Extended Deadline: MHPSS Project Assistant (Mental Health and Psychosocial support)Ro

Traducere Automata

Termen prelungit: Asistent de proiect MHPSS (sănătate mintală și suport psihosocial)

Extended Deadline: MHPSS Project Assistant (Mental Health and Psychosocial support)

Anunț de post vacant 2022-32

Deschis candidaților interni și externi

 Titlul poziției

:

Asistent de proiect MHPSS (Sănătate Mintală și Suport Psihosocial)

 Stație de taxe

:

Chișinău, Republica Moldova

 Clasificare

:

Categoria de personal general, gradul G-5, Grila de salarizare a ONU

 Tipul de programare

:

Termen fix de un an, cu posibilitate de prelungire

 Data estimată de începere

:

ASAP

 Data închiderii

:

februarie 06, 2023

 

Înființată în 1951, OIM este cea mai importantă organizație interguvernamentală în domeniul migrației și colaborează îndeaproape cu partenerii guvernamentali, interguvernamentali și neguvernamentali. OIM este dedicată promovării migrației umane și ordonate în beneficiul tuturor. Aceasta face acest lucru prin furnizarea de servicii și consiliere guvernelor și migranților.

OIM este angajată într-un mediu divers și incluziv. Candidații bine calificați, în special femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV sunt încurajate în mod special să aplice.

Candidații interni și externi sunt eligibili pentru a aplica la acest post vacant. În sensul postului vacant, candidații interni sunt considerați candidați de prim rang.

Context:

În urma lansării operațiunilor militare pe teritoriul Ucrainei la 24 februarie 2022, în zilele următoare au fost raportate fluxuri și strămutări substanțiale în Ucraina și în țările vecine. În timp ce transportul aerian a fost suspendat în Ucraina și Moldova, Ucraina are frontiere terestre comune cu patru state membre ale Uniunii Europene (UE): Polonia, România, Ungaria și Slovacia. Alte țări din afara UE (3) care își împart granița cu Ucraina sunt Republica Moldova, Federația Rusă și Belarus. Intrările și ieșirile mari către și prin Moldova ale resortisanților ucraineni și ai țărilor terțe au creat necesitatea de a institui un sistem de monitorizare și de a analiza tendințele și modelele de mobilitate.

Sub directa supraveghere a responsabilului de proiect migration health, asistentul MHPSS va fi responsabil pentru:

Funcții / responsabilități de bază:

 1. Oferirea de sprijin administrativ și logistic zilnic personalului Programului de Sănătate a Migrației în timpul implementării programului.
 2. Asistarea în organizarea activităților de sănătate mintală și suport psihosocial (MHPSS) în cadrul centrelor de cazare pentru refugiați (CCR) din întreaga țară și comunități.
 3. Asistarea în organizarea instruirii psihologice de prim ajutor cu personalul din prima linie de frontieră, precum și organizarea altor evenimente legate de MHPSS și sănătatea migrației în Moldova.
 4. Asistarea în organizarea activităților socio-relaționale bazate pe comunitate.
 5. Organizarea de programări pentru refugiați pentru servicii de sănătate specializate și consultații.
 6. Oferirea de sprijin în dezvoltarea și punerea în aplicare a liniei telefonice de urgență psihologice.
 7. Pregătiți solicitările de cumpărare și cererile de plată pentru a asigura implementarea la timp a activităților programului.
 8. Asistați la elaborarea contractelor pentru consultanți, formatori și alți actori înrudiți în cadrul activităților Programului de sănătate în domeniul migrației, în coordonare cu personalul relevant.
 9. Verificați datele primite de partenerii de implementare și de personalul programului.
 10. Respectați principiile OIM privind protecția datelor.
 11. Îndepliniți alte sarcini pe care le-ar putea fi atribuite.

Calificările și experiența necesare

Educație:

 • Diplomă de liceu cu cel puțin cinci ani de experiență relevantă; sau
 • Diplomă universitară în științe sociale, psihologie sau orice alt domeniu conex, cu cel puțin trei ani de experiență profesională relevantă.

Experiență:

 • Experiență în gestionarea informațiilor, de preferință în situații de migrație și conflict.
 • Experiență în colectarea datelor în domeniu.
 • Experienta cu organizatiile internationale, INGO este un avantaj.
 • Cunoașterea setărilor de gestionare a frontierelor reprezintă un avantaj.

Aptitudini:

 • Abilitatea de a lucra cu flexibilitate și integritate.
 • Abilitatea de a lucra independent, cu excelente abilități organizaționale și multi-tasking.
 • Abilitatea de a lucra în medii dificile, sub presiune, respectând în același timp termenele limită strânse.
 • Capacitatea de a învăța și de a dobândi noi competențe, în timp ce acceptă / oferă critici constructive.
 • Abilitatea de a organiza un flux de informații.
 • Utilizarea cunoștințelor despre computer, inclusiv Microsoft Office și capacitatea de a utiliza internetul și e-mailul. 
 • O bună cunoaștere a geografiei și culturii din Malawi de Sud.
 • Familiarizarea cu tehnologiile de colectare a datelor mobile și GPS-ul este un avantaj.

Limbi:

Fluenta in engleza, romana si rusa (orala si scrisa). Competența ucraineană este un avantaj.

Competențe necesare

Se așteaptă ca operatorul tradițional să demonstreze următoarele valori și competențe:

Valorile

 • Incluziunea și respectul pentru diversitate respectă și promovează diferențele individuale și culturale; încurajează diversitatea și incluziunea ori de câte ori este posibil.
 • Integritate și transparență: mențineți standarde etice ridicate și acționează într-o manieră conformă cu principiile / regulile organizaționale și standardele de conduită.
 • Profesionalism: demonstrează capacitatea de a lucra într-un mod compus, competent și angajat și exercită o judecată atentă în a face față provocărilor de zi cu zi.

Competențe de bază – indicatori comportamentali nivel 1

 • Lucrul în echipă: dezvoltă și promovează o colaborare eficientă în cadrul și între unități pentru a atinge obiective comune și a optimiza rezultatele.:
 • Furnizarea de rezultate produce și oferă rezultate de calitate într-un mod orientat spre servicii și în timp util; este orientat spre acțiune și se angajează să obțină rezultate convenite.
 • Gestionarea și schimbul de cunoștințe caută în mod continuu să învețe, să împărtășească cunoștințe și să inoveze.
 • Responsabilitate: își asumă responsabilitatea pentru realizarea priorităților Organizației și își asumă responsabilitatea pentru acțiunile proprii și munca delegată.
 • Comunicare: încurajează și contribuie la o comunicare clară și deschisă; explică aspecte complexe într-un mod informativ, inspirațional și motivațional.

Altele__________

Orice ofertă făcută candidatului în legătură cu acest anunț de post vacant este condiționată de confirmarea finanțării.

Internele organizației și candidații NMS vor fi considerați candidați de prim rang. Acest post vacant este, de asemenea, deschis candidaților de nivelul doi.

Programarea va fi condiționată de certificarea faptului că candidatul este apt din punct de vedere medical pentru programare, acreditare, orice cerințe de rezidență sau viză, autorizații de securitate și o certificare COVID valabilă.

Vor fi luați în considerare numai candidații care locuiesc fie în țara stației de serviciu, fie dintr-o locație dintr-o țară vecină care se află la o distanță de navetă a stației de serviciu. În toate cazurile, o condiție prealabilă pentru ocuparea postului este șederea legală în țara stației de serviciu sau în țara vecină situată la distanță de navetă și permisul de muncă, după caz.

Cum se aplică:

Solicitanții interesați sunt invitați să trimită formularul de istoric personal https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls   și scrisoare de intenție în limba engleză pentru: hrchisinau@iom.int

Vă rugăm să indicați poziția pentru care aplicați și codul de referință în linia de subiect a mesajului.

Data limită pentru depunerea candidaturilor este 06 februarie 2023.

Pentru ca o cerere să fie considerată validă, OIM acceptă numai formularele de istoric personal completate în mod corespunzător.

Doar candidații selectați vor fi contactați.

Perioada de postare:

De la 16.01.2023 la 06.02.2023

En

Articol Original

Extended Deadline: MHPSS Project Assistant (Mental Health and Psychosocial support)

Extended Deadline: MHPSS Project Assistant (Mental Health and Psychosocial support)

Vacancy Notice 2022-32

Open to Internal and External Candidates

 Position Title

:

MHPSS Project Assistant (Mental Health and Psychosocial support)

 Duty Station

:

Chisinau, Moldova

 Classification

:

General Staff Category, Grade G-5, UN Salary Scale

 Type of Appointment

:

Fixed term one year, with possibility of extension

 Estimated Start Date

:

ASAP

 Closing Date 

:

February 06, 2023

 

Established in 1951, IOM is the leading inter-governmental organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental, and non-governmental partners. IOM is dedicated to promoting humane and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing services and advice to governments and migrants.

IOM is committed to a diverse and inclusive environment. Well qualified candidates, particularly women, persons with disabilities, Roma and other ethnic or religious minorities, persons living with HIV are particularly encouraged to apply.

Internal and external candidates are eligible to apply to this vacancy. For the purpose of the vacancy, internal candidates are considered as first-tier candidates.

Context:

Following the launch of military operations across Ukrainian territory on 24 February 2022, substantive flows and displacements across Ukraine and toward neighbouring countries have been reported countries in the following days. While air travel has been suspended in Ukraine and Moldova, Ukraine shares land border with four European Union (EU) Member States: Poland, Romania, Hungary and Slovakia. Other non-EU countries (3) which share their border with Ukraine include the Republic of Moldova, the Russian Federation and Belarus. Large in and outflows to and through Moldova of Ukrainian and Third Country nationals created the need to set up a monitoring system and analyze the trends and patterns of mobility.

Under the direct supervision of the Migration Health Project Officer the MHPSS assistant will be responsible for:

Core Functions / Responsibilities:

 1. Provide day-to-day administrative and logistical support to Migration Health Program staff during program implementation.
 2. Assisting in the organization of Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) activities within Refugee Accommodation Centers (RACs) across the country and communities.
 3. Assisting in the organization of the Psychological First Aid training with border front-line staff as well as the organization of other events related to MHPSS and Migration Health in Moldova.
 4. Assisting in the organization of community-based socio-relational activities.
 5. Arrange appointments for refugees for specialized health services and consultations.
 6. Provide support in the development and implementation of the psychological hotline.
 7. Prepare purchase requisitions and payment requests to ensure the timely implementation of program activities.
 8. Assist in drafting contracts for consultants, trainers, and other related actors within the Migration Health Program activities in coordination with relevant staff.
 9. Verify data received by implementing partners and program staff.
 10. Respect IOM’s Data Protection Principles.
 11. Perform other duties as they might be assigned.

Required Qualifications and Experience

Education:

 • High school diploma with at least five years of relevant experience; or,
 • University degree in Social Science, Psychology, or any other related field with at least three years of relevant professional experience.

Experience:

 • Experience in information management, preferably in migration and conflict situations.
 • Experience in data collection in the field.
 • Experience with International Organizations, INGO is an advantage.
 • Knowledge of border management settings is an advantage.

Skills:

 • Ability to work with flexibility and integrity.
 • Ability to work independently, with excellent organizational and multi-tasking skills.
 • Ability to work in challenging settings, under pressure while respecting tight deadlines.
 • Capacity to learn and gain new competencies, while accepting/giving constructive criticism.
 • Ability to organize an information flow.
 • Computer knowledge use including Microsoft Office and ability to use the internet and email. 
 • Good knowledge of the geography and culture of Southern Malawi.
 • Familiarity with mobile data collection technologies and GPS is an advantage.

Languages:

Fluency in English, Romanian and Russian (oral and written). Ukrainian proficiency is advantage.

Required Competencies

The incumbent is expected to demonstrate the following values and competencies:

Values

 • Inclusion and respect for diversity respects and promotes individual and cultural differences; encourages diversity and inclusion wherever possible.
 • Integrity and transparency: maintain high ethical standards and acts in a manner consistent with organizational principles/rules and standards of conduct.
 • Professionalism: demonstrates ability to work in a composed, competent and committed manner and exercises careful judgment in meeting day-to-day challenges.

Core Competencies – behavioural indicators level 1

 • Teamwork: develops and promotes effective collaboration within and across units to achieve shared goals and optimize results.:
 • Delivering results produces and delivers quality results in a service-oriented and timely manner; is action oriented and committed to achieving agreed outcomes.
 • Managing and sharing knowledge continuously seeks to learn, share knowledge and innovate.
 • Accountability: takes ownership for achieving the Organization’s priorities and assumes responsibility for own action and delegated work.
 • Communication: encourages and contributes to clear and open communication; explains complex matters in an informative, inspiring and motivational way.

Other

Any offer made to the candidate in relation to this vacancy notice is subject to funding confirmation.

Internals of the Organization and NMS candidates will be considered as first-tier candidates. This vacancy is also open to second-tier candidates.

Appointment will be subject to certification that the candidate is medically fit for appointment, accreditation, any residency or visa requirements, security clearances, and a valid COVID certification.

Only candidates residing in either the country of the duty station or from a location in a neighbouring country that is within commuting distance of the duty station will be considered. In all cases, a prerequisite for taking up the position is legal residency in the country of the duty station, or in the neighbouring country located within commuting distance, and work permit, as applicable.

How to apply:

Interested applicants are invited to send the Personal History form https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls   and cover letter in English to: hrchisinau@iom.int

Please, indicate the position you are applying for and reference code in the subject line of your message.

Closing date for applications is 06 February 2023.

In order for an application to be considered valid, IOM only accepts the Personal History Forms duly completed.

Only shortlisted candidates will be contacted.

Posting period:

From 16.01.2023 to 06.02.2023

It

Traducere Automata

Scadenza prorogata: assistente di progetto MHPSS (salute mentale e supporto psicosociale)

Extended Deadline: MHPSS Project Assistant (Mental Health and Psychosocial support)

Avviso di posto vacante 2022-32

Aperto a candidati interni ed esterni

 Titolo della posizione

:

Assistente di progetto MHPSS (salute mentale e supporto psicosociale)

 Stazione di servizio

:

Chisinau, Moldavia

 Classificazione

:

Categoria di Stato Maggiore, Grado G-5, Scala salariale delle Nazioni Unite

 Tipo di appuntamento

:

Durata fissa di un anno, con possibilità di proroga

 Data di inizio stimata

:

Al più presto

 Data di chiusura

:

06 febbraio 2023

 

Fondata nel 1951, l'OIM è la principale organizzazione intergovernativa nel campo della migrazione e lavora a stretto contatto con partner governativi, intergovernativi e non governativi. L'OIM si impegna a promuovere una migrazione umana e ordinata a beneficio di tutti. Lo fa fornendo servizi e consulenza ai governi e ai migranti.

L'OIM si impegna per un ambiente diversificato e inclusivo. I candidati ben qualificati, in particolare le donne, le persone con disabilità, i Rom e altre minoranze etniche o religiose, le persone che vivono con l'HIV sono particolarmente incoraggiati a candidarsi.

I candidati interni ed esterni possono candidarsi a questo posto vacante. Ai fini del posto vacante, i candidati interni sono considerati candidati di primo livello.

Contesto:

A seguito del lancio delle operazioni militari in tutto il territorio ucraino il 24 febbraio 2022, nei giorni successivi sono stati segnalati flussi e spostamenti sostanziali in tutta l'Ucraina e verso i paesi vicini. Mentre i viaggi aerei sono stati sospesi in Ucraina e Moldavia, l'Ucraina condivide il confine terrestre con quattro Stati membri dell'Unione europea (UE): Polonia, Romania, Ungheria e Slovacchia. Altri paesi terzi (3) che confinano con l'Ucraina figurano la Repubblica moldova, la Federazione russa e la Bielorussia. I grandi flussi in entrata e in uscita da e verso la Moldova di cittadini ucraini e di paesi terzi hanno creato la necessità di istituire un sistema di monitoraggio e analizzare le tendenze e i modelli di mobilità.

Sotto la diretta supervisione del responsabile del progetto Migration Health l'assistente MHPSS sarà responsabile di:

Funzioni / Responsabilità principali:

 1. Fornire supporto amministrativo e logistico quotidiano al personale del programma di salute della migrazione durante l'implementazione del programma.
 2. Assistenza nell'organizzazione di attività di salute mentale e supporto psicosociale (MHPSS) all'interno dei centri di accoglienza per rifugiati (RAC) in tutto il paese e nelle comunità.
 3. Assistenza nell'organizzazione della formazione psicologica di primo soccorso con il personale di frontiera in prima linea e nell'organizzazione di altri eventi relativi a MHPSS e salute migratoria in Moldavia.
 4. Assistenza nell'organizzazione di attività socio-relazionali basate sulla comunità.
 5. Organizzare appuntamenti per i rifugiati per servizi sanitari specializzati e consultazioni.
 6. Fornire supporto nello sviluppo e nell'implementazione della hotline psicologica.
 7. Preparare le richieste di acquisto e le richieste di pagamento per garantire l'implementazione tempestiva delle attività del programma.
 8. Assistere nella stesura di contratti per consulenti, formatori e altri attori correlati all'interno delle attività del Programma di salute della migrazione in coordinamento con il personale competente.
 9. Verificare i dati ricevuti dai partner di implementazione e dal personale del programma.
 10. Rispettare i principi di protezione dei dati dell'OIM.
 11. Eseguire altri compiti man mano che potrebbero essere assegnati.

Qualifiche ed esperienza richieste

Educazione:

 • Diploma di scuola superiore con almeno cinque anni di esperienza pertinente; o
 • Laurea in Scienze Sociali, Psicologia o qualsiasi altro campo correlato con almeno tre anni di esperienza professionale pertinente.

Esperienza:

 • Esperienza nella gestione delle informazioni, preferibilmente in situazioni di migrazione e conflitto.
 • Esperienza nella raccolta dati sul campo.
 • Esperienza con organizzazioni internazionali, INGO è un vantaggio.
 • La conoscenza delle impostazioni di gestione delle frontiere è un vantaggio.

Abilità:

 • Capacità di lavorare con flessibilità e integrità.
 • Capacità di lavorare in autonomia, con ottime capacità organizzative e multitasking.
 • Capacità di lavorare in contesti difficili, sotto pressione nel rispetto di scadenze strette.
 • Capacità di apprendere e acquisire nuove competenze, accettando/dando critiche costruttive.
 • Capacità di organizzare un flusso di informazioni.
 • Uso delle conoscenze informatiche tra cui Microsoft Office e capacità di utilizzare Internet e la posta elettronica. 
 • Buona conoscenza della geografia e della cultura del Malawi meridionale.
 • La familiarità con le tecnologie di raccolta dati mobili e GPS è un vantaggio.

Lingue:

Ottima conoscenza della lingua inglese, rumena e russa (orale e scritta). La competenza ucraina è un vantaggio.

Competenze richieste

Ci si aspetta che l'incumbent dimostri i seguenti valori e competenze:

Valori

 • L'inclusione e il rispetto della diversità rispetta e promuove le differenze individuali e culturali; incoraggia la diversità e l'inclusione ove possibile.
 • Integrità e trasparenza: mantenere elevati standard etici e agire in modo coerente con i principi/regole organizzative e gli standard di condotta.
 • Professionalità: dimostra capacità di lavorare in modo composto, competente e impegnato ed esercita un attento giudizio nell'affrontare le sfide quotidiane.

Competenze chiave – indicatori comportamentali livello 1

 • Lavoro di squadra: sviluppa e promuove una collaborazione efficace all'interno e tra le unità per raggiungere obiettivi condivisi e ottimizzare i risultati.
 • Fornire risultati produce e fornisce risultati di qualità in modo orientato al servizio e tempestivo; è orientato all'azione e impegnato a raggiungere risultati concordati.
 • La gestione e la condivisione della conoscenza cerca continuamente di imparare, condividere conoscenze e innovare.
 • Responsabilità: assume la responsabilità di raggiungere le priorità dell'Organizzazione e si assume la responsabilità della propria azione e del lavoro delegato.
 • Comunicazione: incoraggia e contribuisce a una comunicazione chiara e aperta; spiega questioni complesse in modo informativo, stimolante e motivazionale.

Altro

Qualsiasi offerta fatta al candidato in relazione al presente avviso di posto vacante è soggetta a conferma del finanziamento.

Gli interni dell'Organizzazione e i candidati NMS saranno considerati candidati di primo livello. Questo posto vacante è aperto anche ai candidati di secondo livello.

L'appuntamento sarà soggetto alla certificazione che il candidato è idoneo dal punto di vista medico per l'appuntamento, l'accreditamento, qualsiasi requisito di residenza o visto, i nulla osta di sicurezza e una certificazione COVID valida.

Saranno presi in considerazione solo i candidati residenti nel paese della stazione di servizio o da una località in un paese limitrofo che si trova a breve distanza dalla stazione di servizio. In tutti i casi, un prerequisito per assumere la posizione è la residenza legale nel paese della stazione di servizio, o nel paese limitrofo, situato entro la distanza di pendolarismo, e il permesso di lavoro, a seconda dei casi.

Come candidarsi:

I candidati interessati sono invitati a inviare il modulo Storia personale https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls   e lettera di presentazione in inglese a: hrchisinau@iom.int

Si prega di indicare la posizione per cui si sta facendo domanda e il codice di riferimento nella riga dell'oggetto del messaggio.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 06 febbraio 2023.

Affinché una domanda sia considerata valida, l'OIM accetta solo i moduli di storia personale debitamente compilati.

Saranno contattati solo i candidati preselezionati.

Periodo di pubblicazione:

Dal 16.01.2023 al 06.02.2023

Ua

Traducere Automata

Подовжений термін: асистент проекту MHPSS (психічне здоров'я та психосоціальна підтримка)

Extended Deadline: MHPSS Project Assistant (Mental Health and Psychosocial support)

Повідомлення про вакансію 2022-32

Відкритий для внутрішніх та зовнішніх кандидатів

 Посада

:

Асистент проекту MHPSS (психічне здоров'я та психосоціальна підтримка)

 Місце служби

:

Кишинів, Молдова

 Класифікація

:

Категорія Генерального штабу, клас G-5, шкала заробітної плати ООН

 Тип призначення

:

Фіксований термін на один рік, з можливістю продовження

 Орієнтовна дата початку

:

ЯКНАЙШВИДШЕ

 Дата закриття

:

Лютого 06, 2023

 

Заснована в 1951 році, МОМ є провідною міжурядовою організацією в галузі міграції та тісно співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовими партнерами. МОМ прагне сприяти гуманній та впорядкованій міграції на благо всіх. Він робить це, надаючи послуги та консультації урядам та мігрантам.

МОМ прагне до різноманітного та інклюзивного середовища. Особливо заохочуються до подання заявки добре кваліфіковані кандидати, особливо жінки, особи з інвалідністю, роми та інші етнічні чи релігійні меншини, особи, які живуть з ВІЛ.

Внутрішні та зовнішні кандидати мають право подати заявку на цю вакансію. Для цілей вакансії внутрішні кандидати розглядаються як кандидати першого рівня.

Контексті:

Після початку військових дій на українській території 24 лютого 2022 року повідомлялося про суттєві потоки та переміщення по всій Україні та в напрямку сусідніх країн у наступні дні. У той час як авіасполучення в Україні та Молдові призупинено, Україна має спільний сухопутний кордон з чотирма державами-членами Європейського Союзу (ЄС): Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною. Інші країни, що не є членами ЄС (3), які мають спільний кордон з Україною, включають Республіку Молдова, Російську Федерацію та Білорусь. Великі надходження та відпливи до Молдови та через неї громадян України та третіх країн створили необхідність створення системи моніторингу та аналізу тенденцій та закономірностей мобільності.

Під безпосереднім керівництвом спеціаліста проекту з питань охорони здоров'я мігрантів помічник МХПС відповідатиме за:

Основні функції / обов'язки:

 1. Надавати щоденну адміністративну та матеріально-технічну підтримку персоналу Програми охорони здоров'я мігрантів під час реалізації програми.
 2. Допомога в організації заходів з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки (MHPSS) у центрах розміщення біженців (RAC) по всій країні та громадах.
 3. Допомога в організації тренінгу психологічної першої допомоги з прикордонним фронтовим персоналом, а також в організації інших заходів, пов'язаних з MHPSS та Міграційним здоров'ям в Молдові.
 4. Надання допомоги в організації соціально-реляційної діяльності, заснованої на громаді.
 5. Організуйте зустрічі для біженців для спеціалізованих медичних послуг та консультацій.
 6. Надавати підтримку в розробці та впровадженні психологічної гарячої лінії.
 7. Підготовка реквізитів закупівель і платіжних запитів для забезпечення своєчасного виконання програмних заходів.
 8. Допомога у складанні контрактів для консультантів, тренерів та інших пов'язаних суб'єктів у рамках заходів Програми охорони здоров'я мігрантів у координації з відповідним персоналом.
 9. Перевірте дані, отримані партнерами-виконавцями та співробітниками програми.
 10. Поважайте принципи захисту даних МОМ.
 11. Виконувати інші обов'язки в міру їх призначення.

Необхідна кваліфікація та досвід

Освіта:

 • Атестат про повну загальну середню освіту з відповідним досвідом роботи не менше п'яти років; або
 • Вища освіта в галузі соціальних наук, психології або будь-якої іншої суміжної галузі з принаймні трьома роками відповідного професійного досвіду.

Досвід:

 • Досвід управління інформацією, бажано в міграційних і конфліктних ситуаціях.
 • Досвід збору даних у цій галузі.
 • Досвід роботи з міжнародними організаціями, INGO є перевагою.
 • Знання налаштувань управління кордонами є перевагою.

Навички:

 • Уміння працювати з гнучкістю і цілісністю.
 • Уміння працювати самостійно, з відмінними організаторськими і багатозадачними навичками.
 • Здатність працювати в складних умовах, під тиском при дотриманні стислих термінів.
 • Здатність вчитися та набувати нових компетенцій, приймаючи/даючи конструктивну критику.
 • Уміння організувати інформаційний потік.
 • Використання комп'ютерних знань, включаючи Microsoft Office та здатність користуватися Інтернетом та електронною поштою. 
 • Добре знання географії та культури Південної Малаві.
 • Знайомство з технологіями мобільного збору даних та GPS є перевагою.

Мови:

Вільне володіння англійською, румунською та російською мовами (усно та письмово). Володіння українською мовою є перевагою.

необхідні компетенції

Очікується, що чинний президент продемонструє такі цінності та компетенції:

Значення

 • Інклюзія та повага до різноманітності поважає та сприяє індивідуальним та культурним відмінностям; заохочує різноманітність та інклюзію, де це можливо.
 • Доброчесність та прозорість: підтримувати високі етичні стандарти та діяти відповідно до організаційних принципів/правил та стандартів поведінки.
 • Професіоналізм: демонструє здатність працювати в складеній, компетентній та відданій справі та виявляє ретельне судження у вирішенні повсякденних завдань.

Основні компетенції – поведінкові показники рівня 1

 • Командна робота: розвиває та сприяє ефективній співпраці всередині та між підрозділами для досягнення спільних цілей та оптимізації результатів:
 • Досягнення результатів дає та забезпечує якісні результати в сервіс-орієнтованому та своєчасному порядку; орієнтований на дії і відданий досягненню узгоджених результатів.
 • Управління та обмін знаннями постійно прагне вчитися, обмінюватися знаннями та впроваджувати інновації.
 • Підзвітність: бере на себе відповідальність за досягнення пріоритетів Організації та бере на себе відповідальність за власні дії та делеговану роботу.
 • Комунікація: заохочує і сприяє чіткому і відкритому спілкуванню; пояснює складні питання інформативно, надихаюче та мотиваційно.

Інше __________

Будь-яка пропозиція, зроблена кандидату щодо цього повідомлення про вакансію, підлягає підтвердженню фінансуванням.

Внутрішні органи Організації та кандидати на НМС будуть розглядатися як кандидати першого рівня. Ця вакансія також відкрита для кандидатів другого рівня.

Призначення буде підлягати сертифікації того, що кандидат медично придатний для призначення, акредитації, будь-яких вимог до проживання або візи, дозволів на безпеку та дійсної сертифікації COVID.

Розглядатимуться лише кандидати, які проживають або в країні місця служби, або з місця розташування в сусідній країні, що знаходиться на відстані від місця служби. У всіх випадках обов'язковою умовою для зайняття посади є законне проживання в країні місця служби або в сусідній країні, розташованій на відстані поїздки, і дозвіл на роботу, залежно від обставин.

Як застосовувати:

Зацікавленим заявникам пропонується відправити форму «Особиста історія» https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls   та супровідний лист англійською мовою до: hrchisinau@iom.int

Будь ласка, вкажіть посаду, на яку ви претендуєте, та довідковий код у темі вашого повідомлення.

Кінцевий термін подання заявок: 06 лютого 2023 року.

Для того, щоб заявка вважалася дійсною, МОМ приймає лише належним чином заповнені Форми особистої історії.

Зв'язуватимуться лише з кандидатами, які потрапили до шорт-листа.

Період проводки:

З 16.01.2023 по 06.02.2023

Bg

Traducere Automata

Удължен срок: Асистент по проекта MHPSS (психично здраве и психосоциална подкрепа)

Extended Deadline: MHPSS Project Assistant (Mental Health and Psychosocial support)

Обявление за вакантно място 2022-32

Отворени за вътрешни и външни кандидати

 Заглавие на позицията

:

Асистент по проекта MHPSS (психично здраве и психосоциална подкрепа)

 Дежурна станция

:

Кишинев, Молдова

 Класификация

:

Категория на генералния щаб, степен G-5, скала на заплатите на ООН

 Вид на назначението

:

Фиксиран срок една година, с възможност за удължаване

 Очаквана начална дата

:

Възможно най-скоро

 Дата на приключване

:

февруари 06, 2023

 

Създадена през 1951 г., МОМ е водещата междуправителствена организация в областта на миграцията и работи в тясно сътрудничество с правителствени, междуправителствени и неправителствени партньори. МОМ е посветена на насърчаването на хуманната и организирана миграция в полза на всички. Това се постига чрез предоставяне на услуги и съвети на правителства и мигранти.

МОМ се ангажира с разнообразна и приобщаваща среда. Особено се насърчават да кандидатстват добре квалифицирани кандидати, особено жени, хора с увреждания, роми и други етнически или религиозни малцинства, лица, живеещи с ХИВ.

Вътрешни и външни кандидати имат право да кандидатстват за това свободно работно място. За целите на вакантното място вътрешните кандидати се считат за кандидати от първо ниво.

Контекста:

След започването на военни операции на украинска територия на 24 февруари 2022 г. през следващите дни са докладвани съществени потоци и разселвания в Украйна и към съседни страни. Докато въздушните пътувания са спрени в Украйна и Молдова, Украйна споделя сухопътната граница с четири държави-членки на Европейския съюз (ЕС): Полша, Румъния, Унгария и Словакия. Други държави извън ЕС (3), които споделят границата си с Украйна, включват Република Молдова, Руската федерация и Беларус. Големите входящи и изходящи потоци към и през Молдова на украински граждани и граждани на трети страни създадоха необходимост от създаване на система за наблюдение и анализ на тенденциите и моделите на мобилност.

Под прякото наблюдение на служителя по проекта за миграционно здраве асистентът на MHPSS ще отговаря за:

Основни функции / отговорности:

 1. Осигуряване на ежедневна административна и логистична подкрепа на персонала на Програмата за миграционно здраве по време на изпълнението на програмата.
 2. Подпомагане на организирането на дейности по психично здраве и психосоциална подкрепа (MHPSS) в рамките на центровете за настаняване на бежанци (РКС) в цялата страна и общности.
 3. Съдействие при организирането на обучението по психологическа първа помощ с гранични служители на първа линия, както и организирането на други събития, свързани с MHPSS и Migration Health в Молдова.
 4. Подпомагане организирането на социално-релационни дейности, базирани в общността.
 5. Организирайте срещи за бежанци за специализирани здравни услуги и консултации.
 6. Осигуряване на подкрепа при разработването и прилагането на психологическата гореща линия.
 7. Изготвяне на заявки за покупка и заявки за плащане, за да се гарантира навременното изпълнение на дейностите по програмата.
 8. Съдействие при изготвянето на договори за консултанти, обучители и други свързани участници в рамките на дейностите по Програмата за миграционно здраве в координация със съответния персонал.
 9. Проверете данните, получени от партньорите по изпълнението и персонала на програмата.
 10. Спазвайте принципите за защита на данните на МОМ.
 11. Изпълнявайте други задължения, тъй като те могат да бъдат възложени.

Необходими квалификации и опит

Образование:

 • Диплома за средно образование с най-малко пет години съответен опит; или
 • Университетска степен по социални науки, психология или всяка друга свързана област с най-малко три години подходящ професионален опит.

Опит:

 • Опит в управлението на информацията, за предпочитане в миграционни и конфликтни ситуации.
 • Опит в събирането на данни в областта.
 • Опит с международни организации, INGO е предимство.
 • Познаването на настройките за управление на границите е предимство.

Умения:

 • Способност за работа с гъвкавост и почтеност.
 • Способност за самостоятелна работа, с отлични организационни и многозадачни умения.
 • Възможност за работа в предизвикателни условия, под натиск, като същевременно се спазват кратки срокове.
 • Способност за учене и придобиване на нови компетенции, като същевременно се приема / дава конструктивна критика.
 • Възможност за организиране на информационен поток.
 • Използване на компютърни знания, включително Microsoft Office и възможност за използване на интернет и електронна поща. 
 • Добро познаване на географията и културата на Южен Малави.
 • Познаването на мобилните технологии за събиране на данни и GPS е предимство.

Езици:

Владеене на английски, румънски и руски език (устно и писмено). Украинското владеене е предимство.

Необходими компетенции

От заварения оператор се очаква да демонстрира следните ценности и компетенции:

Стойности

 • Включването и зачитането на многообразието зачита и насърчава индивидуалните и културните различия; насърчава многообразието и приобщаването, когато това е възможно.
 • Почтеност и прозрачност: поддържане на високи етични стандарти и действия по начин, съответстващ на организационните принципи/правила и стандарти на поведение.
 • Професионализъм: демонстрира способност за работа по композиран, компетентен и ангажиран начин и упражнява внимателна преценка при посрещане на ежедневните предизвикателства.

Основни компетенции – поведенчески показатели ниво 1

 • Работа в екип: развива и насърчава ефективното сътрудничество в рамките на и между звената за постигане на споделени цели и оптимизиране на резултатите.
 • Постигането на резултати води и осигурява качествени резултати по ориентиран към услугите и навременен начин; е ориентирана към действия и ангажирана с постигането на договорени резултати.
 • Управлението и споделянето на знания непрекъснато се стреми да учи, споделя знания и иновации.
 • Отчетност: поема отговорност за постигане на приоритетите на организацията и поема отговорност за собствените си действия и делегирана работа.
 • Комуникация: насърчава и допринася за ясна и открита комуникация; обяснява сложните въпроси по информативен, вдъхновяващ и мотивационен начин.

Други __________

Всяка оферта, направена на кандидата във връзка с това обявление за свободна длъжност, подлежи на потвърждение за финансиране.

Вътрешните органи на организацията и кандидатите на НДСВ ще се считат за кандидати от първо ниво. Това вакантно място е отворено и за кандидати от второ ниво.

Назначаването ще подлежи на удостоверяване, че кандидатът е медицински годен за назначаване, акредитация, всякакви изисквания за пребиваване или виза, разрешения за сигурност и валиден сертификат за COVID.

Ще бъдат разглеждани само кандидати, пребиваващи или в държавата на дежурната станция, или от място в съседна държава, което е на разстояние до работното място от дежурната станция. Във всички случаи предпоставка за заемане на длъжността е законното пребиваване в държавата на дежурната станция или в съседната държава, разположена на разстояние за пътуване, и разрешението за работа, както е приложимо.

Как да кандидатствате:

Заинтересованите кандидати са поканени да изпратят формуляра за лична история https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls   и мотивационно писмо на английски език на: hrchisinau@iom.int

Моля, посочете позицията, за която кандидатствате, и референтния код в полето за тема на вашето съобщение.

Крайният срок за кандидатстване е 06 февруари 2023 г.

За да може дадено заявление да се счита за валидно, МОМ приема само надлежно попълнените формуляри за лична история.

Ще бъде осъществен контакт само с одобрените кандидати.

Период на осчетоводяване:

От 16.01.2023 г. до 06.02.2023 г.

Ru

Traducere Automata

Продленный срок: Ассистент проекта MHPSS (Психическое здоровье и психосоциальная поддержка)

Extended Deadline: MHPSS Project Assistant (Mental Health and Psychosocial support)

Уведомление о вакансии 2022-32

Открыт для внутренних и внешних кандидатов

 Название должности

:

Ассистент проекта MHPSS (Психическое здоровье и психосоциальная поддержка)

 Место службы

:

Кишинев, Молдова

 Классификация

:

Категория Генерального штаба, класс О-5, шкала окладов ООН

 Тип назначения

:

Фиксированный срок один год, с возможностью продления

 Предполагаемая дата начала

:

Как можно скорее

 Дата закрытия

:

Февраль 06, 2023

 

Основанная в 1951 году, МОМ является ведущей межправительственной организацией в области миграции и тесно сотрудничает с правительственными, межправительственными и неправительственными партнерами. МОМ стремится содействовать гуманной и упорядоченной миграции на благо всех. Он делает это, предоставляя услуги и консультации правительствам и мигрантам.

МОМ привержена разнообразной и инклюзивной среде. Особенно рекомендуется подавать заявки высококвалифицированным кандидатам, особенно женщинам, инвалидам, рома и другим этническим или религиозным меньшинствам, лицам, живущим с ВИЧ.

Внутренние и внешние кандидаты имеют право подать заявку на эту вакансию. Для целей вакансии внутренние кандидаты рассматриваются в качестве кандидатов первого уровня.

Контекст:

После начала военных операций на территории Украины 24 февраля 2022 года в последующие дни сообщалось о значительных потоках и перемещениях через Украину и в соседние страны. В то время как авиаперелеты были приостановлены в Украине и Молдове, Украина разделяет сухопутную границу с четырьмя государствами-членами Европейского Союза (ЕС): Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией. Другие страны, не входящие в ЕС (3), которые имеют общую границу с Украиной, включают Республику Молдова, Российскую Федерацию и Беларусь. Большой приток и отток в Молдову и через молдову граждан Украины и третьих стран создал необходимость создания системы мониторинга и анализа тенденций и моделей мобильности.

Под непосредственным руководством сотрудника проекта по охране здоровья мигрантов помощник МХПСС будет отвечать за:

Основные функции / обязанности:

 1. Оказывать повседневную административную и материально-техническую поддержку сотрудникам Программы миграционного здоровья во время реализации программы.
 2. Оказание помощи в организации мероприятий по охране психического здоровья и психосоциальной поддержке (MHPSS) в центрах размещения беженцев (RAC) по всей стране и общинам.
 3. Помощь в организации тренинга по оказанию первой психологической помощи с пограничным персоналом, а также в организации других мероприятий, связанных с MHPSS и миграционным здоровьем в Молдове.
 4. Оказание помощи в организации социально-реляционной деятельности на уровне общин.
 5. Организуйте встречи для беженцев для специализированных медицинских услуг и консультаций.
 6. Оказать поддержку в разработке и внедрении психологической горячей линии.
 7. Подготовка заявок на закупки и платежных запросов для обеспечения своевременного выполнения программных мероприятий.
 8. Оказание помощи в составлении контрактов для консультантов, инструкторов и других связанных с ними субъектов в рамках деятельности Программы гигиены миграции в координации с соответствующим персоналом.
 9. Проверка данных, полученных партнерами-исполнителями и сотрудниками программы.
 10. Соблюдайте принципы защиты данных МОМ.
 11. Выполняйте другие обязанности по мере их назначения.

Требуемая квалификация и опыт

Образование:

 • Аттестат о среднем образовании с соответствующим опытом работы не менее пяти лет; или
 • Высшее образование в области социальных наук, психологии или любой другой смежной области с не менее чем трехлетним соответствующим профессиональным опытом.

Опыт:

 • Опыт управления информацией, предпочтительно в миграционных и конфликтных ситуациях.
 • Опыт сбора данных в полевых условиях.
 • Опыт работы с международными организациями, МНПО является преимуществом.
 • Знание настроек управления границами является преимуществом.

Навыки:

 • Способность работать с гибкостью и целостностью.
 • Умение работать самостоятельно, с отличными организационными и многозадачными навыками.
 • Способность работать в сложных условиях, под давлением при соблюдении сжатых сроков.
 • Способность учиться и приобретать новые компетенции, принимая/давая конструктивную критику.
 • Умение организовать информационный поток.
 • Компьютерные знания, включая Microsoft Office и умение пользоваться Интернетом и электронной почтой. 
 • Хорошее знание географии и культуры Южного Малави.
 • Знакомство с мобильными технологиями сбора данных и GPS является преимуществом.

Языки:

Свободное владение английским, румынским и русским языками (устным и письменным). Знание украинского языка является преимуществом.

Необходимые компетенции

Ожидается, что сотрудник на этой должности продемонстрирует следующие ценности и профессиональные качества:

Значения

 • Инклюзивность и уважение разнообразия обеспечивает уважение и поощрение индивидуальных и культурных различий; поощряет разнообразие и инклюзивность везде, где это возможно.
 • Честность и прозрачность: поддерживать высокие этические стандарты и действовать в соответствии с организационными принципами/правилами и стандартами поведения.
 • Профессионализм: демонстрирует способность работать в собранной, компетентной и целеустремленной манере и проявляет тщательное суждение в решении повседневных задач.

Основные компетенции – поведенческие показатели уровня 1

 • Командная работа: развивает и способствует эффективному сотрудничеству внутри подразделений и между ними для достижения общих целей и оптимизации результатов.
 • Достижение результатов дает и обеспечивает качественные результаты ориентированным на обслуживание и своевременным образом; ориентирована на конкретные действия и привержена достижению согласованных результатов.
 • Управление и обмен знаниями постоянно стремится учиться, обмениваться знаниями и внедрять инновации.
 • Подотчетность: берет на себя ответственность за достижение приоритетов Организации и берет на себя ответственность за собственные действия и делегированную работу.
 • Коммуникация: поощряет и способствует четкому и открытому общению; объясняет сложные вопросы в информативной, вдохновляющей и мотивационной форме.

Другое__________

Любое предложение, сделанное кандидату в связи с этим уведомлением о вакансии, подлежит подтверждению финансирования.

Внутренние сотрудники Организации и кандидаты НМС будут рассматриваться в качестве кандидатов первого уровня. Эта вакансия также открыта для кандидатов второго уровня.

Назначение будет подлежать сертификации того, что кандидат с медицинской точки зрения годен для назначения, аккредитации, любых требований к проживанию или визе, допусков к безопасности и действительной сертификации COVID.

Будут рассматриваться только кандидаты, проживающие либо в стране места службы, либо из места в соседней стране, которое находится в пределах досягаемости от места службы. Во всех случаях обязательным условием для занятия этой должности является законное проживание в стране места службы или в соседней стране, расположенной в пределах досягаемости, и разрешение на работу, в зависимости от обстоятельств.

Как подать заявку:

Заинтересованным заявителям предлагается отправить форму Личной истории https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls   и сопроводительное письмо на английском языке: hrchisinau@iom.int

Пожалуйста, укажите должность, на которую Вы претендуете, и справочный код в строке темы Вашего сообщения.

Последний день подачи заявок - 06 февраля 2023 года.

Для того, чтобы заявление считалось действительным, МОМ принимает только должным образом заполненные формы личной истории.

Будут связываться только с кандидатами, включенными в шорт-лист.

Период проводки:

С 16.01.2023 по 06.02.2023

telegram