ConsultantCALL FOR APPLICATIONS

Open to Internal and External Candidates

 

Tipul postului: Consultant

Locul de muncă: Chișinău, Republica Moldova

Durata Contractului: Octombrie 2022 – 31 Martie 2023, cu posibilitate de extensie

 

Data limită de depunere a cererilor: 12 Octombrie 2022

 

Înființată în 1951, Oraganizația Internațională pentru Migrație este o organizație conexă a Națiunilor Unite și, în calitate de agenție principală a ONU în domeniul migrației, lucrează îndeaproape cu parteneri guvernamentali, interguvernamentali și neguvernamentali. OIM este dedicată promovării migrației umane și ordonate în beneficiul tuturor. O face prin furnizarea de servicii și consiliere guvernelor și migranților.

 

OIM este dedicată unui mediu divers și incluziv. Candidații interni și externi sunt eligibili să aplice la acest post vacant. În scopul postului vacant, candidații interni sunt considerați candidați de prim rang.

 

Obiectivul contractului:

Consultantul/a va contribui la activitatea Departamentului pentru Egalitatea de Gen (DEG) al Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova (MMPS). În calitate de colaborator al DEG, consultantul/a va acționa în conformitate cu regulamentul corespunzător privind activitatea DEG și va contribui la asigurarea sustenabilității și eficacității activităților DEG, conform indicațiilor conducerii DEG.

Contextul și scopul proiectului:

În urma lansării operațiunilor militare pe teritoriul Ucrainei la 24 februarie 2022, în Republica Moldova a fost înregistrat un aflux mare de refugiați ucraineni și resortisanți ai țărilor terțe. În timp ce majoritatea și-au continuat drumul în statele membre ale UE, mii de refugiați ucraineni rămân în continuare în Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul agențiilor internaționale de dezvoltare și umanitare, al organizațiilor neguvernamentale naționale și internaționale, al comunității donatoare și al altora, a oferit refugiaților ucraineni și resortisanților țărilor terțe adăpost, hrană și servicii de bază. Republica Moldova are în jur de 100 de centre acreditate de cazare pentru refugiați (CCR), unde se oferă hrană, sprijin psihosocial, produse de igienă, medicamente de bază și referire spre servicii sociale și de sănătate. Cu toate acestea, odată cu creșterea semnificativă a necesităților și a sferei de activitate, în special în ceea ce privește protecția refugiaților și a resortisanților țărilor terțe, ar trebui consolidată capacitatea autorităților guvernamentale responsabile, inclusiv MMPS, astfel încât să fie posibilă susținerea unui răspuns eficace într-o perspectivă pe termen mediu.

În plus, implementarea noului Program de creare și dezvoltare a Mecanismului național de referire pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor (MNRV) pentru anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru anii 2022-2024 privind implementarea acestuia, prin intermediul căruia se asigură și protecția străinilor, refugiaților, precum și a resortisanților țărilor terțe care pot deveni victime ale criminalității în Republica Moldova, necesită, de asemenea, o investiție de resurse suplimentare, care nu au putut fi alocate de la bugetul de stat în contextul actual. Prin urmare, este necesar sprijin extern pentru punerea în aplicare cu succes a acestei reforme.

Proiectul "Consolidarea capacităților naționale ale Republicii Moldova de a oferi protecție de calitate, servicii de sănătate educaționale și oportunități socio-economice pentru refugiații ucraineni" finanțat de Serviciul Instrumente de Politică Externă al Comisiei Europene, sprijină Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrațiune (OIM) și UNICEF, în asigurarea eficacității și sustenabilității pe termen mediu a răspunsului autorităților moldovenești la criza actuală.

Departamentul la care contribuie Consultantul/a:

Departamentul MMPS pentru Egalitatea de Gen este responsabil, printre altele, de coordonarea activității mecanismului național de sesizare a victimelor criminalității și a aspectelor legate de răspunsul la criza actuală la nivel național. Consultantul/a va contribui la întreaga activitate a departamentului și va raporta direct conducerii departamentului. Programul de protecție al OIM va oferi expertiză tehnică și sprijin financiar, condiționat de coordonarea cu conducerea departamentului și a disponibilității finanțării.

Consultanță - Categoria A: Sarcini care trebuie îndeplinite în temeiul prezentului contract:

 • Sprijinirea MMPS în toate activitățile legate de lansarea și punerea în aplicare a MNRV și de răspunsul la criza refugiaților/resortisanții țărilor terțe;
 • Să asigure colaborarea, să coordoneze și să mențină relații de lucru pozitive cu echipele multidisciplinare locale la nivel raional și comunitar și cu organizațiile relevante ale societății civile naționale și locale, asigurând trimiterea corespunzătoare a cazurilor în cadrul MNRV și a sistemul de referire apărut ca răspuns la criza refugiaților; să asiste la organizarea întâlnirilor periodice de coordonare cu acești interlocutori cheie.
 • Oferirea suportului la numărul de sesizări naționale și internaționale ale cazurilor MNRV și coordonarea trimiterii ulterioare a acestora pentru asistență și reintegrare prin intermediul MNRV;
 • Să contribuie la menținerea bazelor de date ale cazurilor asistate prin intermediul MNRV și a sistemului de referire apărut ca răspuns la criza refugiaților, după caz;
 • Asigurarea suportului tehnic legat de implementarea planurilor individuale de asistență ale beneficiarilor MNRV;
 • Asistarea la organizarea de evenimente (seminare/training-uri, conferințe, mese rotunde, ateliere de lucru și alte activități de consolidare a capacităților în domeniu) pentru MNRV și părțile implicate în gestionarea situațiilor de criză de la nivel național și local.
 • Participă la elaborarea rapoartelor departamentului, inclusiv a celor privind implementarea MNRV și la răspunsul la situații de criză.
 • Oferă asistență în colectarea, analizarea și compilarea datelor statistice privind activitatea MNRV și răspunsul la situații de criză.
 • Sprijinirea colectării și analizei informațiilor relevante și a rapoartelor narative de la echipele multidisciplinare locale la nivel de raional și de la organizațiile societății civile.
 • Asistă la pregătirea materialelor de comunicare ale DEG.
 • Facilitarea traducerii și interpretării după cum este necesar, inclusiv organizarea și furnizarea de traduceri verbale și scrise.
 • Asistarea MMPS și OIM în pregătirea și organizarea misiunilor de repatriere a victimelor traficului de persoane, a migranților fără mijloace de deplasare și a copiilor neînsoțiți și separați.
 • Susține organizarea și participarea, așa cum a fost repartizat/ă, la vizitele de monitorizare la nivel raional și comunitar.
 • Participarea la activități și evenimente (întâlniri de lucru, mese rotunde, seminare și conferințe etc.) în numele DEG conform indicațiilor conducerii departamentului.
 • Să efectueze călătorii de serviciu, așa cum a fost desemnat de conducerea DEG.
 • Să îndeplinească alte sarcini care pot fi atribuite în mod rezonabil.

Indicatori de performanță pentru evaluarea rezultatelor: Îndeplinirea satisfăcătoare a sarcinilor indicate în prezenții Termeni de Referință.

Educație, Experiență și/sau competențe necesare

 • Diplomă universitară, de preferință în domeniul științelor sociale, asistență socială, drept / drepturile omului, administrarea afacerilor sau alt domeniu relevant.
 • Experiență de lucru cu o autoritate guvernamentală centrală, organizații internaționale sau un ONG național de renume.
 • Cunoașterea cadrelor normative naționale și internaționale privind traficul de persoane, violența domestică, asistența socială, protecția copilului și alte domenii conexe.
 • Experiență dovedită în lucrul cu grupurile vulnerabile, combinată cu abilități interpersonale și de comunicare remarcabile.
 • Angajament personal puternic, inițiativă, flexibilitate, capacitatea de a lucra eficient în condiții și situații stresante.
 • Abilități analitice, de redactare și raportare.
 • Esențial: cunoașterea limbii engleze, atât verbal cât și scris.
 • Preferabil: cunoașterea limbii române este un avantaj.
 • Abilități digitale excelente (MS Excel, Word și PowerPoint).

Deplasări de serviciu

OIM poate acoperi costurile deplasării de serviciu a consultantului/ei în Moldova de la caz la caz, în cazul în care cererea justificată este prezentată de conducerea DEG al MMPS și condiționat de disponibilitatea finanțării.

Competențe

Valori:

 • Incluziunea și respectul pentru diversitate – respectă și promovează diferențele individuale și culturale; încurajează diversitatea și incluziunea ori de câte ori este posibil.
 • Integritate și transparență – menține standarde etice ridicate și acționează într-o manieră conformă cu principiile/regulile organizaționale și standardele de conduită.
 • Profesionalism – demonstrează capacitatea de a lucra într-o manieră calmă, competentă și angajată și exercită precauție la soluționarea provocărilor de zi cu zi.

Competențe de bază (indicatori comportamentali):

 • Lucrul în echipă – dezvoltă și promovează o colaborare eficientă în cadrul și între unități pentru a atinge obiective comune și pentru a optimiza rezultatele.
 • Furnizarea de rezultate – produce și oferă rezultate de calitate într-o manieră orientată spre servicii și în timp util; este orientat/ă spre acțiune și se angajează să obțină rezultatele convenite.
 • Gestionarea și schimbul de cunoștințe – caută în permanență să învețe, să împărtășească cunoștințe și să inoveze.
 • Responsabilitate – își asumă responsabilitatea pentru realizarea priorităților Organizației și își asumă responsabilitatea pentru acțiunile proprii și munca delegată.
 • Comunicarea – încurajează și contribuie la o comunicare clară și deschisă; explică aspecte complexe într-un mod informativ și motivațional.

 

Alte

Orice ofertă făcută candidatului în legătură cu acest anunț special de post vacant este supusă confirmării finanțării.

Numirea va fi supusă certificării că candidatul este apt din punct de vedere medical și de securitate.

O condiție prealabilă pentru ocuparea postului este rezidența legală în țara locului de muncă și permisul de muncă, după caz.

Cum se aplică:

Solicitanții interesați sunt invitați să trimită CV-ul și scrisoarea de intenție în limba engleză la adresa de email: hrchisinau@iom.int

Vă rugăm să indicați postul pentru care aplicați și codul de referință în subiectul mesajului dvs.

Data limită pentru înscriere este 12 Octombrie 2022, totuși candidații interesați sunt încurajați să aplice mai devreme.

Pentru ca o cerere să fie considerată validă, OIM acceptă doar cererile completate corespunzător.

Doar candidații selectați vor fi contactați.

 Perioada de postare: Din 28.09.2022 până în 12.10.2022

 

 


telegram