BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal în domeniul administrare infrastructură TICRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal în domeniul administrare infrastructură TIC

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal în domeniul administrare infrastructură TIC

Cerinţe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 2. Experienţa de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale, cel puțin 1 an;
 3. Cunoașterea la nivel avansat a sistemelor de operare Windows, Linux;
 4. Cunoștințe în domeniul serviciilor partajare date, stocare date, rezervare date, delegarea drepturilor de acces;
 5. Cunoașterea standardelor și protocoalelor de bază LAN, WAN, SAN;
 6. Cunoștințe în gestionarea serverelor și dispozitivelor de stocare date;
 7. Cunoaşterea sistemelor de virtualizare, securitate, hardware, reţele de calculatoare (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP, DNS, DHCP);
 8. Cunoașterea fluentă a limbii române;
 9. Cunoașterea limbii engleze;

10.  Capacități de analiză pentru a determina şi localiza problemele ce pot apărea la exploatarea sistemelor de operare de reţea şi a serviciilor acestora cu soluţionarea lor eficientă;

11.  Atitudini: Responsabilitate, obiectivitate, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, flexibilitate, lucru în echipă, creativitate, disciplină, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, disponibilitate în cazuri de urgenţă în afară programului de muncă.


Cerințe suplimentare ce vor
 constitui un avantaj:

 1. Cunoştinţe în configurarea şi utilizarea echipamentelor de reţea Cisco;
 2. Cunoştinţe avansate despre sistem de operare Linux, Linux Shell;
 3. Posedarea avansată a limbajelor scriptice (PHP, Perl, Javascript, PowerShell);
 4. Experiența relevantă în domeniul gestiunii serviciilor TIC conform ITIL v3.

Principalele obligaţii funcţionale ale inginerului principal:

 1. Proiectarea, instalarea, configurarea, administrarea şi monitorizarea funcţionării la parametrii stabiliţi a echipamentelor şi serviciilor TIC
 2. Gestionarea și dezvoltarea resurselor de virtualizare Citrix XenServer, VMware vSphere;
 3. Gestionarea dispozitivelor de rețea HPE;
 4. Gestionarea dispozitivelor FC de tip Brocade;
 5. Monitorizarea și raportarea periodică a indicatorilor de performanţă cu privire la serviciile TI;
 6. Documentarea procedurilor operaţionale, testarea şi menţinerea în stare actuală a acestora;
 7. Asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru înlăturarea incidentelor TI şi minimizarea impactului acestora;
 8. Implementarea politicilor de securitate pentru sisteme, utilizatori şi date.


Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 07 februarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of principal engineer in the field of ICT infrastructure management

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal în domeniul administrare infrastructură TIC

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education in the field of information technologies;
 2. Work experience in the field of information technologies, at least 1 year;
 3. Advanced knowledge of Windows, Linux operating systems;
 4. Knowledge in the field of data sharing services, data storage, data reservation, delegation of access rights;
 5. Knowledge of basic standards and protocols LAN, WAN, SAN;
 6. Knowledge in the management of servers and data storage devices;
 7. Knowledge of virtualization systems, security, hardware, computer networks (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP, DNS, DHCP);
 8. Fluent knowledge of the Romanian language;
 9. Knowledge of English;

10.  Analytical capabilities to determine and locate problems that may arise when operating network operating systems and their services with their efficient solution;

11.  Attitudes: Responsibility, objectivity, high moral and professional conduct, initiative spirit, flexibility, teamwork, creativity, discipline, perseverance, resistance to effort and stress, availability in emergency cases outside the work schedule.


Additional requirements that will
 be an advantage:

 1. Knowledge in the configuration and use of Cisco network equipment;
 2. Advanced knowledge of Linux operating system, Linux Shell;
 3. Advanced possession of scriptic languages (PHP, Perl, Javascript, PowerShell);
 4. Relevant experience in the field of ICT service management according to ITIL v3.

The main functional obligations of the main engineer:

 1. Design, installation, configuration, administration and monitoring of the operation of ICT equipment and services at the established parameters
 2. Managing and developing Citrix XenServer virtualization resources, VMware vSphere;
 3. Management of HPE network devices;
 4. Management of Brocade TYPE FC devices;
 5. Regular monitoring and reporting of performance indicators on IT services;
 6. Documentation of operational procedures, testing and maintaining them in their current state;
 7. Ensuring all the necessary measures to eliminate IT incidents and minimizing their impact;
 8. Implementation of security policies for systems, users and data.


The deadline for submitting CVs is: February 7, 2023.

 ! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di ingegnere principale nel campo della gestione delle infrastrutture ICT

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal în domeniul administrare infrastructură TIC

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Istruzione superiore nel campo delle tecnologie dell'informazione;
 2. Esperienza lavorativa nel campo delle tecnologie dell'informazione, almeno 1 anno;
 3. Conoscenza avanzata dei sistemi operativi Windows, Linux;
 4. Conoscenza nel campo dei servizi di condivisione dei dati, archiviazione dei dati, prenotazione dei dati, delega dei diritti di accesso;
 5. Conoscenza degli standard e dei protocolli di base LAN, WAN, SAN;
 6. Conoscenza nella gestione di server e dispositivi di archiviazione dati;
 7. Conoscenza dei sistemi di virtualizzazione, sicurezza, hardware, reti informatiche (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP, DNS, DHCP);
 8. Conoscenza fluente della lingua rumena;
 9. Conoscenza della lingua inglese;

10.  Capacità analitiche per determinare e individuare i problemi che possono sorgere durante il funzionamento dei sistemi operativi di rete e dei loro servizi con la loro soluzione efficiente;

11. Atteggiamenti: responsabilità, obiettività, alta condotta morale e professionale, spirito di iniziativa, flessibilità, lavoro di squadra, creatività, disciplina, perseveranza, resistenza allo sforzo e allo stress,   disponibilità in casi di emergenza al di fuori del programma di lavoro. 


Requisiti aggiuntivi che saranno
  un vantaggio:

 1. Conoscenza della configurazione e dell'utilizzo degli apparati di rete Cisco;
 2. Conoscenza avanzata del sistema operativo Linux, Linux Shell;
 3. Possesso avanzato di linguaggi scriptici (PHP, Perl, Javascript, PowerShell);
 4. Esperienza rilevante nel campo della gestione dei servizi ICT secondo ITIL v3.

I principali obblighi funzionali dell'ingegnere principale:

 1. Progettazione, installazione, configurazione, amministrazione e monitoraggio del funzionamento di apparecchiature e servizi ICT ai parametri stabiliti
 2. Gestione e sviluppo delle risorse di virtualizzazione Citrix XenServer, VMware vSphere;
 3. Gestione dei dispositivi di rete HPE;
 4. Gestione dei dispositivi Brocade TYPE FC;
 5. monitoraggio e rendicontazione periodici degli indicatori di prestazione sui servizi IT;
 6. Documentazione delle procedure operative, collaudo e mantenimento nel loro stato attuale;
 7. Garantire tutte le misure necessarie per eliminare gli incidenti IT e minimizzarne l'impatto;
 8. Implementazione di politiche di sicurezza per sistemi, utenti e dati.


La scadenza per l'invio dei CV è: 7 febbraio 2023.

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду головного інженера в сфері управління ІКТ-інфраструктурою

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal în domeniul administrare infrastructură TIC

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища освіта в галузі інформаційних технологій;
 2. Стаж роботи в сфері інформаційних технологій, не менше 1 року;
 3. Поглиблені знання операційних систем Windows, Linux;
 4. Знання в сфері послуг обміну даними, зберігання даних, резервування даних, делегування прав доступу;
 5. Знання основних стандартів і протоколів LAN, WAN, SAN;
 6. Знання в управлінні серверами та запам'ятовуючими пристроями;
 7. Знання систем віртуалізації, безпеки, апаратного забезпечення, комп'ютерних мереж (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP, DNS, DHCP);
 8. Вільне володіння румунською мовою;
 9. Знання англійської мови;

10.  Аналітичні можливості для визначення та визначення проблем, які можуть виникнути при операційних системах операційної мережі та їх службах з їх ефективним рішенням;

11. Ставлення: Відповідальність, об'єктивність, висока моральна і професійна поведінка, ініціативний дух, гнучкість, командна робота, креативність, дисциплінованість, наполегливість, стійкість до зусиль і стресів,  доступність в екстрених випадках поза робочим графіком. 


Додаткові вимоги, які будуть
   перевагою:

 1. Знання в області налаштування і використання мережевого обладнання Cisco;
 2. Поглиблені знання операційної системи Linux, оболонки Linux;
 3. Розширене володіння скриптовими мовами (PHP, Perl, Javascript, PowerShell);
 4. Відповідний досвід роботи в сфері управління ІКТ-сервісом по ITIL v3.

Основні функціональні обов'язки головного інженера:

 1. Проектування, монтаж, настройка, адміністрування та моніторинг роботи ІКТ-обладнання та сервісів за встановленими параметрами
 2. Управління та розробка ресурсів віртуалізації Citrix XenServer, VMware vSphere;
 3. Управління мережевими пристроями HPE;
 4. Управління пристроями ФК парчевого типу;
 5. Регулярний моніторинг та звітність про показники ефективності ІТ-послуг;
 6. Документування експлуатаційних процедур, їх випробування і підтримання в їх поточному стані;
 7. Забезпечення всіх необхідних заходів щодо усунення ІТ-інцидентів та мінімізації їх впливу;
 8. Впровадження політик безпеки для систем, користувачів і даних.


Кінцевий термін подання резюме : 7 лютого 2023 року.

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на главен инженер в областта на управлението на ИКТ инфраструктурата

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal în domeniul administrare infrastructură TIC

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование в областта на информационните технологии;
 2. Трудов стаж в областта на информационните технологии, минимум 1 година;
 3. Разширени познания за операционните системи Windows, Linux;
 4. Познания в областта на услугите за обмен на данни, съхранението на данни, запазването на данни, делегирането на права на достъп;
 5. Познаване на основни стандарти и протоколи LAN, WAN, SAN;
 6. Познания в управлението на сървъри и устройства за съхранение на данни;
 7. Познаване на системите за виртуализация, сигурността, хардуера, компютърните мрежи (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP, DNS, DHCP);
 8. Свободно владеене на румънски език;
 9. Владеене на английски език;

10.  Аналитични възможности за определяне и локализиране на проблеми, които могат да възникнат при опериране на мрежови операционни системи и техните услуги с тяхното ефективно решение;

11. Нагласи: Отговорност, обективност, високо морално и професионално поведение, инициативен дух, гъвкавост, работа в екип, креативност, дисциплина, постоянство, устойчивост на усилия и стрес,   наличност при спешни случаи извън работния график. 


Допълнителни изисквания, които ще
 бъдат предимство :

 1. Познания в конфигурацията и използването на мрежово оборудване на Cisco;
 2. Разширени познания за операционната система Linux, Linux Shell;
 3. Разширено притежание на скриптови езици (PHP, Perl, Javascript, PowerShell);
 4. Съответен опит в областта на управлението на ИКТ услуги съгласно ITIL v3.

Основните функционални задължения на главния инженер:

 1. Проектиране, инсталиране, конфигуриране, администриране и мониторинг на работата на ИКТ оборудване и услуги по установените параметри
 2. Управление и разработване на ресурси за виртуализация на Citrix XenServer, VMware vSphere;
 3. Управление на HPE мрежови устройства;
 4. Управление на брокатни ТИП FC устройства;
 5. Редовен мониторинг и докладване на показателите за изпълнение на ИТ услугите;
 6. Документиране на експлоатационните процедури, изпитване и поддържането им в текущото им състояние;
 7. Осигуряване на всички необходими мерки за отстраняване на ИТ инциденти и минимизиране на тяхното въздействие;
 8. Прилагане на политики за сигурност за системи, потребители и данни.


Крайният срок за подаване на автобиографии е: 7 февруари 2023 г.

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного инженера в области управления инфраструктурой ИКТ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal în domeniul administrare infrastructură TIC

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее образование в области информационных технологий;
 2. Стаж работы в сфере информационных технологий не менее 1 года;
 3. Углубленное знание операционных систем Windows, Linux;
 4. Знания в области услуг обмена данными, хранения данных, резервирования данных, делегирования прав доступа;
 5. Знание основных стандартов и протоколов LAN, WAN, SAN;
 6. Знания в области управления серверами и устройствами хранения данных;
 7. Знание систем виртуализации, безопасности, аппаратного обеспечения, компьютерных сетей (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP, DNS, DHCP);
 8. Свободное владение румынским языком;
 9. Знание английского языка;

10.  Аналитические возможности по определению и локализации проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации сетевых операционных систем и их сервисов с их эффективным решением;

11.  Отношения: Ответственность, объективность, высокое моральное и профессиональное поведение, инициативный дух, гибкость, командная работа, креативность, дисциплина, настойчивость, устойчивость к усилиям и стрессам, доступность в экстренных случаях вне рабочего графика.


Дополнительные требования, которые будут
  преимуществом :

 1. Знания в области настройки и использования сетевого оборудования Cisco;
 2. Расширенные знания операционной системы Linux, оболочки Linux;
 3. Расширенное владение скриптовыми языками (PHP, Perl, Javascript, PowerShell);
 4. Соответствующий опыт в области управления услугами ИКТ согласно ITIL v3.

Основные функциональные обязанности главного инженера:

 1. Проектирование, монтаж, настройка, администрирование и мониторинг работы оборудования и услуг ИКТ при заданных параметрах
 2. Управление и разработка ресурсов виртуализации Citrix XenServer, VMware vSphere;
 3. Управление сетевыми устройствами HPE;
 4. Управление устройствами Brocade TYPE FC;
 5. Регулярный мониторинг и отчетность показателей эффективности ИТ-услуг;
 6. Документирование эксплуатационных процедур, тестирование и поддержание их в текущем состоянии;
 7. Обеспечение всех необходимых мер по устранению ИТ-инцидентов и минимизации их воздействия;
 8. Реализация политик безопасности для систем, пользователей и данных.


Крайний срок подачи резюме: 7 февраля 2023 года.

 ! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram