BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal (depozit)Ro

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal (depozit)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal (depozit)

Scopul general al funcției:

 1. Recepționarea, verificarea și înmagazinarea bunurilor materiale și întroducerea documentelor primare în (Sistemul Electronic a Gestiunei Bunurilor Materiale), eliberarea bunurilor materiale de la depozit conform actelor normative,

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiția se consideră a fi întrunita dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 4 ani în domeniu. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara şi/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Experienţă de minim 2 ani în domeniu;
 3. Capacități organizatorice;
 4. Cunoașterea actelor normative din domeniu;
 5. Cunoştinţe de operare a programelor computerizate: Word, Excel și Power Point.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Respectarea actelor normative în vigoare de înmagazinare, depozitare şi eliberare a bunurilor materiale, a regulamentelor şi instrucţiunilor privind modul de întocmire a tuturor documentelor de înmagazinare, depozitare şi eliberare a bunurilor materiale, a nomenclatorului materialelor din gestiunea sa;

 2. Respectarea normelor de păstrare a diferitor grupuri de bunuri materiale Monitorizarea stocurilor bunurilor materiale depozitate şi evidenţa lor în documentele corespunzătoare;

 3. Înmagazinarea, depozitarea bunurilor materiale în condiţii care împiedică alterarea, deteriorarea sau înstrăinarea lor;

 4. Verificarea obligatorie la etapa recepționării bunurilor materiale privind:

          a) corespunderea documentelor atașate la factura fiscală/de expediție cu prevederile din contract/solicitarea de livrare;

       b) corespunderea denumirii fiecărui bun în parte cu denumirea indicată în factura fiscală/de expediție;

       c) corespunderea  cerințelor față de calitate și termenele de valabilitate;  

 5. Verificarea zilnică a bunurilor materiale în depozit;

 6. Păstrarea şi evidenţa paşapoartelor tehnice ale bunurilor materiale depozitate pînă la ieșirea acestora din depozit;

 7. Monitorizarea existenței permanente la depozit a bunurilor materiale care se eliberează conform normelor lunare pentru următoarele 2 luni; 

 8. Alegerea şi completarea loturilor de bunuri materiale conform documentelor de însoţire;

 9. Elaborarea  şi prezentarea lunară  șefului de direcție a informaţiei privind bunurile materiale deteriorate, cu termen de valabilitate expirat, depozitate timp îndelungat; 

10. Eliberarea bunurilor de la depozit în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;  

11. Introducerea informaţiei privind activele materiale în Sistemul de evidenţă şi gestiune a bunurilor materiale (SEGBM) sau un alt sistem existent, în baza documentelor de intrare, conform procedurii stipulate în actele normative interne şi prezentarea lor;

12. Prezentarea lunară pînă la data de 10 a fiecărei luni șefului de direcției următoarei informații:

          a) Lista bunurilor materiale pentru următoarele 2 luni care se eliberează conform normelor lunare și care lipsesc din stocuri;

                 b) Lista bunurilor materiale care nu au fost eliberate conform normelor lunare pînă la data de 10 a fiecărei luni;

                 c) Lista bunurilor materiale care nu se utilizează timp îndelungat, deteriorate, cu termen de valabilitate care expiră în următoarele 2-3 luni;

                d) Informația privitor la starea de păstrare a bunurilor materiale;

13. Păstrarea ordinii în depozite;

14. Executarea la necesitate a lucrărilor de descărcare a bunurilor materiale recepţionate de la furnizor, de transportare a bunurilor materiale depozitate, precum și a altor sarcini ce țin de activitatea direcției la dispoziția șefului de direcție; 

15. Luarea măsurilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; îngrijirea şi menţinerea în stare bună a materialelor de stingere a incendiilor; 

16. Înaintarea către șeful de direcție  a propunerilor ce țin de perfecţionarea activităţii; 

17. Pregătirea şi prezentarea comisiei de inventariere a bunurilor materiale din depozit;

18. Elaborarea calculației și a altor documente ce țin de cantina BNM;

19. Elaborarea dării de seamă privind mișcarea valorilor mărfurilor (produselor) pentru cantina BNM; 

20. Prezentarea către Departamentul Buget Finanţe şi Contabilitate (DBFC) a următoarelor documente conform dispoziției șefului de direcție/directorului de departament după caz:

           a) Fișa zilnică de ridicare și lista de bucate (în cazul realizării bucatelor și altor produse în cantina BNM);

                 b) Actul și Factura internă (în cazul gestionării produselor alimentare utilizate la pregătirea zarzavatului) sau Cererea și Dispoziția de eliberare a bunurilor materiale (în cazul utilizării zarzavatului la pregătirea bucatelor);

                 c) Documentele primare cu privire la recepționarea produselor alimentare de către șeful de producție;

21. Montorizarea valabilităţii Autorizației sanitare veterinare de funcționare a cantinei și prelungirea ei în termen; 

22. Întocmirea contractelor cu privire la serviciile de dezinsecție pentru cantină, servicii de laborator şi altor contracte la necesitate;

23. Executarea dispoziţiilor şefului direcţiei şi Departamentului;

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 31 ianuarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Naționala a Moldovei, nr.548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Actele normative ce țin de sfera de activitate a Direcției.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a contest for the vacancy of principal economist (deposit)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal (depozit)

The general purpose of the function:

 1. Reception, verification and storage of material goods and introduction of primary documents in (Electronic System of Material Assets Management), release of material goods from warehouse according to normative acts,

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education with the general average for the years of study 8 or higher. In the case of a grade lower than 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 4 years of experience in the required field in the field. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.), obtained in the respective country and/or educational institutions.
 2. Minimum 2 years experience in the field;
 3. Organizational capabilities;
 4. Knowledge of normative acts in the field;
 5. Knowledge of computer program operation: Word, Excel and Power Point.

Main functional tasks:

 1. Compliance with the normative acts in force on storage, storage and release of material goods, regulations and instructions on the way of drawing up all documents for storage, storage and release of material goods, the nomenclature of materials in its management;

 2. Compliance with the rules for keeping different groups of material goods Monitoring the stocks of stored material goods and recording them in the appropriate documents;

 3. Storage, storage of material goods in conditions that prevent their alteration, deterioration or alienation;

 4. Mandatory verification at the stage of receipt of material goods on:

          a) compliance of the documents attached to the fiscal / dispatch invoice with the provisions of the contract / delivery request;

       b) the correspondence of the name of each asset with the name indicated in the fiscal / dispatch invoice;

       c) compliance  with quality requirements and validity terms;  

 5. Daily checking of material goods in the warehouse;

 6. Keeping and recording the technical passports of the material goods stored until their exit from the warehouse;

 7. Monitoring the permanent existence at the warehouse of the material goods that are issued according to the monthly norms for the next 2 months; 

 8. Choosing and completing the lots of material goods according to the accompanying documents;

 9. Elaboration  and monthly  presentation to the head of the directorate of information on damaged material goods, with expired shelf life, stored for a long time; 

10. Release of goods from warehouse in accordance with the provisions of the normative acts in force;  

11. Introduction of information on material assets in the System of record and management of material goods (SEGBM) or another existing system, based on entry documents, according to the procedure stipulated in the internal normative acts and their presentation;

12. Monthly presentation by the 10th of each month to the head of the directorate of the following information:

          a) List of material goods for the next 2 months that are issued according to the monthly rules and that are missing from stocks;

                 b) The list of material goods that have not been issued according to the monthly norms by the 10th of each month;

                 c) The list of material goods that are not used for a long time, damaged, with a shelf life that expires in the next 2-3 months;

                d) Information on the state of storage of material goods;

13. Keeping order in warehouses;

14. Execution, if necessary, of the works of unloading the material goods received from the supplier, of transporting the stored material goods, as well as of other tasks related to the activity of the directorate at the disposal of the head of direction; 

15. Taking measures to prevent and extinguish fires; care and maintenance in good condition of fire extinguishing materials; 

16. Submission to the head of the directorate  of the proposals related to the improvement of the activity; 

17. Preparation and presentation of the commission for the inventory of material goods in the warehouse;

18. Elaboration of the calculation and other documents related to the NBM canteen;

19. Elaboration of the report on the movement of values of goods (products) for the NBM canteen; 

20. Submission to the Finance and Accounting Budget Department (DBFC) of the following documents according to the order of the Head of Directorate/ Department Director as the case may be:

           a) The daily lifting sheet and the list of dishes (in case of making dishes and other products in the NBM canteen);

                 b) The internal act and invoice (in the case of the management of the food products used in the preparation of the vegetable) or the Application and the Order for the release of material goods (in the case of the use of the vegetable when preparing the dishes);

                 c) Primary documents regarding the reception of food products by the head of production;

21. Montorization of the validity of the Sanitary Veterinary Authorization for the operation of the canteen and its extension in time; 

22. Preparation of contracts regarding disinsection services for the canteen, laboratory services and other contracts if necessary;

23. Execution of the orders of the Head of Directorate and Department;

The deadline for submitting CVs is: January 31, 2023.

 ! Submitting your CV:  To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Bibliography:

 1. Law on the National Bank of Moldova, no.548-XII of July 21, 1995;
 2. Normative acts related to the sphere of activity of the Directorate.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di economista principale (deposito)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal (depozit)

Lo scopo generale della funzione:

 1. Ricezione, verifica e stoccaggio di beni materiali e introduzione di documenti primari in (Sistema elettronico di gestione dei beni materiali), rilascio di beni materiali dal magazzino secondo atti normativi,

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Istruzione superiore con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore. Nel caso di un voto inferiore a 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 4 anni di esperienza nel campo richiesto nel campo. Per le persone in possesso di diplomi conseguiti all'estero, le qualifiche (ad es.  GPA, ecc.), ottenuti nel rispettivo paese e/o istituzioni educative.
 2. Minimo 2 anni di esperienza nel settore;
 3. Capacità organizzative;
 4. Conoscenza degli atti normativi in materia;
 5. Conoscenza del funzionamento dei programmi per computer: Word, Excel e Power Point.

Principali compiti funzionali:

 1. Rispetto degli atti normativi vigenti in materia di stoccaggio, stoccaggio e svincolo dei beni materiali, regolamenti e istruzioni sulle modalità di redazione di tutti i documenti per lo stoccaggio, lo stoccaggio e lo svincolo dei beni materiali,  la nomenclatura dei materiali nella sua gestione;

 numero arabo. Rispetto delle norme per la conservazione di diversi gruppi di beni materiali Monitoraggio delle scorte di merci materiali immagazzinate e loro registrazione nei documenti appropriati;

 3. Stoccaggio, stoccaggio di beni materiali in condizioni che ne impediscano l'alterazione, il deterioramento o l'alienazione;

 4. Verifica obbligatoria nella fase di ricevimento delle merci materiali su:

          a) conformità dei documenti allegati alla fattura fiscale/di spedizione a quanto previsto dal contratto/richiesta di consegna;

       b) la corrispondenza del nominativo di ciascun bene con il nominativo indicato nella fattura fiscale/di spedizione;

       c) rispetto  dei requisiti di qualità e dei termini di validità;  

 5. Controllo giornaliero delle merci materiali in magazzino;

 6. Conservare e registrare i passaporti tecnici dei beni materiali immagazzinati fino alla loro uscita dal magazzino;

 7. Monitorare l'esistenza permanente presso il magazzino dei beni materiali che vengono emessi secondo le norme mensili per i prossimi 2 mesi; 

 8. Scelta e compilazione dei lotti di beni materiali secondo i documenti di accompagnamento;

 9. Elaborazione  e presentazione mensile  al capo della direzione delle informazioni sui beni materiali danneggiati, con scadenza scaduta, conservati per lungo tempo; 

10. Svincolo della merce dal magazzino in conformità con le disposizioni degli atti normativi in vigore;  

11. Introduzione di informazioni sui beni materiali nel Sistema di registrazione e gestione dei beni materiali (SEGBM) o in un altro sistema esistente, sulla base di documenti di entrata, secondo la procedura prevista negli atti normativi interni e la loro presentazione;

12. Presentazione mensile entro il 10 di ogni mese al capo della direzione delle seguenti informazioni:

          a) Elenco dei beni materiali per i prossimi 2 mesi che vengono emessi secondo le regole mensili e che mancano dalle scorte;

                 b) l'elenco dei beni materiali che non sono stati emessi secondo le norme mensili entro il 10 di ogni mese;

                 c) L'elenco dei beni materiali che non vengono utilizzati per lungo tempo, danneggiati, con una durata di conservazione che scade nei prossimi 2-3 mesi;

                d) informazioni sullo stato di stoccaggio dei beni materiali;

13. Mantenere l'ordine nei magazzini;

14. Esecuzione, se necessario, dei lavori di scarico dei beni materiali ricevuti dal fornitore, di trasporto delle merci materiali immagazzinate, nonché di altri compiti relativi all'attività della direzione a disposizione del capo della direzione; 

15. adottare misure per prevenire e spegnere gli incendi; cura e manutenzione in buone condizioni dei materiali estinguenti; 

16. Presentazione al capo della direzione  delle proposte relative al miglioramento dell'attività ; 

17. Preparazione e presentazione della commissione per l'inventario dei beni materiali in magazzino;

18. Elaborazione del calcolo e di altri documenti relativi alla mensa NBM;

19. Elaborazione della relazione sulla circolazione dei valori delle merci (prodotti) per la mensa NBM; 

20. Presentazione al Dipartimento Finanze e Contabilità Bilancio (DBFC) dei seguenti documenti secondo l'ordine del Capo della Direzione/Direttore del Dipartimento, a seconda dei casi:

           a) Il foglio di sollevamento giornaliero e l'elenco delle stoviglie (in caso di preparazione di piatti e altri prodotti nella mensa NBM);

                 b) L'atto interno e la fattura (nel caso della gestione dei prodotti alimentari utilizzati nella preparazione dell'ortaggio) o l'Applicazione e l'Ordine per lo svincolo dei beni materiali (nel caso di utilizzo dell'ortaggio durante la preparazione dei piatti);

                 c) Documenti primari relativi alla ricezione di prodotti alimentari da parte del responsabile della produzione;

21. Montorizzazione della validità dell'Autorizzazione Sanitaria Veterinaria per il funzionamento della mensa e la sua estensione nel tempo; 

22. Preparazione di contratti relativi ai servizi di disinfezione per la mensa, servizi di laboratorio e altri contratti se necessario;

23. Esecuzione degli ordini del Capo Direzione e Dipartimento;

La scadenza per l'invio dei CV è: 31 gennaio 2023.

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

 1. Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia, n. 548-XII del 21 luglio 1995;
 2. Atti normativi relativi alla sfera di attività della Direzione.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду головного економіста (депозит)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal (depozit)

Загальне призначення функції:

 1. Прийом, перевірка та зберігання матеріальних благ та внесення первинних документів до (Електронна система управління матеріальними цінностями), відпуск матеріальних благ зі складу згідно з нормативними актами,

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища освіта із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище. У разі оцінки нижче 8 умова вважається виконаною, якщо кандидат має не менше 4 років досвіду роботи в необхідній сфері в даній сфері.  Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, кваліфікація (наприклад, GPA, тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах.
 2. Мінімум 2 роки досвіду роботи в цій галузі;
 3. Організаторські здібності;
 4. Знання нормативних актів у цій галузі;
 5. Знання роботи комп'ютерних програм: Word, Excel і Power Point.

Основні функціональні завдання:

 1. Дотримання чинних нормативних актів про зберігання, зберігання і відпуск матеріальних благ, регламентів та інструкцій про спосіб складання всіх документів на зберігання, зберігання і випуск матеріальних благ,  номенклатури матеріалів при його веденні;

 2. Дотримання правил ведення різних груп матеріальних благ Контроль запасів матеріальних благ, що зберігаються, і облік їх у відповідних документах;

 3. Зберігання, зберігання матеріальних благ в умовах, що перешкоджають їх зміні, псуванню або відчуженню;

 4. Обов'язкова перевірка на етапі отримання матеріальних благ на:

          а) відповідність документів, що додаються до фіскальної/диспетчерської накладної, положенням договору/заявки на поставку;

       б) відповідність найменування кожного активу назві, зазначеному у фіскальному / диспетчерському рахунку-фактурі;

       в) дотримання  вимог до якості та термінів дії;  

 5. Щоденна перевірка матеріальних благ на складі;

 6. Зберігання та облік технічних паспортів матеріальних благ, що зберігаються до моменту їх виходу зі складу;

 7. Контроль за постійним існуванням на складі матеріальних благ, які видаються за місячними нормами на наступні 2 місяці; 

 8. Вибір та комплектування партій матеріальних благ згідно з супровідними документами;

 9. Опрацювання  та щомісячне  подання начальнику дирекції відомостей про пошкоджені матеріальні блага, з вичерпаним терміном придатності, що зберігаються тривалий час; 

10. Випуск товарів зі складу відповідно до положень чинних нормативних актів;  

11. Внесення відомостей про матеріальні цінності до Системи обліку та управління матеріальними благами (СЕГБМ) або іншої існуючої системи, на підставі вхідних документів, у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними актами, та їх подання;

12. Щомісячне подання до 10 числа кожного місяця начальнику дирекції такої інформації:

          а) Перелік матеріальних благ на наступні 2 місяці, які видаються за місячними правилами і відсутні на запасах;

                 б) Перелік матеріальних благ, які не були видані за місячними нормами до 10 числа кожного місяця;

                 в) Перелік матеріальних благ, які тривалий час не використовуються, пошкоджені, з терміном придатності, який закінчується в найближчі 2-3 місяці;

                г) Відомості про стан зберігання матеріальних благ;

13. Підтримання порядку на складах;

14. Виконання при необхідності робіт з розвантаження отриманих від постачальника матеріальних благ, транспортування зберігаються матеріальних благ, а також інших завдань, пов'язаних з діяльністю дирекції, що знаходяться в розпорядженні начальника направлення; 

15. Вжиття заходів щодо запобігання та гасіння пожеж; догляд та підтримання в належному стані матеріалів пожежогасіння; 

16. Подання керівнику дирекції  пропозицій, пов'язаних з удосконаленням діяльності; 

17. Підготовка і пред'явлення комісії з інвентаризації матеріальних благ на складі;

18. Розробка розрахункових та інших документів, пов'язаних з їдальнею НБМ;

19. Складання звіту про рух цінностей товарів (продукції) для їдальні НБМ; 

20. Подання до Департаменту фінансів та бухгалтерського бюджету (ДБФК) таких документів згідно з наказом начальника дирекції/директора департаменту в залежності від обставин може бути:

           а) Щоденний підйомний лист і список страв (у разі виготовлення посуду та інших продуктів у їдальні НБМ);

                 б) внутрішній акт і рахунок-фактура (в разі управління харчовими продуктами, що використовуються при приготуванні овоча) або Заява і Порядок випуску матеріальних благ (в разі використання овоча при приготуванні страв);

                 в) Первинні документи, що стосуються прийому харчових продуктів начальником виробництва;

21. Монторизація строку дії санітарно-ветеринарного дозволу на експлуатацію їдальні та його продовження у строк; 

22. Підготовка договорів щодо дезінсекційного обслуговування їдальні, лабораторних послуг та інших договорів у разі потреби;

23. Виконання наказів начальника дирекції та відділу;

Кінцевий термін подання резюме : 31 січня 2023 року.

 ! Подання резюме:  Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

 1. Закон про Національний банк Молдови, No548-XII від 21 липня 1995 року;
 2. Нормативні акти, що стосуються сфери діяльності дирекції.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

NBM обявява конкурс за вакантно място на главен икономист (депозит)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal (depozit)

Общата цел на функцията:

 1. Приемане, проверка и съхранение на материални стоки и въвеждане на първични документи в (Електронна система за управление на материалните активи), освобождаване на материални стоки от склад съгласно нормативни актове,

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока. В случай на оценка по-ниска от 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 4 години опит в необходимата област в областта. За лица с дипломи, получени в чужбина, квалификациите (напр.  GPA, и т.н.), получени в съответната държава и/или образователни институции.
 2. Минимум 2 години опит в областта;
 3. Организационни възможности;
 4. Познаване на нормативните актове в областта;
 5. Познания за работата на компютърната програма: Word, Excel и Power Point.

Основни функционални задачи:

 1. Спазване на действащите нормативни актове за съхранение, съхранение и вдигане на материални блага, наредби и указания за начина на съставяне на всички документи за съхранение, съхранение и вдигане на материални блага,  номенклатурата на материалите при нейното управление;

 2. Държавите-членки гарантират, Спазване на правилата за съхранение на различни групи материални блага Следене на складовите наличности на складираните материални блага и записването им в съответните документи;

 3. Държавите-членки гарантират, Съхранение, съхранение на материални стоки в условия, които предотвратяват тяхното изменение, влошаване или отчуждаване;

 4. Държавите-членки гарантират, Задължителна проверка на етапа на получаване на материалните стоки на:

          а) съответствие на приложените към фактурата фискални/диспечерски документи с разпоредбите на договора/заявката за доставка;

       б) съответствието на името на всеки актив с наименованието, посочено във фискалната/диспечерската фактура;

       в) съответствие  с изискванията за качество и сроковете за валидност;  

 5. За целите на параграф 1 Ежедневна проверка на материалните стоки в склада;

 6. Държавите-членки гарантират, Съхраняване и записване на техническите паспорти на материалните стоки, съхранявани до излизането им от склада;

 7. Държавите-членки гарантират, Наблюдение на трайното съществуване в склада на материалните стоки, които се издават съгласно месечните норми за следващите 2 месеца; 

 8. За целите на параграф 1 Избор и попълване на партидите материални блага съгласно придружаващите документи;

 9. За целите на параграф 1 Изготвяне  и ежемесечно  представяне пред началника на дирекцията на информация за повредени материални стоки, с изтекъл срок на годност, съхранявани дълго време; 

10. Освобождаване на стоки от склад в съответствие с разпоредбите на действащите нормативни актове;  

11. Въвеждане на информация за материалните активи в Системата за отчетност и управление на материалните блага (СЕГБМ) или друга съществуваща система, базирана на входни документи, по реда, предвиден във вътрешнонормативните актове и тяхното представяне;

12. Ежемесечно представяне до 10-то число на всеки месец пред началника на дирекцията на следната информация:

          а) Списък на материалните стоки за следващите 2 месеца, които се издават съгласно месечните правила и които липсват от складовите наличности;

                 б) Списък на материалните стоки, които не са издадени съгласно месечните норми до 10-то число на всеки месец;

                 в) Списъкът на материалните стоки, които не се използват дълго време, повредени, със срок на годност, който изтича в следващите 2-3 месеца;

                г) информация за състоянието на съхранение на материалните блага;

13. Поддържане на реда в складовете;

14. Изпълнение при необходимост на работите по разтоварване на получените от доставчика материални стоки, на превоз на складираните материални блага, както и на други задачи, свързани с дейността на дирекцията на разположение на ръководителя ; 

15. Предприемане на мерки за предотвратяване и гасене на пожари; грижа и поддръжка в добро състояние на пожарогасителните материали; 

16. Внасяне в ръководителя на дирекцията  на предложенията, свързани с подобряване на дейността ; 

17. Подготовка и представяне на комисионната за инвентаризация на материалните стоки в склада;

18. Изработване на изчислителните и други документи, свързани с столовата на НБМ;

19. Изготвяне на отчета за движението на стойностите на стоките (продуктите) за столовата на НБМ; 

20. Представя в отдел "Финансово-счетоводен бюджет" (ДБФК) следните документи по реда на началника на дирекцията/директора на отдел според случая:

           а) Ежедневният повдигащ лист и списъкът на ястията (в случай на приготвяне на ястия и други продукти в столовата на НБМ);

                 б) Вътрешният акт и фактурата (в случай на управление на хранителните продукти, използвани при приготвянето на зеленчука) или Заявлението и Заповедта за освобождаване на материални стоки (в случай на използване на зеленчука при приготвянето на ястията);

                 в) Първични документи относно приемането на хранителни продукти от ръководителя на производството;

21. Монторизация на валидността на санитарно-ветеринарното разрешение за експлоатация на столовата и удължаването му във времето; 

22. Изготвяне на договори за дезинсекционни услуги за столовата, лабораторни услуги и други договори при необходимост;

23. Изпълнение на заповедите на началника на дирекция и отдел;

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 31 януари 2023 г.

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

 1. Закон за Националната банка на Молдова, No 548-XII от 21 юли 1995 г.;
 2. Нормативни актове, свързани с сферата на дейност на дирекцията.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного экономиста (депозит)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal (depozit)

Общая цель функции:

 1. Прием, проверка и хранение материальных благ и внесение первичных документов в (Электронная система управления материальными активами), выпуск материальных благ со склада в соответствии с нормативными актами,

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее образование с общей средней за годы обучения 8 или выше. В случае оценки ниже 8, условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 4 лет опыта работы в требуемой области в данной области. Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, квалификация (например, GPA, и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях.
 2. Минимум 2 года опыта работы в данной области;
 3. Организационные возможности;
 4. Знание нормативных актов в данной области;
 5. Знание работы компьютерных программ: Word, Excel и Power Point.

Основные функциональные задачи:

 1. Соблюдение действующих нормативных актов о хранении, хранении и выпуске материальных благ, положений и инструкций о способе оформления всех документов на хранение, хранение и выпуск материальных благ, номенклатуры материалов в его управлении;

 См. 2. Соблюдение правил хранения различных групп материальных благ Мониторинг запасов хранимых материальных благ и их фиксация в соответствующих документах;

 См. 3. Хранение, хранение материальных благ в условиях, препятствующих их изменению, порче или отчуждению;

 4. Обязательная проверка на этапе поступления материальных благ на:

          а) соответствие документов, прилагаемых к фискальному/диспетчерскому счету-фактуре, положениям договора/заявки на поставку;

       б) соответствие наименования каждого актива наименованию, указанному в фискальном/диспетчерском счете-фактуре;

       в) соблюдение  требований к качеству и сроков действия;  

 5. Ежедневная проверка материальных товаров на складе;

 См. 6. Ведение и учет технических паспортов материальных ценностей, хранящихся до их выхода со склада;

 7. Контроль за постоянным наличием на складе материальных благ, которые выдаются по месячным нормам в течение следующих 2 месяцев; 

 См. 8. Подбор и комплектация партий материальных благ по сопроводительным документам;

 См. 9. Разработка  и ежемесячное  представление руководителю дирекции информации о поврежденных материальных товарах, с истекшим сроком годности, хранящихся в течение длительного времени; 

10. Выпуск товаров со склада в соответствии с положениями действующих нормативных актов;  

11. Внесение информации о материальных ценностях в Систему учета и управления материальными благами (СЭГБМ) или иную существующую систему, основанную на въездных документах, в порядке, предусмотренном внутренними нормативными актами и их представление;

12. Ежемесячное представление до 10 числа каждого месяца руководителю дирекции следующей информации:

          а) перечень материальных благ на ближайшие 2 месяца, которые выдаются по правилам месяца и которые отсутствуют на складах;

                 б) перечень материальных благ, не оформленных по месячным нормам до 10 числа каждого месяца;

                 в) перечень материальных благ, которые длительное время не используются, поврежденные, со сроком годности, истекающим в ближайшие 2-3 месяца;

                г) сведения о состоянии хранения материальных благ;

13. Ведение порядка на складах;

14. Выполнение при необходимости работ по разгрузке материальных благ, полученных от поставщика, транспортировке хранящихся материальных товаров, а также иных задач, связанных с деятельностью дирекции, находящихся в распоряжении руководителя направления; 

15. Принятие мер по предупреждению и тушению пожаров; уход и поддержание в хорошем состоянии огнетушащих материалов; 

16. Представление руководителю дирекции  предложений, связанных с совершенствованием деятельности ; 

17. Подготовка и представление комиссии по инвентаризации материальных благ на складе;

18. Разработка расчетных и других документов, связанных со столовой НБМ;

19. Разработка отчета о движении стоимости товаров (продукции) для столовой НБМ; 

20. Представление в Департамент бюджета финансов и бухгалтерского учета (ДБФК) следующих документов в соответствии с приказом начальника дирекции/директора департамента в зависимости от обстоятельств:

           а) Ежедневный подъемный лист и список блюд (в случае приготовления посуды и других продуктов в столовой НБМ);

                 б) внутренний акт и счет-фактура (в случае управления пищевыми продуктами, используемыми при приготовлении овоща) или Заявление и Приказ о выпуске материальных благ (в случае использования овоща при приготовлении блюд);

                 в) первичные документы, касающиеся приема пищевой продукции руководителем производства;

21. Монторизация срока действия Санитарного ветеринарного разрешения на функционирование столовой и его продление во времени; 

22. Подготовка договоров на дезинсекционные услуги для столовой, лабораторных услуг и других договоров при необходимости;

23. Исполнение приказов начальника дирекции и отдела;

Крайний срок подачи резюме: 31 января 2023 года.

 ! Отправка резюме:  Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

 1. Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XII от 21 июля 1995 года;
 2. Нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности Дирекции.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram