BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiareRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare

Obiectivele postului sunt:

Participarea la consolidarea supravegherii sectorului financiar prin desfășurarea activităților în vederea preluării de către Banca Națională a Moldovei a atribuției de supraveghere a participanților profesioniști la piața asigurărilor și a Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA).

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1)       Studii și experiență:

-         Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 3 ani în domeniul financiar-economic. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;

-         Experiență de minim un an în domeniul financiar –economic, experiența în domeniul asigurărilor va constitui un avantaj;

-         Cunoaşterea principiilor unei supravegheri eficiente;

-         Cunoştinţe generale cu privire la asigurarea supravegherii prudențiale în domeniul asigurărilor;

-         Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;

-         Cunoaşterea limbii engleze, la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);

-         Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă.

2)      Competențe comportamentale:

-         Gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;

-         Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;

-         Cunoștințe suficiente pentru o bună înțelegere a riscurilor la care se pot expune participanții profesioniști la piața asigurărilor și BNAA.

Principalele atribuții funcționale:

-         Studierea  cadrului normativ autohton (primar și secundar) și cadrului normativ european aferent domeniului de supraveghere a participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA și înaintarea propunerilor de îmbunătățire a cadrului normativ autohton aferent acestui domeniu;

-         Participarea la diverse activități (întruniri/strategii/planuri de acțiuni) aferente transferului de competențe către BNM ce țin de domeniul supravegherii  participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA;

-         Participarea la elaborarea proceselor, regulamentelor și procedurilor interne aferente supravegherii participanților profesioniști la piața asigurărilor și  BNAA;

-         Identificarea necesitaților de relații de cooperare naționale și internaționale în domeniul supravegherii participanților profesioniști la piața asigurărilor și BNAA.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 02 februarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. LEGEA nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 2. LEGEA nr. 92 din 07.04.2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
 3. LEGEA nr. 106 din 21.04.2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule;
 4. LEGEA nr. 178 din 11.09.2020 pentru modificarea unor acte normative;
 5. LEGEA nr. 129 din  13.07.2018 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a contest for the vacancy of senior economist of the Directorate for Strengthening Financial Supervision

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare

The objectives of the job are:

Participation in strengthening the supervision of the financial sector by carrying out activities in order for the National Bank of Moldova to take over the supervisory task of professional participants in the insurance market and of the National Bureau of Motor Insurers (BNAA).

Mandatory minimum requirements for candidates:

1)       Studies and experience:

-         Higher education graduated with a license exam in the financial and economic fields with the general average for the years of study 8 or higher; In the case of a general study mark lower than 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 3 years' experience in the financial and economic field. For persons with studies obtained outside the Republic of Moldova, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or institutions will be indicated;

-         Minimum one year experience in the financial and economic field, experience in the insurance field will be an advantage;

-         Knowledge of the principles of effective supervision;

-         General knowledge of how to ensure prudential supervision in the field of insurance;

-         Knowledge of computer operation at user level and advanced knowledge of MS Word, Excel and Power Point applications;

-         Knowledge of English, at the level, at least, intermediate (read / written / spoken);

-         Skills: integrity, responsibility, professionalism, teamwork, result orientation, credibility, ability to solve problems, learning and continuous development.

2)      Behavioral skills:

-         Orderly thinking, tact and skill in working with people, perseverance, resistance to effort and stress, adaptability to new situations, ability to quickly switch to various professional problems – very good development;

-         Ability to communicate orally and in writing, to be able to clearly and concisely present findings, conclusions and recommendations;

-         Sufficient knowledge for a good understanding of the risks to which professional participants in the insurance and BNAA market may be exposed.

The main functional tasks:

-         Studying the  local regulatory framework (primary and secondary) and the European regulatory framework related to the field of supervision of professional participants in the insurance and BNAA market and submitting proposals to improve the local regulatory framework related to this field;

-         Participation in various activities (meetings / strategies / action plans) related to the transfer of competences to the NBM related to the field of supervision  of professional participants in the insurance market and BNAA;

-         Participation in the development of internal processes, regulations and procedures related to the supervision of professional participants in the insurance market and  the BNAA;

-         Identification of the needs for national and international cooperation relations in the field of supervision of professional participants in the insurance market and the BNAA.

The deadline for submitting CVs is: February 2, 2023.

 ! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Bibliography:

 1. LAW no. 548-XIII from 21.07.1995 regarding the National Bank of Moldova;
 2. LAW no. 92 of 07.04.2022 on the activity of insurance or reinsurance;
 3. LAW no. 106 of 21.04.2022 on the mandatory insurance of civil liability of motor vehicles for damages produced by vehicles;
 4. LAW no. Order of the Minister of Public Health no. 178 of 11.09.2020 for the amendment of certain normative acts;
 5. LAW no. Order of the Minister of Public Health no. 129 of  13.07.2018 on approval of the Strategy for the development of the non-banking financial market for 2018–2022 and of the Action Plan for its implementation.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di economista senior della Direzione per il rafforzamento della vigilanza finanziaria

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare

Gli obiettivi del lavoro sono:

Partecipazione al rafforzamento della vigilanza del settore finanziario attraverso lo svolgimento di attività affinché la Banca nazionale della Moldova assuma il compito di supervisione dei partecipanti professionali nel mercato assicurativo e dell'Ufficio nazionale degli assicuratori auto (BNAA).

Requisiti minimi obbligatori per i candidati:

1)       Studi ed esperienze:

-         Diploma di istruzione superiore con un esame di licenza in campo finanziario ed economico con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore; Nel caso di un punteggio di studio generale inferiore a 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 3 anni di esperienza nel campo finanziario ed economico. Per le persone con studi ottenuti al di fuori della Repubblica di Moldova, saranno indicate le qualifiche (ad esempio GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e / o istituzioni;

-         Minimo un anno di esperienza in campo finanziario ed economico, l'esperienza nel campo assicurativo sarà un vantaggio;

-         Conoscenza dei principi di vigilanza efficace;

-         conoscenze generali su come garantire la vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

-         Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente e conoscenza avanzata delle applicazioni MS Word, Excel e Power Point;

-         Conoscenza della lingua inglese, almeno di livello intermedio (letto/scritto/parlato);

-         Competenze: integrità, responsabilità, professionalità, lavoro di squadra, orientamento al risultato, credibilità, capacità di risolvere problemi, apprendimento e sviluppo continuo.

2)      Abilità comportamentali:

- Pensiero ordinato, tatto e abilità nel lavorare con le persone, perseveranza, resistenza allo sforzo e allo stress, adattabilità a nuove situazioni, capacità di passare rapidamente a vari problemi professionali -         ottimo sviluppo;

-         Capacità di comunicare oralmente e per iscritto, per essere in grado di presentare in modo chiaro e conciso risultati, conclusioni e raccomandazioni;

-         Conoscenza sufficiente per una buona comprensione dei rischi a cui possono essere esposti i professionisti del mercato assicurativo e BNAA.

I principali compiti funzionali:

-         Studiare il quadro normativo locale (primario e secondario) e il quadro normativo europeo relativo al settore della vigilanza dei partecipanti professionali nel mercato assicurativo e BNAA e presentare proposte per migliorare il  quadro normativo locale relativo a questo settore;

-         Partecipazione a varie attività (riunioni / strategie / piani d'azione) relative al trasferimento di competenze al NBM relative al campo della supervisione  dei partecipanti professionali nel mercato assicurativo e BNAA;

-         Partecipazione allo sviluppo di processi, regolamenti e procedure interni relativi alla supervisione dei partecipanti professionali al mercato assicurativo e  alla BNAA;

-         Identificazione delle esigenze di relazioni di cooperazione nazionale e internazionale nel campo della vigilanza dei partecipanti professionali al mercato assicurativo e alla BNAA.

La scadenza per l'invio dei CV è: 2 febbraio 2023.

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

 1. LEGGE n. 548-XIII del 21.07.1995 per quanto riguarda la Banca Nazionale della Moldavia;
 2. LEGGE n. 92 del 07.04.2022 sull'attività di assicurazione o riassicurazione;
 3. LEGGE n. 106 del 21.04.2022 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli per danni prodotti dai veicoli;
 4. LEGGE n. Ordinanza del Ministro della Sanità pubblica n. 178 dell'11.09.2020 per la modifica di determinati atti normativi;
 5. LEGGE n. Ordinanza del Ministro della Sanità pubblica n. 129 del 13.07.2018 sull'approvazione della Strategia per lo sviluppo del mercato finanziario non bancario per il periodo 2018-2022 e del  Piano d'azione per la sua attuazione.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду старшого економіста Дирекції з посилення фінансового нагляду

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare

Завданнями роботи є:

Участь у посиленні нагляду за фінансовим сектором шляхом проведення заходів для того, щоб Національний банк Молдови взяв на себе наглядове завдання професійних учасників страхового ринку та Національного бюро автомобільних страховиків (BNAA).

Обов'язкові мінімальні вимоги до кандидатів:

1)       Навчання та досвід:

- Вища освіта, що випускається з ліцензійним іспитом у фінансово-економічній         сфері із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище; У разі загальної оцінки дослідження нижче 8 умова вважається виконаною, якщо кандидат має досвід роботи у фінансово-економічній сфері не менше 3 років. Для осіб з навчанням, отриманим за межами Республіки Молдова, буде вказана кваліфікація (наприклад, середній бал тощо), отримана у відповідній країні та / або установах;

- Мінімум один рік досвіду роботи у фінансово-економічній         сфері, досвід роботи в страховій сфері будуть перевагою;

-         Знання принципів ефективного нагляду;

-         Загальні знання про способи забезпечення пруденційного нагляду в сфері страхування;

-         Знання роботи комп'ютера на рівні користувача і поглиблені знання додатків MS Word, Excel і Power Point;

-         Знання англійської мови, на рівні, як мінімум, середньому (read / written / talk);

-         Навички: доброчесність, відповідальність, професіоналізм, командна робота, орієнтація на результат, авторитетність, здатність вирішувати проблеми, навчання та постійний розвиток.

2)      Поведінкові навички:

-         Впорядковане мислення, тактовність і вміння працювати з людьми, наполегливість, стійкість до зусиль і стресів, пристосованість до нових ситуацій, вміння швидко перемикатися на різні професійні проблеми – дуже хороший розвиток;

-         Уміння спілкуватися усно і письмово, вміти чітко і лаконічно викладати висновки, висновки і рекомендації;

-         Достатні знання для хорошого розуміння ризиків, яким можуть піддаватися професійні учасники ринку страхування і BNAA.

Основні функціональні завдання:

- Вивчення локальної нормативної бази (первинної та вторинної) та європейської нормативно-правової бази, пов'язаної зі сферою нагляду за професійними учасниками ринку страхування та BNAA та подання пропозицій щодо вдосконалення локальної  нормативно-правової         бази, пов'язаної з цією сферою;

-         Участь в різних заходах (нарадах / стратегіях / планах дій), пов'язаних з передачею НБМ компетенцій, пов'язаних зі сферою нагляду  за професійними учасниками страхового ринку і БНАА;

-         Участь в розробці внутрішніх процесів, положень і процедур, пов'язаних з наглядом за професійними учасниками страхового ринку і  БНАА;

-         Визначення потреб у відносинах національного та міжнародного співробітництва у сфері нагляду за професійними учасниками страхового ринку та БНАА.

Кінцевий термін подання резюме : 2 лютого 2023 року.

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

 1. ЗАКОН No 548-XIII від 21.07.1995 щодо Національного банку Молдови;
 2. ЗАКОН No 92 від 07.04.2022 про діяльність зі страхування або перестрахування;
 3. ЗАКОН No 106 від 21.04.2022 щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності транспортних засобів за збитки, завдані транспортними засобами;
 4. ЗАКОН No Наказ Міністра охорони здоров'я No 178 від 11.09.2020 про внесення змін до деяких нормативних актів;
 5. ЗАКОН No Наказ Міністра охорони здоров'я No 129 від  13.07.2018 про затвердження Стратегії розвитку небанківського фінансового ринку на 2018–2022 роки та Плану заходів з її реалізації.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на старши икономист на дирекция "Укрепване на финансовия надзор"

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare

Целите на работата са:

Участие в засилване на надзора на финансовия сектор чрез извършване на дейности, за да може Националната банка на Молдова да поеме надзорната задача на професионалните участници на застрахователния пазар и на Националното бюро на автомобилните застрахователи (BNAA).

Задължителни минимални изисквания към кандидатите:

1)       Проучвания и опит:

- Висше образование, завършило с лицензионен изпит във финансово-икономическите области с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока         ; В случай на обща оценка на изследването, по-ниска от 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 3 години опит във финансовата и икономическата област. За лицата с образование, получено извън Република Молдова, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или институции;

-         Минимум една година опит във финансово-икономическата област, опит в застрахователната сфера ще бъде предимство;

-         Познаване на принципите на ефективния надзор;

-         Общи познания за това как да се осигури пруденциален надзор в областта на застраховането;

-         Познаване на работата на компютъра на потребителско ниво и напреднали познания за приложенията MS Word, Excel и Power Point;

- Владеене на английски език, на ниво, най-малко         , средно (прочетено / писмено / говоримо);

-         Умения: почтеност, отговорност, професионализъм, работа в екип, ориентация към резултатите, надеждност, способност за решаване на проблеми, учене и непрекъснато развитие.

2)      Поведенчески умения:

-         Подредено мислене, такт и умение за работа с хора, постоянство, устойчивост на усилия и стрес, адаптивност към нови ситуации, способност за бързо преминаване към различни професионални проблеми – много добро развитие;

-         Способност за устна и писмена комуникация, за да може ясно и кратко да представя констатации, заключения и препоръки;

-         Достатъчни познания за добро разбиране на рисковете, на които могат да бъдат изложени професионалните участници на застрахователния и БНАА пазар.

Основните функционални задачи:

-         Проучване на местната нормативна уредба (първична и вторична) и европейската нормативна уредба, свързана с областта на надзора на професионалните участници на застрахователния и БНАА пазар и подаване на предложения за подобряване на  местната нормативна уредба, свързана с тази област;

-         Участие в различни дейности (срещи/стратегии/планове за действие), свързани с прехвърляне на компетенции към НБМ, свързани с областта на надзора  на професионалните участници на застрахователния пазар и БНАА;

-         Участие в разработването на вътрешни процеси, наредби и процедури, свързани с надзора на професионалните участници на застрахователния пазар и  БНАА;

-         Идентифициране на потребностите от национално и международно сътрудничество в областта на надзора на професионалните участници на застрахователния пазар и БНАА.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 2 февруари 2023 г.

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

 1. ЗАКОН бр. 548-XIII от 21.07.1995 г. относно Националната банка на Молдова;
 2. ЗАКОН бр. 92 от 07.04.2022 г. относно дейността по застраховане или презастраховане;
 3. ЗАКОН бр. 106 от 21.04.2022 г. относно задължителната застраховка "Гражданска отговорност на моторните превозни средства" за вреди, причинени от превозни средства;
 4. ЗАКОН бр. Заповед на министъра на народното здраве No 178 от 11.09.2020 г. за изменение на определени нормативни актове;
 5. ЗАКОН бр. Заповед на министъра на народното здраве No 129 от  13.07.2018 г. за одобряване на Стратегията за развитие на небанковия финансов пазар за периода 2018–2022 г. и на Плана за действие за нейното изпълнение.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию старшего экономиста Дирекции по усилению финансового надзора

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare

Целями работы являются:

Участие в усилении надзора за финансовым сектором путем осуществления деятельности для того, чтобы Национальный банк Молдовы взял на себя надзорную задачу профессиональных участников страхового рынка и Национального бюро автостраховщиков (BNAA).

Обязательные минимальные требования к кандидатам:

1)       Учеба и опыт:

-         высшее образование, окончившее с лицензионным экзаменом в финансово-экономической сфере с общей средней за годы обучения 8 и выше; В случае общей оценки исследования ниже 8, условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 3 лет опыта работы в финансово-экономической сфере. Для лиц с обучением, полученным за пределами Республики Молдова, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учреждениях;

-         Минимум один год опыта работы в финансово-экономической сфере, опыт работы в сфере страхования будет преимуществом;

-         Знание принципов эффективного надзора;

-         общие знания о том, как обеспечить пруденциальный надзор в сфере страхования;

-         Знание работы компьютера на уровне пользователя и продвинутые знания приложений MS Word, Excel и Power Point;

-         Знание английского языка, на уровне, как минимум, среднего (чтение/письмо/разговорная);

-         Навыки: честность, ответственность, профессионализм, командная работа, ориентация на результат, авторитет, способность решать проблемы, обучение и постоянное развитие.

2)      Поведенческие навыки:

-         упорядоченное мышление, такт и умение работать с людьми, настойчивость, устойчивость к усилиям и стрессам, приспособляемость к новым ситуациям, умение быстро переключаться на различные профессиональные задачи – очень хорошее развитие;

-         умение общаться устно и письменно, уметь четко и лаконично излагать выводы, заключения и рекомендации;

-         Достаточные знания для хорошего понимания рисков, которым могут подвергаться профессиональные участники страхового и BNAA рынка.

Основные функциональные задачи:

-         Изучение местной  нормативной базы (первичной и вторичной) и европейской нормативной базы, связанной с областью надзора за профессиональными участниками страхового и BNAA рынка и представление предложений по совершенствованию местной нормативно-правовой базы, связанной с этой областью;

-         участие в различных мероприятиях (встречах/стратегиях/планах действий), связанных с передачей НБМ компетенций, связанных с областью надзора за профессиональными  участниками страхового рынка и BNAA;

-         Участие в разработке внутренних процессов, регламентов и процедур, связанных с надзором за профессиональными участниками страхового рынка и  БНАА;

-         Выявление потребностей в национальном и международном сотрудничестве в области надзора за профессиональными участниками страхового рынка и БНАА.

Крайний срок подачи резюме: 2 февраля 2023 года.

 ! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

 1. ЗАКОН No. 548-XIII от 21.07.1995 о Национальном банке Молдовы;
 2. ЗАКОН No. 92 от 07.04.2022 о деятельности по страхованию или перестрахованию;
 3. ЗАКОН No. 106 от 21.04.2022 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автотранспортных средств за повреждения, причиненные транспортными средствами;
 4. ЗАКОН No. Приказ Министра здравоохранения No 178 от 11.09.2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты;
 5. ЗАКОН No. Приказ Министра здравоохранения No 129 от  13.07.2018 об утверждении Стратегии развития небанковского финансового рынка на 2018–2022 годы и Плана мероприятий по ее реализации.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram