Concurs de angajare pentru funcția de specialist principal, secția evaluare conformitate din cadrul Fondului FACEM-ODAArticol adaugat de: ODA

IP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

Domeniile de activitate ale IP ODA sunt:

1) susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii;

2) asistență financiară și tehnică pentru întreprinderi; 3) emiterea garanțiilor financiare și de stat.

În cadrul structurii organizatorice IP ODA este creat Fondul de accelerare și dezvoltare a economiei. Misiunea Fondului dat este de a implementa politica de stat în susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova prin oferirea accesului la finanțare cu costuri reduse

Scopul general al postului:

Realizarea activităților și operațiunilor în cadrul Secție evaluare conformitate contribuie la procesul de administrare a riscurilor privind subîmprumuturile acordate beneficiarilor produselor de finanțare, altor activități și operațiuni la necesitate/solicitare.

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

 1. analizează cererile de finanțare și documente depuse de entitățile financiare partenere, în vederea determinării corespunderii acestora cu criteriile/cerințele stabilite în actele normative, manualele operaționale corespunzătoare;
 2. verifică dacă pachetul de documente este complet, precum și corespunderea tuturor criteriilor de eligibilitate aferent produsului de finanțare solicitat;
 3. creează/completează Dosarul Beneficiarului cu documentele depuse pentru accesarea produselor de finanțare;
 4. completează datele despre cerere și beneficiar în sistemele informaționale ale IP ODA;
 5. întocmește opinia privind acceptarea dosarului pentru examinare;
 6. informează entitatea financiară parteneră despre statutul examinării cererii de finanțare;
 7. elaborează și prezintă spre semnare scrisoarile de accept/refuz a acordării produselor de finanțare;
 8. perfectează acorduri/contracte de acordare a finanțărilor și asigură prezentarea pentru coordonare / semnare de către părți;
 9. participă în procesul de monitorizare a datoriilor beneficiarilor;
 10. colecteză și prelucrează informații, conform actelor normative interne ODA;
 11. execută alte activități/sarcini ale șefilor superiori, relevante domeniului de activitate al IP ODA.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

a.       deține cetățenia Republicii Moldova;

b.       posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;

c.       are capacitate deplină de exercițiu;

d.       are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

e.       în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

f.        nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

Studii: Superioare universitare sau echivalente în domeniul economie, finanțe și bănci, managementul afacerilor.

Experiență profesională:

-     Minim 2 ani experiență generală;

-     Experiență în domeniul bancar și/sau organizații de ;

-     Experiență de lucru în sectorul bancar și/sau de micro-finanțare, constituie avantaj;

-     Experiență în elaborarea documentelor de politici și proceduri operaționale (manuale operaționale, strategii, ghiduri) în domeniul bancar și microfinanțare, constituie un avantaj;

-     Experiență în risc managament în domeniul financiar-bancar constituie un avantaj.

Cunoştinţe:

a) Cunoştinţe în domeniul domeniul economico – financiar și antreprenorial:

b) Cunoştinţe excelente ale limbii române (scriere, comunicare verbală). Cunoașterea limbilor ruse și engleze constituie un avantaj;

d) Conoștințe în utilizarea suitei de aplicații Microsoft Office.

Abilități: comunicare scrisă și orală; de lucrul individual și în echipă; flexibilitate în mediu multicultural și lingvistic; respectare a instrucţiunilor scrise şi verbale.

Alte cerinţe: responsabilitate, punctualitate, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, dorință și posibilitate de asimilare continuă a noilor cunoștințe generale și tehnice.

Regim de muncă:

40 ore pe săptămână, 8 ore/zi.

Regim de muncă al instituției:

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

Documente ce urmează a fi prezentate

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.
 • O referință din partea unei persoane pentru recomandări, cu indicarea telefoanelor de contact, relațiilor profesionale și a adreselor de e-mail.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Termen de aplicare:

04 noiembrie 2022, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: hr@oda.mdnatalia.onici@oda.md.

Persoana de contact: Natalia Onici

Modalitatea de depunere a documentelor:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

Rating: 

     

 

telegram