ANPM - selectarea unui persoane fizice sau juridice pentru completarea curriculumului de instruire online a para-juriștilor cu un nou modulContext: Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica Moldova (ANPM) este organizația neguvernamentală și apolitică din Moldova. Urmărim abilitarea oamenilor cu cunoștințe juridice de bază, în mod confidențial, prin rețeaua de para-juriști competenți, ce activează într-un cadru legislativ clar, predictibil și orientat pe interesele și dezvoltarea oamenilor.

ANPM realizează acestă activitate în cadrul proiectului ”Consolidarea accesului la justiție prin abilitatea refugiaților din Republica Moldova” implementat de către Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare în Republica Molodva (UNPD). Timp de 5 luni ANPM își propune să contribuie la dezvoltarea profesională a para-juriștilor cu privire la drepturile refugiaților. Astfel, una dintre activitățile proiectului ține de identificarea necesităților de instruire a para-juriștilor cu privire la drepturile refugiaților și completarea curricumului existent cu un modul la acest subiect.

ANPM intenționează să contracteze o persoană fizică sau juridică care va identifica necesitățile de instruire a para-juriștilor și va completa platforma de instruire continuă cu un modul care să răspundă necesităților actuale de instruire a para-juriștilor ce țin de drepturile refugiaților, solicitanților de azil, comunităților gazdă și asistența juridică primară necesară pentru refugiați

Obiectivul concursului: selectarea unei persoană fizice sau juridice în vederea identificării necesităților de instruire a para-juriștilor privind drepturile refugiaților și completarea cu un modul (care să conțină maxim 10 subiecte specifice modulului) a curriculumului de instruire continuă online a para-juriștilor

 

Activități de realizat/proces de lucru

Perioada de realizare

Organizarea unei ședințe consultative cu participarea ANPM, CNAJGS, parteneri ANPM în vederea definirii procesului de lucru, a termenilor de realizare, metodelor și tehnicilor de lucru, ce țin de completarea curriculumului de instruire continuă

Pînă la 7 octombrie 2022

Realizarea unui studiu în vederea identificării nevoilor de instruire a para-juriștilor care ar include următoarele eșantioane:

-        15 para-juriștilor;

-       15 reprezentanți ai autorităților publice locale din 15 comunității;

-       15 refugiați

Pnă la 28 octombrie 2022

Identificarea subiectelor /domeniilor modulului de instruire ce ține de drepturile refugiaților și completarea curriculumului de instruire continuă online a para-juriștilor cu acest nou modul.

Pînă la 14 noiembrie 2022

 

Calificarea și experiența persoanei fizice/juridice selectate în calitate de coordonator/coordonatoare:

- Studii universitare în drept, științe sociale sau alte domenii relevante

- Experiență în domeniul cercetării, elaborării studiilor pe eșantioane

- Experiența individuală (minim 5 ani) relevantă în educația adulților

- Cunoașterea temeinică a particularităților de învățare online

- Responsabilitate, creativitate și flexibilitate;

- Experiență relevantă anterioară va constitui un avantaj.

Livrabile:

1. Necesitățile instruire a para-juriștilor în domeniul drepturilor refugiaților, identificate;

3. Curriculumul de instruire continuă a para-juriștilor – completat cu un nou modul ce ține de drepturile refugiaților;

Perioada de executare: pînă la 6 noiembrie 2022

Oferta tehnică va conține :

- CV-ul /profilul persoanei fizice/juridice

- O divizare clară a responsabilităților pentru fiecare expert din companie (pentru persoana juridică) în cazul în care vor fi implicate mai multe persoane;

- O scrisoare de motivare privind interesul față de această activitate

- Un concept care să includă metodologia de lucru pentru realizarea termenilor de referință, inclusiv un plan de activități

Oferta financiară va conține valoarea totală a contractului în USD (notă: oferta financiară va include toate cheltuielile aferente acestui serviciu). Se va indica costul serviciilor, plus suma TVA (pentru persoane juridice). Pentru persoana juridică, pe documentul cu oferta financiară va fi inclusă data, semnătura și ștampila companiei.

În baza rezultatelor concursului, ANPM va semna un contract de prestări servicii. Transferul către prestator va fi efectuat în MDL, la rata BNM din ziua transferului, la cursul finanțatorului într-o singură tranșă, după recepționarea serviciilor prestate, fapt probat prin semnarea actului de predare primire a serviciilor de către ambele părți.

A se elabora oferta tehnică reieșind dintr-un număr maxim de 10 zile lucrătoare pentru realizarea livrabilului.

Termenul limită de prezentare a dosarului: 3 octombrie 2022

Ofertele vor fi prezentate în format online la adresa info.anpm@gmail.com Dosarul va include atât oferta tehnică, precum și oferta financiară.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare puteți contacta: Violetta Odagiu, Directoare Executivă ANPM violettaodagiu@gmail.com

Articol adaugat de: Odagiu Violetta