Caritas Moldova angajeaza companie de audit

Fundația de Binefacere "Caritas Moldova" (în continuare Fundația) angajeaza Companie de Audit, cu scopul de a realiza auditul financiar organizațional pentru anul 2021.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de Referință descrise în prezentul anunț și în baza contractului de prestare servicii pentru perioada solicitată.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant și expediată prin intermediul poștei electronice, pe adresele: edward.lucaci@caritas.md și olga.pinzaru@caritas.md, cu mențiunea Oferta Servicii Audit până pe data de 13 iunie 2022, ora 17:00.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

TERMENII DE REFERINȚĂ:

Obiectul auditului:

Efectuarea auditului financiar al Fundației pentru anul 2021 de către compania de audit selectată.

Auditul urmează să fie desfășurat în perioada 1-24 iulie 2022. Raportul de audit general al raportul în limbile română și engleză, precum și versiunea electronică a acestora (în format pdf şi word) vor fi prezentate conducerii Fundației cel mai târziu până pe data de 28 iulie 2020.

Raportul de audit (opinia auditorului) trebuie să corespundă prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISA 700/705) sau (ISA 800). În cadrul auditului general se vor examina situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.

Raportul de audit va conține note separate la toate proiectele implementate de Caritas Moldova pe parcursul anului 2019 în care vor fi reflectate, pe scurt, alocarea și cheltuirea resurselor financiare pe fiecare proiect în parte.

Conținutul ofertei:

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

- Date de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);

- CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Organizației;

- Licența pentru activitatea de audit (copia);

- Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în MDL pentru toata perioada  de efectuare a auditului, cu respectarea termenilor indicați mai sus.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail:  olga.pinzaru@caritas.md sau la nr de telefon:+373 788 00 253.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Toți ofertanții care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată, după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.