Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de consultant principal Serviciul dialog social, implementare proiecte și relații externe

Scopul general al funcției: Participarea în procesul de monitorizare și promovare a programelor de cooperare național și internațional, dar și altor proiecte/programe regionale, după caz. Elaborarea și promovarea politicilor salariale și oferirea asistenței metodologică subdiviziunilor Ministerului  Muncii și Protecției Sociale în analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor inițiate şi implementate de către acestea.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi promovarea politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul muncii, protecţiei sociale și parteneriatului social, luând în consideraţie tratatele internaţionale în vigoare şi planurile de acţiuniinternaţionale în domeniu;
 • Elaborarea și promovarea politicilor salariale;
 • Asigurarea cooperării internaţionale multidimensionale, a interacţiunii între serviciile naţionale de specialitate şi serviciile similare din străinătate în scopul dezvoltării colaborării externe eficiente;
 • Monitorizarea obiectivelor de cooperare internaţională, promovarea și coordonarea colaborării multilaterale și bilaterale cu instituțiile de resort din străinătate;
 • Coordonarea elaborării  rapoartelor și informațiilor privind implementarea  tratatelor internaționale  ratificate;
 • Elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor.

 

Cerințe specifice:

Studii:

 • superioare de profil juridic, relații internaționale, finanțe sau economie;
 • Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1),

Cunoștințe de operare la calculator: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc) Internet.

Bibliografia:

Codul Muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003;

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea nr. 595-XIV/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;

Legea nr. 270-XV/2018 privind sistemul de salarizare în sistemul bugetar

Legea salarizării nr. 847-XV/2002;

Legea sindicatelor nr. 1129-XIV/2000;

Legea patronatelor nr. 976-XIV/2000;

Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional şi mecanismului de coordonare şi management al asistenței externe;

Carta Sociala Revizuita, ratificată prin Legea de ratificare nr. 484-XV/2001;

Hotărârea Guvernului nr. 149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărîrea Guvernului nr. 442/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale;

Hotărîre Guvernului nr. 1472/2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019;

Hotărârea Guvernului nr.576/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnațională finanţate de Uniunea Europeană.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • CV-ul;
 • formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce confirmă experiența în muncă (copia carnetului de muncă sau o adeverință ce atestă vechimea în muncă);
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 26 octombrie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.127, telefon de contact: 022-26-21-72, 022-26-21-43 e-mail: daniela.martin@social.gov.md).

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Deține cetăţenia Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

6. În ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

8. Este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

9. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

10. Nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare eficientă, inițiativă, previziune, lucru în echipă, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă, receptivitate la noi idei, rezistență la stres și efort.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă