BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de platăRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată

Direcția supravegherea sistemelor de plăți, în domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată, are următoarele atribuții de bază:

 1. supravegherea sistemelor de plăți și decontări, Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, care cad sub incidența supravegherii efectuate de Banca Naţională a Moldovei;
 2. supravegherea instrumentelor de plată fără numerar, sistemelor automatizate de deservire la distanţă, sistemelor şi serviciilor de remitere de bani;
 3. elaborarea şi actualizarea reglementărilor interne cu privire la supravegherea sistemelor de plăţi şi decontări, instrumentelor de plată fără numerar, sistemelor automatizate de deservire la distanţă, sistemelor şi serviciilor de remitere de bani;
 4. asigurarea premiselor pentru participarea BNM la Asociaţia Europeană a Caselor de Compensare Automată (EACHA);
 5. examinarea dosarului prestatorului de servicii de plată de a începe activitatea privind prestarea serviciilor de plată într-un sistem de plăți cu carduri de plată, sistem de remitere de bani și sistem automatizat de deservire la distanţă;
 6. colectarea şi analiza informațiilor cu privire la: sistemele de plăţi şi decontări a valorilor mobiliare supravegheate, instrumentele de plată, sistemele automatizate de deservire la distanţă şi datele din rapoartele statistice prezentate către Banca Naţională de către prestatorii de servicii de plată;
 7. evaluarea periodică a conformării la standardele internaționale de domeniu a SAPI, depozitarului central unic al valorilor mobiliare și pieței serviciilor de remitere de bani din Republica Moldova.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul domeniul economic – financiar/bancar cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani.   Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective; 
 2. Experiență de minim un an în domeniul economic – financiar/bancar;
 3. Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Alte abilități și atitudini:
 • candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
 • abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
 • atitudine pozitivă, constructivă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experiență de lucru în domeniul pieței de capital.

Principalele atribuții:

 1. Supraveghează și elaborează rapoarte de supraveghere cu privire la sistemele de plăți și decontări, instrumentele de plată fără numerar, sistemele automatizate de deservire la distanță, sistemele și serviciile de remitere de bani;
 2. Asigură publicarea periodică a indicatorilor cu privire la sistemele de plăți și utilizarea instrumentelor de plată fără numerar;
 3. Colectează și analizează informațiile cu privire la sistemele de plăți și decontări a valorilor mobiliare supravegheate, instrumentele de plată, sistemele automatizate de deservire la distanță și datele din rapoartele statistice prezentate către Banca Națională de către prestatorii de servicii de plată;
 4. Efectuează evaluarea periodică a conformării la standardele internaționale de domeniu a Sistemului automatizat de plăți interbancare, sistemului informatic al Depozitarului central unic al valorilor mobiliare și pieței serviciilor de remitere de bani din Republica Moldova.


 ! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 31 ianuarie 2023.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului

Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

 1. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 2. Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 217 din 16.08.2019;
 3. Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCE al BNM nr.179 din 27.06. 2019;
 4. Regulament privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.158 din 11 iulie 2018;
 5. Regulament privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.159 din 11 iulie 2018;
 6. Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin HCA al BNM nr. 204 din 15.10.2010;
 7. Regulament privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017;
 8. Regulament cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013;
 9. Regulament cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of principal expert in the field of supervision and monitoring of payment systems and instruments

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată

The Directorate for the supervision of payment systems, in the field of supervision and monitoring of payment systems and instruments, has the following basic tasks:

 1. supervision of payment and settlement systems, of the Single Central Securities Depository, which fall under the scope of supervision by the National Bank of Moldova;
 2. supervision of non-cash payment instruments, automated remote service systems, money remittance systems and services;
 3. elaboration and updating of internal regulations on the supervision of payment and settlement systems, non-cash payment instruments, automated remote service systems, money remittance systems and services;
 4. ensuring the premises for the NBM's participation in the European Association of Automatic Compensation Houses (EACHA);
 5. examining the payment service provider's file to start the activity regarding the provision of payment services in a payment system with payment cards, money remittance system and automated remote service system;
 6. collecting and analyzing information on: payment and settlement systems of supervised securities, payment instruments, automated remote service systems and data from statistical reports submitted to the National Bank by payment service providers;
 7. periodic evaluation of the compliance with the international industry standards of SAPI, the single central depository of securities and the money remittance services market of the Republic of Moldova.

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education graduated with a bachelor's degree examination in the field of economics and finance / banking with the general average for the years of study 8 or higher. In the case of a grade lower than a grade of 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 3 years of experience in the requested field.   For persons with studies obtained outside the Republic of Moldova, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or institutions will be indicated; 
 2. Minimum one year experience in the economic – financial/ banking field;
 3. Knowledge of the banking legislation, as well as of those related to the field of payment systems;
 4. Knowledge of computer operation at user level and advanced knowledge of MS Word, Excel and Power Point applications;
 5. Language skills: knowledge of Romanian and English;
 6. Skills: integrity, responsibility, professionalism, teamwork, result orientation, credibility, ability to solve problems, learning and continuous development;
 7. Other skills and attitudes:
 • the candidate must possess effective verbal, written communication skills and the ability to synthesize information and make clear, concise expositions;
 • the ability to adapt to changes and priorities quickly, to manage several activities simultaneously with a focus on their completion with tangible impact;
 • positive, constructive attitude.

Additional requirements that will be an advantage:

 • Experience working in the field of capital market.

Main tasks:

 1. Supervises and elaborates supervisory reports on payment and settlement systems, non-cash payment instruments, automated remote service systems, money remittance systems and services;
 2. Ensures the regular publication of indicators on payment systems and the use of non-cash payment instruments;
 3. Collects and analyzes the information on the payment and settlement systems of the supervised securities, the payment instruments, the automated remote service systems and the data from the statistical reports submitted to the National Bank by the payment service providers;
 4. Performs the periodic evaluation of the compliance with the international standards in the field of the automated interbank payment system, the information system of the Single Central Securities Depository and the money remittance services market of the Republic of Moldova.


 ! Submitting your CV:  To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

The deadline for submitting CVs is: January 31, 2023.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted

Reference bibliography ( available on the www.bnm.md website ):

 1. Law nr. 114 from 18.05.2012 on payment services and electronic money;
 2. Regulation on the activity of non-bank payment service providers, approved by the Executive Board of the NBM no. 217 from 16.08.2019;
 3. Regulation on the automated system of interbank payments, approved by the Executive Board of the NBM no.179 of 27.06. 2019;
 4. Regulation on the supervision of the Single Central Securities Depository, approved by the Executive Board of the NBM no.158 of 11 July 2018;
 5. Regulation on the conditions for granting, suspending and withdrawing the right of participation in the Single Central Securities Depository, approved by the Executive Board of the NBM no.159 of 11 July 2018;
 6. Regulation on the activity of payment service providers in money remittance systems, approved by the Executive Board of the NBM no. 204 from 15.10.2010;
 7. Regulation on the provision of payment services through automated remote service systems, approved by the Executive Board of the NBM no. 62 from 09.03.2017;
 8. Regulation on credit transfer, approved by the Executive Board of the NBM no.157 of 01.08. 2013;
 9. Regulation on payment cards, approved by the Executive Board of the NBM no.157 of 01.08. 2013.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di esperto principale nel campo della vigilanza e del monitoraggio dei sistemi e degli strumenti di pagamento

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată

La direzione per la vigilanza sui sistemi di pagamento, nel settore della vigilanza e del controllo dei sistemi e degli strumenti di pagamento, ha i seguenti compiti fondamentali:

 1. la supervisione dei sistemi di pagamento e regolamento, del depositario centrale unico di titoli, che rientrano nell'ambito della vigilanza della Banca nazionale di Moldova;
 2. vigilanza su strumenti di pagamento diversi dai contanti, sistemi automatizzati di servizi a distanza, sistemi e servizi di rimessa di denaro;
 3. elaborazione e aggiornamento della normativa interna in materia di vigilanza dei sistemi di pagamento e regolamento, degli strumenti di pagamento non in contanti, dei sistemi automatizzati di servizi a distanza, dei sistemi e dei servizi di rimessa di denaro;
 4. garantire i locali per la partecipazione della NBM all'Associazione europea delle case di compensazione automatica (EACHA);
 5. esaminare il fascicolo del prestatore di servizi di pagamento per avviare l'attività relativa alla fornitura di servizi di pagamento in un sistema di pagamento con carte di pagamento, sistema di rimessa di denaro e sistema automatizzato di servizi a distanza;
 6. raccogliere e analizzare informazioni riguardanti: sistemi di pagamento e regolamento di titoli vigilati, strumenti di pagamento, sistemi automatizzati di servizi a distanza e dati provenienti da relazioni statistiche presentate alla Banca nazionale dai prestatori di servizi di pagamento;
 7. valutazione periodica della conformità agli standard internazionali di settore di SAPI, il depositario centrale unico di titoli e il mercato dei servizi di rimessa di denaro della Repubblica di Moldova.

Requisiti minimi obbligatori:

 1. L'istruzione superiore si è laureata con un esame di laurea nel campo dell'economia e della finanza / banca con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore. Nel caso di un voto inferiore a un voto di 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 3 anni di esperienza nel campo richiesto.    Per le persone con studi ottenuti al di fuori della Repubblica di Moldova, saranno indicate le qualifiche (ad esempio GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e / o istituzioni; 
 2. Esperienza minima di un anno in ambito economico – finanziario/bancario;
 3. Conoscenza della normativa bancaria, nonché di quelle relative al settore dei sistemi di pagamento;
 4. Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente e conoscenza avanzata delle applicazioni MS Word, Excel e Power Point;
 5. Conoscenze linguistiche: conoscenza del rumeno e dell'inglese;
 6. Competenze: integrità, responsabilità, professionalità, lavoro di squadra, orientamento al risultato, credibilità, capacità di risolvere problemi, apprendimento e sviluppo continuo;
 7. Altre abilità e attitudini:
 • il candidato deve possedere efficaci capacità comunicative verbali e scritte e la capacità di sintetizzare le informazioni e di formulare esposizioni chiare e concise;
 • la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e alle priorità, di gestire più attività contemporaneamente con un focus sul loro completamento con un impatto tangibile;
 • atteggiamento positivo e costruttivo.

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

 • Esperienza lavorativa nel campo del mercato dei capitali.

Principali mansioni:

 1. supervisiona ed elabora relazioni di vigilanza sui sistemi di pagamento e regolamento, sugli strumenti di pagamento diversi dai contanti, sui sistemi automatizzati di servizi a distanza, sui sistemi e sui servizi di rimessa di denaro;
 2. assicura la pubblicazione regolare degli indicatori sui sistemi di pagamento e l'uso di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 3. raccoglie e analizza le informazioni sui sistemi di pagamento e regolamento dei titoli vigilati, gli strumenti di pagamento, i sistemi automatizzati di servizi a distanza e i dati dei rapporti statistici presentati alla Banca nazionale dai prestatori di servizi di pagamento;
 4. Esegue la valutazione periodica della conformità agli standard internazionali nel campo del sistema di pagamento interbancario automatizzato, del sistema informativo del Depositario Centrale Unico e del mercato dei servizi di rimessa di denaro della Repubblica di Moldova.


 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

La scadenza per l'invio dei CV è: 31 gennaio 2023.

Saranno contattate solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso

Bibliografia di riferimento (disponibile sul sito www.bnm.md ):

 1. Legge nr. 114 dal 18.05.2012 sui servizi di pagamento e moneta elettronica;
 2. Regolamento sull'attività dei prestatori di servizi di pagamento non bancari, approvato dal Comitato esecutivo della NBM n. 217 dal 16.08.2019;
 3. Regolamento sul sistema automatizzato dei pagamenti interbancari, approvato dal Consiglio Direttivo della NBM n.179 del 27.06. 2019;
 4. Regolamento sulla vigilanza del Depositario Centrale Unico di Titoli, approvato dal Comitato Esecutivo della NBM n. 158 dell'11 luglio 2018;
 5. Regolamento sulle condizioni per la concessione, la sospensione e la revoca del diritto di partecipazione al Depositario Centrale Unico, approvato dal Consiglio Direttivo della NBM n. 159 dell'11 luglio 2018;
 6. Regolamento sull'attività dei prestatori di servizi di pagamento nei sistemi di rimessa di denaro, approvato dal Comitato esecutivo della NBM n. 204 dal 15.10.2010;
 7. Regolamento sulla fornitura di servizi di pagamento attraverso sistemi automatizzati di servizi a distanza, approvato dal Consiglio Esecutivo della NBM n. 62 dal 09.03.2017;
 8. Regolamento sul bonifico, approvato dal Consiglio Direttivo della NBM n.157 del 01.08. 2013;
 9. Regolamento sulle carte di pagamento, approvato dal Consiglio Direttivo della NBM n.157 del 01.08. 2013.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на заміщення вакансії головного експерта у сфері нагляду та моніторингу платіжних систем та інструментів

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată

Дирекція з нагляду за платіжними системами, у сфері нагляду та моніторингу платіжних систем та інструментів, має такі основні завдання:

 1. нагляд за платіжно-розрахунковою системами Єдиного центрального депозитарію цінних паперів, які підпадають під нагляд Національного банку Молдови;
 2. нагляд за безготівковими платіжними інструментами, автоматизованими системами дистанційного обслуговування, системами та сервісами грошових переказів;
 3. розробка та оновлення внутрішніх положень з питань нагляду за платіжно-розрахунковими системами, безготівковими платіжними інструментами, автоматизованими системами дистанційного обслуговування, системами грошових переказів та сервісами;
 4. забезпечення приміщень для участі НБМ в Європейській асоціації автоматичних компенсаційних домів (EACHA);
 5. вивчення справи надавача платіжних послуг для початку діяльності з надання платіжних послуг у платіжній системі з платіжними картками, системі грошових переказів та автоматизованій системі дистанційного обслуговування;
 6. збір та аналіз інформації про: платіжно-розрахункові системи контрольованих цінних паперів, платіжні інструменти, автоматизовані системи дистанційного обслуговування та дані статистичної звітності, що подаються до Національного банку надавачами платіжних послуг;
 7. періодична оцінка відповідності міжнародним галузевим стандартам SAPI, єдиного центрального депозитарію цінних паперів та ринку послуг грошових переказів Республіки Молдова.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища освіта, що випускається з іспитом на ступінь бакалавра в галузі економіки і фінансів / банківської справи із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище. У разі оцінки нижче оцінки 8, умова вважається виконаною, якщо кандидат має досвід роботи в запитуваній сфері не менше 3 років.    Для осіб з навчанням, отриманим за межами Республіки Молдова, буде вказана кваліфікація (наприклад, середній бал тощо), отримана у відповідній країні та / або установах; 
 2. Мінімум один рік досвіду роботи в економічній – фінансовій/банківській сфері;
 3. Знання банківського законодавства, а також тих, що стосуються сфери платіжних систем;
 4. Знання роботи комп'ютера на рівні користувача і поглиблені знання додатків MS Word, Excel і Power Point;
 5. Володіння мовами: знання румунської та англійської;
 6. Навички: доброчесність, відповідальність, професіоналізм, командна робота, орієнтація на результат, авторитетність, здатність вирішувати проблеми, навчання та постійний розвиток;
 7. Інші навички та ставлення:
 • кандидат повинен володіти ефективними усними, письмовими комунікативними навичками і вмінням синтезувати інформацію і викладати чіткі, лаконічні експозиції;
 • здатність швидко адаптуватися до змін і пріоритетів, управляти декількома видами діяльності одночасно з орієнтацією на їх завершення з відчутним впливом;
 • позитивний, конструктивний настрій.

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

 • Досвід роботи у сфері ринку капіталу.

Основні завдання:

 1. Контролює та розробляє наглядові звіти щодо платіжних та розрахункових систем, безготівкових платіжних інструментів, автоматизованих систем дистанційного обслуговування, систем та сервісів грошових переказів;
 2. Забезпечує регулярну публікацію показників про платіжні системи та використання безготівкових платіжних інструментів;
 3. Збирає та аналізує інформацію про платіжно-розрахункові системи контрольованих цінних паперів, платіжні інструменти, автоматизовані системи дистанційного обслуговування та дані статистичної звітності, що подається до Національного банку надавачами платіжних послуг;
 4. Здійснює періодичну оцінку відповідності міжнародним стандартам у сфері автоматизованої міжбанківської платіжної системи, інформаційної системи Єдиного центрального депозитарію цінних паперів та ринку грошових переказів Республіки Молдова.


 ! Подання резюме:  Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Кінцевий термін подання резюме : 31 січня 2023 року.

Зв'язуватися будуть тільки особи, які відповідають умовам конкурсу

Довідкова бібліографія (доступна на сайті www.bnm.md ):

 1. Закон nr. 114 від 18.05.2012 про платіжні послуги та електронні гроші;
 2. Положення про діяльність надавачів небанківських платіжних послуг, затвердженого Правлінням НБМ No 217 від 16.08.2019;
 3. Положення про автоматизовану систему міжбанківських платежів, затверджене розпорядженням Правління НБМ No179 від 27.06. 2019;
 4. Положення про здійснення нагляду за діяльністю Єдиного центрального депозитарію цінних паперів, затверджене Правлінням НБМ No158 від 11 липня 2018 року;
 5. Положення про умови надання, призупинення та відкликання права участі в Єдиному центральному депозитарії цінних паперів, затверджене Правлінням НБМ No159 від 11 липня 2018 року;
 6. Положення про діяльність надавачів платіжних послуг у системах грошових переказів, затверджене Правлінням НБМ No 204 від 15.10.2010;
 7. Положення про надання платіжних послуг за допомогою автоматизованих систем дистанційного обслуговування, затвердженого Правлінням НБМ No 62 від 09.03.2017;
 8. Положення про перерахування кредитів, затверджене Правлінням НБМ No157 від 01.08. 2013;
 9. Положення про платіжні картки, затверджене Правлінням НБМ No157 від 01.08. 2013.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за свободна позиция на главен експерт в областта на надзора и мониторинга на платежните системи и инструменти

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată

Дирекцията за надзор на платежните системи, в областта на надзора и мониторинга на платежните системи и инструменти, има следните основни задачи:

 1. надзор на платежните системи и системите за сетълмент на единния централен депозитар на ценни книжа, които попадат в обхвата на надзора от страна на Националната банка на Молдова;
 2. надзор на непарични платежни инструменти, автоматизирани системи за дистанционно обслужване, системи и услуги за парични преводи;
 3. разработване и актуализиране на вътрешни правила за надзор на платежни и сетълмент системи, непарични платежни инструменти, автоматизирани системи за дистанционно обслужване, системи и услуги за парични преводи;
 4. осигуряване на помещенията за участие на НБМ в Европейската асоциация на автоматичните компенсационни къщи (EACHA);
 5. преглеждане на досието на доставчика на платежни услуги за започване на дейността по предоставяне на платежни услуги в платежна система с платежни карти, система за парични преводи и автоматизирана система за дистанционно обслужване;
 6. събиране и анализиране на информация относно: платежни и сетълмент системи на поднадзорни ценни книжа, платежни инструменти, автоматизирани системи за дистанционно обслужване и данни от статистически отчети, предоставени на Националната банка от доставчици на платежни услуги;
 7. периодична оценка на съответствието с международните индустриални стандарти на SAPI, единния централен депозитар на ценни книжа и пазара на услуги за парични преводи на Република Молдова.

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование завършва с бакалавърска степен по специалност "Икономика и финанси"/банково дело с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока. В случай на оценка по-ниска от степен 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 3 години опит в исканата област.    За лицата с образование, получено извън Република Молдова, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или институции; 
 2. Минимум една година опит в икономическо-финансовата/банковата сфера;
 3. Познаване на банковото законодателство, както и на тези, свързани с областта на платежните системи;
 4. Познаване на работата на компютъра на потребителско ниво и напреднали познания за приложенията MS Word, Excel и Power Point;
 5. Езикови умения: владеене на румънски и английски език;
 6. Умения: почтеност, отговорност, професионализъм, работа в екип, ориентация към резултатите, надеждност, способност за решаване на проблеми, учене и непрекъснато развитие;
 7. Други умения и нагласи:
 • кандидатът трябва да притежава ефективни устни, писмени комуникационни умения и способност да синтезира информация и да прави ясни, кратки изложения;
 • способност за бързо адаптиране към промените и приоритетите, за управление на няколко дейности едновременно с акцент върху тяхното завършване с осезаемо въздействие;
 • Позитивно, конструктивно отношение.

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

 • Опит в областта на капиталовия пазар.

Основни задачи:

 1. Осъществява надзор и разработва надзорни доклади относно платежните системи и системите за сетълмент, непаричните платежни инструменти, автоматизираните системи за дистанционно обслужване, системите и услугите за парични преводи;
 2. Осигурява редовното публикуване на показателите за платежните системи и използването на непарични платежни инструменти;
 3. Събира и анализира информацията за платежните системи и системите за сетълмент на поднадзорните ценни книжа, платежните инструменти, автоматизираните системи за дистанционно обслужване и данните от статистическите отчети, предоставяни на Националната банка от доставчиците на платежни услуги;
 4. Извършва периодична оценка на съответствието с международните стандарти в областта на автоматизираната междубанкова платежна система, информационната система на Единния централен депозитар на ценни книжа и пазара на услуги за парични преводи на Република Молдова.


 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 31 януари 2023 г.

Ще се осъществява контакт само с лица, които отговарят на условията на конкурса

Справочна библиография (достъпна на www.bnm.md уебсайт):

 1. Закон No 114 от 18.05.2012 г. относно платежните услуги и електронните пари;
 2. Наредба за дейността на доставчиците на небанкови платежни услуги, утвърдена от Изпълнителния съвет на НБМ бр. 217 от 16.08.2019 г.;
 3. Наредба за автоматизираната система за междубанкови плащания, одобрена от Изпълнителния съвет на НБМ No 179 от 27.06. 2019;
 4. Наредба за надзора върху единния централен депозитар на ценни книжа, одобрена от Изпълнителния съвет на НБМ No 158 от 11 юли 2018 г.;
 5. Наредба за условията за предоставяне, спиране и отнемане на правото на участие в Единния централен депозитар на ценни книжа, утвърдена от Изпълнителния съвет на НБМ No 159 от 11 юли 2018 г.;
 6. Наредба за дейността на доставчиците на платежни услуги в системите за парични преводи, утвърдена от Изпълнителния съвет на НБМ бр. 204 от 15.10.2010 г.;
 7. Наредба за предоставяне на платежни услуги чрез автоматизирани системи за дистанционно обслужване, утвърдена от Изпълнителния съвет на НБМ бр. 62 от 09.03.2017 г.;
 8. Наредба за кредитните преводи, утвърдена от Изпълнителния съвет на НБМ No 157 от 01.08. 2013;
 9. Наредба за платежните карти, одобрена от Изпълнителния съвет на НБМ No 157 от 01.08. 2013.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного эксперта в области надзора и мониторинга платежных систем и инструментов

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată

Дирекция по надзору за платежными системами, в области надзора и мониторинга платежных систем и инструментов, имеет следующие основные задачи: 

 1. надзор за платежными и расчетными системами Единого центрального депозитария ценных бумаг, которые подпадают под надзор Национального банка Молдовы;
 2. надзор за безналичными платежными инструментами, автоматизированными системами дистанционного обслуживания, системами и услугами перевода денег;
 3. разработка и актуализация внутренних нормативных актов по надзору за платежными и расчетными системами, безналичными платежными инструментами, автоматизированными системами дистанционного обслуживания, системами и услугами перевода денег;
 4. обеспечение помещений для участия НБМ в Европейской ассоциации автоматических компенсационных домов (EACHA);
 5. изучение дела поставщика платежных услуг для начала деятельности по предоставлению платежных услуг в платежной системе с платежными картами, системой перевода денег и автоматизированной системой дистанционного обслуживания;
 6. сбор и анализ информации о: платежных и расчетных системах контролируемых ценных бумаг, платежных инструментах, автоматизированных системах дистанционного обслуживания и данных из статистических отчетов, представляемых в Национальный банк поставщиками платежных услуг;
 7. периодическая оценка соответствия международным отраслевым стандартам SAPI, единого центрального депозитария ценных бумаг и рынка услуг по переводу денег Республики Молдова.

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее образование окончил с экзаменом на степень бакалавра в области экономики и финансов/банковского дела с общей средней за годы обучения 8 и выше. В случае оценки ниже 8 баллов условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 3 лет опыта работы в запрашиваемой области.   Для лиц с обучением, полученным за пределами Республики Молдова, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учреждениях; 
 2. Минимум один год опыта работы в экономической – финансовой/банковской сфере;
 3. Знание банковского законодательства, а также тех, которые связаны с областью платежных систем;
 4. Знание работы компьютера на уровне пользователя и продвинутые знания приложений MS Word, Excel и Power Point;
 5. Знание иностранных языков: знание румынского и английского языков;
 6. Навыки: честность, ответственность, профессионализм, командная работа, нацеленность на результат, авторитет, умение решать проблемы, обучение и постоянное развитие;
 7. Другие навыки и отношения:
 • кандидат должен обладать эффективными устными, письменными коммуникативными навыками и способностью синтезировать информацию и составлять четкие, краткие изложения;
 • способность быстро адаптироваться к изменениям и приоритетам, управлять несколькими видами деятельности одновременно с акцентом на их завершение с ощутимым эффектом;
 • позитивный, конструктивный настрой.

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

 • Опыт работы в сфере рынка капитала.

Основные задачи:

 1. Курирует и разрабатывает надзорные отчеты по платежным и расчетным системам, безналичным платежным инструментам, автоматизированным системам дистанционного обслуживания, системам и услугам по переводу денег;
 2. Обеспечивает регулярную публикацию показателей по платежным системам и использование безналичных платежных инструментов;
 3. Собирает и анализирует информацию о платежных и расчетных системах контролируемых ценных бумаг, платежных инструментов, автоматизированных системах дистанционного обслуживания и данные из статистических отчетов, представляемых в Национальный банк поставщиками платежных услуг;
 4. Осуществляет периодическую оценку соответствия международным стандартам в области автоматизированной межбанковской платежной системы, информационной системы Единого центрального депозитария ценных бумаг и рынка услуг по переводу денежных средств Республики Молдова.


 ! Отправка резюме:  Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

Крайний срок подачи резюме: 31 января 2023 года.

Свяжутся только с лицами, отвечающими условиям конкурса

Справочная библиография (доступна на сайте www.bnm.md ):

 1. Закон No 114 от 18.05.2012 о платежных услугах и электронных деньгах;
 2. Положение о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, утвержденное Исполнительным советом НБМ No. 217 от 16.08.2019;
 3. Положение об автоматизированной системе межбанковских платежей, утвержденное Правлением НБМ No179 от 27.06. 2019;
 4. Положение о надзоре за Единым центральным депозитарием ценных бумаг, утвержденное Правлением НБМ No158 от 11 июля 2018 года;
 5. Положение об условиях предоставления, приостановления и отзыва права участия в Едином центральном депозитарии ценных бумаг, утвержденное Правлением НБМ No159 от 11 июля 2018 года;
 6. Положение о деятельности поставщиков платежных услуг в системах денежных переводов, утвержденное Исполнительным советом НБМ No. 204 от 15.10.2010;
 7. Положение о предоставлении платежных услуг через автоматизированные системы дистанционного обслуживания, утвержденное Исполнительным советом НБМ No. 62 от 09.03.2017;
 8. Положение о переводе кредитов, утвержденное Исполнительным советом НБМ No157 от 01.08. 2013;
 9. Положение о платежных карточках, утвержденное Исполнительным советом НБМ No157 от 01.08. 2013.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram