в составлении международных счетов, их анализе и распространении. Основными задачами раздела являются разработка статистических показателей по валовому внешнему долгу Республики Молдова.

Цели работы:

Главный экономист приводит показатели, связанные с государственным внешним долгом Республики Молдова.

Обязательные минимальные требования:

1.    Высшее экономическое образование, с общей средней за годы обучения 8 или выше (применимо для исследований, полученных в Республике Молдова);  В случае оценки ниже 8 класса, условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 3 лет опыта работы в запрашиваемой области. Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях;

2.    Профессиональный опыт работы не менее 1 года в области экономики;

3.    Знания в области макроэкономической статистики;

4.    Опытный пользователь приложений Microsoft Office, в частности вычислительных приложений;

5.    Свободное владение румынским языком и знание английского языка (средний уровень);

6.    Ознакомление с законодательством в данной области;

7.    Компетенции:  честность, честность, ответственность, профессионализм, аккуратность, командная работа, ориентация на результат, авторитет, настойчивость, обучение и постоянное развитие.

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

1.    Опыт работы в области статистики, макроэкономики, финансов, опыт работы более 2 лет;

2.    Владение знаниями по работе с базами данных;

3.    Свободное (продвинутое) владение иностранным языком международного распространения.

Основные обязанности главного экономиста секции внешнего долга Управления статистики международных счетов Департамента отчетности и статистики:

 • Разрабатывает макроэкономические показатели по операциям с государственными займами, НБМ, административно-территориальными единицами и государственными  корпорациями в рамках платежного баланса государства;
 • Разрабатывает макроэкономические показатели в отношении государственных займов, НБМ, административно-территориальных единиц и государственных  корпораций в рамках инвестиционного положения государства и макроэкономического синтеза в отношении валового внешнего долга Республики Молдова;
 • Организует первичные источники данных, необходимые для вычисления. Участвует в обзоре статистических форм для сбора данных и разработке новых форм, а также исследованиях в области компетенции;
 • Собирает и обрабатывает источники данных; контрапонирует, подтверждает и проверяет статистические показатели, связанные с государственным долгом, в международных счетах;
 • Обеспечивает сверку в течение отчетных периодов (кварталов) позиций со всеми видами их изменений (от фактических сделок, изменений цен, колебаний валютных курсов, других изменений)
 • Участвует в совершенствовании методик расчета, разработке технических рабочих инструкций;
 • Участвует в разработке сметы ;
 • Участвует в составлении статистики внешнего сектора;
 • Участвует в распространении данных по запросу;
 • Участвует в разработке информационной системы сбора и подготовки статистических данных платежного баланса государства;
 • Участвует в процессе внутреннего контроля качества данных.

Крайний срок подачи резюме: 8 февраля 2023 года.

 ! Отправка резюме:  Для участия в конкурсе перейдите по ссылке: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже:

Библиография:

1. Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XIII от 21.07.1995;

2. Закона об официальной статистике нет. 93 от 26.05.2017;

3. Пособие «Платежный баланс и международная инвестиционная позиция», шестое издание (2009), Международный валютный фонд;

4. Кодекс практики европейской статистики;

5. Рекомендации мвф по обзору качества данных (DQAF);

6. Международные счета: методология составления и информационная база.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram