Expert Reglementări și Achiziții de EnergieRo

Articol Original

Expert Reglementări și Achiziții de Energie

Expert Reglementări și Achiziții de Energie

Responsabilități:

 • Participarea în elaborarea notificărilor/prognozelor corespunzătoare achizițiilor de energie;
 • Analiza corectitudinii dezechilibrelor formate în procesul de procurare a energiei și să identifice cauzele formării dezechilibrelor respective;
 • Elaborarea proiectelor de răspuns la solicitările parvenite de la producătorii și furnizorii de energie și gestionarea corespondenței cu producătorii și furnizorii în cauză;
 • Participarea la monitorizarea formalităților aferente încheierii contractelor de achiziție a energiei și achitărilor pentru energia procurată;
 • Participarea în procesul de elaborare și gestionare a documentației aferente procedurii de organizare și desfășurare a licitațiilor de procurare a energiei;
 • Elaborarea rapoartelor solicitate de către unitățile interne de gestiune, precum și cele solicitate de către autoritățile relevante;
 • Efectuarea analizei sensibilității diferitor parametri care afectează cererea de energie, prețurile, piața, realizând probe pe baza diferitor scenarii;
 • Analiza calităţii tehnice şi economice a relațiilor și negocierilor corespunzătoare altor întreprinderi care participă la piața energiei;
 • Analiza factorilor de influență și impactul economic al acestor factori asupra prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice;
 • Participarea la elaborarea reglementărilor în domeniu și examinarea impactului reglementărilor în cauză asupra activității întreprinderii.

Cerințe:

 • Studii superioare: tehnice, economice;
 • Cunoașterea limbii române, ruse, engleze;
 • Experiență de muncă în poziție similară constituie avantaj;
 • Abilități bune de comunicare și negociere, responsabilitate, gîndire analitică, flexibilitate

Oferim:

 • Traininguri pentru dezvoltarea profesională și personală;
 • Schimb de experiență cu companiile internaționale din domeniu;
 • Salariu oficial;
 • Suport din partea colegilor și angajatorului.

Cei interesați pot transmite CV la adresa email: tt70@search4staff.com

Telefon de contact: 069638007

CV-urile vor fi analizate, iar candidații care corespund cerințelor vor fi invitați la interviu.

En

Traducere Automata

Expert Regulations and Energy Acquisitions

Expert Reglementări și Achiziții de Energie

Responsibilities:

 • Participation in the elaboration of notifications / forecasts corresponding to energy purchases;
 • Analysis of the correctness of the imbalances formed in the process of energy procurement and to identify the causes of the formation of the respective imbalances;
 • Preparation of response projects to requests from energy producers and suppliers and correspondence management with the producers and suppliers concerned;
 • Participation in the monitoring of formalities related to the conclusion of energy procurement contracts and payments for the purchased energy;
 • Participation in the process of elaboration and management of the documentation related to the procedure for organizing and conducting tenders for the purchase of energy;
 • Preparation of reports requested by the internal management units, as well as those requested by the relevant authorities;
 • Performing the analysis of the sensitivity of different parameters that affect the energy demand, prices, market, making tests based on different scenarios;
 • Analysis of the technical and economic quality of the corresponding relations and negotiations of other enterprises participating in the energy market;
 • Analysis of influence factors and the economic impact of these factors on regulated electricity supply prices;
 • Participation in the elaboration of regulations in the field and examination of the impact of the regulations in question on the activity of the enterprise.

Requirements:

 • Higher education: technical, economic;
 • Knowledge of Romanian, Russian, English;
 • Work experience in a similar position is an advantage;
 • Good communication and negotiation skills, responsibility, analytical thinking, flexibility

Offer:

 • Trainings for professional and personal development;
 • Exchange of experience with international companies in the field;
 • Official salary;
 • Support from colleagues and the employer.

Those interested can send their CV to the email address: tt70@search4staff.com

Contact phone: 069638007

CVs will be analyzed and candidates who meet the requirements will be invited to the interview.

It

Traducere Automata

Normative esperte e acquisizioni di energia

Expert Reglementări și Achiziții de Energie

Responsabilità:

 • Partecipazione all'elaborazione di notifiche/previsioni corrispondenti agli acquisti di energia;
 • Analisi della correttezza degli squilibri formatisi nel processo di approvvigionamento energetico e identificare le cause della formazione dei rispettivi squilibri;
 • Preparazione di progetti di risposta alle richieste dei produttori e dei fornitori di energia e gestione della corrispondenza con i produttori e i fornitori interessati;
 • Partecipazione al monitoraggio delle formalità relative alla conclusione di contratti di approvvigionamento energetico e pagamenti per l'energia acquistata;
 • Partecipazione al processo di elaborazione e gestione della documentazione relativa alla procedura di organizzazione e svolgimento delle gare per l'acquisto di energia;
 • Preparazione delle relazioni richieste dalle unità di gestione interne, nonché di quelle richieste dalle autorità competenti;
 • Eseguire l'analisi della sensibilità di diversi parametri che influenzano la domanda di energia, i prezzi, il mercato, effettuando test basati su diversi scenari;
 • Analisi della qualità tecnica ed economica delle corrispondenti relazioni e negoziazioni di altre imprese partecipanti al mercato dell'energia;
 • Analisi dei fattori di influenza e dell'impatto economico di tali fattori sui prezzi regolamentati della fornitura di energia elettrica;
 • Partecipazione all'elaborazione di regolamenti nel settore ed esame dell'impatto dei regolamenti in questione sull'attività dell'impresa.

Fabbisogno:

 • Istruzione superiore: tecnica, economica;
 • Conoscenza del rumeno, russo, inglese;
 • L'esperienza lavorativa in una posizione simile è un vantaggio;
 • Buone capacità comunicative e di negoziazione, responsabilità, pensiero analitico, flessibilità

Offerta:

 • Corsi di formazione per lo sviluppo professionale e personale;
 • Scambio di esperienze con aziende internazionali del settore;
 • Stipendio ufficiale;
 • Supporto da parte dei colleghi e del datore di lavoro.

Gli interessati possono inviare il proprio CV all'indirizzo email: tt70@search4staff.com

Telefono di contatto: 069638007

I CV saranno analizzati e i candidati che soddisfano i requisiti saranno invitati al colloquio.

Ua

Traducere Automata

Експертне регулювання та придбання енергії

Expert Reglementări și Achiziții de Energie

Обов'язки:

 • Участь у розробці повідомлень/прогнозів, що відповідають закупівлям енергоносіїв;
 • Аналіз правильності небалансів, що утворюються в процесі закупівлі енергоносіїв, та виявлення причин утворення відповідних небалансів;
 • Підготовка проектів відповідей на запити виробників та постачальників енергії та ведення листування із зацікавленими виробниками та постачальниками;
 • Участь у моніторингу формальностей, пов'язаних з укладенням договорів про закупівлю енергоносіїв та платежами за придбану енергію;
 • Участь у процесі розробки та управління документацією, пов'язаною з порядком організації та проведення тендерів на закупівлю енергоносіїв;
 • Підготовка звітів, запитаних внутрішніми підрозділами управління, а також запитаних відповідними органами;
 • Виконання аналізу чутливості різних параметрів, що впливають на попит на енергію, ціни, ринок, проведення тестів на основі різних сценаріїв;
 • Аналіз техніко-економічної якості відповідних відносин і переговорів інших підприємств-учасників енергетичного ринку;
 • Аналіз факторів впливу та економічного впливу цих факторів на регульовані ціни постачання електроенергії;
 • Участь у розробці нормативних актів у сфері та експертиза впливу розглянутих нормативних актів на діяльність підприємства.

Вимоги:

 • Вища освіта: технічна, економічна;
 • Знання румунської, російської, англійської мов;
 • Досвід роботи на аналогічній посаді є перевагою;
 • Хороші комунікативні та переговорні навички, відповідальність, аналітичне мислення, гнучкість

Пропонують:

 • Тренінги для професійного та особистісного розвитку;
 • Обмін досвідом з міжнародними компаніями в даній сфері;
 • Посадовий оклад;
 • Підтримка колег і роботодавця.

Бажаючі можуть надіслати своє резюме на електронну адресу: tt70@search4staff.com

Контактний телефон: 069638007

Будуть проаналізовані резюме та запрошені кандидати, які відповідають вимогам, на співбесіду.

Bg

Traducere Automata

Експертни регулации и енергийни придобивания

Expert Reglementări și Achiziții de Energie

Отговорности:

 • Участие в изработването на уведомления/прогнози, съответстващи на покупки на енергия;
 • Анализ на коректността на формираните небаланси в процеса на набавяне на енергия и установяване на причините за формиране на съответните дисбаланси;
 • Изготвяне на проекти за отговор на искания от производители и доставчици на енергия и управление на кореспонденцията със съответните производители и доставчици;
 • Участие в мониторинга на формалностите, свързани със сключване на договори за енергийни поръчки и плащания за закупената енергия;
 • Участие в процеса на изработване и управление на документацията, свързана с процедурата за организиране и провеждане на търгове за изкупуване на енергия;
 • Изготвяне на доклади, поискани от звената за вътрешно управление, както и такива, поискани от съответните органи;
 • Извършване на анализ на чувствителността на различни параметри, които влияят върху търсенето на енергия, цените, пазара, извършване на тестове въз основа на различни сценарии;
 • Анализ на технико-икономическото качество на съответните отношения и преговори на други предприятия, участващи на енергийния пазар;
 • Анализ на факторите на влияние и икономическото въздействие на тези фактори върху регулираните цени за доставка на електроенергия;
 • Участие в разработването на нормативни актове в областта и проучване на въздействието на въпросните нормативни актове върху дейността на предприятието.

Изисквания:

 • Висше образование: техническо, икономическо;
 • Владеене на румънски, руски, английски език;
 • Трудовият стаж на подобна позиция е предимство;
 • Добри умения за комуникация и водене на преговори, отговорност, аналитично мислене, гъвкавост

Принасям:

 • Обучения за професионално и личностно развитие;
 • Обмяна на опит с международни компании в областта;
 • Официална заплата;
 • Подкрепа от колегите и работодателя.

Заинтересованите могат да изпратят автобиографията си на имейл адрес: tt70@search4staff.com

Телефон за връзка: 069638007

Автобиографиите ще бъдат анализирани и кандидатите, които отговарят на изискванията, ще бъдат поканени на интервюто.

Ru

Traducere Automata

Экспертное регулирование и приобретение энергии

Expert Reglementări și Achiziții de Energie

Обязанности:

 • Участие в разработке уведомлений/прогнозов, соответствующих закупкам энергоносителей;
 • Анализ правильности дисбалансов, образующихся в процессе энергозакупок, и выявление причин формирования соответствующих дисбалансов;
 • Подготовка проектов реагирования на запросы производителей и поставщиков энергии и ведение переписки с заинтересованными производителями и поставщиками;
 • Участие в мониторинге формальностей, связанных с заключением договоров на закупку энергоресурсов и платежами за закупаемую энергию;
 • Участие в процессе разработки и управления документацией, связанной с процедурой организации и проведения тендеров на закупку энергии;
 • Подготовка отчетов, запрошенных внутренними управленческими подразделениями, а также отчетов, запрошенных соответствующими органами;
 • Выполнение анализа чувствительности различных параметров, влияющих на спрос на энергоносители, цены, рынок, проведение тестов на основе различных сценариев;
 • Анализ технико-экономического качества соответствующих отношений и переговоров других предприятий, участвующих в энергетическом рынке;
 • Анализ факторов влияния и экономического влияния этих факторов на регулируемые цены поставок электроэнергии;
 • Участие в разработке нормативных актов в данной области и изучение влияния рассматриваемых нормативных актов на деятельность предприятия.

Требования:

 • Высшее образование: техническое, экономическое;
 • Знание румынского, русского, английского языков;
 • Опыт работы на аналогичной должности является преимуществом;
 • Хорошие коммуникативные и переговорные навыки, ответственность, аналитическое мышление, гибкость

Предлагать:

 • Тренинги для профессионального и личностного развития;
 • Обмен опытом с международными компаниями в этой области;
 • Официальная заработная плата;
 • Поддержка со стороны коллег и работодателя.

Желающие могут отправить свое резюме на адрес электронной почты: tt70@search4staff.com

Контактный телефон: 069638007

Резюме будут проанализированы, и кандидаты, отвечающие требованиям, будут приглашены на собеседование.

telegram