ToR - Expert în domeniul asistenței sociale (MMPS)Articol adaugat de: social gov md

Termeni de referință

pentru poziția de expert în domeniul asistenței sociale (1.6.3)

 

 

Poziția – expert în domeniul în domeniul asistenței sociale.

 

Tipul contractului - prestări servicii. Remunerare – 30 000 lei (brut).

Perioada  – octombrie 2022 - septembrie 2023.

 

Locația – Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

 

Scop: angajarea unui expert pentru susținerea activităților MMPS în elaborarea și promovarea politicilor în domeniul în domeniul asistenței sociale a familiilor cu venituri mici, vârstnicilor și veteranilor, inclusiv prin realizarea prevederilor Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2021, Planului de activitate a Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2022 și acordarea asistenței în vederea implementării Memorandumului de Înțelegere MMPS - UNICEF (2022) cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor sociale, precum și Planul de acțiuni al MMPS și UNICEF pentru perioada septembrie 2022 - septembrie 2023.

Atribuții:

 • analiza cadrului normativ și elaborare proiectelor de acte normative în domeniul în domeniul asistenței sociale, inclusiv a standardelor minime de calitate privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale adresate persoanelor adulte, aflate în situației de dificultate, precum și prezentarea propunerilor de perfecționare a legislației în vigoare în domeniul dat;
 • colectarea, sistematizarea, analizarea datelor și elaborarea rapoartelor, informațiilor periodice privind Planul de activitate al Ministerului, Planul de acțiuni al Guvernului, Planul regional de răspuns la criza refugiaților din Ucraina, Planul național de acțiune pentru drepturile omului (2018-2022);
 • elaborarea cadrului metodologic, acordarea suportului metodologic și gestionarea proceselor de implementare a Planului de acțiuni bilateral MMPS - UNICEF, Programului național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026, altor proiecte de asistență tehnică, pe segmentul de responsabilitate a subdiviziunii de profil din cadrul MMPS;

Consolidarea Programului de ajutor social pentru creșterea nivelului de protecție a familiilor cu copii

 • Înaintarea propunerilor și participarea la elaborarea proiectelor de acte normative pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, în vederea sporirii accesului copiilor și familiilor cu copii la Programul de ajutor social.

 

Înaintarea propunerilor pentru dezvoltarea sistemică a Programului de ajutor social pentru a spori nivelul de protecție a cetățenilor, familiilor și copiilor

 • Planificarea bugetului pentru implementarea Programului de ajutor social
 • Elaborarea prognozei privind repartizarea în anul 2022-2023 a mijloacelor financiare alocate implementării Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social
 • Monitorizarea realizării implementării Programului de ajutor social și elaborarea rapoartelor de implementare

 

Conlucrarea cu organele abilitate cu drept de control întru îmbunătățirea implementării legislației Programului de ajutor social

 • Acordarea suportului la examinarea și pregătirea răspunsurilor asupra recomandărilor expuse în rapoartele de audit ale Curții de Conturi a Republicii Moldova, Inspecției Sociale și altor organe abilitate cu drept de control în partea ce ține de implementarea Programului de ajutor social.
 • Acordarea suportului la elaborarea și prezentarea opiniei asupra analizelor ex-post ale implementării Programului de ajutor social elaborate de Parlamentul Republicii Moldova.

 

Coordonarea cu autoritățile administrației publice locale (nivelul unu și doi) și a organizațiilor neguvernamentale a procesului de dezvoltare a cadrului legal în implementarea Programului de ajutor social în scopul susținerii copiilor și familiilor defavorizate cu copii.

 • Acordarea suportului la organizarea sesiunilor de informare (după caz instruire) a instituțiilor implicate în procesul de implementare a Programului de ajutor social
 • Acordarea suportului metodologic autorităților administrației publice locale în procesul implementare a Programului de ajutor social la nivel local.

 

Realizarea activităților cu caracter operațional

 • Acordarea suportului la examinarea documentelor, adresărilor, petițiilor, întocmirea rapoartelor și notelor informative
 • După caz, oferirea interviurilor, participarea la emisiuni radio și TV în cadrul cărora se prezintă chestiuni cu privire la implementarea Programului de ajutor social.
 • Organizarea și participarea la conferințe, seminare, training-uri, ateliere de lucru ș.a., în partea ce ține de implementarea Programului de ajutor social.

Responsabilități:

 • Exercitarea atribuţiilor în strictă conformitate cu cerințele poziției de expert și cadrul normativ;
 • Organizarea raţională a activităţilor sale conform priorităților direcţiei de profil din cadrul MMPS;
 • Asigurarea calității materialelor/actelor elaborate şi prezentarea lor în termenele solicitate;

Cerinţe faţă de expert:

 

Deține cetățenia Republicii Moldova.

 

Studii: superioare complete în domeniul dreptului, științelor sociale, administrației publice și alte domenii conexe.

Experienţă profesională: minim 3 ani în domeniul asistenţei sociale, drepturilor omului, administrației publice, economiei.

 

Cunoştinţe:

 • cunoașterea sistemului național de protecție socială din Republica Moldova;
 • cunoașterea cadrului normativ și a sistemului de prestații sociale adresate familiilor cu venituri mici, vârstnicilor și veteranilor, precum și a serviciilor sociale adresate persoanelor adulte, aflate în situației de dificultate;
 • cunoașterea procedurilor de elaborarea a actelor normative;
 • cunoașterea avansată a limbii române, limbii ruse și la nivel conversațional a limbii engleze (avantaj).

 

Abilități: de planificare și implementare eficientă a activităților (organizare, coordonare, monitorizare, evaluare și control), analiză și sinteză, comunicare și facilitare, lucru în echipă, de operare a programelor informaționale.

Depunerea dosarului:

 • Termenul limită de depunere a actelor este 13 noiembrie 2022, inclusiv.
 • Dosarului complet va conține Curriculum Vitae (CV), scrisoare de intenție, copie buletin de identitate, 2-3 referințe privind angajatorii/coordonatorii precedenți (nume, prenume, funcție, telefon, e-mail actual)
 • Dosarele complete (cu mențiunea - Expert 1.6.3) se vor depune personal sau prin email la Ministerul Muncii și Protecției Sociale (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir. 127, email: martin@social.gov.md, andrei.leu@social.gov.md și oleg.barcari@social.gov.md.
 • Doar candidații selectați vor fi contactați și invitați la interviu.

telegram