Cerere de exprimare a interesului- „Instruirea cadrelor didactice, axată pe îmbunătățirea curriculară a disciplinelor bazate pe cercetare”Cerere de exprimare a interesului- „Instruirea cadrelor didactice, axată pe îmbunătățirea curriculară a disciplinelor bazate pe cercetare”

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului

„Fortificarea educației prin cercetare în medicină și farmacie în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” FORCE_Farm”

 

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U2-09 din 27.11.2023

Nr. Referință: MD-USMF-406140-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: „Instruirea cadrelor didactice, axată pe îmbunătățirea curriculară a disciplinelor bazate pe cercetare

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină ți farmacie în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_Farm” și respectiv a semnat Acordul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță/expertiză.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de activități orientate spre modernizarea și dezvoltarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin crerșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători.

În cadrul subproiectului vor fi actualizate și  optimizate Planul de învățământ la programul de studii superioare integrate Farmacie și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricula noi pentru a spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în Republica Moldova.

Una din sarcinile propuse în cadrul subproiectului este instruirea cadrelor didactice, axată pe îmbunătățirea curriculară a disciplinelor bazate pe cercetare, privind interacțiunea proceselor, interconexiunea în dezvoltarea competențelor prin asigurarea consecutivității logice a conținutului curricular la disciplinele fundamentale și cele de profil cu scopul pregătirii viitorilor specialiști farmaciști cu aplicarea în practică a competențelor la diverse etape de cercetare/elaborare a medicamentelor.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta Cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://juridic.usmf.md/ro/anunturi-3/subproiectul-moderinzarea-si-fortificarea-educatiei-prin-cercetare-farmacie-si-medicina.

IP USMF „Nicolae Testemițanu” invită experți eligibili internaționali („Experți”) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor instruirea cadrelor didactice, axată pe îmbunătățirea curriculară a disciplinelor bazate pe cercetare.

Experții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de instruire a cadrelor didactice, axată pe îmbunătățirea curriculară a disciplinelor bazate pe cercetare.

Expertul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Studii universitare în domeniu Sănătate, specialitatea Farmacie/Medicină;
 2. Titlu științific de doctor în științe farmaceutice/medicale;
 3. Deținător de titlu științifico-didactic de conferențiar/profesor universitar;
 4. Capacitate de organizare și coordonare eficientă a activităților în grup.
 5. Abilități și competențe de aplicare a metodelor moderne de instruire.
 6. Experiență în elaborarea documentelor curriculare (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul Sănătate; programe de instruire prin rezidențiat; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.);
 7. Abilități de comunicare și capacitatea de a presta serviciile de instruire în limba română.
 8. Va constitui un avantaj:
 • experiența de predare/instruire în domeniu educației farmaceutice/medicale (coordonator al programului de studii, decan, pro-decan, șef catedră/disciplină, titular al disciplinei; șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.);
 • experiența în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III);

Se atrage atenția experților internaționali interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din „Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF” iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 („Regulamentul privind achizițiile”), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Expertul va fi selectat în conformitate cu metoda „Selecția consultanților individuali” prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:   8:00-18:00.

Cererile trebuie să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente (dacă există).

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos, personal, până la  data de: 06.06.2024, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: or. Chișinău,

Bd. Stefan cel Mare 165, Birou 213

Tel: 022-205-240

E-mail: vadim.juc@usmf.md

Semnătura Managerului de proiect

Tagadiuc Olga ___________________

 

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

„Fortificarea educației prin cercetare în medicină și farmacie în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” FORCE_Farm”

 

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U2-09 din 27.11.2023

Nr. Referință: MD-USMF-406140-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

Titlul sarcinii: „Instruirea cadrelor didactice, axată pe îmbunătățirea curriculară a disciplinelor bazate pe cercetare

 1. Informații generale despre proiect

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS, MEC a semnat cu USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova acordul de subfinanțare a subproiectului  „Fortificarea educației prin cercetare în medicină și farmacie în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_Farm”.

Prin intermediul acestui subproiect USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin creșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planul de învățământ la programul de studii superioare integrate Farmacie și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricula noi orientate spre creșterea componentei de cercetare ce vor spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în Republica Moldova, dar și a celei internaționale.

Subproiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiective generale (ODP) și respectiv specifice (OS) după cum urmează:

ODP1: Creșterea capacității instituționale a USMF „Nicolae Testemițanu” de prestare a serviciilor educaționale și instruirii farmaceutice și medicale prin cercetare în vederea formării specialiștilor calificați competitivi pentru domeniul Sănătate (farmacie și medicină):

 • OS1: Angrenarea procesului didactic al disciplinelor farmaceutice de specialitate cu cele fundamentale medicale la spectrul cercetărilor științifice multilaterale în domeniul medicamentului.
 • OS2: Formarea abilității de integrare a elementelor conceptuale tratate la disciplină în conexiune cu rezultatele cercetării științifice, prin implicarea sporită a studentelor în procesul de cercetare;
 • OS3: Înțelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetării științifice multilaterale și interdisciplinare în domeniul medicamentului vizavi de aplicarea acestuia în terapie, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi și a farmacoterapiei personalizate.

ODP2: Racordarea finalităților de studii și competențelor în cercetare a absolvenților în domeniul Farmaciei și Medicinei la cerințele actuale ale pieței forței de muncă:

 • OS1: Formarea abilității de aplicare a cunoștințelor despre procesul de cercetare/elaborare a medicamentului drept repere de formare a competențelor de utilizare a lui în farmacoterapia personalizată.
 • OS2: Inițierea educției bio- și nanotehnologice, bioanalitice, farmacogenetice și ecologice a viitorilor absolvenților cu abilități practice și viziuni contemporane pentru a răspunde necesităților industriilor farmaceutice moderne.
 • OS3: Asigurarea unei pregătiri integrative a medicilor și farmaciștilor prin prisma cunoașterii medicamentului, dezvoltarea abilităților de colaborare în echipe interprofesionale, care ar permite o evaluare mai holistică a pacientului și o luare a deciziilor terapeutice mai informate în contextul aplicării principiilor medicinii personalizate.
 1. Obiectivul sarcinii

Obiectivul principal al sarcinii este:  Instruirea cadrelor didactice, axată pe îmbunătățirea curriculară a disciplinelor bazate pe cercetare.

Serviciile de instruire vor include instruirea unui grup de 25 de persoane pe parcursul a 5 zile, câte 4 ore pe zi,  privind interacțiunea proceselor, interconexiunea în dezvoltarea competențelor prin asigurarea consecutivității logice a conținutului curricular la disciplinele fundamentale și cele de profil cu scopul pregătirii viitorilor specialiști farmaciști cu aplicarea în practică a competențelor la diverse etape de cercetare/elaborare a medicamentelor.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Expeetul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • Elaborarea și coordonarea cu Beneficiarul a programului de instruire a cadrelor didactice, axat pe îmbunătățirea curriculară a disciplinelor bazate pe cercetare, axata pe interacțiunea proceselor, interconexiunea în dezvoltarea competențelor prin asigurarea consecutivității logice a conținutului curricular la disciplinele fundamentale și cele de profil cu scopul pregătirii viitorilor specialiști farmaciști cu aplicarea în practică a competențelor la diverse etape de cercetare/elaborare a medicamentelor.
 • Realizarea instruirii cadrelor didactice , axat pe îmbunătățirea curriculară a disciplinelor bazate pe cercetare la sediul USMF „Nicolae Testemițanu” (nr. de 25 persoane pe parcursul a 5 zile, câte 4 ore pe zi).
 • Elaborarea și prezentarea, după finalizarea activităților de instruire a cadrelor didactice, a raportului de realizare a instruirii cu recomandări ulterioare.
 1. Durata sarcinii:

Realizarea sarcinii este planificată pentru perioada mai – 30 iunie 2024

Sarcini, activități, livrabile

Termen de realizare

Elaborarea și coordonarea cu Beneficiarul a programului de instruire a cadrelor didactice, axat pe îmbunătățirea curriculară a disciplinelor bazate pe cercetare, axata pe interacțiunea proceselor, interconexiunea în dezvoltarea competențelor prin asigurarea consecutivității logice a conținutului curricular la disciplinele fundamentale și cele de profil cu scopul pregătirii viitorilor specialiști farmaciști cu aplicarea în practică a competențelor la diverse etape de cercetare/elaborare a medicamentelor

Până la 5 zile de la semnarea contractului

Realizarea instruirii cadrelor didactice , axat pe îmbunătățirea curriculară a disciplinelor bazate pe cercetare la sediul USMF „Nicolae Testemițanu” (nr. de 25 persoane pe parcursul a 5 zile, câte 4 ore pe zi)

Până la 25 zile de la semnarea contractului

Elaborarea și prezentarea, după finalizarea activităților de instruire a cadrelor didactice, a raportului de realizare a instruirii cu recomandări ulterioare  

Până la 30  zile de la semnarea contractului

 

 1. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 40 puncte

 1. Studii universitare în domeniu Sănătate, specialitatea Farmacie/Medicină;
 2. Titlu științific de doctor în științe farmaceutice/medicale;
 3. Deținători de titlu științifico-didactic de conferențiar/profesor universitar;

Corespunderea cu sarcinile proiectului: 50 puncte

 1. Capacitate de organizare și coordonare eficientă a activităților în grup.
 2. Abilități și competențe de aplicare a metodelor moderne de instruire.
 3. Experiență în elaborarea documentelor curriculare (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul Sănătate; programe de instruire prin rezidențiat; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.);

 Limbă și experiență: 10 puncte

 1. Abilități de comunicare și capacitatea de a presta serviciile de instruire în limba română.

 

Va constitui un avantaj:

 1. Experiența de predare/instruire în domeniu educației farmaceutice/medicale (coordonator al programului de studii, decan, pro-decan, șef catedră/disciplină, titular al disciplinei; șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.);
 2. Experiența în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III);
 3. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Expertul  va raporta: Expertul contractat va elaborarea și prezentarea, după finalizarea activităților de instruire a cadrelor didactice, raportul de realizare a instruirii cu recomandări ulterioare, managerului de subproiect și decanului Facultății de Farmacie.

Aranjamente instituționale: Instituția va pune la dispoziția Expertul toate documentele necesare activității.

 1. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite IP USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a IP USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova.

 1. Eligibilitate

Expertul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

Semnătura Managerului de proiect

Tagadiuc Olga___________________