BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției administrarea patrimoniului și servicii socialeRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției administrarea patrimoniului și servicii sociale

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției administrarea patrimoniului și servicii sociale

Scopul general al funcției:

 1. Studierea pieței de furnizarea, selectarea și testarea credibilității furnizorilor, elaborarea strategiilor în cumpărarea de bunuri, lucrări și servicii respectând principiul preț vis-a-vis calitate.

Obiectivele postului (dacă acestea există)

 1. Respectarea termenelor în realizarea atribuțiilor sale;
 2. Asigurarea completa si complexa a unitățiilor BNM cu resurse materiale si tehnice calitative, în termenul solicitat și cu un cost minim;
 3. Capacitatea de a lucra singur, fără supervizare în procesul de utilizare a resurselor BNM.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiția se consideră a fi întrunita dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 4 ani în domeniu. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara şi/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Experienţă de minim 2 ani în domeniu;
 3. Cunoștințe în domeniul desfășurării achizițiilor publice (actualizate cu regularitate);
 4. Cunoașterea procedurilor de achiziționare, livrare și depozitare a bunurilor materiale în BNM;
 5. Cunoștințe în domeniul elaborării contractelor;
 6. Cunoașterea actelor normative în domeniul funcționării unităților de alimentație publică;
 7. Cunoştinţe de operare a programelor computerizate; Word, Excel și Power Point.

Principalele atribuții funcţionale:

            1. Studierea zilnică a pieței de mărfuri și analizarea economică a rentabilității a procurărilor în scopul aprovizionării BNM cu bunuri lucrări și servicii conform solicitărilor subdiviziunilor de sine stătătoare ale acesteia;

            2. Informarea zilnică a șefului de direcție privind necesitățile de aprovizionare cu bunuri, necesitățile în transport;

             3. Participarea la elaborarea planurilor anuale ale direcției şi Departamentului privind  aprovizionarea BNM cu bunuri materiale necesare pentru activitate şi de constituire a stocurilor în conformitate cu plafonul de cheltuieli aprobat și propunerea de noi amendamente în interesul BNM;

             4. Întocmirea graficelor, tabelelor în privința evidenței executării contractuale;

             5. Aprovizionarea BNM cu bunuri, lucrări și servicii conform necesităților BNM;

             6. Încheierea și executarea contractelor încheiate cu operatorii economici (comanda, examinarea, recepţia bunurilor, serviciilor şi lucrărilor) urmărind realizarea lor în termen, atît calitativ cît și cantitativ;

             7. Coordonarea activităţii de distribuire a bunurilor materiale;

             8. Aprovizionarea cantinei edificiului BNM cu produsele necesare;

             9. Participarea în cadrul procesului de elaborare a devizului de cheltuieli, planului de achiziţii al  Departamentului;

           10. Elaborarea normelor de consum al bunurilor materiale şi controlul eliberării bunurilor materiale conform acestor norme;

           11. Participarea la îndeplinirea solicitărilor subdiviziunilor conform necesităţilor acestora;

           12. Elaborarea şi implementarea măsurilor privind perfecţionarea activităţii în domeniu;

           13. Eliberarea şi evidenţa foilor de odihnă la baza de odihnă “La Nistru”;

           14. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă statistice anuale şi trimestriale ce ţin de activitatea  Departamentului la Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova;

           15. Participarea la elaborarea şi prezentarea trimestrială a Programului de activitate şi a Dării de seamă privind activitatea direcției;

           16. Reprezintă departamentul, direcția în negocierile cu agenţii economici;

           17.  Participă la întocmirea dării de seamă lunare și anuale privind executarea Planului de achiziții pe BNM;

           18. Elaborarea calculației și a altor documente ce țin de cantina BNM;

          19.   Participă la organizarea achiziţiilor publice în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de organizare a achiziţiilor publice în BNM şi Legii cu privire la achiziţiile publice;

          20.  Elaborarea calculației și a altor documente ce țin de cantina BNM;

          21.  Elaborarea dării de seamă privind mișcarea valorilor mărfurilor (produselor) pentru cantina BNM;

          22.   Prezentarea (în caz de necesitate) către Departamentul Buget Finanţe şi Contabilitate (DBFC) a următoarelor documente:

a) Fișa zilnică de ridicare și lista de bucate (în cazul realizării bucatelor și altor produse în cantina BNM);

b) Actul și Factura internă (pentru produsele alimentare utilizate la pregătirea zarzavatului) sau Cererea și Dispoziția de eliberare a bunurilor materiale (în cazul utilizării zarzavatului la pregătirea bucatelor);

c) Documentele primare cu privire la recepționarea produselor alimentare de către șeful de producție;

          23.  Întocmirea contractelor cu privire la serviciile de dezinfecție pentru cantină, servicii de laborator şi altor contracte la necesitate;

          24.  Perfectează la timp şi prezintă spre aprobare tabelul de evidenţă a timpului de lucru al direcției, Departamentului;

          25.  Execută şi alte atribuţii indicate de către şeful ierarhic superior.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 29 ianuarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Naționala a Moldovei, nr.548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Actele normative ce țin de sfera de activitate a Direcției.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a contest for the vacancy of senior economist of the Directorate for Patrimony Administration and Social Services

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției administrarea patrimoniului și servicii sociale

The general purpose of the function:

 1. Studying the market for supplying, selecting and testing the credibility of suppliers, developing strategies in the purchase of goods, works and services respecting the price principle vis-à-vis quality.

Job objectives (if any)

 1. Compliance with deadlines in the performance of his duties;
 2. Complete and complex provision of the NBM units with qualitative material and technical resources, within the requested term and with a minimum cost;
 3. The ability to work alone, without supervision in the process of using the NBM's resources.

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education with the general average for the years of study 8 or higher. In the case of a grade lower than 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 4 years of experience in the required field in the field. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.), obtained in the respective country and/or educational institutions.
 2. Minimum 2 years experience in the field;
 3. Knowledge of the conduct of public procurement (regularly updated);
 4. Knowledge of the procedures for the acquisition, delivery and storage of material goods in the NBM;
 5. Knowledge in the field of contract drafting;
 6. Knowledge of normative acts in the field of operation of public catering units;
 7. Knowledge of software operation; Word, Excel, and Power Point.

Main functional tasks:

            1. Daily study of the commodity market and economic analysis of the profitability of the procurements in order to supply the NBM with works and services according to the requests of its independent subdivisions;

            2. Daily information of the Head of Directorate on the needs of the supply of goods, the needs in transport;

             3. Participation in the elaboration of the annual plans of the Directorate and the Department regarding the supply of the NBM with material goods necessary for the activity and the establishment of stocks in accordance with the approved expenditure ceiling and the proposal of new amendments in the  interest of the NBM;

             4. Drawing up charts, tables regarding the record of contractual performance;

             5. Supplying the NBM with goods, works and services according to the NBM's needs;

             6. Conclusion and execution of contracts concluded with economic operators (ordering, examination, reception of goods, services and works) following their achievement in time, both qualitatively and quantitatively;

             7. Coordination of the activity of distribution of material goods;

             8. Supplying the canteen of the NBM building with the necessary products;

             9. Participation in the process of developing the expense estimate, the procurement plan of the  Department;

           10. Elaboration of norms of consumption of material goods and control of the release of material goods according to these norms;

           11. Participation in fulfilling the subdivisions' requests according to their needs;

           12. Elaboration and implementation of measures regarding the improvement of the activity in the field;

           13. Issuance and record of rest sheets at the rest base "At the Dniester";

           14. Preparation and presentation of the annual and quarterly statistical reports related to the activity  of the Department to the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova;

           15. Participation in the elaboration and quarterly presentation of the Activity Program and of the Report on the activity of the Directorate;

           16. Represents the department, the direction in negotiations with economic agents;

           17.  Participates in the preparation of the monthly and annual report on the execution of the Procurement Plan on the NBM;

           18. Elaboration of the calculation and other documents related to the NBM canteen;

          19.   Participates in the organization of public procurements in accordance with the Instruction on the organization of public procurements in the NBM and the Law on public procurement;

          20.  Elaboration of the calculation and other documents related to the NBM canteen;

          21.  Elaboration of the report on the movement of values of goods (products) for the NBM canteen;

          22.   Submission (if necessary) to the Finance and Accounting Budget Department (DBFC) of the following documents:

a) The daily lifting sheet and the list of dishes (in case of making dishes and other products in the NBM canteen);

b) Internal Act and Invoice (for food products used in the preparation of vegetables) or Application and Order for the release of material goods (in the case of the use of vegetables in the preparation of dishes);

c) Primary documents regarding the reception of food products by the head of production;

          23.  Preparation of contracts regarding disinfection services for the canteen, laboratory services and other contracts if necessary;

          24.  Prepares on time and submits for approval the table of record of the working time of the directorate, department;

          25.  Performs other duties indicated by the hierarchically superior head.

The deadline for submitting CVs is: January 29, 2023.

 ! Submitting your CV:  To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Bibliography:

 1. Law on the National Bank of Moldova, no.548-XII of July 21, 1995;
 2. Normative acts related to the sphere of activity of the Directorate.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di economista senior della Direzione per l'amministrazione del patrimonio e i servizi sociali

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției administrarea patrimoniului și servicii sociale

Lo scopo generale della funzione:

 1. Studiare il mercato dell'approvvigionamento, selezionare e testare la credibilità dei fornitori, sviluppare strategie di acquisto di beni, lavori e servizi nel rispetto del principio del prezzo rispetto alla qualità.

Obiettivi di lavoro (se presenti)

 1. Rispetto delle scadenze nell'esercizio delle sue funzioni;
 2. Fornitura completa e complessa delle unità NBM con risorse materiali e tecniche qualitative, entro i termini richiesti e con un costo minimo;
 3. La capacità di lavorare da soli, senza supervisione nel processo di utilizzo delle risorse della NBM.

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Istruzione superiore con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore. Nel caso di un voto inferiore a 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 4 anni di esperienza nel campo richiesto nel campo. Per le persone in possesso di diplomi conseguiti all'estero, le qualifiche (ad es.  GPA, ecc.), ottenuti nel rispettivo paese e/o istituzioni educative.
 2. Minimo 2 anni di esperienza nel settore;
 3. Conoscenza dello svolgimento degli appalti pubblici (regolarmente aggiornata);
 4. Conoscenza delle procedure per l'acquisizione, la consegna e lo stoccaggio dei beni materiali nella NBM;
 5. Conoscenze nel campo della redazione di contratti;
 6. Conoscenza degli atti normativi in materia di funzionamento delle unità di ristorazione pubblica;
 7. Conoscenza del funzionamento del software; Word, Excel e Power Point.

Principali compiti funzionali:

            1. Studio quotidiano del mercato delle materie prime e analisi economica della redditività degli appalti al fine di fornire alla NBM lavori e servizi secondo le richieste delle sue suddivisioni indipendenti;

            numero arabo. Informazioni quotidiane del capo della direzione sulle esigenze della fornitura di beni, le esigenze nei trasporti;

             3. Partecipazione all'elaborazione dei piani annuali della Direzione e del Dipartimento relativi alla fornitura della NBM di beni materiali necessari per l'attività e la costituzione di scorte in conformità con il massimale di spesa approvato e la proposta di nuove modifiche nell'interesse  della NBM;

             4. Redazione di grafici, tabelle relative alla registrazione delle prestazioni contrattuali;

             5. Fornire alla NBM beni, lavori e servizi in base alle esigenze della NBM;

             6. Conclusione ed esecuzione di contratti conclusi con operatori economici (ordinazione, esame, ricezione di beni, servizi e lavori) a seguito della loro realizzazione in tempo, sia qualitativamente che quantitativamente;

             7. Coordinamento dell'attività di distribuzione dei beni materiali;

             8. Fornire la mensa dell'edificio NBM con i prodotti necessari;

             9. Partecipazione al processo di elaborazione del preventivo di spesa, del piano di approvvigionamento del  Dipartimento;

           10. Elaborazione di norme di consumo di beni materiali e controllo del rilascio di beni materiali secondo queste norme;

           11. Partecipazione all'adempimento delle richieste delle suddivisioni secondo le loro esigenze;

           12. Elaborazione e attuazione di misure riguardanti il miglioramento dell'attività nel settore;

           13. Emissione e registrazione dei fogli di riposo presso la base di riposo "Al Dnestr";

           14. Preparazione e presentazione delle relazioni statistiche annuali e trimestrali relative all'attività  del Dipartimento all'Ufficio nazionale di statistica della Repubblica di Moldova;

           15. Partecipazione all'elaborazione e alla presentazione trimestrale del Programma delle Attività e della Relazione sull'attività della Direzione;

           16. Rappresenta il dipartimento, la direzione nei negoziati con gli agenti economici;

           17.  partecipa alla preparazione della relazione mensile e annuale sull'esecuzione del piano di appalti sulla NBM;

           18. Elaborazione del calcolo e di altri documenti relativi alla mensa NBM;

          19.   partecipa all'organizzazione degli appalti pubblici conformemente all'Istruzione sull'organizzazione degli appalti pubblici nella NBM e alla legge sugli appalti pubblici;

          20.  Elaborazione del calcolo e di altri documenti relativi alla mensa NBM;

          21.  Elaborazione della relazione sulla circolazione dei valori delle merci (prodotti) per la mensa NBM;

          22.   Presentazione (se necessario) al Dipartimento Bilancio Finanze e Contabilità (DBFC) dei seguenti documenti:

a) Il foglio di sollevamento giornaliero e l'elenco delle stoviglie (in caso di preparazione di piatti e altri prodotti nella mensa NBM);

b) Atto interno e fattura (per i prodotti alimentari utilizzati nella preparazione di verdure) o Domanda e ordine per il rilascio di beni materiali (nel caso di utilizzo di verdure nella preparazione di piatti);

c) Documenti primari relativi alla ricezione di prodotti alimentari da parte del responsabile della produzione;

          23.  Preparazione di contratti relativi ai servizi di disinfezione per la mensa, servizi di laboratorio e altri contratti se necessario;

          24.  prepara in tempo e sottopone all'approvazione la tabella di registrazione dell'orario di lavoro della direzione, dipartimento;

          25. Svolge altri compiti indicati dal capo gerarchicamente superiore.  

La scadenza per l'invio dei CV è: 29 gennaio 2023.

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

 1. Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia, n. 548-XII del 21 luglio 1995;
 2. Atti normativi relativi alla sfera di attività della Direzione.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду старшого економіста Дирекції з адміністрування вотчини та соціальних служб

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției administrarea patrimoniului și servicii sociale

Загальне призначення функції:

 1. Вивчення ринку поставок, вибір і перевірка довіри до постачальників, розробка стратегій при закупівлі товарів, робіт і послуг з дотриманням принципу ціни щодо якості.

Цілі роботи (якщо такі є)

 1. Дотримання термінів при виконанні своїх обов'язків;
 2. Повне і комплексне забезпечення блоків НБМ якісними матеріально-технічними ресурсами, в запитаний термін і з мінімальними витратами;
 3. Можливість працювати поодинці, без нагляду в процесі використання ресурсів НБМ.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища освіта із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище. У разі оцінки нижче 8 умова вважається виконаною, якщо кандидат має не менше 4 років досвіду роботи в необхідній сфері в даній сфері.  Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, кваліфікація (наприклад, GPA, тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах.
 2. Мінімум 2 роки досвіду роботи в цій галузі;
 3. Знання про проведення державних закупівель (регулярно оновлюються);
 4. Знання процедур придбання, доставки та зберігання матеріальних благ в НБМ;
 5. Знання в області складання договорів;
 6. Знання нормативних актів у сфері функціонування підприємств громадського харчування;
 7. Знання експлуатації програмного забезпечення; Програми Word, Excel і Power Point.

Основні функціональні завдання:

            1. Щоденне вивчення товарного ринку та економічний аналіз рентабельності закупівель з метою забезпечення НБМ роботами та послугами відповідно до запитів його незалежних підрозділів;

            2. Щоденне інформування начальника дирекції про потреби постачання товарів, потреби в транспорті;

             3. Участь у розробленні річних планів дирекції та Департаменту щодо забезпечення НБМ необхідними для діяльності матеріальними благами та встановленням запасів відповідно до затвердженої стелі видатків та пропозиції нових змін в  інтересах НБМ;

             4. Складання графіків, таблиць щодо обліку виконання договорів;

             5. Забезпечення НБМ товарами, роботами та послугами відповідно до потреб НБМ;

             6. Укладення та виконання договорів, укладених з суб'єктами господарювання (замовлення, експертиза, прийом товарів, послуг і робіт) за їх досягненням у строк, як якісно, так і кількісно;

             7. Координація діяльності з розподілу матеріальних благ;

             8. Забезпечення їдальні будівлі НБМ необхідною продукцією;

             9. Участь у процесі розробки кошторису витрат, плану закупівель Департаменту;  

           10. Розробка норм споживання матеріальних благ і контроль випуску матеріальних благ за цими нормами;

           11. Участь у виконанні запитів підрозділів відповідно до їх потреб;

           12. Розроблення та здійснення заходів щодо вдосконалення діяльності в галузі;

           13. Видача та облік аркушів відпочинку на базі відпочинку "На Дністрі";

           14. Підготовка та подання національної служби статистики Республіки Молдова щорічної та квартальної статистичної звітності, пов'язаної з діяльністю  Департаменту;

           15. Участь у розробці та щоквартальній презентації Програми діяльності та Звіту про діяльність дирекції;

           16. Представляє відділ, напрямок у переговорах з економічними агентами;

           17.  Бере участь у підготовці щомісячного та річного звіту про виконання Плану закупівель на НБМ;

           18. Розробка розрахункових та інших документів, пов'язаних з їдальнею НБМ;

          19.   Бере участь в організації державних закупівель відповідно до Інструкції з організації державних закупівель в НБМ та Закону про публічні закупівлі;

          20.  Розробка розрахункових та інших документів, пов'язаних з їдальнею НБМ;

          21.  Розробка звіту про рух цінностей товарів (продукції) для їдальні НБМ;

          22.   Подання (за необхідності) до Департаменту фінансів та бухгалтерського бюджету (ДБФК) таких документів:

а) Щоденний підйомний лист і список страв (у разі виготовлення посуду та інших продуктів у їдальні НБМ);

б) Внутрішній акт і рахунок-фактура (для харчових продуктів, що використовуються при приготуванні овочів) або Заява і Наказ на випуск матеріальних благ (в разі використання овочів при приготуванні страв);

в) Первинні документи, що стосуються прийому харчових продуктів начальником виробництва;

          23.  Підготовка договорів про надання послуг з дезінфекції для їдальні, лабораторних послуг та інших договорів у разі потреби;

          24.  Вчасно готує та подає на затвердження таблицю обліку робочого часу дирекції, відділу;

          25. Виконує інші обов'язки, зазначені ієрархічно вищим керівником.  

Кінцевий термін подання резюме : 29 січня 2023 року.

 ! Подання резюме:  Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

 1. Закон про Національний банк Молдови, No548-XII від 21 липня 1995 року;
 2. Нормативні акти, що стосуються сфери діяльності дирекції.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на старши икономист от Дирекцията за патримониална администрация и социални услуги

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției administrarea patrimoniului și servicii sociale

Общата цел на функцията:

 1. Проучване на пазара за доставка, подбор и тестване на доверието на доставчиците, разработване на стратегии при закупуването на стоки, строителство и услуги, спазващи ценовия принцип по отношение на качеството.

Цели на работата (ако има такива)

 1. Спазване на срокове при изпълнение на служебните му задължения;
 2. Цялостно и комплексно обезпечаване на звената на НБМ с качествени материално-технически средства, в искания срок и с минимални разходи;
 3. Способността да се работи самостоятелно, без надзор в процеса на използване на ресурсите на НБМ.

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока. В случай на оценка по-ниска от 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 4 години опит в необходимата област в областта. За лица с дипломи, получени в чужбина, квалификациите (напр.  GPA, и т.н.), получени в съответната държава и/или образователни институции.
 2. Минимум 2 години опит в областта;
 3. Познаване на провеждането на обществени поръчки (редовно актуализирано);
 4. Познаване на процедурите за придобиване, доставка и съхранение на материални стоки в НБМ;
 5. Познания в областта на изготвянето на договори;
 6. Познаване на нормативни актове в областта на дейността на заведенията за обществено хранене;
 7. Познаване на работата на софтуера; Word, Excel и Power Point.

Основни функционални задачи:

            1. Ежедневно проучване на стоковия пазар и икономически анализ на рентабилността на поръчките с цел снабдяване на НБМ със строителство и услуги по искания на независимите й подразделения;

            2. Държавите-членки гарантират, Ежедневна информация на началника на дирекция за нуждите на доставката на стоки, нуждите в транспорта;

             3. Участие в изработването на годишните планове на дирекцията и отдела относно снабдяването на НБМ с материални блага, необходими за дейността и създаването на запаси в съответствие с утвърдения таван на разходите и предложението за нови изменения в  интерес на НБМ;

             4. Изготвяне на диаграми, таблици относно протокола от изпълнението на договора;

             5. Снабдяване на НБМ със стоки, строителни работи и услуги според нуждите на НБМ;

             6. Сключване и изпълнение на договори, сключени с икономически оператори (поръчка, проверка, приемане на стоки, услуги и строителни работи) след постигането им в срок, както качествено, така и количествено;

             7. Координиране на дейността по дистрибуция на материални блага;

             8. Снабдяване на столовата на сградата на НБМ с необходимите продукти;

             9. Участие в процеса на разработване на разходната оценка, плана за възлагане на обществени поръчки на отдела;  

           10. Изработване на норми за потребление на материални блага и контрол на освобождаването на материални блага съгласно тези норми;

           11. Участие в изпълнение на исканията на подразделенията според техните нужди;

           12. Разработване и прилагане на мерки за подобряване на дейността в областта;

           13. Издаване и записване на листове за почивка в останалата база "При Днестър";

           14. Изготвяне и представяне на годишните и тримесечните статистически отчети, свързани с дейността  на отдела, пред Националното статистическо бюро на Република Молдова;

           15. Участие в изработването и тримесечното представяне на Програмата за дейността и на Отчета за дейността на дирекцията;

           16. Представлява ведомството, направлението в преговорите с икономическите агенти;

           17.  Участва в изготвянето на месечния и годишния отчет за изпълнението на Плана за обществени поръчки по НБМ;

           18. Изработване на изчислителните и други документи, свързани с столовата на НБМ;

          19.   Участва в организирането на обществени поръчки съгласно Инструкцията за организация на обществените поръчки в НБМ и Закона за обществените поръчки;

          20.  Изработване на изчислителните и други документи, свързани с столовата на НБМ;

          21.  Изготвяне на отчета за движението на стойностите на стоки (продукти) за столовата на НБМ;

          22.   Подаване (при необходимост) в отдел "Финансово-счетоводен бюджет" (ДБФК) на следните документи:

а) Ежедневният повдигащ лист и списъкът на ястията (в случай на приготвяне на ястия и други продукти в столовата на НБМ);

б) Вътрешен акт и фактура (за хранителни продукти, използвани при приготвянето на зеленчуци) или Заявление и ред за освобождаване на материални стоки (в случай на използване на зеленчуци при приготвянето на ястия);

в) Първични документи относно приемането на хранителни продукти от ръководителя на производството;

          23.  Изготвяне на договори за дезинфекционни услуги за столовата, лабораторни услуги и други договори при необходимост;

          24.  Изготвя в срок и представя за одобрение таблицата на работното време на дирекцията, отдела;

          25. Изпълнява и други задължения, посочени от йерархично висшестоящия ръководител.  

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 29 януари 2023 г.

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

 1. Закон за Националната банка на Молдова, No 548-XII от 21 юли 1995 г.;
 2. Нормативни актове, свързани с сферата на дейност на дирекцията.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию старшего экономиста Управления по управлению имуществом и социальным услугам

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției administrarea patrimoniului și servicii sociale

Общая цель функции:

 1. Изучение рынка поставок, отбор и проверка доверия к поставщикам, разработка стратегий при закупке товаров, работ и услуг с соблюдением принципа цены по отношению к качеству.

Должностные цели (при наличии)

 1. Соблюдение сроков при исполнении своих обязанностей;
 2. Полное и комплексное обеспечение подразделений НБМ качественными материально-техническими ресурсами, в запрашиваемый срок и с минимальными затратами;
 3. Умение работать в одиночку, без надзора в процессе использования ресурсов НБМ.

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее образование с общей средней за годы обучения 8 или выше. В случае оценки ниже 8, условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 4 лет опыта работы в требуемой области в данной области. Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, квалификация (например, GPA, и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях.
 2. Минимум 2 года опыта работы в данной области;
 3. Знание проведения государственных закупок (регулярно обновляется);
 4. Знание процедур приобретения, доставки и хранения материальных благ в НБМ;
 5. Знания в области составления договоров;
 6. Знание нормативных актов в области деятельности объектов общественного питания;
 7. Знание работы программного обеспечения; Word, Excel и Power Point.

Основные функциональные задачи:

            1. Ежедневное изучение товарного рынка и экономический анализ рентабельности закупок с целью обеспечения НБМ работами и услугами по заявкам его самостоятельных подразделений;

            См. 2. Ежедневная информация начальника Дирекции о потребностях в поставках грузов, потребностях в транспорте;

             3. Участие в разработке годовых планов Дирекции и Департамента относительно снабжения НБМ материальными благами, необходимыми для осуществления деятельности, и создания запасов в соответствии с утвержденным потолком расходов и предложением новых поправок в  интересах НБМ;

             4. Составление графиков, таблиц учета исполнения договоров;

             5. Обеспечение НБМ товарами, работами и услугами в соответствии с потребностями НБМ;

             6. Заключение и исполнение договоров, заключенных с экономическими операторами (заказ, экспертиза, прием товаров, услуг и работ) после их достижения в срок, как качественно, так и количественно;

             7. Координация деятельности по распределению материальных благ;

             8. Обеспечение столовой здания НБМ необходимой продукцией;

             9. Участие в процессе разработки сметы расходов, плана  закупок Департамента;

           10. Разработка норм потребления материальных благ и контроль за выпуском материальных благ в соответствии с этими нормами;

           11. Участие в выполнении запросов подразделений в соответствии с их потребностями;

           12. Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности в данной области;

           13. Выдача и учет листков отдыха на базе отдыха «На Днестре»;

           14. Подготовка и представление в Национальное бюро статистики Республики Молдова годовых и квартальных статистических отчетов, связанных с деятельностью  Департамента;

           15. Участие в разработке и ежеквартальном представлении Программы деятельности и Отчета о деятельности Дирекции;

           16. Представляет ведомство, направление в переговорах с экономическими агентами;

           17.  Участвует в подготовке ежемесячного и годового отчета об исполнении Плана закупок на НБМ;

           18. Разработка расчетных и других документов, связанных со столовой НБМ;

          19.   Участвует в организации государственных закупок в соответствии с Инструкцией об организации государственных закупок в НБМ и Законом о государственных закупках;

          20.  Разработка расчетных и других документов, связанных со столовой НБМ;

          21.  Разработка отчета о движении стоимости товаров (продукции) для столовой НБМ;

          22.   Представление (при необходимости) в Департамент бюджета финансов и бухгалтерского учета (ДБФК) следующих документов:

а) Ежедневный подъемный лист и список блюд (в случае приготовления посуды и других продуктов в столовой НБМ);

б) Внутренний акт и счет-фактура (на пищевые продукты, используемые при приготовлении овощей) или Заявление и Распоряжение о выпуске материальных благ (в случае использования овощей при приготовлении блюд);

в) первичные документы, касающиеся приема пищевой продукции руководителем производства;

          23.  Подготовка договоров об услугах по дезинфекции столовой, лабораторных услуг и других договоров при необходимости;

          24.  Своевременно готовит и представляет на утверждение таблицу учета рабочего времени дирекции, отдела;

          25.  Выполняет иные обязанности, указанные иерархически вышестоящим руководителем.

Крайний срок подачи резюме: 29 января 2023 года.

 ! Отправка резюме:  Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

 1. Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XII от 21 июля 1995 года;
 2. Нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности Дирекции.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram