DCPDC angajează manager al Serviciului Casă de copii de tip familialDirecția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului  anunță concurs pentru ocuparea funcției de manager în cadrul  Serviciului Casă de copii de tip familial

Scopul general al funcției:

Coordonarea Serviciului Casă de copii de tip familial în scopul oferirii copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o perioadă determinată de timp  și asigurării calității serviciului prestat.

Sarcinile de bază:

 1. Asigură îngrijirea copilului în conformitate cu necesitățile individuale de asistență și dezvoltare ale acestuia;
 2. Facilitează (re)integrarea familială și sociale a copilului, ținând cont de necesitățile individuale de asistență și dezvoltare ale acestuia;
 3. Monitorizează și organizează cu regularitate ședințele de supervizare profesională a angajaților în vederea îmbunătățirii performanței individuale a acestora, a gestionării eficiente a sarcinilor și timpului de lucru;
 4. Evaluează anual competențele profesionale ale personalului specializat al Serviciului, identifică necesitățile de formare continuă și asigură organizarea cursurilor de formare profesională în scopul consolidării competențelor profesionale;
 5. Întocmește raportul anual de activitate și proiectul planului anual de activitate a casei de copii de tip familial în baza rezultatelor monitorizării și evaluării serviciului, pe care le prezintă spre aprobare prestatorului serviciului;
 6. Asigură implicarea specialiștilor relevanți la toate etapele de lucru cu copilul și familia acestuia;
 7. Înaintează autorității tutelare teritoriale raportul privind oportunitatea încetării plasamentului și solicită avizul Comisiei;
 8. Efectuează supervizarea profesională a asistentului social din cadrul serviciului;
 9. Asigură monitorizarea și evaluarea anuală a serviciului, întocmește raportul anual de activitate a Serviciului pe care îl prezintă Comisiei;
 10. În procesul de monitorizare și evaluare anuală a serviciului, acumulează informații cu privire la calitatea serviciului și corespunderea acestuia necesităților beneficiarilor, schimbărilor produse în politica de protecție a copiilor, abordărilor strategice și metodologice noi în baza cărora elaborează anual planul de activitate a Serviciului.

Salariul funcției: Conform prevederilor Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul de unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Locul de muncă: mun. Chișinău, str. Romană, nr. 4/1.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul pedagogiei, asistenței sociale sau psihologiei.

Vechimea în muncă: 3 ani de experiență profesională în domeniul aferent funcției solicitate.

Cunoștințe:

 • Cunoașterea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice locale;
 • Cunoștințe teoretice și practice în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice;
 • Cunoașterea metodologiilor și standardelor internaționale în domeniu;
 • Cunoștințe IT la nivel de utilizator: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc.

Abilități: lucru cu informația, analiză și sinteză, gândire ordonată, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal și în scris, de a fi în măsură să expună clar și concis constatările, concluziile și recomandările.

Atitudini/Comportamente: responsabilitate, imparțialitate, conduită morală și profesională desăvârșită, spirit de inițiativă, lucrul în echipă, tact și pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă la adresamun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță, nr. 3, sau la adresa de email veronica.procopii@pmc.md, Dosarul de concurs care conține:

1.   CV-ul;

2.  Scrisoare de motivare explicând interesul manifestat față de poziția dată.

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs: 28.11.2022, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare privind condițiile de desfășurare a concursului puteți contacta Direcția resurse umane la numerele de telefon: 022226098 sau 067443351, sau la adresa de e-mail: veronica.procopii@pmc.md, persoana responsabilă – Dna Veronica Procopii.

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.