BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de supraveghere bancară continuă (transparența acționarilor)Ro

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de supraveghere bancară continuă (transparența acționarilor)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de supraveghere bancară continuă (transparența acționarilor)

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1) Studii şi experiență:

      - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective;

      - Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puțin de 3 ani;

      - Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

      - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

      - Cunoașterea limbii române - fluent și a limbii engleze - cel puțin la nivel intermediar;

      - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competente comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale expertului principal al Direcției supraveghere continuă, Departamentul supraveghere bancară;

 1. Monitorizează evoluția în structura acționariatului la nivel de sector și, în dependenţă de băncile atribuite;
 2. Elaborează propunerile sau proiectele HCE privind aplicarea sancţiunilor şi/sau măsurilor de remediere în domeniul transparenței acționarilor;
 3. Examinează informațiile prezentate la solicitarea BNM, despre identitatea deţinătorilor direcţi şi indirecţi de dețineri calificate şi nivelul acestora, în dependență de băncile atribuite;
 4. Examinează informațiile despre orice dobândire sau înstrăinare directă sau indirectă a deținerilor în capitalul social al băncii şi despre orice fapte sau circumstanţe care generează suspiciunea că asemenea dobândire sau înstrăinare a avut loc fără respectarea legii şi a actelor normative ale BNM;
 5. Participă la elaborarea propunerilor de modificare a reglementărilor în domeniul transparenței acționarilor;
 6. Acordă, la necesitate, consultaţii băncilor în domeniul transparenței acționarilor;
 7. Efectuează controlul respectării de către bănci și acționarii acestora a cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, precum şi ale actelor normative în domeniul supravegherii bancare;
 8. Alte atribuții conform fișei postului.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 06 februarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului:  În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm studierea bibliografiei înainte de a fi invitat la concurs.

TEMATICA

- Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

- Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

- Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

BIBLIOGRAFIA

Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;

Regulamentul cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii nr.127 din 27.06.2013;

Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM nr.146 din 7 iunie 2017.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of principal expert, for a fixed term, responsible for continuous banking supervision (transparency of shareholders)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de supraveghere bancară continuă (transparența acționarilor)

Mandatory minimum requirements for candidates:

1) Studies and experience:

      - Higher education graduated with a bachelor's examination in the economic field with the general average for the years of study 8 or higher. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the country and/or the respective educational institutions will be indicated;

      - Internship in the financial and banking field not less than 3 years;

      - Knowledge of the banking supervision framework of the Republic of Moldova;

      - Analysis and synthesis skills starting from a significant volume of data and information;

      - Knowledge of Romanian language - fluent and English - at least at intermediate level;

      - In-depth knowledge of the use of Microsoft Office applications.

2) Behavioral competencies:

- Performance orientation;

- Effective communication;

-Cooperation;

- Organizational integrity;

- Conceptual thinking.

The main tasks of the main expert of the Directorate of Continuous Supervision, Department of Banking Supervision;

 1. Monitors the evolution in the shareholding structure at sector level and, depending on the allocated banks;
 2. Elaborates the hce proposals or drafts regarding the application of sanctions and/or remedial measures in the field of shareholder transparency;
 3. Examines the information submitted at the nbm's request, about the identity of the direct and indirect holders of qualified holdings and their level, depending on the allocated banks;
 4. Examines the information about any direct or indirect acquisition or alienation of holdings in the share capital of the bank and about any facts or circumstances that generate the suspicion that such acquisition or alienation took place without observing the law and the nbm's normative acts;
 5. Participates in the elaboration of proposals for amending the regulations in the field of shareholder transparency;
 6. Provides, if necessary, consultations to banks in the field of shareholder transparency;
 7. Supervises the compliance of banks and their shareholders with the requirements of the Law on banks' activity, as well as with the normative acts in the field of banking supervision;
 8. Other duties according to the job description.

The deadline for submitting CVs is: February 6, 2023.

 ! Submission of the CV:  In order to apply for participation in the contest, the cv form will be filled in online or the CV will be submitted at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the job for which it applies.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted.

We recommend studying the bibliography before being invited to the competition.

THEME

- Regulating the organization and functioning of the National Bank of Moldova;

- Legal framework of banking activity in the Republic of Moldova;

- Specific risks and risk profile of banks.

BIBLIOGRAPHY

Law on the National Bank of Moldova nr. 548-XIII from 21.07.1995;

Law on banks' activity nr. 202 from 06.10.2017;

Regulation on holding participation quotas in the share capital of the bank no.127 of 27.06.2013;

Regulation on the framework for the management of the bank's activity approved by the Executive Board of the NBM no.146 of 7 June 2017.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di esperto principale, a tempo determinato, responsabile della vigilanza bancaria continua (trasparenza degli azionisti)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de supraveghere bancară continuă (transparența acționarilor)

Requisiti minimi obbligatori per i candidati:

1) Studi ed esperienze:

      - Istruzione superiore laureato con un esame di laurea in campo economico con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore. Per le persone in possesso di diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel paese e/o nelle rispettive istituzioni educative;

      - Tirocinio in ambito finanziario e bancario non inferiore a 3 anni;

      - Conoscenza del quadro di vigilanza bancaria della Repubblica di Moldova;

      - Capacità di analisi e sintesi a partire da un volume significativo di dati e informazioni;

      - Conoscenza della lingua rumena - fluente e inglese - almeno a livello intermedio;

      - Conoscenza approfondita dell'utilizzo delle applicazioni Microsoft Office.

2) Competenze comportamentali:

- Orientamento alle prestazioni;

- Comunicazione efficace;

-Cooperazione;

- Integrità organizzativa;

- Pensiero concettuale.

I compiti principali dell'esperto principale della Direzione della vigilanza continua, Dipartimento della vigilanza bancaria;

 1. monitora l'evoluzione della struttura azionaria a livello settoriale e, a seconda delle banche allocate;
 2. elabora le proposte o le bozze relative all'applicazione di sanzioni e/o misure correttive in materia di trasparenza degli azionisti;
 3. Esamina le informazioni presentate su richiesta della NBM, circa l'identità dei detentori diretti e indiretti di partecipazioni qualificate e il loro livello, a seconda delle banche assegnate;
 4. esamina le informazioni su qualsiasi acquisizione diretta o indiretta o alienazione di partecipazioni nel capitale sociale della banca e su qualsiasi fatto o circostanza che generi il sospetto che tale acquisizione o alienazione abbia avuto luogo senza osservare la legge e gli atti normativi della NBM;
 5. partecipa all'elaborazione di proposte di modifica della normativa in materia di trasparenza degli azionisti;
 6. fornisce, se necessario, consulenze alle banche in materia di trasparenza degli azionisti;
 7. vigila sul rispetto da parte delle banche e dei loro azionisti dei requisiti della legge sull'attività bancaria, nonché degli atti normativi in materia di vigilanza bancaria;
 8. Altri compiti secondo la descrizione del lavoro.

La scadenza per l'invio dei CV è: 6 febbraio 2023.

 ! Invio del CV: Per richiedere la partecipazione al concorso, il modulo cv sarà compilato online o il CV sarà presentato presso la sede NBM, all'indirizzo:  bd. Grigore Vieru nr.1, mun.   Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando il lavoro per il quale si applica.

Saranno contattate solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso.

Si consiglia di studiare la bibliografia prima di essere invitati al concorso.

TEMA

- Regolare l'organizzazione e il funzionamento della Banca Nazionale della Moldavia;

- quadro giuridico dell'attività bancaria nella Repubblica moldova;

- Rischi specifici e profilo di rischio delle banche.

BIBLIOGRAFIA

Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia nr. 548-XIII dal 21.07.1995;

Legge sull'attività delle banche nr. 202 dal 06.10.2017;

Regolamento sulla detenzione di quote di partecipazione al capitale sociale della banca n.127 del 27.06.2013;

Regolamento relativo al quadro di riferimento per la gestione dell'attività della banca approvato dal Consiglio Direttivo della NBM n. 146 del 7 giugno 2017.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантність головного експерта, на визначений термін, відповідального за безперервний банківський нагляд (прозорість акціонерів)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de supraveghere bancară continuă (transparența acționarilor)

Обов'язкові мінімальні вимоги до кандидатів:

1) Навчання та досвід:

      - Вища освіта, що випускається з іспитом на бакалавра в економічній сфері із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище. Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, буде вказана кваліфікація (наприклад, GPA тощо), отримана в країні та/або відповідних навчальних закладах;

      - Стажування у фінансово-банківській сфері не менше 3 років;

      - Знання системи банківського нагляду Республіки Молдова;

      - Навички аналізу та синтезу, починаючи зі значного обсягу даних та інформації;

      - Знання румунської мови - вільно та англійської - хоча б на середньому рівні;

      - Глибокі знання використання додатків Microsoft Office.

2) Поведінкові компетенції:

- Орієнтація на продуктивність;

- Ефективна комунікація;

-Співробітництво;

- Організаційна цілісність;

- Концептуальне мислення.

Основні завдання головного експерта дирекції безперервного нагляду, департаменту банківського нагляду;

 1. Здійснює моніторинг еволюції структури акцій на рівні сектору та, залежно від виділених банків;
 2. Розробляє пропозиції або проекти щодо застосування санкцій та/або коригувальних заходів у сфері прозорості акціонерів;
 3. Вивчає інформацію, подану на запит nbm, про особу прямих і непрямих власників кваліфікованих холдингів та їх рівень, залежно від виділених банків;
 4. Вивчає інформацію про будь-яке пряме або непряме придбання або відчуження володінь у статутному капіталі банку та про будь-які факти чи обставини, що породжують підозру, що таке придбання або відчуження мало місце без дотримання закону та нормативних актів НБМ;
 5. Бере участь у розробленні пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері прозорості акціонерів;
 6. Надає, у разі необхідності, консультації банкам у сфері прозорості акціонерів;
 7. Здійснює контроль за дотриманням банками та їх акціонерами вимог Закону про діяльність банків, а також нормативних актів у сфері банківського нагляду;
 8. Інші обов'язки згідно з посадовою інструкцією.

Кінцевий термін подання резюме : 6 лютого 2023 року.

 ! Подача резюме: Для того, щоб подати заявку на участь у конкурсі, форма резюме  буде заповнена онлайн або резюме буде подано в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, уточнюючи роботу, на яку він претендує.

Зв'язуватися будуть тільки особи, які відповідають умовам конкурсу.

Рекомендуємо вивчити бібліографію перед запрошенням на конкурс.

ТЕМА

- Регулювання організації та функціонування Національного банку Молдови;

- Правові основи банківської діяльності в Республіці Молдова;

- Специфічні ризики та ризик-профіль банків.

БІБЛІОГРАФІЯ

Закон про Національний банк Молдови нр. 548-XIII від 21.07.1995;

Закон про діяльність банків нр. 202 від 06.10.2017;

Положення про утримання квот участі у статутному капіталі банку No127 від 27.06.2013;

Положення про засади управління діяльністю банку, затверджене Правлінням НБМ No146 від 7 червня 2017 року.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на главен експерт, за определен срок, отговарящ за непрекъснатия банков надзор (прозрачност на акционерите)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de supraveghere bancară continuă (transparența acționarilor)

Задължителни минимални изисквания към кандидатите:

1) Проучвания и опит:

      - Висше образование, завършило с бакалавърски изпит в икономическата област с общата средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока. За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в страната и/или съответните учебни заведения;

      - Стаж във финансовата и банковата сфера не по-малко от 3 години;

      - Познаване на рамката за банков надзор на Република Молдова;

      - Умения за анализ и синтез, започващи от значителен обем данни и информация;

      - Владеене на румънски език - владеещ и английски език - поне на средно ниво;

      - Задълбочени познания за използването на приложенията на Microsoft Office.

2) Поведенчески компетенции:

- Ориентация на изпълнението;

- Ефективна комуникация;

-Сътрудничество;

- Организационна цялост;

- Концептуално мислене.

Основните задачи на главния експерт на дирекция "Непрекъснат надзор", отдел "Банков надзор";

 1. Наблюдава развитието на акционерната структура на секторно равнище и в зависимост от разпределените банки;
 2. Разработва предложения или проекти на ХСЕ относно прилагането на санкции и/или коригиращи мерки в областта на прозрачността на акционерите;
 3. Разглежда информацията, предоставена по искане на НБМ, относно самоличността на преките и непреките притежатели на квалифицирани дялови участия и тяхното ниво в зависимост от разпределените банки;
 4. Проучва информацията за всяко пряко или косвено придобиване или отчуждаване на участия в акционерния капитал на банката и за всички факти или обстоятелства, които пораждат подозрение, че такова придобиване или отчуждаване е извършено без спазване на закона и нормативните актове на НБМ;
 5. Участва в изработването на предложения за изменение на нормативната уредба в областта на прозрачността на акционерите;
 6. Предоставя, ако е необходимо, консултации на банките в областта на прозрачността на акционерите;
 7. Контролира спазването от страна на банките и техните акционери на изискванията на Закона за дейността на банките, както и на нормативните актове в областта на банковия надзор;
 8. Други задължения съгласно длъжностната характеристика.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 6 февруари 2023 г.

 ! Подаване на автобиографията:  За да кандидатствате за участие в конкурса, формулярът за автобиография ще бъде попълнен онлайн или автобиографията ще бъде подадена в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки работата, за която кандидатства.

Ще бъде осъществен контакт само с лица, които отговарят на условията на конкурса.

Препоръчваме да проучите библиографията, преди да бъдете поканени на конкурса.

ТЕМА

- Регулиране на организацията и функционирането на Националната банка на Молдова;

- Правна рамка на банковата дейност в Република Молдова;

- Специфични рискове и рисков профил на банките.

БИБЛИОГРАФИЯ

Закон за Националната банка на Молдова nr. 548-XIII от 21.07.1995 г.;

Закон за дейността на банките nr. 202 от 06.10.2017 г.;

Наредба за притежаване на квоти за участие в акционерния капитал на банката No 127 от 27.06.2013 г.;

Наредба за рамката за управление на дейността на банката, одобрена от Изпълнителния съвет на НБМ No 146 от 7 юни 2017 г.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного эксперта, на определенный срок, ответственного за непрерывный банковский надзор (прозрачность акционеров)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de supraveghere bancară continuă (transparența acționarilor)

Обязательные минимальные требования к кандидатам:

1) Учеба и опыт:

      - Высшее образование, оконченное с экзаменом бакалавра в экономической области с общей средней за годы обучения 8 и выше. Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в стране и/или соответствующих учебных заведениях;

      - Стажировка в финансово-банковской сфере не менее 3 лет;

      - Знание системы банковского надзора Республики Молдова;

      - навыки анализа и синтеза, начиная со значительного объема данных и информации;

      - Знание румынского языка - свободно и английского - как минимум на среднем уровне;

      - Глубокое знание использования приложений Microsoft Office.

2) Поведенческие компетенции:

- Ориентация на производительность;

- Эффективная коммуникация;

-Сотрудничество;

- Организационная целостность;

- Концептуальное мышление.

Основные задачи главного эксперта Дирекции непрерывного надзора Департамента банковского надзора;

 1. Отслеживает эволюцию структуры акционерного капитала на отраслевом уровне и, в зависимости от выделенных банков;
 2. Разрабатывает предложения или проекты hce относительно применения санкций и/или мер по исправлению положения в области прозрачности акционеров;
 3. изучает представленную по запросу НБМ информацию о личности прямых и косвенных держателей квалифицированных холдингов и их уровне в зависимости от выделенных банков;
 4. Изучает информацию о любом прямом или косвенном приобретении или отчуждении долей участия в уставном капитале банка и о любых фактах или обстоятельствах, которые порождают подозрение в том, что такое приобретение или отчуждение имело место без соблюдения закона и нормативных актов НБМ;
 5. Участвует в разработке предложений по внесению изменений в нормативные акты в области прозрачности акционеров;
 6. Предоставляет при необходимости консультации банкам в области прозрачности акционеров;
 7. осуществляет надзор за соблюдением банками и их акционерами требований Закона о деятельности банков, а также нормативных актов в области банковского надзора;
 8. Другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией.

Крайний срок подачи резюме: 6 февраля 2023 года.

 ! Подача резюме:  Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, форма резюме будет заполнена онлайн или резюме будет представлено в штаб-квартире НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, с указанием работы, на которую он претендует.

Свяжутся только с лицами, которые соответствуют условиям конкурса.

Рекомендуем изучить библиографию перед приглашением на конкурс.

ТЕМА

- регулирование организации и функционирования Национального банка Молдовы;

- Правовые основы банковской деятельности в Республике Молдова;

- Специфические риски и риск-профиль банков.

БИБЛИОГРАФИЯ

Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XIII от 21.07.1995;

Закон о деятельности банков No 202 от 06.10.2017;

Положение о владении квотами участия в уставном капитале банка No127 от 27.06.2013;

Положение об основах управления деятельностью банка, утвержденное Правлением НБМ No146 от 7 июня 2017 года.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram