BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator (durată determinată) responsabil de control pe teren și din oficiu a sistemelor de plățiRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator (durată determinată) responsabil de control pe teren și din oficiu a sistemelor de plăți

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator (durată determinată) responsabil de control pe teren și din oficiu a sistemelor de plăți

Cerințe minime obligatorii:

1.    Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 2 ani. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

2.    Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;

3.    Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;

4.    Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;

5.    Alte abilități și atitudini:

 • candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
 • abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
 • atitudine pozitivă, constructivă.

Principalele atribuții:

1.    Participarea la controale pe teren și din oficiu la prestatorii de servicii de plată și emitenților de monedă electronică nebancari, precum și la băncile licențiate;

2.    Efectuarea supravegherii off-site asupra activităţii prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronica;

3.    Colectarea şi sistematizarea informaţiei de referinţă cu privire la supravegherea prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronică;

4.    Elaborarea şi prezentarea rapoartelor cu privire la rezultatele supravegherii;

5.    Elaborarea şi actualizarea procedurilor interne aferente supravegherii prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronică;

6.    Examinarea interpelărilor (reclamaţiilor) persoanelor fizice şi juridice cu privire la activitatea în domeniul sistemelor de plăţi.

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

 Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 01 februarie 2023.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Solicităm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs. Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

1.    Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;

2.    Regulamentul nr. 217/2019 cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari;

3.    Regulamentului nr. 326/2019 privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor;

4.    Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la transferul de credit;

5.    Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la cardurile de plată;

6.    Regulamentul nr. 204/2010 cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani;

7.    Regulamentul nr.179/2019 cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of coordinating expert (fixed term) responsible for on-site and ex officio control of payment systems

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator (durată determinată) responsabil de control pe teren și din oficiu a sistemelor de plăți

Mandatory minimum requirements:

1.    Higher education graduated with a bachelor's degree examination in the financial- economic and/or legal fields with the general average for the years of study 8 or higher; In the case of a grade lower than a grade of 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 2 years of experience in the field requested.  etc.) obtained in the country and/or institutions concerned.

2.    Knowledge of the banking legislation, as well as of those related to the field of payment systems;

3.    Knowledge of computer operation at user level and advanced knowledge of MS Word, Excel and Power Point applications;

4.    Competencies: integrity, responsibility, professionalism, teamwork, result orientation, credibility, ability to solve problems, learning and continuous development;

5.    Other skills and attitudes:

 • the candidate must possess effective verbal, written communication skills and the ability to synthesize information and make clear, concise expositions;
 • the ability to adapt to changes and priorities quickly, to manage several activities simultaneously with a focus on their completion with tangible impact;
 • positive, constructive attitude.

Main tasks:

1.    Participation in on-site and ex officio controls at payment service providers and non-bank electronic money issuers, as well as at licensed banks;

2.    Performing off-site supervision over the activity of payment service providers and electronic money issuers;

3.    Collection and systematization of reference information on the supervision of payment service providers and electronic money issuers;

4.    Preparation and submission of reports on the results of the surveillance;

5.    Elaboration and updating of internal procedures related to the supervision of payment service providers and electronic money issuers;

6.    Examination of interpellations (complaints) of individuals and legal entities regarding the activity in the field of payment systems.

 ! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

 The deadline for submitting CVs is: February 1, 2023.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted.

We strongly request studying the bibliography below before being invited to the contest. Reference bibliography (available on the www.bnm.md website ):

1.    Law nr. 114 from 18.05.2012 on payment services and electronic money;

2.     ANRE President's Order no. 217/2019 on the activity of non-bank payment service providers;

3.     ANRE President's Order no. 326/2019 on on-the-spot checks on non-bank payment service providers and the criteria for applying remedial measures and sanctions;

4.     157/2013 on credit transfer;

5.     157/2013 on payment cards;

6.     ANRE President's Order no. 204/2010 on the activity of payment service providers in money remittance systems;

7.    Regulation no. 179/2019 on the automated system of interbank payments.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di esperto coordinatore (a tempo determinato) responsabile del controllo in loco ed ex officio dei sistemi di pagamento

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator (durată determinată) responsabil de control pe teren și din oficiu a sistemelor de plăți

Requisiti minimi obbligatori:

1. Istruzione superiore laureata con un esame di laurea in campo economico-finanziario e/o giuridico con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore; Nel caso di un voto inferiore a un voto di 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 2 anni di esperienza nel settore richiesto.      ecc.) ottenuti nel paese e/o nelle istituzioni interessate.

2.    Conoscenza della normativa bancaria, nonché di quelle relative al settore dei sistemi di pagamento;

3.    Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente e conoscenza avanzata delle applicazioni MS Word, Excel e Power Point;

4.    Competenze: integrità, responsabilità, professionalità, lavoro di squadra, orientamento al risultato, credibilità, capacità di risolvere problemi, apprendimento e sviluppo continuo;

5.    Altre abilità e attitudini:

 • il candidato deve possedere efficaci capacità comunicative verbali e scritte e la capacità di sintetizzare le informazioni e di formulare esposizioni chiare e concise;
 • la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e alle priorità, di gestire più attività contemporaneamente con un focus sul loro completamento con un impatto tangibile;
 • atteggiamento positivo e costruttivo.

Principali mansioni:

1.    Partecipazione a controlli in loco ed ex officio presso i prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica non bancari, nonché presso banche autorizzate;

2.    Esercitare una vigilanza esterna all'attività dei prestatori di servizi di pagamento e degli emittenti di moneta elettronica;

3.    raccolta e sistematizzazione delle informazioni di riferimento sulla vigilanza dei prestatori di servizi di pagamento e degli emittenti di moneta elettronica;

4.    Preparazione e presentazione di relazioni sui risultati della sorveglianza;

5.    Elaborazione e aggiornamento delle procedure interne relative alla vigilanza dei prestatori di servizi di pagamento e degli emittenti di moneta elettronica;

6. Esame delle interpellanze (reclami) di persone fisiche e giuridiche riguardanti l'attività nel campo dei sistemi di pagamento.    

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

 La scadenza per l'invio dei CV è: 1 febbraio 2023.

Saranno contattate solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso.

Chiediamo vivamente di studiare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso. Bibliografia di riferimento (disponibile sul sito www.bnm.md ):

1. Legge nr.     114 dal 18.05.2012 sui servizi di pagamento e moneta elettronica;

numero arabo.     Ordinanza del Presidente ANRE n. 217/2019 sull'attività dei prestatori di servizi di pagamento non bancari;

3.     Ordinanza del Presidente ANRE n. 326/2019 sui controlli in loco sui prestatori di servizi di pagamento non bancari e sui criteri di applicazione delle misure correttive e delle sanzioni;

4.     157/2013 sul bonifico;

5.     157/2013 sulle carte di pagamento;

6.     Ordinanza del Presidente ANRE n. 204/2010 sull'attività dei prestatori di servizi di pagamento nei sistemi di rimessa di denaro;

7. Regolamento n. 179/2019 sul sistema automatizzato dei pagamenti interbancari.    

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантність експерта-координатора (визначений термін), відповідального за виїзний та ex officio контроль платіжних систем

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator (durată determinată) responsabil de control pe teren și din oficiu a sistemelor de plăți

Обов'язкові мінімальні вимоги:

1. Вища освіта, що випускається з іспитом на ступінь бакалавра у фінансово-економічній та/або юридичній сферах із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище; У разі оцінки нижче 8 класу, умова вважається виконаною, якщо кандидат має не менше 2 років досвіду роботи в запитуваній сфері.      і т.д.) отримані у відповідній країні та/або відповідних установах.

2.    Знання банківського законодавства, а також тих, що стосуються сфери платіжних систем;

3.    Знання роботи комп'ютера на рівні користувача і поглиблені знання додатків MS Word, Excel і Power Point;

4.    Компетенції: доброчесність, відповідальність, професіоналізм, командна робота, орієнтація на результат, авторитетність, здатність вирішувати проблеми, навчання та постійний розвиток;

5.    Інші навички та ставлення:

 • кандидат повинен володіти ефективними усними, письмовими комунікативними навичками і вмінням синтезувати інформацію і викладати чіткі, лаконічні експозиції;
 • здатність швидко адаптуватися до змін і пріоритетів, управляти декількома видами діяльності одночасно з орієнтацією на їх завершення з відчутним впливом;
 • позитивний, конструктивний настрій.

Основні завдання:

1.    Участь у виїзному та ex officio контролі у надавачів платіжних послуг та емітентів небанківських електронних грошей, а також у ліцензованих банках;

2.    Здійснення виїзного нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей;

3.    Збір та систематизація довідкової інформації з питань нагляду за надавачами платіжних послуг та емітентами електронних грошей;

4.    Підготовка та подання звітів про результати спостереження;

5.    Розробка та оновлення внутрішніх процедур, пов'язаних з наглядом за надавачами платіжних послуг та емітентами електронних грошей;

6. Експертиза інтерпеляцій (скарг) фізичних та юридичних осіб щодо діяльності у сфері платіжних систем.    

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

 Кінцевий термін подання резюме : 1 лютого 2023 року.

Зв'язуватися будуть тільки особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми наполегливо просимо вивчити бібліографію, наведену нижче, перш ніж бути запрошеними на конкурс. Довідкова бібліографія (доступна на сайті www.bnm.md ):

1. Закон н.     114 від 18.05.2012 про платіжні послуги та електронні гроші;

2.     Указ Президента АНРЕ No 217/2019 про діяльність надавачів небанківських платіжних послуг;

3.     Указ Президента ANRE No 326/2019 про виїзні перевірки небанківських надавачів платіжних послуг та критерії застосування коригувальних заходів та санкцій;

4.     157/2013 про перерахування кредиту;

5.     157/2013 на платіжні картки;

6.     Указ Президента ANRE No 204/2010 про діяльність надавачів платіжних послуг у системах грошових переказів;

7. Положення No 179/2019 про автоматизовану систему міжбанківських платежів.    

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за свободна позиция на координиращ експерт (фиксиран срок), отговарящ за контрола на място и служебно на платежните системи

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator (durată determinată) responsabil de control pe teren și din oficiu a sistemelor de plăți

Задължителни минимални изисквания:

1. Висше образование, завършило с изпит за образователно-квалификационна степен "бакалавър" във финансово-икономическите и/или правните области с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока; В случай на оценка, по-ниска от степен 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 2 години опит в исканата област.      и т.н.) получени в съответната държава и/или институции.

2.    Познаване на банковото законодателство, както и на тези, свързани с областта на платежните системи;

3.    Познаване на работата на компютъра на потребителско ниво и напреднали познания за приложенията MS Word, Excel и Power Point;

4.    Компетенции: почтеност, отговорност, професионализъм, работа в екип, ориентация към резултатите, достоверност, способност за решаване на проблеми, учене и непрекъснато развитие;

5.    Други умения и нагласи:

 • кандидатът трябва да притежава ефективни устни, писмени комуникационни умения и способност да синтезира информация и да прави ясни, кратки изложения;
 • способност за бързо адаптиране към промените и приоритетите, за управление на няколко дейности едновременно с акцент върху тяхното завършване с осезаемо въздействие;
 • Позитивно, конструктивно отношение.

Основни задачи:

1.    Участие в проверки на място и служебно при доставчици на платежни услуги и небанкови издатели на електронни пари, както и в лицензирани банки;

2.    Осъществяване на външен надзор върху дейността на доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари;

3.    Събиране и систематизиране на справочна информация за надзора върху доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари;

4.    Изготвяне и подаване на доклади за резултатите от наблюдението;

5.    Разработване и актуализиране на вътрешни процедури, свързани с надзора върху доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари;

6. Разглеждане на запитвания (жалби) на физически и юридически лица относно дейността в областта на платежните системи.    

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

 Крайният срок за подаване на автобиографии е: 1 февруари 2023 г.

Ще бъде осъществен контакт само с лица, които отговарят на условията на конкурса.

Силно препоръчваме да проучите библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса. Справочна библиография (достъпна на www.bnm.md уебсайт ):

1.    Закон No 114 от 18.05.2012 г. относно платежните услуги и електронните пари;

2. Държавите-членки гарантират,     Заповед No 217/2019 на председателя на ANRE относно дейността на доставчиците на небанкови платежни услуги;

3. Държавите-членки гарантират,     Заповед No 326/2019 на председателя на ANRE относно проверките на място на доставчиците на небанкови платежни услуги и критериите за прилагане на коригиращи мерки и санкции;

4. Държавите-членки гарантират,     157/2013 относно превода на кредит;

5.    За целите на параграф 1 157/2013 г. с разплащателни карти;

6. Държавите-членки гарантират,     Заповед No 204/2010 на председателя на ANRE относно дейността на доставчиците на платежни услуги в системите за парични преводи;

7. Наредба No 179/2019 г. относно автоматизираната система за междубанкови плащания.    

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию эксперта-координатора (с фиксированным сроком), ответственного за контроль платежных систем на месте и ex officio

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator (durată determinată) responsabil de control pe teren și din oficiu a sistemelor de plăți

Обязательные минимальные требования:

1.    Высшее образование, окончившее с экзаменом на степень бакалавра в финансово-экономической и/или юридической областях с общей аварией за годы обучения 8 и выше; в случае оценки ниже 8 баллов условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 2 лет опыта работы в запрашиваемой области.  и т.д.) полученные в соответствующей стране и/или учреждениях.

2.    Знание банковского законодательства, а также законодательства, относящегося к сфере платежных систем;

3.    Знание работы компьютера на уровне пользователя и продвинутые знания приложений MS Word, Excel и Power Point;

4.    Компетенции: честность, ответственность, профессионализм, командная работа, нацеленность на результат, авторитет, умение решать проблемы, обучение и постоянное развитие;

5.    Другие навыки и отношения:

 • кандидат должен обладать эффективными устными, письменными коммуникативными навыками и способностью синтезировать информацию и составлять четкие, краткие изложения;
 • способность быстро адаптироваться к изменениям и приоритетам, управлять несколькими видами деятельности одновременно с акцентом на их завершение с ощутимым эффектом;
 • позитивный, конструктивный настрой.

Основные задачи:

1.    Участие в выездном и ex officio контроле у поставщиков платежных услуг и небанковских эмитентов электронных денег, а также в лицензированных банках;

2.    Осуществление выездного надзора за деятельностью поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег;

3.    Сбор и систематизация справочной информации по надзору за поставщиками платежных услуг и эмитентами электронных денег;

4.    Подготовка и сдача отчетов о результатах наблюдения;

5.    Разработка и актуализация внутренних процедур, связанных с надзором за поставщиками платежных услуг и эмитентами электронных денег;

6.    Рассмотрение интерпелляций (жалоб) физических и юридических лиц относительно деятельности в сфере платежных систем.

 ! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

 Крайний срок подачи резюме: 1 февраля 2023 года.

Свяжутся только с лицами, которые соответствуют условиям конкурса.

Мы настоятельно просим изучить библиографию ниже, прежде чем быть приглашенными на конкурс. Справочная библиография (размещена на сайте www.bnm.md ):

1.    Закон No 114 от 18.05.2012 о платежных услугах и электронных деньгах;

См. 2.     Распоряжение Президента НАРЭ No 217/2019 о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг;

См. 3.     Распоряжение Президента НАРЭ No 326/2019 о проверках на месте небанковских поставщиков платежных услуг и критериях применения корректирующих мер и санкций;

4.     157/2013 о переводе кредита;

5.     157/2013 о платежных картах;

См. 6.     Распоряжение Президента НАРЭ No 204/2010 о деятельности поставщиков платежных услуг в системах перевода денег;

7.    Положение No 179/2019 об автоматизированной системе межбанковских платежей.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram