Termeni de referință privind selectarea unui companii specializate în realizarea de lucrări de instalare a sistemului de acces controlTermeni de referință privind selectarea unui companii specializate în realizarea de lucrări de instalare a sistemului de acces control

Termeni de referință privind selectarea unui companii specializate în realizarea de lucrări de instalare a sistemului de acces control

Publicat: 29.05.2024

Cadrul general

A.O. ”CONCORDIA. Proiecte Sociale” este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, pentru a avea o viață independentă și responsabilă.

Obiectul concursului

A.O. „CONCORDIA. Proiecte Sociale” anunță concurs de selectare a unei companii specializate pentru efectuarea de lucrări de instalare a sistemului de acces control în cadrul resistematizării a două construcții. O construcție este monument istoric de importanță locală. 

Pentru întocmirea devizului vă invităm să vizitați obiectul pentru a lua cunoștință de complexitatea și structura acestuia.

Tipuri de lucrări necesare de executat: lucrări de instalare a sistemului de acces control (accesul în cadrul edificiului prin intermediul unor dispozitive, cu ajutorul cardurilor/chipurilor de acces). 

Furnizorul va executa lucrările prin coordonare cu furnizorul care efectuează lucrările de construcție de bază. 

Furnizorul va pune la dispoziție cărțile tehnice cu instrucțiunile de funcționare traduse în limba română și/sau rusă, va asigura punerea în funcțiune precum și instruirea personalului operativ al beneficiarului.

Termen de executare: 15.06.2024.

Amplasarea obiectului: Construcțiile supuse resistematizării sunt amplasate în mun. Chișinău, str. A. Corobceanu 13/1.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Formularul de Aplicare Formularul de Aplicare (Anexa 1) completat integral (datat, semnat și ștampilat de ofertant), va fi prezentată în limba română;
 2. Declarație privind statutul ofertantului (Anexa nr.2) completată, semnată și ștampilată, va fi prezentată în limba română;
 3. Deviz completat integral, datat, semnat și ștampilat, prețurile vor fi indicate fără TVA și cu TVA respectiv.Prețurile fără TVA vor fi interpretate în conformitate cu articolul 103, aliniatul 92 al Codului Fiscal ce prevede expres „Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere mărfurile și serviciile importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile necomerciale care corespund cerințelor art.52, în scop de construire a instituțiilor de asistență socială, precum și mărfurile și serviciile importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizații necomerciale pentru necesitățile instituțiilor menționate.”
 4. Copia extrasului companiei din registrul persoanelor juridice, actualizat;
 5. Copia autorizațiilor/certificatelor pentru executarea lucrărilor solicitate, (dacă sunt solicitate conform legislației în vigoare)
 6. CV al companiei și/sau alte documente care vor demonstra experiența în domeniul instalării sistemului de acces control.

Descarcă documentele format MS Word

Cerințe față de ofertant:

 • agent economic înregistrat oficial în Republica Moldova;
 • deținerea autorizațiilor/certificatelor pentru executarea lucrărilor solicitate, dacă sunt necesare;
 • posedă experiență în domeniul realizării lucrărilor de instalare a sistemului de acces control nu mai puțin de 3 ani.

Criterii de selectare

Ofertele vor fi evaluate de o comisie de selecție numită pentru desfășurarea procedurii de selecție a unui antreprenor pentru executarea lucrărilor conform prezenților Termeni de referință. În procesul de evaluare a dosarelor de ofertă, comisia de selecție se va asigura de îndeplinirea tuturor cerințelor și condițiilor stabilite în Termenii de referință.

Comisia de selecție va examina toate documentele depuse de ofertanți, inclusiv ofertele tehnice și financiare, certificările și documentele de conformitate, precum și orice alte documente relevante în funcție de specificul lucrărilor. Dosarele care nu îndeplinesc toate cerințele și condițiile vor fi respinse.

Comisia de selecție va urmări ca oferta câștigătoare să fie cea mai avantajoasă din punct de vedere al prețului. În același timp, ofertele trebuie să corespundă solicitărilor și să corespundă cerințelor de calitate și performanță înaintate.

Criterii de excludere sunt necorespunderea ofertanților cerințelor și condițiilor indicate în Termenii de referință.

Comisia va evalua cel puțin următoarele aspecte:

Corespunderea cu cerințele de formă – Ofertele vor fi revizuite în funcție de conformitatea lor cu cerințele înaintate. Ofertele trebuie să includă toate cerințele înaintate în prezentele Termene de referință și să fie conforme criteriilor de eligibilitate. Nerespectarea oricăreia dintre aceste cerințe poate duce la descalificarea ofertei.

Corespunderea cu cerințele tehnice – Ofertele vor fi evaluate din punctul de vedere al calității antreprenorului, inclusiv credibilitatea oferită și condițiile propuse, se va evidenția profilul companiei, certificări, experiență anterioară, graficul propus de executare a lucrărilor, termenele de garanție oferite atât pentru lucrări cât și pentru echipamente.

Oferta financiară propusă – Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețurilor, specificate în ofertă.

Pentru atribuirea contractului ofertantului câștigător se va aplica raportul dintre dosar complet, condițiile ofertate și preț.

A.O. „CONCORDIA. Proiecte Sociale” își rezervă dreptul de a solicita și alte documente în cadrul evaluării, fie explicații suplimentare în cazul apariției unor neclarități.

Dreptul la prezentări și valabilitatea propunerii:

 • Beneficiarul își rezervă dreptul de a invita ofertanții să facă prezentări verbale. Aceste prezentări vor fi evaluate pe baza acelorași criterii.
 • Ofertele trebuie să rămână valabile timp de 60 de zile de la data limită de depunere.

Dezvăluirea evaluării și responsabilitatea costurilor:

 • Beneficiarul nu este obligat să dezvăluie ofertanților modul în care sunt evaluate ofertele sau să furnizeze informații despre procesul de selecție;
 • Ofertanții sunt responsabili pentru propriile cheltuieli suportate pentru pregătirea și depunerea ofertei în temeiul prezenților Termeni de referință. Aceasta include inclusiv costurile pentru demonstrații funcționale, întâlniri și negocieri.

Nu este un contract: Acești Termeni de referință nu sunt un contract sau angajament. Depunerea/transmiterea unei oferte nu obligă Beneficiarul să încheie un contract, și Beneficiarul nu se angajează să acopere nici un cost suportat în pregătirea ofertei.

Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

Ofertele înscrise la concurs vor conține, direct sau indirect, date cu caracter personal. A.O. „CONCORDIA. Proiecte Sociale” va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal în procesul de colectare, prelucrare și stocare a acestora.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale ofertanților și ale reprezentanților acestora, inclusiv datelor privind identitatea, contactele și datele lor financiare vor fi prelucrate conform Legii Nr.133/2011 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și vor fi utilizate exclusiv în scopul evaluării ofertelor și atribuirii contractului. Prin participarea la această procedură de achiziție, ofertanții își dau consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale în scopurile menționate mai sus. Toate datele cu caracter personal vor fi păstrate confidențiale și nu vor fi transferate către terțe părți, decât în cazul în care legea o prevede sau dacă este necesar pentru buna desfășurare a procesului de selecție.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 03.06.2024, până la orele 15:00.

Ofertele cu mențiunea – Concurs lucrări de instalare a sistemului de acces control / denumirea ofertantului – se vor expedia: la adresa electronică moldova@concordia.md semnate cu semnătură electronică, sau se vor depune personal la sediul AO „CONCORDIA. Proiecte Sociale”, mun. Chișinău, str. Anatol Corobceanu, 13/1, oficiul 1, semnate și ștampilate, în plicuri sigilate, cu coordonare telefonică prealabilă.

Ofertele vor fi deschise în cadrul unei comisii formate în acest scop după data limită de depunere a ofertelor. În baza rezultatelor evaluării de către comisie, va fi semnat un contract de executare a lucrărilor cu compania care va fi selectată câștigătoare. 

Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica solicitările pe parcursul executării contractului (în dependență de necesități).

Contractul cu compania câștigătoare va fi semnat în MDL. Prețul stabilit în contract va rămâne fix pe toată perioada de implementare a contractului (cu excepția cazurilor când vor fi modificate lucrările, cantitățile, volumele). 

Pentru informații suplimentare contactați-ne la numărul de telefon 060754455 sau ne scrieți pe adresa electronică elena.sendrea@concordia.md

AO „CONCORDIA. Proiecte Sociale” își rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de selecție, total sau parțial și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în prezenta documentație, fără a-și crea astfel anumite obligații și a purta răspundere față de ofertanți.